Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-PB2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy - 2
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:
Pełny opis:
Literatura:

Wiedza

K_W01, K_W02

Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia, rozróżniać koncepcje z zakresu przedmiotu badan różnych autorów.

K_W06

Potrafi opisać i objaśniać omawiane zagadnienia. Potrafi rozróżniać podejścia i wskazać różnice w ich metodach.

K_W10

Posiada wiedzę o różnych strukturach, instytucjach i organizacjach społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych i medycznych) i ich elementach w wymiarze regionu lub skali lokalnej.

K_W14

Potrafi zaprojektować badanie, skonstruować kwestionariusz i przeprowadzić badanie.

Umiejętności

K_U02

Umiejętnie wykorzysta wiedzę teoretyczną przy formułowaniu problemu badawczego, zaprojektuje przebieg badania, potrafi wyszukiwać dane i przeprowadzić badanie, dokona analizy i interpretacji danych.

K_U05

Potrafi uporządkować, opracować, zinterpretować i zanalizować dane oraz je weryfikować.

K_U09

Umie napisać prace pisemną, wykorzystać podstawowe koncepcje teoretyczne do analizy samodzielnie zebranych materiałów.

K_U10

Umie zreferować tekst socjologiczny, samodzielnie sformułowany problem badawczy, wyniki przeprowadzonych badań.

K_U13

Wyszukuje literaturę socjologiczna, którą potrafi się posłużyć przy projektowaniu problemu badawczego i analizie danych.

Kompetencje społeczne

K_K02

Zdolność i chęć do współpracy, współpraca w grupie zadaniowej, otwartość na innych i ich poglądy i sposoby działania.

K_K03

Postępowanie zgodne z priorytetami realizacji badania.

K_K05

Umiejętność postrzegania relacji pomiędzy sferami życia społecznego, kreatywność, wrażliwość na niuanse, otwartość na krytykę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Danuta Duch-Krzystoszek, Dominika Walczak, Marta Zahorska-Bugaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia na ocenę:

- frekwencja,

- udział w dyskusjach,

- sporządzenie raportu końcowego z badania,

- sporządzenie prezentacji na konferencję.

Pełny opis:

Ćwiczenia są poświęcone opracowaniu wyników badania, w których studenci wzięli udział w ramach Praktyk specjalistycznych (realizacja projektu badawczego).

W roku 2018 studenci wzięli udział w projekcie badawczym realizowanym przez zespół pracowników IFiS pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej, w Wołominie, Radzyminie, Tłuszczu i Zielonce.

W czasie ćwiczeń z Projektu badawczego_2 zostaną:

- omówione doświadczenia studentów z przeprowadzonych w terenie badań zrealizowanych w ramach Praktyki specjalistycznej (realizacja projektu badawczego);

Studenci podejmą pracę w zespołach badawczych, których efektem będzie:

- analiza zebranego materiału;

- opracowanie zadanego wątku w formie raportu z badania;

- opracowanie zadanego wątku w formie prezentacji konferencyjnej;

Na zajęciach zostaną przedstawione i omówione lektury tematycznie związane z opracowywanymi w grupach ćwiczeniowych wątkami.

Literatura:

Literatura z metodologii i metod badań:

David Silverman. (2008). Interpretacja badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Graham Gibbs. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Earl Babbie. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura przedmiotu:

odpowiednia dla opracowywanych wątków badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Ilona Matysiak, Dominika Walczak, Marta Zahorska-Bugaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia na ocenę:

- frekwencja,

- udział w dyskusjach,

- sporządzenie raportu końcowego z badania,

- sporządzenie prezentacji na konferencję.

Pełny opis:

Omówienie doświadczeń studentów z przeprowadzonych w terenie badań zrealizowanych w ramach Praktyki specjalistycznej (realizacja projektu badawczego).

Praca w zespołach badawczych:

- analiza zebranego materiału;

- opracowanie zadanego wątku w formie raportu z badania;

- opracowanie zadanego wątku w formie prezentacji konferencyjnej;

Omówienie lektur tematycznie związanych z opracowywanymi w grupach ćwiczeniowych wątkami.

Literatura:

David Silverman. (2008). Interpretacja badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Graham Gibbs. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Earl Babbie. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fabiś, A., Wawrzyniak, J., Chabior, A. (2019) (red.). Ludzka starość. Wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej. Kraków: Impuls.

Broda-Wysocki, P., Dylus, A., Pawlus, M. (2016) (red.). Dyskryminacja seniorów w Polsce: diagnoza i przeciwdziałanie. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Sawiński, Z. (2017). Płeć, merytokracja a zmiana systemowa. W: Kiersztyn, A., Życzyńska-Ciołek, D., Słomczyński, K., (red.). Rozwarstwienie społeczne. Zasoby, szanse, bariery. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

M. Zahorska (2011),Polski „boom” edukacyjny i jego następstwa, [w:] Polska po 20 latach wolności, Warszawa, wyd. UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.