Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i ochrona zdrowia w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-POZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i ochrona zdrowia w rodzinie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Warunki zaliczenia:

• Obecność i aktywność merytoryczna na zajęciach - dozwolona jest tylko jedna nieobecność na zajęciach;

• Opracowanie materiałów, zdolność do samodzielnego poszukiwania informacji (weryfikacja przygotowania studentów na zajęciach).

• Opracowanie w domu i wygłoszenie referatu zaliczeniowego na zajęciach (ocena merytoryczna treści i sposobu prezentacji).

Pełny opis:

1. Profilaktyka społeczna i medyczna - pojęcia w ramach polityki zdrowotnej państwa. Rola państwa i społeczeństwa w promocji ochrony zdrowia obywateli.

2. Zdrowie fizyczne i psychiczne. Przeciwdziałanie chorobom w rodzinie.

3. Styl życia a zdrowie. Generowanie właściwego stylu życia przez jednostkę i społeczeństwo. Rodzina i jej wpływ na zdrowie.

4. Znaczenie systemu ochrony zdrowia dla profilaktyki medycznej na rzecz obywateli. Szczepienia ochronne. Badania profilaktyczne.

5. Sport i aktywność turystyczna na rzecz ochrony zdrowia rodziny.

6. Warunki mieszkaniowe i środowiskowe jako czynniki kształtujące stan zdrowia.

7. Przeciwdziałanie chorobom psychicznym. Dbałość o zdrowie psychiczne w rodzinie. Przeciwdziałanie przemocy i destrukcji życia rodzinnego.

8. Odżywianie a zdrowie. Stosowanie diety a profilaktyka medyczna.

Literatura:

Literatura:

• Brzeziński Michał, Jankowski Marek: Jak żyć aby żyć. Praktyczny miniprzewodnik, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2015.

• Dworak Alina: Zdrowie i zachowania zdrowotne kobiet: Perspektywa społeczno - pedagogiczna. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2018.

• Kościelak Ryszard: Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

• Zubrzycka – Nowak Monika, Rybczyńska Katarzyna: Coaching zdrowia: twoje życie w twoich rękach. GWP, Sopot 2013.

Pozostała literatura zgodnie z wyborem studenta.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (w szczególności naukami humanistycznymi, społecznymi, medycznymi).

Posiada elementarną wiedzę o strukturach życia społecznego (w sektorze publicznym, prywatnym oraz pozarządowym) oraz relacjach, zachodzących między strukturami i tworzącymi je instytucjami.

Posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, etapach rozwoju rodziny i jednostki w rodzinie, rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturalnych, zawodowych, organizacyjnych i terytorialnych) i o rządzących nimi prawidłowościach.

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Zna i rozumie definicje oraz zasady stosowania prawa autorskiego i zasady ochrony własności przemysłowej.

Umiejętności:

Skutecznie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – w mowie i na piśmie w języku polskim

Inicjuje i współrealizuje projekty działań społecznych, wspomaga aktywność, kształtuje postawy i stosunki międzyludzkie.

Kompetencje:

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

• Obecność i aktywność merytoryczna na zajęciach - dozwolona jest tylko jedna nieobecność na zajęciach;

• Opracowanie materiałów, zdolność do samodzielnego poszukiwania informacji (weryfikacja przygotowania studentów na zajęciach).

• Opracowanie w domu i wygłoszenie referatu zaliczeniowego na zajęciach (ocena merytoryczna treści i sposobu prezentacji).

Praktyki zawodowe:

brak praktyk na przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Lech Kościelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Poziomy alfabetyzacji zdrowotnej.

Czym jest zdrowie – o wieloaspektowości pojęcia. Sposoby myślenia o zdrowiu. Wskaźniki i mierniki zdrowia. Determinanty zdrowia w rodzinie. Medykalizacja życia rodzinnego. Rodzina jako czynnik ochrony i zagrożenia zdrowia. Rodzina w „kole zdrowia”. Biologiczne aspekty zdrowia. Środowiskowe aspekty zdrowia. Opieka medyczna a zdrowie rodziny.

