Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodu pracownika socjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-EZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu pracownika socjalnego
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium – pytania zamknięte i otwarte rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury oraz wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań

Pełny opis:

Treść wykładu:

1. Filozofia, Moralność, Moralność jako fenomen zmienny, Etyka, Działy etyki (ogólnej): Etyka opisowa, Metaetyka, Etyka normatywna: Deontologia, Konsekwencjalizm, Etyka cnót,

2. Etyka jako nauka o wartościach, Kulturowe / etyczne epoché, Etyka praktyczna, Etyka zawodowa: Podstawowe zasady etyki zawodowej, Wybrane problemy etyki zawodowej,

3. Kodeksy etyki zawodowej, Kodeksy a wartości / aksjologiczne podstawy kodeksów, Rola i funkcje kodeksów etyki zawodowej, Przykłady kodeksów etyki zawodowej, Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, Etyki zawodowe jako role społeczne, Rola i funkcje kodeksów etyki zawodowej, Normatywny Kontekst Pracy Socjalnej, Etyczny kontekst pracy socjalnej: Pytanie autorytatywne, Pytanie dystrybutywne, Pytanie substantywne, Praktyczny kontekst pracy socjalnej

4. Pracownik socjalny jako zawód zaufania publicznego, Etos, Etos zawodu jako model do konstrukcji kodeksu, Praca socjalna jako realizacja wartości, Wartości: Godność, Odpowiedzialność, Tolerancja, Prywatność, Sprawiedliwość, Solidarność międzyludzka, Miłość bliźniego, Ład społeczny, Skuteczność działania, Sumienność, Uczciwość, Samodoskonalenie i rozwój zawodowy, Lojalność, Hierarchia wartości

5. Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Czym jest dylemat etyczny?, Etyczne implikacje działania pracownika socjalnego, Źródła dylematów etycznych: Konflikty ról, Model socjalizacji zawodowej pracownika socjalnego, Typologia dylematów etycznych w pracy socjalnej

6. Rozwiązywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej (Gewirth, Reamer, Constable, Manning), Najczęściej stosowane strategie rozwiązywania dylematów, Kwestie etyczne w superwizji pracowników socjalnych: Etyczne podejmowanie decyzji, Granice, Informacje wrażliwe, Bezpieczeństwo, Praktyka alternatywna

7. Granice pomocy socjalnej: Zewnętrzne (Kulturowe, Społeczne, Formalnoprawne), Wewnętrzne (Psychologiczne, Sytuacyjne, Instytucjonalne), Sytuacje uzasadniające naruszenie zasad etyki zawodowej, Sylwetka profesjonalnego pracownika socjalnego: Warunki profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Wiedza, Umiejętności, Cechy osobowości), Kto nigdy nie będzie dobrym pracownikiem socjalnym?

Literatura:

1. Brągiel, Józefa, Alicja Kurcz (red.). Pracownik socjalny: Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej. Opole: Wydawnictwo Uniersytetu Opolskiego: 2002.

2. Każmierczak, Tomasz. Praca socjalna: Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Katowice: Śląsk, 2006.

3. Olech, Anna. Etos zawodowy pracowników socjalnych: Wartości, normy, dylematy etyczne. Katowice: Śląsk, 2006.

4. Patalon, Mirosław (red.). Religijne uwarunkowania pracy socjalnej. Toruń: Marszałek: 2014.

5. Rybczyńska, Dorota, A, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia: Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych. warszawa: Schiolar, 2005.

6. Singer, Peter. Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza, 1998.

7. Sokołowska, Marta (red.). Dylematy etyczne pracowników socjalnych. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013.

8. Stepulak, Marian Zdzisław. Specyfika aktywności zawodowej pracownika socjalnego. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL: 2011.

9. Środa, Magdalena. "Argumenty za i przeciw etyce zawodowej." [w:] Etyka (27), 1994.

10. Kodeks Etyki Pracownika Socjalnego, Kodeks Etyczny Nauczyciela, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, Kodeks Etyki Zawodu Kuratora Sądowego, Kodeks Etyki Pracownika Szkoły.

11. Konstytucja RP

12. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W09 Posiada wiedzę z zakresu nauk o rodzinie, psychologii, etyki, prawa, polityki społecznej w kontekście pracy socjalnej

Umiejętności

K_U10 Posługuje się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami, w tym prawnymi, istotnymi z punktu widzenia pomocy społecznej

Kompetencje

K_K11 Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach społecznych oraz w pracy socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, realizacja zadań, metoda przypadków

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15+15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Wartość sumaryczna: 75 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernat
Prowadzący grup: Paweł Bernat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernat
Prowadzący grup: Paweł Bernat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium – pytania zamknięte i otwarte rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury oraz wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań

Pełny opis:

Treść wykładu:

1. Filozofia, Moralność, Moralność jako fenomen zmienny, Etyka, Działy etyki (ogólnej): Etyka opisowa, Metaetyka, Etyka normatywna: Deontologia, Konsekwencjalizm, Etyka cnót,

2. Etyka jako nauka o wartościach, Kulturowe / etyczne epoché, Etyka praktyczna, Etyka zawodowa: Podstawowe zasady etyki zawodowej, Wybrane problemy etyki zawodowej,

