Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy socjalne współczesnej Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-PSE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy socjalne współczesnej Europy
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada elementarną wiedzę o dziejach politycznych, gospodarczych i społecznych Europy XX wieku.

Objaśnia i tłumaczy główne procesy polityczne, społeczne i gospodarcze zachodzące na kontynencie europejskim w XX wieku.

Rozróżnia i charakteryzuje polityczne i gospodarcze struktury i organizacje funkcjonujące w Europie w XX wieku.

Definiuje i identyfikuje miejsce Polski w Europie i strukturach europejskich w XX wieku.

Umiejętności

Potrafi analizować przemiany zachodzące w Europie w różnych okresach XX wieku.

Umie oceniać działania ludzi, grup społecznych, partii politycznych, grup wpływu, organizacji narodowych i ponadnarodowych w Europie w XX wieku.

Umie wdrażać dobre doświadczenia z rozwiązań europejskich do praktyki społecznej w Polsce.

Kompetencje

Potrafi dyskutować, mając własny pogląd na tematy europejskie.

Chętnie występuje na forum publicznym w sprawach ogólnospołecznej natury.

Pojmuje potrzebę kształcenia w obszarze zagadnień społeczno-politycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Panecki
Prowadzący grup: Tadeusz Panecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

WYKŁAD

1. Europa międzywojenna 1918-1939

• Rezultaty I wojny światowej (zniszczenia, straty, układ sił)

• Kształtowanie się Europy powojennej (tendencje rewolucyjne, walki o granice, Liga Narodów)

• Narodziny i rozwój systemów totalitarnych

• Marsz ku wojnie

• Miejsce i rola Polski przed wybuchem II wojny światowej

2. Druga wojna światowa 1939-1945

• Geneza wojny

• Przebieg działań wojennych

• Powstanie i rozwój koalicji antyfaszystow-skiej (miejsce i rola Polski)

• Różne oblicza wojny (wojna totalna, eksterminacja Żydów, ruch oporu, Polskie Państwo Podziemne)

• Bilans wojny

3. Europa powojenna (do 1956 r.)

• Polityczno-militarne i gospodarcze skutki II wojny światowej (zimna wojna)

• Dwubiegunowy układ sił (miejsce i rola Polski w układzie jałtańsko-poczdamskim)

• Odbudowa Europy Zachodniej (Plan Marshalla)

• Narodziny i rozwój polityczno-militarnych i gospo-darczych struktur integracyjnych Europy Zachodniej (UZE, NATO, Rada Europy, EWWiS, EWO)

• Integracja bloku sowieckiego pod dyktando Kremla (RWPG, Układ Warszawski)

4. Europa w latach 1956-1976

• Kryzys roku 1956 (przemiany w ZSRR, Polski Październik, rewolucja i kontrrewolucja na Węgrzech)

• Powstanie i rozwój Europejskiej Wspólnoty Gospodar-czej

• Struktura EWG i proces rozszerzania Wspólnot

• Sytuacja społeczno-gospodarcza w krajach bloku wschodniego

• Rywalizacja dwóch bloków polityczno-militarnych. Tendencje odprężeniowe

5. Przemiany europejskie w latach 1976-1989

• Załamanie gospodarcze oraz osłabienie wpływów i znaczenia ZSRR

• Wydarzenia z lat 1980-1981 w Polsce i ich następstwa

• Postępy integracyjne w Europie zachodniej

• Spóźnione reformy Michaiła Gorbaczowa i ich skutki w krajach bloku wschodniego

6. Przeobrażenia w Europie po 1989 r.

• Okrągły stół w Polsce i jego znaczenie

• Przemiany w innych krajach socjalistycznych

• Rozpad bloku wschodniego i ZSRR

• Zjednoczenie Niemiec

• Utworzenie OBWE

• Traktat w Maastricht o Unii Europejskiej

7. Podstawowe struktury i kierunki działania Unii Europejskiej

• Główne instytucje UE

• Polityka wewnętrzna UE

• Polityka zewnętrzna UE

• Rozwój Unii na przełomie XX i XXI wieku

• Polska w Unii Europejskiej

ĆWICZENIA

1. Europa i świat zachodni w latach 1945-1990

• Konfrontacja supermocarstw (zimna wojna)

• Powojenna odbudowa i rozwój gospodarczy Europy Zachod-niej do 1990 r.

