Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-STA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć (2h)

2. Podstawowe metody opisu statystycznego (28h)

2.1 Cechy i skale pomiarowe

2.2 Miary położenia (tendencji centralnej)

2.3 Miary rozproszenia

2.4 Miary współzależności

2.5 Miary skośności

3. Podstawowe metody wnioskowania (30 h)

3.1 Kryteria doboru testów statystycznych

3.2 Procedura wnioskowania statystycznego

3.3 Testy istotności różnic

3.4 Testy niezależności

3.5 Testy zgodności

Pełny opis:

METODY KSZTAŁCENIA:

metody podające – elementy wykładów; metody problemowe - analiza przypadków wraz z liczeniem wskaźników opisu, stosowaniem testów i interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć

- populacja, próba, strategia badań prostych (wyczerpujących) i reprezentatywnych

- próba reprezentatywna: losowa, systematyczna i celowa.

- próba tendencyjna

- sposoby pobierania próby reprezentatywnej: losowanie proste i warstwowe

2. Podstawowe metody opisu statystycznego

2.1 Cechy i skale pomiarowe

- rodzaje cech

- skala nominalna, porządkowa, interwałowa i stosunkowa

- przekształcanie skal

- cechy skokowe, ciągłe i w przybliżeniu ciągłe

2.2 Miary położenia (tendencji centralnej)

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- kale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

2.3 Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (kwartyle, rozstęp)

- skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja)

2.4 Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla)

- skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

- analiza regresji liniowej

2.5 Miary skośności

Kolokwium z opisu statystycznego

3. Podstawowe metody wnioskowania

3.1 Kryteria doboru testów statystycznych

- hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności)

- rodzaj badanych cech

- typ rozkładu danych

3.2 Procedura wnioskowania statystycznego

- opis modelu populacji generalnej

- opis próby

- hipotezy statystyczne

- weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu)

- sformułowanie wniosku statystycznego

3.3 Testy istotności różnic

- cechy jakościowe (test porównywania częstości dla m prób niezależnych)

- cechy porządkowe (test Wilcoxona dla dwu prób niezależnych, test znaków)

- cechy ilościowe (test Fishera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla jednej próby, test Studenta dla dwu prób zależnych, analiza wariancji,)

3.4 Testy niezależności

- skale nominalne (χ2 Pearsona dla m cech jakościowych)

- skale porządkowe (test szacowania współczynnika korelacji Kendalla, Spearmana)

- skale przedziałowe (test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej)

3.5 Testy zgodności

- skale nominalne (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2)

- skale porządkowe (test serii Stevensa)

- skale przedziałowe (badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym, badanie zgodności dwóch rozkładów empirycznych)

Kolokwium z wnioskowania statystycznego

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA:

1. H.M. Blalock –„ Statystyka dla socjologów”, PWN, Warszawa 1975

2. J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

3. G.A. Ferguson, Y. Takane, „Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice”, PWN, Warszawa 2009

3. P. Francuz, R. Mackiewicz –„Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą”, Wyd. KUL, Lublin 2007

4. A. Góralski – „ Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice”, PWN, Warszawa 1987

5. G. Lissowski, J. Haman, M.Jasiński – „Podstawy statystyki dla socjologów”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011

6. A. Maksimowicz – Ajchel –„Wstęp do statystyki”, WUW, Warszawa 2007

7. R. Mayntz – „Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej”, PWN, Warszawa 1985

8. J. Podgórski – „Statystyka dla studiów licencjackich”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010

9. B. Szulc – „Statystyka dla ekonomistów” t. I i II, PWE, Warszawa 1969

10. R. Szwed – „Metody statystyczne w naukach społecznych – elementy teorii i zadania”, Wyd. KUL, Lublin 2000

11. G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

K-W14

- OGÓLNY: zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające na prowadzenie badań empirycznych

- SZCZEGÓŁOWE: zna podstawowe wskaźniki opisu statystycznego: miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary współzależności , analizę regresji liniowej; zna podstawy wnioskowania statystycznego. Zna testy: istotności różnic, niezależności, zgodności.

