Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-TPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Weryfikacja efektów kształcenia w ramach wykładu:

Weryfikacja zasobu wiedzy zdobytej na wykładzie i poprzez studiowanie wskazanej literatury:

1. praca pisemna na podstawie wybranej pozycji z literatury (W każdym roku akademickim inna pozycja.)

2. Egzamin pisemny

Kryterium oceny: poziom poprawności zdobytej wiedzy wykazany w (1) pracy pisemnej, (2) egzaminie pisemnym.

Miara oceny: 2-5.

Weryfikacja efektów kształcenia w ramach ćwiczeń:

kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej. Aktywny udział i obecność na zajęciach. Dozwolone są maksymalnie 2 nieobecności.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Znaczeniowy zakres przedmiotu – podstawowe pojęcia

2. Naukowe podstawy pracy socjalnej - teorie eksplanacyjne i prakseologiczne

3. Dylematy wykorzystywania podstawowych nauk społecznych do tworzenia teorii pracy socjalnej.

- Dylemat korzystania z monokazualnych teorii eksplanacyjnych

- Dylemat teorii pracy socjalnej wobec zmiany paradygmatu nauk społecznych – od pozytywizmu do postmodernizmu.

- Poszukiwania rozwiązań: konstruktywizm, teoria systemów, eklektyzm

4. Przykłady teorii eksplanacyjnych do wykorzystania w pracy socjalnej

- Teoria systemów

- Teoria przywiązania Bolwby’ego

- Teoria stadiów rozwoju społecznego Garvina i Seabury’ego

5. Procedura rozwiązywania problemów jako prakseologiczna teoria pracy socjalnej

6. Techniki pracy socjalnej oparte na procedurze rozwiązywania problemów

7. Trzy metody pracy socjalnej – tradycyjne teorie prakseologiczne

- Metoda indywidualnych przypadków

- Metoda pracy grupowej

- Metoda środowiskowa

8. Współczesne teorie prakseologiczne– modele interwencji w pracy socjalnej

9. Podejścia aktywizujące: budzenie sił ludzkich, empowerment, organizacja stowarzyszeń

Tematy ćwiczeń:

1. Instruktaż wstępny.

2. Związki pracy socjalnej z innymi dyscyplinami i subdyscyplinami nauki.(praca socjalna a socjologia, psychologia, antropologia).

3. Różnice pomiędzy pojęciami opieka społeczna, pomoc społeczna.

4. Potrzeby społeczne obywateli jako źródło tworzenia rozwiązań systemowych.

5. Przedmiot i zakres pracy socjalnej, praca socjalna a pomoc społeczna.

6. Cele i zadania pracy socjalnej- zasada pomocniczości (subsydiarności).

7. Główne pojęcia pracy socjalnej (wsparcie, profilaktyka, kapitał ludzki, kapitał społeczny, empowerment, zasoby i potencjały)

8. Geneza pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej oraz wiedzy praktycznej. Idea i rozwój samopomocy. Samopomoc a praca socjalna.

9. Naukowe podstawy pracy socjalnej. Koncepcja prakseologiczna.

10. Teoria eksplanacyjna (teoria stadiów rozwoju społecznego, teoria systemów społecznych, koncepcja przywiązania społecznego, modele psychodynamiczne).

11. Modele pracy socjalnej. Metody i techniki pracy socjalnej.

12. Praca socjalna z różnymi kategoriami wspomaganych - zróżnicowanie w podejściu metodycznym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Dubois B., Miley K., Praca socjalna, „Śląsk", Kato wice 1999, tom 1 i 2.

2. Garvin C., Seabury B., Działania interpersonalne w pracy socjalnej. Procesy i procedury, 2 tomy, „Śląsk” Katowice 1998.

3. Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

4. Nocuń A.W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów. „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Interart, Warszawa 1996

5. Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna, wyd. II, Wydawnictwo „Żak", Warszawa 1995: Lalak D., Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków; Szmagalski J., Metoda grupowa w pracy socjalnej; Pilch T., Metoda organizowania środowiska.

6. Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Warszawa, Wyd. UW 1994, Wydawnictwo „Żak" 1996.

Literatura uzupełniająca

1. Beckett C., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.

2. Gray M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, redakcja naukowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3. Lishman J. Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, „Śląsk’, Katowice 1998,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada wiedzę z zakresu naukowych podstaw pracy socjalnej.

Student poznaje metodykę pracy z indywidualnym klientem, rodziną czy lokalnym środowiskiem.

Posiada wiedzę z zakresu sposobów właściwej komunikacji z klientem.