2. Terroryzm w Europie w XX wieku

• Pojęcie, istota i źródła terro-ryzmu

• Terroryzm polityczny na Cyp-rze

• Terroryzm polityczny w Irlandii Północnej

• Terroryzm polityczny w pań-stwach Europy Zachodniej (RFN,, Włochy , Francja, Hiszpania)

3. Integracja w Europie

• Geneza i historia integracji

• Istota i forma integracji

• Wartości europejskie

• Instytucje europejskie

• Europejski proces ustawoda-wczy i decyzyjny

• Droga Polski do Unii Europejskiej

• Unia Europejska z perspektywy Traktatu Konstytucyjnego

4. Społeczeństwo zachodnie po 1945 roku

• Budowa państwa dobrobytu

• Kobiety i rozwój ruchu femini-stycznego

• Społeczeństwo przyzwalające

• Realia kształcenia i wystąpie-nia studenckie

• Inicjatywy na rzecz ochrony środowiska

5. Świat kultury zachodniej

• Główne prądy kulturowe

• Przemiany społeczno-kulturowe

• Nowe trendy w sztuce, muzyce i literaturze

6. Zmiany w życiu prywatnym i publicznym w XX wieku

• Praca

• Rodzina i osoba

• Jednostka na pierwszym miej-scu

• Szwedzki model życia

7. Kolokwium zaliczeniowe i wystawienie ocen

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Czubiński A., 2000, Europa XX wieku. Zarys historii politycznej, Poznań.

2. Łastawski K., 2004, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa.

3. Malinowski L., 2002, Europa współczesna, Warszawa.

4. Podraza A., 1999, Unia Europejska, Lublin.

5. Roszkowski W., 2002, Najnowsza historia Polski, T. I-III, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Badge J., Newton K., 1999, Polityka nowej Europy od Atlantyku do Uralu, Warszawa.

2. Calvacoressi P., 1998, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa.

3. Druga wojna światowa. Materiały wywiadu USA. Uzup. i koment. A. Ajnenkiel, T. Panecki. 1995, Warszawa.

4. Gaziński B., 1998, Unia Europejska – wczoraj – dziś – jutro, Olsztyn.

5. Krajewski Z.., 2008, Europa – swiat zachodni po 1945 roku. Polityka – Społeczeństwo – Kultura, Lublin..

6. Krasuski J., 1995, Europa Zachodnia po II wojnie światowej, Warszawa.

7. Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2001.

8. Laquer W., 1992, Historia Europy 1945-1992, Londyn.

9. Pronobis W.,1991, Polska i świat w XX wieku, Warszawa.

10. Roszkowski W., 2002, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

WYKŁAD

1. Europa międzywojenna 1918-1939

• Rezultaty I wojny światowej (zniszczenia, straty, układ sił)

• Kształtowanie się Europy powojennej (tendencje rewolucyjne, walki o granice, Liga Narodów)

• Narodziny i rozwój systemów totalitarnych

• Marsz ku wojnie

• Miejsce i rola Polski przed wybuchem II wojny światowej

2. Druga wojna światowa 1939-1945

• Geneza wojny

• Przebieg działań wojennych

• Powstanie i rozwój koalicji antyfaszystow-skiej (miejsce i rola Polski)

• Różne oblicza wojny (wojna totalna, eksterminacja Żydów, ruch oporu, Polskie Państwo Podziemne)

• Bilans wojny

3. Europa powojenna (do 1956 r.)

• Polityczno-militarne i gospodarcze skutki II wojny światowej (zimna wojna)

• Dwubiegunowy układ sił (miejsce i rola Polski w układzie jałtańsko-poczdamskim)

• Odbudowa Europy Zachodniej (Plan Marshalla)