2. UMIEJĘTNOŚCI

- OGÓLNY: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego

- SZCZEGÓŁOWE: umie obliczyć i zinterpretować podstawowe wskaźniki opisu statystycznego, potrafi je dobierać uwzględniając specyfikę analizowanych danych (jakościowe, porządkowe, ilościowe); umie obliczyć i zinterpretować dane uzyskiwane z testów statystycznych. Potrafi dobierać testy do problemu badawczego uwzględniając specyfikę analizowanych danych.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- OGÓLNY: potrafi odpowiednio określić zasady służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

- SZCZEGÓŁOWE: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi współdziałać w grupie

Metody i kryteria oceniania:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- rozwiązywanie zadań indywidualnie oraz w małych grupach podczas ćwiczeń,

- wykonywanie zadań domowych,

- kolokwia,

- egzamin pisemny – rozwiązywanie zadań/test

- ocena pracy w grupach podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć (2h)

2. Podstawowe metody opisu statystycznego (28h)

2.1 Cechy i skale pomiarowe

2.2 Miary położenia (tendencji centralnej)

2.3 Miary rozproszenia

2.4 Miary współzależności

2.5 Miary skośności

3. Podstawowe metody wnioskowania (30 h)

3.1 Kryteria doboru testów statystycznych

3.2 Procedura wnioskowania statystycznego

3.3 Testy istotności różnic

3.4 Testy niezależności

3.5 Testy zgodności

Pełny opis:

METODY KSZTAŁCENIA:

metody podające – elementy wykładów; metody problemowe - analiza przypadków wraz z liczeniem wskaźników opisu, stosowaniem testów i interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć

- populacja, próba, strategia badań prostych (wyczerpujących) i reprezentatywnych

- próba reprezentatywna: losowa, systematyczna i celowa.

- próba tendencyjna

- sposoby pobierania próby reprezentatywnej: losowanie proste i warstwowe

2. Podstawowe metody opisu statystycznego

2.1 Cechy i skale pomiarowe

- rodzaje cech

- skala nominalna, porządkowa, interwałowa i stosunkowa

- przekształcanie skal

- cechy skokowe, ciągłe i w przybliżeniu ciągłe

2.2 Miary położenia (tendencji centralnej)

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- kale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

2.3 Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (kwartyle, rozstęp)

- skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja)

2.4 Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana i Kendalla)

- skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

- analiza regresji liniowej

2.5 Miary skośności

Kolokwium z opisu statystycznego

3. Podstawowe metody wnioskowania

3.1 Kryteria doboru testów statystycznych

- hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności)

- rodzaj badanych cech

- typ rozkładu danych

3.2 Procedura wnioskowania statystycznego

- opis modelu populacji generalnej

- opis próby

- hipotezy statystyczne

- weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu)

- sformułowanie wniosku statystycznego

3.3 Testy istotności różnic

- cechy jakościowe (test porównywania częstości dla m prób niezależnych)

- cechy porządkowe (test Wilcoxona dla dwu prób niezależnych, test znaków)

- cechy ilościowe (test Fishera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla jednej próby, test Studenta dla dwu prób zależnych, analiza wariancji,)

3.4 Testy niezależności

- skale nominalne (χ2 Pearsona dla m cech jakościowych)

- skale porządkowe (test szacowania współczynnika korelacji Kendalla, Spearmana)

- skale przedziałowe (test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej)

3.5 Testy zgodności

- skale nominalne (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2)

- skale porządkowe (test serii Stevensa)

- skale przedziałowe (badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym, badanie zgodności dwóch rozkładów empirycznych)

Kolokwium z wnioskowania statystycznego

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA:

1. H.M. Blalock –„ Statystyka dla socjologów”, PWN, Warszawa 1975

2. J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

3. G.A. Ferguson, Y. Takane, „Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice”, PWN, Warszawa 2009

3. P. Francuz, R. Mackiewicz –„Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą”, Wyd. KUL, Lublin 2007

4. A. Góralski – „ Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice”, PWN, Warszawa 1987

5. G. Lissowski, J. Haman, M.Jasiński – „Podstawy statystyki dla socjologów”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011

6. A. Maksimowicz – Ajchel –„Wstęp do statystyki”, WUW, Warszawa 2007

7. R. Mayntz – „Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej”, PWN, Warszawa 1985

8. J. Podgórski – „Statystyka dla studiów licencjackich”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010

9. B. Szulc – „Statystyka dla ekonomistów” t. I i II, PWE, Warszawa 1969

10. R. Szwed – „Metody statystyczne w naukach społecznych – elementy teorii i zadania”, Wyd. KUL, Lublin 2000

11. G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.