Umiejętności

Dostrzega, dokonuje obserwacji i interpretacji wiedzy teoretycznej w praktyce.

Potrafi pracować z klientem pomocy społecznej na każdym etapie współpracy.

Uzyskuje umiejętności interpretacji złożonych zjawisk społecznych w pracy socjalnej.

Student zna i potrafi zinterpretować problemy społeczne, związane z funkcjonowaniem metod pracy z klientem,

Student potrafi odszukać i zinterpretować informacje teoretyczne w celu pozytywnego oddziaływania na środowisko klienta.

Student potrafi twórczo wykorzystać dostępne zasoby placówki pomocy społecznej i otoczenia społecznego w celu właściwej pomocy klientowi

Kompetencje społeczne

Posiada umiejętność współpracy z innymi instytucjami w zakresie spraw klienta.

Posiada umiejętność prognozowania zmian w zakresie metod i technik pracy socjalnej z klientem.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja zasobu wiedzy zdobytej na wykładzie i poprzez studiowanie wskazanej literatury:

1. praca pisemna na podstawie wybranej pozycji z literatury (Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalne)

2. Egzamin pisemny

Kryterium oceny: poziom poprawności zdobytej wiedzy wykazany w (1) pracy pisemnej, (2) egzaminie pisemnym.

Miara oceny: 2-5.

Ćwiczenia:

kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej. Aktywny udział i obecność na zajęciach. Dozwolone są maksymalnie 2 nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krzyszkowski
Prowadzący grup: Agnieszka Kos, Anna Kruk, Jerzy Krzyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

1. Instruktaż wprowadzajacy.

2.Geneza pracy socjalnej. Różnice pomiędzy opieką społeczną a pracą socjalną

2.Naukowe podstawy pracy socjalnej – koncepcje różnych dyscyplin obszaru nauk społecznych.

3.Systemowe podejście do pracy socjalnej. Obszar wiedzy na temat systemów społecznych.Organizacyjne podejście do pracy socjalnej.

4.Socjologiczne koncepcje pracy socjalnej.Teoria stadiów rozwoju społecznego.

5.Psychologiczne koncepcje w pracy socjalnej.

6.Ekologiczne koncepcje pracy socjalnej.

7.Strategie rozwiązywania konfliktów w pracy socjalnej.

8.Twórcze podejście do problemów klienta w pracy socjalnej skoncentrowane na rozwiązaniach.

9. Interwencyjność socjalna.

10. Ewolucja metodyki pracy socjalnej.

11.Metoda indywidualnych przypadków.Podejście aktywizacyjne w pracy z indywidualnym przypadkiem. Empowerment w pracy socjalnej.

12 Metoda pracy grupowej w pracy socjalnej. Podejście aktywizacyjne w pracy z klientami w grupie.

13.Animacja środowiska lokalnego w pracy socjalnej.Akcje społeczne.

14. Egzamin.

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

C. Beckett: Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

D. Howe: krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

J. Szmagalski: Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Wydawnictwo "Żak", wydanie II, Warszawa 1996.

A.W. Góra, Początki pracy socjalnej w świecie, „Praca Socjalna” Nr 4/1988.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd. UWM, Olsztyn 2001.

St. Kawula (red.), Pedagogika Społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

B. Krajewska, Elementarne zagadnienia pracy socjalnej (wybór tekstów), Wyd. Naukowe „Novum”, Płock 2007.

B. Smolińska-Theiss, Źródła pracy socjalnej. Od chrześcijańskiego miłosierdzia do liberalnej demokracji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 5/1994.

Źródła:

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz. U. 2009, Nr 175, poz. 1362 ze zmianami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Aneta Jesionek-Khadka, Danuta Książek, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Flaszyńska
Prowadzący grup: Ewa Flaszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wiedza:

Student zna terminologię z zakresu pracy socjalnej oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami. Zna genezę pracy socjalnej, jej umiejscowienie w systemie pomocy społecznej.

Student rozumie rolę pracownika socjalnego jaką pełni w społeczeństwie i zna charakter jego pracy.

Student umie wskazać formy, metody i techniki pracy socjalnej.

Student ma wiedzę na temat pracy socjalnej w środowiskach zagrożonych marginalizacją.

Umiejętności:

Student posiada umiejętność stosowania metod i narzędzi pracy socjalnej w procesie świadczenia usług społecznych. Potrafi współpracować z różnymi instytucjami i podmiotami realizującymi zadania z zakresu usług społecznych.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę elastyczności działań pracownika socjalnego w formułowaniu oferty pomocy dla konkretnej osoby oraz zasady zindywidualizowanego podejścia. Rozumie rolę pracownika socjalnego i pomocy społecznej w społeczeństwie.

