Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-WPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Inne formy 30 Przygotowanie do sprawdzianu

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 pkt ETCS

Pełny opis:

1). Pedagogika – charakterystyka pedagogiki jako nauki o edukacji, podstawowe kategorie i pojęcia.

Pedagogika jako nauka i jej miejsce w refleksji nad edukacją. Różne formuły myślenia o edukacji – myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne, magiczne, religijne, ideologiczne, moralistyczne, filozoficzne, a myślenie naukowe.

Pedagogika wobec nauki i filozofii jako najwyżej waloryzowanych sposobach myślenia o świecie w cywilizacji współczesnej .

2) Struktura pedagogiki – układ dyscyplin i subdyscyplin.Zasadnicze wymiary problematyki pedagogicznej w aspekcie strukturalnym – statycznym:

a) opieka nad rozwojem biopsychicznym,

b) socjalizacja

, c) kulturacja,

d) polityzacja.

3) Problematyka pedagogiczna w aspekcie dynamicznym –temporalnym.

Koncepcja społeczeństwa postindustrialnego jako punkt wyjścia współczesnej refleksji nad edukacją. Trójfazowy schemat:

Społeczeństwo tradycyjne (rolnicze) – społeczeństwo industrialne – społeczeństwo postindustrialne.

Społeczeństwo tradycyjne a edukacja. Społeczeństwo industrialne a edukacja. Społeczeństwo postindustrialne a edukacja. Postindustrializm a postmodernizm w myśleniu o edukacji.

4) Nowe zjawiska wyznaczające kierunki myślenia o problematyce edukacyjnej

Troisty schemat Margaret Mead jako punkt wyjścia dla zagadnienia relacji międzygeneracyjnych we współczesnej edukacji. Konsumpcjonizm a edukacja. Edukacja wobec globalizacji. Edukacja wobec zagrożeń ekologicznych

5) Alternatywna cywilizacja humanistyczna jako perspektywa edukacyjna. Zaliczenie na ocenę

Literatura:

1. I. Wojnar, A. Piejka, M. Samoraj, Idee edukacyjne na rozdrożach XX wieku, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2008

2. M. Łobocki, ABC wychowania, Wyd. UMCS, Lublin 2003.

3. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Wyd. Impuls, Kraków 2007.

4. T. Hejnicka-Bezwińska, O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości, Wyd. AB, Bydgoszcz 2000.

5. M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Wyd. Impuls, Kraków2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Pedagogika Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000

2. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 ,

3. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, tł. I. Wojnar, TWWP, Warszawa 2003.

4. S. Kunowski, Podstawy pedagogiki współczesnej, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1993

5. I. Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976,

6. H. von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, 2007

7. J. W. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982

8. I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 Zna elementarną terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie dyscyplin pokrewnych.

K_W02 Posiada elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (w szczególności naukami humanistycznymi, społecznymi, medycznymi).

K_W03 Zna wybrane koncepcje człowieka – filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne, kulturowe.

K_W05 Posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, etapach rozwoju rodziny i jednostki w rodzinie, rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturalnych, zawodowych, organizacyjnych i terytorialnych) i o rządzących nimi prawidłowościach.

Umiejętności

K_U03 Skutecznie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – w mowie i na piśmie w języku polskim

K_U05 1Potrafi stosować wyniki badań naukowych w praktyce

K_U1Posiada umiejętności językowe w zakresie pracy socjalnej na poziomie B2.

Kompetencje społeczne

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K04 Dba o własny rozwój osobisty i zawodowy; dokonuje samooceny własnych kompetencji i efektów własnej pracy, korzysta z pomocy, konsultacji i superwizji.

K_K07 Docenia znaczenie nauk społecznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań w obszarze pracy socjalnej

K_K11Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach społecznych oraz w pracy socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Frekwencja + sprawdzian.

90% obecność na wykładzie (jedna nieobecność nie wymagająca usprawiedliwienia.

