Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do socjologii rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-WSR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do socjologii rodziny
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:
Pełny opis:

Wiedza przekazana w trakcie zajęć ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami opisującymi rodzinę, procesami przemian rodziny i ich uwarunkowaniami, rolą rodziny w procesach reprodukcji społecznej, społecznym zróżnicowaniem rodzin, nowymi formami życia rodzinnego i kulturowymi zmianami w obszarze ról rodzinnych. W czasie kursu studenci nabędą umiejętność interpretowania w kategoriach socjologicznych społecznych zjawisk związanych z instytucją rodziny i życiem rodzinnym.

Literatura:

Tomasz Szlendak. 2010. Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Franciszek Adamski. 2002. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zbigniew Tyszka. 1979. Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 Ma podstawową wiedzę o socjologii rodziny jako subdyscyplinie socjologii.

K_W02 Zna elementarną terminologię z zakresu socjologii rodziny: definicje rodziny, funkcje rodziny, fazy rodziny, typy rodzin, role rodzinne, etc.

K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat klasycznych i współczesnych teorii rodziny. Zna historyczne i kulturowe uwarunkowania życia rodzinnego.

K_W16 Zna podstawowe procesy przemian współczesnej rodziny i ich uwarunkowania. Posiada wiedzę o nowych typach rodzin i skali zjawiska.

Umiejętności

K_U01 Umie prawidłowo interpretować zjawiska przemian rodziny w kontekście zmieniających się warunków życia i przemian mentalności.

K_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane (statystyczne i z wyników badań) do analizowania przemian instytucji rodziny.

K_U10 Umie przedstawiać opracowanie z zakresu socjologii rodziny z wykorzystaniem różnych źródeł w formie ustnej (prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych).

Kompetencje społeczne

K_K02 Umie współpracować w grupie i przygotowywać oraz realizować wspólne przedsięwzięcia badawcze.

K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę w obszarze socjologii rodziny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę: kolokwium pisemne (test wiadomości), frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych opracowań i ich prezentacje

Wykład - kolokwium (test wiadomości)

Warunki zaliczenia ćwiczeń - frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych opracowań i ich prezentacje

Pełny opis:

Treści wykładu (2017)

Socjologia rodziny – wprowadzenie do problematyki:

Rodzina jako podstawowa grupa i instytucja społeczna (rola rodziny w społeczeństwie i życiu jednostki). Definicje małżeństwa i rodziny. Funkcje rodziny. Fazy rodziny nuklearnej. Rodzina w kulturze zachodniej - typy rodzin. Nowe formy związków (bycia razem).

Rodzina w perspektywie strukturalnej:

Rola rodziny i systemu edukacji w reprodukcji społecznej – teorie socjologiczne. Zróżnicowania społeczne polskich rodzin – wyniki badań.

Rodziny światowe:

Globalizacja a przemiany życia rodzinnego na podstawie koncepcji Ulricha Beck i Elisabeth Beck-Gernsheim.

Kulturowe aspekty przemian w rodziny:

Nowe wzorce formowania się rodziny w Polsce. Nowe ojcostwo i nowe macierzyństwo. Intensywne rodzicielstwo. Rodzicielstwo jako projekt.

Treści ćwiczeń (2017)

Rodzina w największych religiach świata: chrześcijaństwo, judaizm, islam. Zmienność historyczna instytucji rodziny. Dyskursy rodzicielstwa. Rodziny biedne vs rodziny zamożne w kontekście teorii reprodukcji społecznej. Rodzina współczesna. Postawy młodych wobec rodziny. Funkcjonowanie wybranych typów rodzin – prezentacje na podstawie rozmów z członkami rodzin.

Literatura:

Franciszek Adamski. 2002. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tomasz Szlendak. 2010. Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zbigniew Tyszka. 1979. Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pierre Bourdieu , Jean-Claude Passeron. 1990. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Anna Kwak. 2005. Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”.

Anna Matysiak (red.) 2014. Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Krystyna Slany. 2002. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Ulrich Beck i Elisabeth Beck-Gernsheim. 2013. Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Elisabeth Badinter. 1998. Historia miłości macierzyńskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Hanna Palska. 2002. Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz. „Gniazdownicy”. 2014. O dorosłych dzieciach mieszkających z rodzicami. „Societas/Commumitas” Nr 2—1.

Małgorzata Potoczna. 2004. Uwarunkowania decyzji matrymonialnych. W: Wielisława Warzywoda-Kruszyńska i Piotr Szukalski (red.). Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bogusława Budrowska. 2001. Regulamin i improwizacje, czyli o kulturowym skrypcie bycia matką. W: „Kultura i społeczeństwo”, Nr 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Emilia Ozga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę: kolokwium pisemne (test wiadomości), frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, esej;

Wykład - kolokwium (test wiadomości)

Warunki zaliczenia ćwiczeń - frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, esej

Pełny opis:

Treści wykładu

Socjologia rodziny – wprowadzenie do problematyki:

Rodzina jako podstawowa grupa i instytucja społeczna (rola rodziny w społeczeństwie i życiu jednostki). Definicje małżeństwa i rodziny. Funkcje rodziny. Fazy rodziny nuklearnej. Rodzina w kulturze zachodniej - typy rodzin. Nowe formy związków (bycia razem).

Rodzina w perspektywie strukturalnej:

Rola rodziny i systemu edukacji w reprodukcji społecznej – teorie socjologiczne. Zróżnicowania społeczne polskich rodzin – wyniki badań.

Rodziny światowe:

Globalizacja a przemiany życia rodzinnego na podstawie koncepcji Ulricha Beck i Elisabeth Beck-Gernsheim.

Kulturowe aspekty przemian w rodziny:

Nowe wzorce formowania się rodziny w Polsce. Nowe ojcostwo i nowe macierzyństwo. Intensywne rodzicielstwo. Rodzicielstwo jako projekt.

Treści ćwiczeń

Rodzina w największych religiach świata: chrześcijaństwo, judaizm, islam. Zmienność historyczna instytucji rodziny i rodzicielstwa. Dyskursy rodzicielstwa. Rodzina współczesna. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Rodziny biedne vs rodziny zamożne w kontekście teorii reprodukcji społecznej. Postawy młodych wobec rodziny.

Literatura:

Franciszek Adamski. 2002. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tomasz Szlendak. 2010. Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zbigniew Tyszka. 1979. Socjologia rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pierre Bourdieu , Jean-Claude Passeron. 1990. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Anna Kwak. 2005. Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”.

Anna Matysiak (red.) 2014. Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Krystyna Slany. 2002. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Ulrich Beck i Elisabeth Beck-Gernsheim. 2013. Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Elisabeth Badinter. 1998. Historia miłości macierzyńskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Elisabeth Badinter. 2013. Konflikt: Kobieta i matka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tomasz Sosnowski, 2011. Ojciec we współczesnej rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK, s. 56-78.

Kuryś Karolina. 2011. System rodzinny wobec zmian rozwojowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Bogdan de Barbaro (red.). 1999. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Elżbieta Tarkowska. 2011. Socjologia wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. W: Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod (red. Anna Firkowska Mankiewicz i in.). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Hanna Palska. 2002. Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Mariola Piszczatowska-Oleksiewicz. „Gniazdownicy”. 2014. O dorosłych dzieciach mieszkających z rodzicami. „Societas/Commumitas” Nr 2—1.

Małgorzata Potoczna. 2004. Uwarunkowania decyzji matrymonialnych. W: Wielisława Warzywoda-Kruszyńska i Piotr Szukalski (red.). Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Marta Zin-Sędek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:
Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.