Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-PRC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna czynniki i uwarunkowania rozwoju człowieka. Posiada wiedzę o narzędziach rozwoju człowieka.

Posiada wiedzę o rozwoju prenatalnym.

Posiada wiedze o rozwoju fizycznym człowieka od poczęcia do późnej starości. Zna rozwój emocjonalny, poznawczy, społeczny i moralny człowieka od urodzenia do późnej starości. Posiada wiedzę na temat zaburzeń i uwarunkowań zaburzeń rozwoju.

Umiejętności

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do wyjaśnień uwarunkowań rozwoju człowieka.

Identyfikuje poszczególne metody badawcze.

Charakteryzuje rozwój prenatalny człowieka.

Charakteryzuje rozwój fizyczny człowieka.

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu rozwoju psychospołecznego człowieka.

Identyfikuje zaburzenia rozwoju człowieka.

Kompetencje społeczne

Jest przygotowany do wskazania czynników rozwoju człowieka.

Potrafi scharakteryzować metody badania rozwoju człowieka.

Potrafi w praktyczny sposób wskazać teratogeny i inne czynniki szkodliwe przed urodzeniem człowieka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin: Test jednokrotnego wyboru 24 pytania:

1-12 - ocena 2

13-15 - ocena 3

16-17 - ocena 3,5

18-20 - ocena 4

21-ocena 4,5

22-24 - ocena 5

Pełny opis:

Przedmiot, problemy i zadania psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Strategie i metody badawcze stosowane w psychologii rozwojowej. Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania. problemy okresu dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość). Wybrane typy zaburzeń rozwoju dziecka. Rozwój poznawczy – teoria Piageta. Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny i uczuciowy. Rozwój osobowości. Rozwój społeczny i rozwój moralny. Wpływ rodziny w okresie wczesnego dzieciństwa na ukształtowanie się procesu socjalizacji dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Harwas – Napierała, B., Trempała, J. (2000).Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Charakterystyk okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca

Brzezińska, A. (2006), red. Portrety psychologiczne człowieka, Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Przetacznik – Gierowska, M., Tyszkowa, M. (2000). Psychologia rozwoju człowieka.

Vasta R., Haith M. M., .Miller S.A (1995) Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wadsworth B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa, WSiP

Uwagi:

Wykład z prezentacją multimedialną:30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury:15h

Przygotowanie się do egzaminu: 35h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru (25 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Pełny opis:

Wykład

Przedmiot, problemy i zadania psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Strategie i metody badawcze stosowane w psychologii rozwojowej. Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym szkolnym (rozwój fizyczno-ruchowy, psychiczny, społeczny i osobowości). Charakterystyka wieku dorastania. problemy okresu dorastania. Charakterystyka okresu dorosłości człowieka (wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość). Wybrane typy zaburzeń rozwoju dziecka. Rozwój poznawczy – teoria Piageta. Rozwój językowy. Rozwój emocjonalny i uczuciowy. Rozwój osobowości. Rozwój społeczny i rozwój moralny. Wpływ rodziny w okresie wczesnego dzieciństwa na ukształtowanie się procesu socjalizacji dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Harwas – Napierała, B., Trempała, J. (2000).Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Charakterystyk okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trempała, J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Brzezińska A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Vasta R., Haith M. M., .Miller S.A (1995) Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do egzaminu - 45 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Wykład

Pisemny test wyboru (30 pytań zamkniętych, wybór jednokrotny)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, modele przebiegu zmiany rozwojowej. Metody badawcze stosowane w psychologii rozwoju człowieka. Uwarunkowania rozwoju człowieka. Rozwój poznawczy, językowy, emocjonalny, osobowości, społeczny.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wykład

Schaffer, H.R. (2005 i in.). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 4 -10.

Strelau J. (red), (2000 i in.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1, Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Rozdział 7 (fragment, s. 230-256) i 8.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. t.3., Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stypułkowska, J. (red). (2000). Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Warszawa: Agencja Reklamowo – Wydawnicza DIMA.

Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Prezentacja multimedialna, pokaz, dyskusja, ćwiczenia i zadania do wykonania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do egzaminu - 60 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.