Sprawdzian pisemny - pytania opisowe 3 z 4.znajomość podstawowych zagadnień przedstawianych na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Milerski
Prowadzący grup: Bogusław Milerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Milerski
Prowadzący grup: Bogusław Milerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

POMIAR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ocena wiedzy, w tym rozumienia treści przedmiotu, na podstawie odpowiedzi na pytania rekonstruujące wiedzę oraz pytanie problemowo-erudycyjne podczas pisemnego zaliczenia na ocenę

UMIEJĘTNOŚCI

ocena umiejętności na podstawie odpowiedzi na pytanie problemowo-erudycyjne podczas pisemnego zaliczenia na ocenę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ocena kompetencji na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć; ze względu na wykładowy charakter zajęć ocena może być dokonana jedynie w sposób cząstkowy

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Powstanie pedagogiki i sposoby jej uprawiania: geneza pedagogiki; różnicowanie się teoretyczne pedagogiki na początku XX w.; rozróżnienie pedagogiki i pedagogii; relacja pomiędzy teorią i praktyką; sposoby uprawiania pedagogiki – pedagogika teoretyczna, stosowana (prakseologiczna), normatywna; paradygmaty pedagogiki współczesnej, krytyczny; kategorie metodologiczne: opis, rozumienie, wyjaśnianie, interpretacja krytyczna; rozwój teoretyczny pedagogiki i „mapa” współczesnych kierunków pedagogicznych.

Podstawowe kategorie pojęciowe pedagogiki: wychowanie, nauczanie, kształcenie, edukacja, socjalizacja, enkulturacja, opieka, samowychowanie; zróżnicowanie teoretyczne wykładni wychowania (kształcenia, edukacji).

Pedagogika jako nauka empiryczna: pozytywistyczny wzorzec nauki; powstanie pedagogiki empirycznej jako pedagogiki eksperymentalnej; pedagogika empiryczna w tradycji behawioralnej; behawioralna teoria uczenia się i nauczania; teorie curricularne – projektowanie przebiegu nauczania i operacjonalizacja celów kształcenia; nauczyciel jako technolog; przykłady badań empirycznych w pedagogice.

Pedagogika jako nauka humanistyczna: nauki przyrodnicze a nauki humanistyczne - antynaturalistyczne uprawomocnienie pedagogiki; powstanie pedagogiki kultury; pedagogika kultury jako pedagogika ludzkiej duchowości; rozumienie jako kategoria metodologiczna i dydaktyczna; pedagogika kultury jako teoria treści kształcenia i hermeneutyczna koncepcja uczenia się; nauczyciel jako odpowiedzialny interpretator; przykłady badań humanistycznych w pedagogice.

Pedagogika jako teoria krytyczna: teoria krytyczna a teoria tradycyjna; krytyka neutralnego charakteru teorii społecznej; recepcja teorii krytycznej w pedagogice; zagadnienia marginalizacji i wykluczania społecznego oraz kolonizacji kulturowej; edukacja jako miejsce „przemocy symbolicznej”; edukacja w perspektywie postulatu upodmiotowienia jednostki poprzez uczestnictwo w komunikacji społecznej; koncepcja ukrytego programu szkoły; postulat edukacji zaangażowanej na rzecz pluralistycznego, upodmiotowionego i demokratycznego społeczeństwa; przykłady badań krytycznych w pedagogice.

Aksjologiczne podstawy wychowania: wartości, normy i cele wychowania; ideały i cele wychowania; status wartości etycznych; wartości etyczne a wartości pedagogiczne; struktura celów wychowania / kształcenia.

Zagadnienie afirmacyjnego charakteru wychowania i teorii wychowania: afirmacyjne i nieafirmacyjne rozumienie procesu wychowania i teorii pedagogicznej; problem afirmacyjności – współczesna kontynuacja dyskusji nad relacją „teoria a praktyka wychowania”; konsekwencje podejścia afirmacyjnego i nieafirmacyjnego dla rozumienia edukacji szkolnej.

Światopogląd a wychowanie w szkole publicznej: neutralność światopoglądowa jako zasada polityczna, prawna i pedagogiczna; przestrzeń publiczna a instytucje publiczne; antynomia szkoły – szkoła jako miejsce wychowania i instytucja publiczna; antynomia pracy nauczycielskiej – nauczyciel jako wychowawca i jako funkcjonariusz publiczny; obecność elementów światopoglądowych w szkole; współczesna dyskusja europejska dotycząca relacji pomiędzy edukacją szkolną a edukacją religijną w kontekście kształtowania demokratycznej kultury życia społecznego.

