Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia i problemy rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-ZPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia i problemy rodziny
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna elementarną terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie dyscyplin pokrewnych

Posiada elementarną wiedzę o strukturach życia społecznego (w sektorze publicznym, prywatnym oraz pozarządowym) oraz relacjach, zachodzących między strukturami i tworzącymi je instytucjami.

Posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, etapach rozwoju rodziny i jednostki w rodzinie, rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturalnych, zawodowych, organizacyjnych i terytorialnych) i o rządzących nimi prawidłowościach.

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Zna metodologię badań społecznych, na poziomie umożliwiającym prowadzenie i interpretowanie badań w obszarze pracy socjalnej.

Posiada wiedzę i rozumie zróżnicowania społeczne, kulturowe i etniczne jako ryzyka społecznej stygmatyzacji jednostek i rodzin.

Wie jak badać i rozpoznawać zapotrzebowanie na usługi społeczne dla jednostek, grup i rodzin oraz społeczności lokalnych.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Zna i rozumie definicje oraz zasady stosowania prawa autorskiego i zasady ochrony własności przemysłowej.

Umiejętności

Projektuje rozwiązania na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej.

Skutecznie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – w mowie i na piśmie w języku polskim

Proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu rodzinnego i społecznego

Potrafi stosować wyniki badań naukowych w praktyce

Reprezentuje interesy klientów, grup i społeczności lokalnej

Zdobywa informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Kompetencje

Posiada zdolność do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Przejawia empatyczną postawę względem innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska, Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie egzaminu

Ocena na podstawie obserwacji pracy grupowej w trakcie zajęć

Ocena przygotowanej prezentacji

Ocena na podstawie obserwacji dyskusji w podgrupach oraz na forum całej grupy

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie mini-konferencji

Pełny opis:

Wielowymiarowość zagrożeń współczesnej rodziny. Dysfunkcjonalność rodziny związana z sytuacją materialną – ubóstwo, efekty bezrobocia w rodzinie, konsekwencje migracji zarobkowych. Zagrożona socjalizacja we współczesnej rodzinie. Praca i rodzina. Problemy rodzicielstwa. Nastoletni rodzice – zagrożenie rodzicielstwa. Samotne czy samodzielne rodzicielstwo. Rozpad i rekonstrukcja rodziny – zerwanie i budowanie nowych więzi. Wybrane zagadnienia zachowań patologicznych w rodzinie – alkoholizm, przemoc w rodzinie.

Polityka rodzinna wobec przemian i zagrożeń rodziny. Kryzys rodzicielstwa. Trudności w realizacji planów prokreacyjnych Praca za granicą i jej wpływ na funkcjonowanie rodziny. Rozwód i jego długoterminowe konsekwencje. Umieranie, odchodzenie.

Rodzina w globalnym świecie społeczeństwa konsumpcyjnego.

Makrospołeczne czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej.

Problem biedy w polskich rodzinach, ubóstwo dzieci . Współczesne uwarunkowania demograficznych i ekonomicznych problemów rodziny.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004, s. 95-135;

2. Brągiel J., Skutki rozwodu rodziców- z perspektywy dorosłego życia. Roczniki Socjologii Rodziny, t.XI, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1999, s.175-182

3. Dzwonkowska-Godula K., Rodzina i praca – czy to da się pogodzić? Rozwiązania na rzecz łączenia ról rodzinnych i zawodowych (w) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.45-60

4. Graniewska D., Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce (w) Z. Tyszka (red.) Współczesne rodziny polskie –ich stan i kierunek przemian. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004, s.333-342

5. Herbert M., Rozwód w rodzinie. Jak wspierać dziecko? GWP, Gdańsk 2005

6. Kiercel D., Rodzice za granicą- perspektywa zmiany warunków bytowych a rozdzielenie systemu. Dylematy terapeutyczne (w) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.121-132

7. Kossowska A., Zaburzenia socjalizacji dzieci w rodzinach wieloproblemowych (w) M. Ziemska, Problemy integracji i dezintegracji rodziny. WUW, Warszawa 1986, s.117-124

8. Kwak A., Więź osobowa w rodzinach rekonstruowanych. IPSiR UW, Warszawa 1990

9. Kawczyńska-Butrym Z., Migracja- szansa czy zagrożenie rodziny (w) W. Muszyński, E .Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.113-120

10. Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie. WSiP, Warszawa 1994, R.IV, s. 118-154

11. Skowrońska A., Rodzicielstwo nastolatków życiowym sukcesem czy porażką? Subiektywne znaczenie wczesnego macierzyństwa i ojcostwa (doniesienie z badań) (w) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. kształty rodziny współczesnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.199-211

12. Subocz E., Deprywacja potrzeb dzieci żyjących w ubóstwie (w) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.338-248

13. Sztander W., Rodzina z problemem alkoholowym. PARPA, Warszawa 1995

14. Tworek I., Sytuacja prawno-ekonomiczna samotnych rodziców (w) H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska. Jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie. NWP, Piotrków Trybunalski 2001, s.481-488

15. Zbyrad T., Ryzyko pracoholizmu dla trwałości małżeństwa i rodziny (w) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.87-96

Uzupełniająca:

1. Frąckowiak M., Anorexia nervosa- fenomen ponowoczesnej kultury i choroba systemu rodzinnego (w) A.Michalska (red.) Dylematy współczesnych rodzin. Roczniki Socjologii Rodziny. Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2005, s.171-188