Potrafi oceniać efektywność i skuteczność pracy socjalnej.

Sposób pomiaru: egzamin pisemny.

Pełny opis:

WYKŁADY

I. Omówienie problematyki poruszanej podczas zajęć: tematy, literatura przedmiotu.

II. Podstawy pracy socjalnej.

1. Istota pracy socjalnej.

2. Definicje i pojęcia (krajowe i międzynarodowe).

3. Geneza pracy socjalnej.

4. Miejsce pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej. Ustawodawstwo.

5. Formy i wartości pracy socjalnej.

6. Założenia i zasady pracy socjalnej.

III. Metodyka działania w obszarze pracy socjalnej.

Tradycyjne metody pracy socjalnej:

1. Praca socjalna z jednostką (metoda indywidualnego przypadku).

2. Praca socjalna z grupą.

3. Praca socjalna ze środowiskiem lokalnym.

Nowe metody pracy socjalnej.

IV. Praca socjalna jako działanie. Podejścia w pracy socjalnej, m.in.

1. Podejście psychospołeczne.

2. Podejście funkcjonalne.

3. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu.

4. Zarządzanie przypadkiem (case management).

5. Podejście systemowe.

6. Podejście ekologiczne.

7. Podejście kognitywne.

8. Podejście feministyczne.

Przykłady.

V. Trójpodział w pracy socjalnej.

1. Prewencja w obszarze pracy socjalnej.

2. Interwencja w obszarze pracy socjalnej.

3. Aktywizacja w obszarze pracy socjalnej.

Przykłady.

ĆWICZENIA

I. Omówienie problematyki poruszanej podczas zajęć: tematy, literatura przedmiotu.

II.Narzędzia pracy socjalnej.

Wywiad środowiskowy.

Kontrakt socjalny.

III.Co możemy zaoferować? – świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu działań na rzecz klienta pomocy społecznej.

IV. Różne rodzaje pracy socjalnej.

1. Praca socjalna w środowiskach zagrożonych marginalizacją: osoby uzależnione, bezdomne, bezrobotne itp.

2. Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych (np. podczas klęsk żywiołowych, kryzysu gospodarczego).

3. Praca socjalna z osobami starszymi.

4. Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi.

5. Przemoc w rodzinie.

Reportaże. Historie ludzkie.

V. Diagnoza indywidualnego przypadku – rozróżnienie i wyjaśnienie pojęć: studium przypadku (case study), praca z przypadkiem (case work). Etapy postępowania: diagnoza przypadku, opracowanie planu postępowania i prowadzenie przypadku. Zasady w stosowaniu metody indywidualnych przypadków.

Metody diagnozowania potrzeb. Narzędzia diagnozy. Analiza SWOT.

Literatura:

Akty prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.).

Literatura podstawowa:

1. C. Beckett, Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Wyd. APS, Warszawa 2010.

2. M. Granosik, Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Wyd. Śląsk, Katowice 2006.

3. D. Howe, Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Wyd. Instytut Rozwoju Służb Spo-łecznych, Seria: Ex Libiris Pracownika Socjalnego, Warszawa 2011.

4. E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

5. B. Krajewska, Podstawy prawne pracy socjalnej – historia i współczesność, Wybór ustawo-wych aktów prawnych, Akapit, Toruń 2007.

6. H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.

7. C. Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Katowice 1998.

8. B. Rysz-Kowalczyk (red.), Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o insty-tucjach i procedurach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

9. Rex A. Skidmore, Milton G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998.

10. B. Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej [w:] Pedagogika Społeczna, pod. red: T. Pilch, I. Lepalczyk, Kraków 1995.

11. N. Thompson, M. Osada, B. Anderson, Praktyczna nauka pracy socjalnej, Wyd. Śląsk, Kato-wice 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M.Barbier, Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, Wyd. Śląsk, Katowice 2006.

2. B.DuBois, K.Krogsrud Miley, Praca socjalna - zawód, który dodaje sił, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1999.

3. K. Frysztacki, K. Piątek, Wielowymiarowośc pracy socjalnej, Toruń 2002.

4. M. Grewiński i J. Krzyszkowski, Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjal-nej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2011.