Zachowania prozdrowotne w rodzinie (podstawy prawidłowego żywienia, pokonywanie stresu, umiejętność odpoczynku, aktywność fizyczna, aktywność umysłowa, zdrowe życie seksualne, dbanie o higienę osobistą, nieuleganie uzależnieniom).

Zachowania antyzdrowotne w rodzinie (zła dieta/niedożywienie, skutki nieradzenia sobie ze stresem, brak odpoczynku/zaburzenia snu, brak aktywności fizycznej, brak aktywności umysłowej, naganne praktyki seksualne, problem brudu osobistego i domowego, skutki ulegania uzależnieniom).

Walory prozdrowotnego stylu życia w rodzinie

Literatura:

  obowiązkowa:

1. Blaxter M., Zdrowie. , Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 206

2. Kościelak L., Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w rodzinie [w:] A. Kwak i E. Wyrwich-Hejduk (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, s. 44-60

3. Ostrowska A., Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 220

4. Piątkowski W., W stronę socjologii zdrowia [w:] W. Piątkowski, A. Titkow (red), W stronę socjologii zdrowia. Wyd. UMCS, Lublin 2002, s. 15-58

5. Sito A., Bożkowa K., Zdrowie [w:] K. Bożkowa, A. Sito (red), Opieka zdrowotna nad rodziną, PZWL, Warszawa 2003, s. 56-73

6. Kawczyńska-Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008, s. 1-103

Uzupełniająca:

1. McDermott I., Joseph O’Connor J., NLP i zdrowie,. Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 259

2. Syrek E., Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej. Wyd. U Ś, Katowice 2000

3. Bożkowa K., Sito A. (red), Opieka zdrowotna nad rodziną. PZWL, Warszawa 2003, s. 373-487

Uwagi:

Wykład: dyskusja dydaktyczna, prezentacje wykładowcy, badanie fokusowe

Ćwiczenia: praca w grupach 2-3 osobowych, prezentacje grupowe, recenzowanie prezentacji (plusy – minusy wystąpień), autoewaluacja pracy własnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Lech Kościelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Poziomy alfabetyzacji zdrowotnej.

Czym jest zdrowie – o wieloaspektowości pojęcia. Sposoby myślenia o zdrowiu. Wskaźniki i mierniki zdrowia. Determinanty zdrowia w rodzinie. Medykalizacja życia rodzinnego. Rodzina jako czynnik ochrony i zagrożenia zdrowia. Rodzina w „kole zdrowia”. Biologiczne aspekty zdrowia. Środowiskowe aspekty zdrowia. Opieka medyczna a zdrowie rodziny.

Zachowania prozdrowotne w rodzinie (podstawy prawidłowego żywienia, pokonywanie stresu, umiejętność odpoczynku, aktywność fizyczna, aktywność umysłowa, zdrowe życie seksualne, dbanie o higienę osobistą, nieuleganie uzależnieniom).

Zachowania antyzdrowotne w rodzinie (zła dieta/niedożywienie, skutki nieradzenia sobie ze stresem, brak odpoczynku/zaburzenia snu, brak aktywności fizycznej, brak aktywności umysłowej, naganne praktyki seksualne, problem brudu osobistego i domowego, skutki ulegania uzależnieniom).

Walory prozdrowotnego stylu życia w rodzinie

Literatura:

  obowiązkowa:

1. Blaxter M., Zdrowie. , Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 206

2. Kościelak L., Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w rodzinie [w:] A. Kwak i E. Wyrwich-Hejduk (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, s. 44-60

3. Ostrowska A., Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 220

4. Piątkowski W., W stronę socjologii zdrowia [w:] W. Piątkowski, A. Titkow (red), W stronę socjologii zdrowia. Wyd. UMCS, Lublin 2002, s. 15-58

5. Sito A., Bożkowa K., Zdrowie [w:] K. Bożkowa, A. Sito (red), Opieka zdrowotna nad rodziną, PZWL, Warszawa 2003, s. 56-73