2. Jodłowska M., Obraz rodziny w opiniach dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych. Roczniki Socjologii Rodziny, t.XI, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1999, s.183-196

3. Lalak D., Społeczne uwarunkowania kryzysu rodzicielstwa (w) M. Libiszowska-Żółtowska

(red) Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne- diagnoza i

przeciwdziałanie. WUW, Warszawa 2007

4. Skowrońska A., Rodzicielstwo nastolatków życiowym sukcesem czy porażką? Subiektywne znaczenie wczesnego macierzyństwa i ojcostwa (doniesienie z badań) (w) W. Muszyński, E.Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. kształty rodziny współczesnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.199-211

Uwagi:

Wykład – omawianie teoretycznych zagadnień, prezentacje multimedialne, dyskusja dydaktyczna

warsztaty – mieszane metody: dyskusja dydaktyczna, analiza tekstów, praca w grupie, symulacja, mini-konferencja, przygotowanie prezentacji

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia

45 godzin (30 wykładu i 15 ćwiczeń)

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25 godzin

Przygotowanie się do egzaminu 30 godzin

Przygotowanie prezentacji 15 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Wielowymiarowość zagrożeń współczesnej rodziny. Dysfunkcjonalność rodziny związana z sytuacją materialną – ubóstwo, efekty bezrobocia w rodzinie, konsekwencje migracji zarobkowych. Zagrożona socjalizacja we współczesnej rodzinie. Praca i rodzina. Problemy rodzicielstwa. Nastoletni rodzice – zagrożenie rodzicielstwa. Samotne czy samodzielne rodzicielstwo. Rozpad i rekonstrukcja rodziny – zerwanie i budowanie nowych więzi. Wybrane zagadnienia zachowań patologicznych w rodzinie – alkoholizm, przemoc w rodzinie.

Polityka rodzinna wobec przemian i zagrożeń rodziny. Kryzys rodzicielstwa. Trudności w realizacji planów prokreacyjnych Praca za granicą i jej wpływ na funkcjonowanie rodziny. Rozwód i jego długoterminowe konsekwencje. Umieranie, odchodzenie.

Rodzina w globalnym świecie społeczeństwa konsumpcyjnego.

Makrospołeczne czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej.

Problem biedy w polskich rodzinach, ubóstwo dzieci . Współczesne uwarunkowania demograficznych i ekonomicznych problemów rodziny.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004, s. 95-135;

2. Brągiel J., Skutki rozwodu rodziców- z perspektywy dorosłego życia. Roczniki Socjologii Rodziny, t.XI, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1999, s.175-182

3. Dzwonkowska-Godula K., Rodzina i praca – czy to da się pogodzić? Rozwiązania na rzecz łączenia ról rodzinnych i zawodowych (w) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.45-60

4. Graniewska D., Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce (w) Z. Tyszka (red.) Współczesne rodziny polskie –ich stan i kierunek przemian. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004, s.333-342

5. Herbert M., Rozwód w rodzinie. Jak wspierać dziecko? GWP, Gdańsk 2005

6. Kiercel D., Rodzice za granicą- perspektywa zmiany warunków bytowych a rozdzielenie systemu. Dylematy terapeutyczne (w) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.121-132

7. Kossowska A., Zaburzenia socjalizacji dzieci w rodzinach wieloproblemowych (w) M. Ziemska, Problemy integracji i dezintegracji rodziny. WUW, Warszawa 1986, s.117-124

8. Kwak A., Więź osobowa w rodzinach rekonstruowanych. IPSiR UW, Warszawa 1990

9. Kawczyńska-Butrym Z., Migracja- szansa czy zagrożenie rodziny (w) W. Muszyński, E .Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.113-120

10. Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie. WSiP, Warszawa 1994, R.IV, s. 118-154

11. Skowrońska A., Rodzicielstwo nastolatków życiowym sukcesem czy porażką? Subiektywne znaczenie wczesnego macierzyństwa i ojcostwa (doniesienie z badań) (w) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. kształty rodziny współczesnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.199-211

12. Subocz E., Deprywacja potrzeb dzieci żyjących w ubóstwie (w) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.338-248

13. Sztander W., Rodzina z problemem alkoholowym. PARPA, Warszawa 1995

14. Tworek I., Sytuacja prawno-ekonomiczna samotnych rodziców (w) H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska. Jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie. NWP, Piotrków Trybunalski 2001, s.481-488

15. Zbyrad T., Ryzyko pracoholizmu dla trwałości małżeństwa i rodziny (w) W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.87-96

Uzupełniająca:

1. Frąckowiak M., Anorexia nervosa- fenomen ponowoczesnej kultury i choroba systemu rodzinnego (w) A.Michalska (red.) Dylematy współczesnych rodzin. Roczniki Socjologii Rodziny. Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2005, s.171-188

2. Jodłowska M., Obraz rodziny w opiniach dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych. Roczniki Socjologii Rodziny, t.XI, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 1999, s.183-196

3. Lalak D., Społeczne uwarunkowania kryzysu rodzicielstwa (w) M. Libiszowska-Żółtowska

(red) Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne- diagnoza i

przeciwdziałanie. WUW, Warszawa 2007

4. Skowrońska A., Rodzicielstwo nastolatków życiowym sukcesem czy porażką? Subiektywne znaczenie wczesnego macierzyństwa i ojcostwa (doniesienie z badań) (w) W. Muszyński, E.Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. kształty rodziny współczesnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s.199-211

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska, Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska, Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.