5. M. Grey, S. A. Webb, Praca socjalna. Teorie i metody, PWN, Warszawa 2012.

6. W. Nocuń, J. Szmagalski, Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Ka-towice 1998.

7. A. Olech, Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Wyd. Śląsk, Katowice 2006.

8. A. Olubiński, Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne, Toruń 2004.

9. K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Lech Kościelak, Magdalena Stankowska, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Ewa Flaszyńska, Danuta Książek, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Wojciech Misztal, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Znaczeniowy zakres przedmiotu – podstawowe pojęcia

2. Naukowe podstawy pracy socjalnej - teorie eksplanacyjne i prakseologiczne

3. Dylematy wykorzystywania podstawowych nauk społecznych do tworzenia teorii pracy socjalnej.

4. Przykłady teorii eksplanacyjnych do wykorzystania w pracy socjalnej

5. Procedura rozwiązywania problemów jako prakseologiczna teoria pracy socjalnej

6. Techniki pracy socjalnej oparte na procedurze rozwiązywania problemów

7. Trzy metody pracy socjalnej – tradycyjne teorie prakseologiczne

8. Współczesne teorie prakseologiczne– modele interwencji w pracy socjalnej

9. Podejścia aktywizujące: budzenie sił ludzkich, empowerment, organizacja stowarzyszeń

Pełny opis:

1. Znaczeniowy zakres przedmiotu – podstawowe pojęcia

2. Naukowe podstawy pracy socjalnej - teorie eksplanacyjne i prakseologiczne

3. Dylematy wykorzystywania podstawowych nauk społecznych do tworzenia teorii pracy socjalnej.

- Dylemat korzystania z monokazualnych teorii eksplanacyjnych

- Dylemat teorii pracy socjalnej wobec zmiany paradygmatu nauk społecznych – od pozytywizmu do postmodernizmu.

- Poszukiwania rozwiązań: konstruktywizm, teoria systemów, eklektyzm

4. Przykłady teorii eksplanacyjnych do wykorzystania w pracy socjalnej

- Teoria systemów

- Teoria przywiązania Bolwby’ego

- Teoria stadiów rozwoju społecznego Garvina i Seabury’ego

5. Procedura rozwiązywania problemów, jako prakseologiczna teoria pracy socjalnej

6. Techniki pracy socjalnej oparte na procedurze rozwiązywania problemów

7. Trzy metody pracy socjalnej – tradycyjne teorie prakseologiczne

- Metoda indywidualnych przypadków

- Metoda pracy grupowej

- Metoda środowiskowa

8. Współczesne teorie prakseologiczne– modele interwencji w pracy socjalnej

9. Podejścia aktywizujące: budzenie sił ludzkich, empowerment, organizacja stowarzyszeń

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Dubois B., Miley K., Praca socjalna, „Śląsk", Katowice 1999, tom 1 i 2.

2. Garvin C., Seabury B., Działania interpersonalne w pracy socjalnej. Procesy i procedury, 2 tomy, „Śląsk” Katowice 1998.

3. Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

4. Nocuń A.W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów. „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Interart, Warszawa 1996

5. Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna, wyd. II, Wydawnictwo „Żak", Warszawa 1995: Lalak D., Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków; Szmagalski J., Metoda grupowa w pracy socjalnej; Pilch T., Metoda organizowania środowiska.

6. Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Warszawa, Wyd. UW 1994, Wydawnictwo „Żak" 1996.

Literatura uzupełniająca

1. Beckett C., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.

2. Gray M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3. Krasiejko I., Ciczkowska-Giedziun M. (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji, Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2016.

4. Lishman J. Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, „Śląsk’, Katowice 1998,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Ewa Flaszyńska, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Znaczeniowy zakres przedmiotu – podstawowe pojęcia

2. Naukowe podstawy pracy socjalnej - teorie eksplanacyjne i prakseologiczne

3. Dylematy wykorzystywania podstawowych nauk społecznych do tworzenia teorii pracy socjalnej.

4. Przykłady teorii eksplanacyjnych do wykorzystania w pracy socjalnej

5. Procedura rozwiązywania problemów jako prakseologiczna teoria pracy socjalnej

6. Techniki pracy socjalnej oparte na procedurze rozwiązywania problemów

7. Trzy metody pracy socjalnej – tradycyjne teorie prakseologiczne

8. Współczesne teorie prakseologiczne– modele interwencji w pracy socjalnej

9. Podejścia aktywizujące: budzenie sił ludzkich, empowerment, organizacja stowarzyszeń

Pełny opis:

1. Znaczeniowy zakres przedmiotu – podstawowe pojęcia

2. Naukowe podstawy pracy socjalnej - teorie eksplanacyjne i prakseologiczne

3. Dylematy wykorzystywania podstawowych nauk społecznych do tworzenia teorii pracy socjalnej.

- Dylemat korzystania z monokazualnych teorii eksplanacyjnych

- Dylemat teorii pracy socjalnej wobec zmiany paradygmatu nauk społecznych – od pozytywizmu do postmodernizmu.