6. Kawczyńska-Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008, s. 1-103

Uzupełniająca:

1. McDermott I., Joseph O’Connor J., NLP i zdrowie,. Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 259

2. Syrek E., Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej. Wyd. U Ś, Katowice 2000

3. Bożkowa K., Sito A. (red), Opieka zdrowotna nad rodziną. PZWL, Warszawa 2003, s. 373-487

Uwagi:

Wykład: dyskusja dydaktyczna, prezentacje wykładowcy, badanie fokusowe

Ćwiczenia: praca w grupach 2-3 osobowych, prezentacje grupowe, recenzowanie prezentacji (plusy – minusy wystąpień), autoewaluacja pracy własnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska, Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Warunki udanego życia. Wieloaspektowość pojęcia „zdrowie”. Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia rodziny. Style życia rodziny. Kształtowanie nawyków i zachowań sprzyjających zdrowiu rodziny. Wpływ środowiska rodzinnego na powstanie zaburzeń u dzieci. Zagrożenia zdrowia i życia na skutek zaniedbań. Organizacja opieki medycznej.

Promocja zdrowia w rodzinie. Racjonalne odżywianie, radzenie sobie ze stresem, gospodarowanie czasem wolnym, wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, zachowanie wstrzemięźliwości, organizacja życia zgodna z zasadami higieny.

Niekorzystny wpływ zachowań antyzdrowotnych na zdrowie. Świadome wprowadzanie się w stan choroby. Suplementacja, nieprawidłowa dieta, złe nawyki żywieniowe, skutki stresu, konsekwencje nieumiejętnego wykorzystania czasu wolnego, skutki braku aktywności fizycznej i umysłowej, ryzykowne zachowania, problem z zachowaniem higieny osobistej, wpływ uzależnień od substancji psychoaktywnych. Uzależnienie od nowoczesnych technologii - Fonoholizm i Internetoholizm.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Blaxter M., Zdrowie. , Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 206

2. Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, s. 46-60

3. Wojnarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, s.126-139

4. Kościelak L., Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w rodzinie [w:] A. Kwak i E. Wyrwich-Hejduk (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, s. 44-60

5. Ostrowska A., Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 220

6. Sito A., Bożkowa K., Zdrowie [w:] K. Bożkowa, A. Sito (red), Opieka zdrowotna nad rodziną, PZWL, Warszawa 2003, s. 56-73

7. Kawczyńska-Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008, s. 1-103

Uzupełniająca:

1. Kozak S., Patologia fonoholizmu.Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia u dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa,

2. Bożkowa K., Sito A. (red), Opieka zdrowotna nad rodziną. PZWL, Warszawa 2003, s. 373-487

Uwagi:

dyskusja dydaktyczna, prezentacje

ćwiczenia: praca w grupach 2-3 osobowych, prezentacje grupowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

- Zdrowie psychiczne, społeczne, duchowe, zdrowie biologiczne

- Czynniki warunkujące zdrowie

- Styl życia i zachowania zdrowotne

- Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna

- Edukacja zdrowotna dzieci

- Zdrowie w kontekście seksualności

- Urazy i wypadki wśród osób starszych

- Ocena stanu zdrowia w opiniach

-Występowania najczęstszych chorób i dolegliwości przewlekłych

według grup wieku

Literatura:

Heszen I, Sęk H., Psychologia zdrowia, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.

Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, wydawnictwo IFiS, Warszawa 1999.

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznika akademicki. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008.

GUS, Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r

GUS, Zdrowie i ochrona w 2016r.

GUS, Stan zdrowia ludności w 2014r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia:

• Obecność i aktywność merytoryczna na zajęciach - dozwolona jest tylko jedna nieobecność na zajęciach;

• Opracowanie materiałów, zdolność do samodzielnego poszukiwania informacji (weryfikacja przygotowania studentów na zajęciach).

• Opracowanie w domu i wygłoszenie referatu zaliczeniowego na zajęciach (ocena merytoryczna treści i sposobu prezentacji).

