Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalistyczna (miesięczna; 160 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1P-PSR2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka specjalistyczna (miesięczna; 160 godz.)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Zgodnie z planem studiów na studiach stacjonarnych I stopnia (licencjackich) na kierunku praca socjalna, studentów II roku na specjalnościach: Praca socjalna w pomocy społecznej i Praca socjalna na rzecz rodziny, obowiązuje praktyka specjalistyczna w wymiarze 160 godzin.

Celem praktyk jest uzyskanie przez studenta efektów kształcenia określonych dla jego kierunku studiów i powiązanych ze specjalnością. W trakcie praktyk student zdobywa wiedzę, umiejętności i rozwija kompetencje społeczne. Założeniem praktyki specjalistycznej dla studentów II roku jest przede wszystkim zapoznanie studentów z przyszłą pracą w zawodzie pracownika socjalnego i wzbogacenie o doświadczenia praktyczne wiedzy teoretycznej z zakresu pracy socjalnej, zdobytej podczas II roku studiów: umożliwienie poznania w szerszym zakresie zasad funkcjonowania placówek powołanych do pracy socjalnej w środowisku zamieszkania, zapoznanie z charakterystyką socjo-demograficzną klientów pomocy społecznej, zdobycie umiejętności stosowania w praktyce wiedzy teoretycznej o metodach pracy socjalnej, a także doświadczenie w formułowaniu diagnozy przypadku, planu pomocy i jego realizacji, poznanie metod kierowania i administrowania ośrodkami pomocy społecznej, wyrabianie zamiłowania do pracy z osobami wymagającymi wsparcia oraz umiejętności odpowiedzialnego doboru form i zakresu udzielanej pomocy.

Zadania do realizacji w trakcie praktyki

W trakcie praktyki student powinien wykonać następujące zadania:

zapoznać się z formalnymi podstawami funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, tzn. z przepisami prawa, strukturą organizacyjną oraz zasadami finansowania (rozliczania, zdobywania funduszy);

zapoznać się z trybem zgłaszania klientów;

obserwować, asystować oraz włączać się w realizację zajęć pracownika socjalnego (przez niego wskazanych);

poznać stosowane przez pracowników socjalnych:

sposoby prowadzenia wywiadów środowiskowych i udzielania pomocy;

sposoby nawiązywania kontaktów z tzw. „trudnymi” klientami;

sposoby opracowywania planu pracy;

sposoby egzekwowania ustaleń odnośnie współdziałania klienta w rozwiązywaniu jego trudności życiowych;

skuteczności doboru formy pomocy stosownej do sytuacji klienta;

zapoznać się z formami współpracy ośrodka pomocy społecznej z innymi instytucjami;

samodzielne (w obecności pracownika socjalnego) przeprowadzenie kilku wywiadów środowiskowych (według obowiązującego formularza).

Uwagi:

Warunkiem zaliczenia praktyk jest wypełnienie przez studenta obowiązków wynikających z programu praktyk, udokumentowanych w „Dzienniku praktyk”. Zaliczenia praktyki (i wpisu do systemu USOS) dokonuje opiekun praktyk z ramienia uczelni po zapoznaniu się z dokumentacją dostarczoną przez studenta: „Dziennikiem praktyk”, „Kartą praktykanta APS”, kwestionariuszem wywiadu środowiskowego.

W „Karcie praktykanta APS” zakładowy opiekun praktyk ocenia poziom uzyskania przez studenta następujących efektów kształcenia:

-Posiadanie elementarnej wiedzy dotyczącej procesów komunikowania się z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

-Posiadanie elementarnej wiedzy o na temat instytucji społecznych pomocy społecznej.

-Umiejętność posługiwania się dokumentacją występującą w pracy socjalnej (rodzinny wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny itp.), z uwzględnieniem zasad poufności i dostępności udzielanej pomocy.

-Znajomość zasad organizacji pracy pracownika socjalnego.

-Umiejętność dokonania diagnozy i prognozy sytuacji klienta pomocy społecznej, przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zaprojektowania rozwiązania (plan działań), pod kierunkiem pracownika socjalnego.

-Wiedza na temat uprawnień klienta i pracownika socjalnego, jaki jest ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

-Umiejętność analizy i zaproponowania działań służących interesom klienta z uwzględnieniem kontekstu społecznego.

-Umiejętność wykorzystania wiedzy praktycznej w pracy socjalnej z jednostką, grupą, rodziną i społecznością lokalną.

-Przygotowanie do współpracy z pracownikami socjalnymi w instytucji pomocy społecznej.

-Odpowiedzialne przygotowanie do pracy, projektowanie i wykonanie działań w różnych środowiskach społecznych.

-Świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz możliwości kreatywnego ich wykorzystywania.

-Empatyczna postawa względem innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej.

Zakładowy opiekun praktyk dokonuje ocen na skali 2-5.

Ostateczny termin zaliczenia praktyki przypada na 28 września 2018 r. Jeżeli praktyka specjalistyczna na II roku nie została zaliczona, student nie otrzymuje zaliczenia roku i jest zobowiązany do powtórzenia praktyki w kolejnym roku akademickim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.