Społeczny kontekst wychowania: świadomość społeczna jako kategoria poznania rzeczywistości wychowania; transcendentalne uwarunkowanie świadomości społecznej; świat życia codziennego jako forma wiedzy społecznej; pojęcie instytucji społecznej; kategoria typu idealnego; typy życia społecznego – społeczeństwo losu i społeczeństwo wyboru; nowoczesna świadomość jako kontekst wychowania.

Społeczny kontekst wychowania: ramy świadomości społecznej społeczeństwa polskiego; edukacja w kontekście europejskim – od endogeniczności do egzogeniczności świadomości społecznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Pedagogika, red. B. Śliwerski, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk 2006, s. 79-113, 277-415.

Literatura uzupełniająca:

W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika. Podręcznik akademicki, Kraków 2005.

H.H. Krüger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005.

Podstawowe dla danego zagadnienia pozycje bibliograficzne są podawane podczas zajęć

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład, materiały typu handout, dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe, np. wykład: 30 godzin

Przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego: 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Inne formy 30 Przygotowanie do sprawdzianu

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2 pkt ETCS

Pełny opis:

1). Pedagogika – charakterystyka pedagogiki jako nauki o edukacji, podstawowe kategorie i pojęcia.

Pedagogika jako nauka i jej miejsce w refleksji nad edukacją. Różne formuły myślenia o edukacji – myślenie potoczne, intuicyjne, mityczne, magiczne, religijne, ideologiczne, moralistyczne, filozoficzne, a myślenie naukowe.

Pedagogika wobec nauki i filozofii jako najwyżej waloryzowanych sposobach myślenia o świecie w cywilizacji współczesnej .

2) Struktura pedagogiki – układ dyscyplin i subdyscyplin.Zasadnicze wymiary problematyki pedagogicznej w aspekcie strukturalnym – statycznym:

a) opieka nad rozwojem biopsychicznym,

b) socjalizacja

, c) kulturacja,

d) polityzacja.

3) Problematyka pedagogiczna w aspekcie dynamicznym –temporalnym.

Koncepcja społeczeństwa postindustrialnego jako punkt wyjścia współczesnej refleksji nad edukacją. Trójfazowy schemat:

Społeczeństwo tradycyjne (rolnicze) – społeczeństwo industrialne – społeczeństwo postindustrialne.

Społeczeństwo tradycyjne a edukacja. Społeczeństwo industrialne a edukacja. Społeczeństwo postindustrialne a edukacja. Postindustrializm a postmodernizm w myśleniu o edukacji.

4) Nowe zjawiska wyznaczające kierunki myślenia o problematyce edukacyjnej

Troisty schemat Margaret Mead jako punkt wyjścia dla zagadnienia relacji międzygeneracyjnych we współczesnej edukacji. Konsumpcjonizm a edukacja. Edukacja wobec globalizacji. Edukacja wobec zagrożeń ekologicznych

5) Alternatywna cywilizacja humanistyczna jako perspektywa edukacyjna. Zaliczenie na ocenę

Literatura:

1. I. Wojnar, A. Piejka, M. Samoraj, Idee edukacyjne na rozdrożach XX wieku, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2008

2. M. Łobocki, ABC wychowania, Wyd. UMCS, Lublin 2003.

3. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Wyd. Impuls, Kraków 2007.

4. T. Hejnicka-Bezwińska, O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości, Wyd. AB, Bydgoszcz 2000.

5. M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Wyd. Impuls, Kraków2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Pedagogika Leksykon PWN, Red. B. Milerski, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2000

2. Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 ,

3. B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, tł. I. Wojnar, TWWP, Warszawa 2003.

4. S. Kunowski, Podstawy pedagogiki współczesnej, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1993

5. I. Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976,

6. H. von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, 2007

7. J. W. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982

8. I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000

Uwagi:

zaliczenie na ocenę

Frekwencja + sprawdzian.

90% obecność na wykładzie (jedna nieobecność nie wymagająca usprawiedliwienia.

Sprawdzian pisemny - pytania opisowe 3 z 4.znajomość podstawowych zagadnień przedstawianych na wykładzie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.