Pełny opis:

1. Profilaktyka społeczna i medyczna - pojęcia w ramach polityki zdrowotnej państwa. Rola państwa i społeczeństwa w promocji ochrony zdrowia obywateli.

2. Zdrowie fizyczne i psychiczne. Przeciwdziałanie chorobom w rodzinie.

3. Styl życia a zdrowie. Generowanie właściwego stylu życia przez jednostkę i społeczeństwo. Rodzina i jej wpływ na zdrowie.

4. Znaczenie systemu ochrony zdrowia dla profilaktyki medycznej na rzecz obywateli. Szczepienia ochronne. Badania profilaktyczne.

5. Sport i aktywność turystyczna na rzecz ochrony zdrowia rodziny.

6. Warunki mieszkaniowe i środowiskowe jako czynniki kształtujące stan zdrowia.

7. Przeciwdziałanie chorobom psychicznym. Dbałość o zdrowie psychiczne w rodzinie. Przeciwdziałanie przemocy i destrukcji życia rodzinnego.

8. Odżywianie a zdrowie. Stosowanie diety a profilaktyka medyczna.

Literatura:

Literatura:

• Brzeziński Michał, Jankowski Marek: Jak żyć aby żyć. Praktyczny miniprzewodnik, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2015.

• Dworak Alina: Zdrowie i zachowania zdrowotne kobiet: Perspektywa społeczno - pedagogiczna. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2018.

• Kościelak Ryszard: Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

• Zubrzycka – Nowak Monika, Rybczyńska Katarzyna: Coaching zdrowia: twoje życie w twoich rękach. GWP, Sopot 2013.

Pozostała literatura zgodnie z wyborem studenta.

Uwagi:

Metody kształcenia: poszukujące, student samodzielnie szuka stosownych materiałów, dyskusja.

Nakład pracy studenta: przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godzin, opracowanie referatu - 5 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia:

• Obecność i aktywność merytoryczna na zajęciach;

• Opracowanie materiałów, zdolność do samodzielnego poszukiwania informacji;

• Opracowanie i wygłoszenie referatu zaliczeniowego na zajęciach.

Pełny opis:

1. Profilaktyka społeczna i medyczna - pojęcia w ramach polityki zdrowotnej państwa. Rola państwa i społeczeństwa w promocji ochrony zdrowia obywateli.

2. Zdrowie fizyczne i psychiczne. Przeciwdziałanie chorobom w rodzinie.

3. Styl życia a zdrowie. Generowanie właściwego stylu życia przez jednostkę i społeczeństwo. Rodzina i jej wpływ na zdrowie.

4. Znaczenie systemu ochrony zdrowia dla profilaktyki medycznej na rzecz obywateli. Szczepienia ochronne. Badania profilaktyczne.

5. Sport i aktywność turystyczna na rzecz ochrony zdrowia rodziny.

6. Warunki mieszkaniowe i środowiskowe jako czynniki kształtujące stan zdrowia.

7. Przeciwdziałanie chorobom psychicznym. Dbałość o zdrowie psychiczne w rodzinie. Przeciwdziałanie przemocy i destrukcji życia rodzinnego.

8. Odżywianie a zdrowie. Stosowanie diety a profilaktyka medyczna.

Literatura:

Literatura:

• Brzeziński Michał, Jankowski Marek: Jak żyć aby żyć. Praktyczny miniprzewodnik, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2015.

• Dworak Alina: Zdrowie i zachowania zdrowotne kobiet: Perspektywa społeczno - pedagogiczna. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2018.

• Kościelak Ryszard: Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

• Zubrzycka – Nowak Monika, Rybczyńska Katarzyna: Coaching zdrowia: twoje życie w twoich rękach. GWP, Sopot 2013.

Pozostała literatura zgodnie z wyborem studenta.

Uwagi:

Metody kształcenia: poszukujące, student samodzielnie szuka stosownych materiałów, dyskusja.

Nakład pracy studenta: przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godzin, opracowanie referatu - 5 godzin.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.