• Narodziny i rozwój polityczno-militarnych i gospo-darczych struktur integracyjnych Europy Zachodniej (UZE, NATO, Rada Europy, EWWiS, EWO)

• Integracja bloku sowieckiego pod dyktando Kremla (RWPG, Układ Warszawski)

4. Europa w latach 1956-1976

• Kryzys roku 1956 (przemiany w ZSRR, Polski Październik, rewolucja i kontrrewolucja na Węgrzech)

• Powstanie i rozwój Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

• Struktura EWG i proces rozszerzania Wspólnot

• Sytuacja społeczno-gospodarcza w krajach bloku wschodniego

• Rywalizacja dwóch bloków polityczno-militarnych. Tendencje odprężeniowe

5. Przemiany europejskie w latach 1976-1989

• Załamanie gospodarcze oraz osłabienie wpływów i znaczenia ZSRR

• Wydarzenia z lat 1980-1981 w Polsce i ich następstwa

• Postępy integracyjne w Europie zachodniej

• Spóźnione reformy Michaiła Gorbaczowa i ich skutki w krajach bloku wschodniego

6. Przeobrażenia w Europie po 1989 r.

• Okrągły stół w Polsce i jego znaczenie

• Przemiany w innych krajach socjalistycznych

• Rozpad bloku wschodniego i ZSRR

• Zjednoczenie Niemiec

• Utworzenie OBWE

• Traktat w Maastricht o Unii Europejskiej

7. Podstawowe struktury i kierunki działania Unii Europejskiej

• Główne instytucje UE

• Polityka wewnętrzna UE

• Polityka zewnętrzna UE

• Rozwój Unii na przełomie XX i XXI wieku

• Polska w Unii Europejskiej

ĆWICZENIA

1. Europa i świat zachodni w latach 1945-1990

• Konfrontacja supermocarstw (zimna wojna)

• Powojenna odbudowa i rozwój gospodarczy Europy Zachodniej do 1990 r.

2. Terroryzm w Europie w XX wieku

• Pojęcie, istota i źródła terroryzmu

• Terroryzm polityczny na Cyprze

• Terroryzm polityczny w Irlandii Północnej

• Terroryzm polityczny w państwach Europy Zachodniej (RFN,, Włochy , Francja, Hiszpania)

3. Integracja w Europie

• Geneza i historia integracji

• Istota i forma integracji

• Wartości europejskie

• Instytucje europejskie

• Europejski proces ustawodawczy i decyzyjny

• Droga Polski do Unii Europejskiej

• Unia Europejska z perspektywy Traktatu Konstytucyjnego

4. Społeczeństwo zachodnie po 1945 roku

• Budowa państwa dobrobytu

• Kobiety i rozwój ruchu feministycznego

• Społeczeństwo przyzwalające

• Realia kształcenia i wystąpienia studenckie

• Inicjatywy na rzecz ochrony środowiska

5. Świat kultury zachodniej

• Główne prądy kulturowe

• Przemiany społeczno-kulturowe

• Nowe trendy w sztuce, muzyce i literaturze

6. Zmiany w życiu prywatnym i publicznym w XX wieku

• Praca

• Rodzina i osoba

• Jednostka na pierwszym miejscu

• Szwedzki model życia

7. Kolokwium zaliczeniowe i wystawienie ocen

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Czubiński A., 2000, Europa XX wieku. Zarys historii politycznej, Poznań.

2. Łastawski K., 2004, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa.

3. Malinowski L., 2002, Europa współczesna, Warszawa.

4. Podraza A., 1999, Unia Europejska, Lublin.

5. Roszkowski W., 2002, Najnowsza historia Polski, T. I-III, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Badge J., Newton K., 1999, Polityka nowej Europy od Atlantyku do Uralu, Warszawa.

2. Calvacoressi P., 1998, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa.

3. Druga wojna światowa. Materiały wywiadu USA. Uzup. i koment. A. Ajnenkiel, T. Panecki. 1995, Warszawa.

4.Roszkowski W., 2002, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945, Warszawa.

Uwagi:

Kolokwium zaliczeniowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.