- Poszukiwania rozwiązań: konstruktywizm, teoria systemów, eklektyzm

4. Przykłady teorii eksplanacyjnych do wykorzystania w pracy socjalnej

- Teoria systemów

- Teoria przywiązania Bolwby’ego

- Teoria stadiów rozwoju społecznego Garvina i Seabury’ego

5. Procedura rozwiązywania problemów, jako prakseologiczna teoria pracy socjalnej

6. Techniki pracy socjalnej oparte na procedurze rozwiązywania problemów

7. Trzy metody pracy socjalnej – tradycyjne teorie prakseologiczne

- Metoda indywidualnych przypadków

- Metoda pracy grupowej

- Metoda środowiskowa

8. Współczesne teorie prakseologiczne– modele interwencji w pracy socjalnej

9. Podejścia aktywizujące: budzenie sił ludzkich, empowerment, organizacja stowarzyszeń

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Dubois B., Miley K., Praca socjalna, „Śląsk", Katowice 1999, tom 1 i 2.

2. Garvin C., Seabury B., Działania interpersonalne w pracy socjalnej. Procesy i procedury, 2 tomy, „Śląsk” Katowice 1998.

3. Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

4. Nocuń A.W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów. „Biblioteka Pracownika Socjalnego”, Interart, Warszawa 1996

5. Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna, wyd. II, Wydawnictwo „Żak", Warszawa 1995: Lalak D., Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków; Szmagalski J., Metoda grupowa w pracy socjalnej; Pilch T., Metoda organizowania środowiska.

6. Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Warszawa, Wyd. UW 1994, Wydawnictwo „Żak" 1996.

Literatura uzupełniająca

1. Beckett C., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.

2. Gray M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

3. Krasiejko I., Ciczkowska-Giedziun M. (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji, Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2016.

4. Lishman J. Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, „Śląsk’, Katowice 1998,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Anna Kruk, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Anna Kruk, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Osiągnięte w ramach wykładu efekty kształcenia, to jest:

W zakresie wiedzy;

Student posiada wiedzę z zakresu naukowych podstaw pracy socjalnej.

Student poznaje metodykę pracy z indywidualnym klientem, rodziną czy lokalnym środowiskiem.

W zakresie umiejętności

Student potrafi odszukać i zinterpretować informacje teoretyczne w celu pozytywnego oddziaływania na środowisko klienta.

Umiejętność podlega ocenie jakościowej na podstawie opracowania pisemnego dotyczącego książki I. Krasiejko, M. Ciczkowska-Giedziun (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji, Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy. To zadanie podlega ocenie w skali 2-5, która jest uwzględniana w finalnej ocenie egzaminu stanowiącej średnią arytmetyczną oceny egzaminu pisemnego i i niniejszego zdania.

Weryfikacja efektów kształcenia w ramach ćwiczeń:;

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Pełny opis:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Literatura:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Uwagi:

1. Wyklad akademicki wspomagany prezentacją PowerPoint; przedmiotu

2. Ćwiczenia; wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca w zespołach zadaniowych, metoda projektowa,

3. Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.

Nakład pracy studenta - łącznie 5 ECTS, w tym;

- udział w wykładzie i praca samodzielna z literaturą 2 ECTS

- przygotowanie do zadań na ćwiczeniach i udział w ćwiczeniach - 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek, Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Osiągnięte w ramach wykładu efekty kształcenia, to jest:

W zakresie wiedzy;

Student posiada wiedzę z zakresu naukowych podstaw pracy socjalnej.

Student poznaje metodykę pracy z indywidualnym klientem, rodziną czy lokalnym środowiskiem.

W zakresie umiejętności

Student potrafi odszukać i zinterpretować informacje teoretyczne w celu pozytywnego oddziaływania na środowisko klienta.

Te efekty kształcenia są podlegają ocenie jakościowej w skali 2-5 w zależności od poziomu trafności odwołań do teorii w odpowiedziach na egzaminie pisemnym.

Weryfikacja efektów kształcenia w ramach ćwiczeń:;

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Pełny opis:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Literatura:

Zob. "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Uwagi:

1. Wyklad akademicki wspomagany prezentacją PowerPoint; przedmiotu

2. Ćwiczenia; wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca w zespołach zadaniowych, metoda projektowa,

3. Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.

Nakład pracy studenta - łącznie 5 ECTS, w tym;

- udział w wykładzie i praca samodzielna z literaturą 2 ECTS

- przygotowanie do zadań na ćwiczeniach i udział w ćwiczeniach - 3 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.