3. Kodeksy etyki zawodowej, Kodeksy a wartości / aksjologiczne podstawy kodeksów, Rola i funkcje kodeksów etyki zawodowej, Przykłady kodeksów etyki zawodowej, Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, Etyki zawodowe jako role społeczne, Rola i funkcje kodeksów etyki zawodowej, Normatywny Kontekst Pracy Socjalnej, Etyczny kontekst pracy socjalnej: Pytanie autorytatywne, Pytanie dystrybutywne, Pytanie substantywne, Praktyczny kontekst pracy socjalnej

4. Pracownik socjalny jako zawód zaufania publicznego, Etos, Etos zawodu jako model do konstrukcji kodeksu, Praca socjalna jako realizacja wartości, Wartości: Godność, Odpowiedzialność, Tolerancja, Prywatność, Sprawiedliwość, Solidarność międzyludzka, Miłość bliźniego, Ład społeczny, Skuteczność działania, Sumienność, Uczciwość, Samodoskonalenie i rozwój zawodowy, Lojalność, Hierarchia wartości

5. Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Czym jest dylemat etyczny?, Etyczne implikacje działania pracownika socjalnego, Źródła dylematów etycznych: Konflikty ról, Model socjalizacji zawodowej pracownika socjalnego, Typologia dylematów etycznych w pracy socjalnej

6. Rozwiązywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej (Gewirth, Reamer, Constable, Manning), Najczęściej stosowane strategie rozwiązywania dylematów, Kwestie etyczne w superwizji pracowników socjalnych: Etyczne podejmowanie decyzji, Granice, Informacje wrażliwe, Bezpieczeństwo, Praktyka alternatywna

7. Granice pomocy socjalnej: Zewnętrzne (Kulturowe, Społeczne, Formalnoprawne), Wewnętrzne (Psychologiczne, Sytuacyjne, Instytucjonalne), Sytuacje uzasadniające naruszenie zasad etyki zawodowej, Sylwetka profesjonalnego pracownika socjalnego: Warunki profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Wiedza, Umiejętności, Cechy osobowości), Kto nigdy nie będzie dobrym pracownikiem socjalnym?

Literatura:

1. Brągiel, Józefa, Alicja Kurcz (red.). Pracownik socjalny: Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej. Opole: Wydawnictwo Uniersytetu Opolskiego: 2002.

2. Każmierczak, Tomasz. Praca socjalna: Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Katowice: Śląsk, 2006.

3. Olech, Anna. Etos zawodowy pracowników socjalnych: Wartości, normy, dylematy etyczne. Katowice: Śląsk, 2006.

4. Patalon, Mirosław (red.). Religijne uwarunkowania pracy socjalnej. Toruń: Marszałek: 2014.

5. Rybczyńska, Dorota, A, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia: Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych. warszawa: Schiolar, 2005.

6. Singer, Peter. Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza, 1998.

7. Sokołowska, Marta (red.). Dylematy etyczne pracowników socjalnych. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013.

8. Stepulak, Marian Zdzisław. Specyfika aktywności zawodowej pracownika socjalnego. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL: 2011.

9. Środa, Magdalena. "Argumenty za i przeciw etyce zawodowej." [w:] Etyka (27), 1994.

10. Kodeks Etyki Pracownika Socjalnego, Kodeks Etyczny Nauczyciela, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, Kodeks Etyki Zawodu Kuratora Sądowego, Kodeks Etyki Pracownika Szkoły.

11. Konstytucja RP

12. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, realizacja zadań, metoda przypadków

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15+15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Wartość sumaryczna: 75 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernat
Prowadzący grup: Paweł Bernat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bernat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernat
Prowadzący grup: Paweł Bernat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:
Literatura:
Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rosół
Prowadzący grup: Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rosół
Prowadzący grup: Anna Drabarek, Wioletta Dziarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rosół
Prowadzący grup: Wiktor Wolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium – pytania zamknięte i otwarte rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury oraz wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań

Pełny opis:

Treść wykładu:

1. Filozofia, Moralność, Moralność jako fenomen zmienny, Etyka, Działy etyki (ogólnej): Etyka opisowa, Metaetyka, Etyka normatywna: Deontologia, Konsekwencjalizm, Etyka cnót,

2. Etyka jako nauka o wartościach, Kulturowe / etyczne epoché, Etyka praktyczna, Etyka zawodowa: Podstawowe zasady etyki zawodowej, Wybrane problemy etyki zawodowej,

3. Kodeksy etyki zawodowej, Kodeksy a wartości / aksjologiczne podstawy kodeksów, Rola i funkcje kodeksów etyki zawodowej, Przykłady kodeksów etyki zawodowej, Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, Etyki zawodowe jako role społeczne, Rola i funkcje kodeksów etyki zawodowej, Normatywny Kontekst Pracy Socjalnej, Etyczny kontekst pracy socjalnej: Pytanie autorytatywne, Pytanie dystrybutywne, Pytanie substantywne, Praktyczny kontekst pracy socjalnej

4. Pracownik socjalny jako zawód zaufania publicznego, Etos, Etos zawodu jako model do konstrukcji kodeksu, Praca socjalna jako realizacja wartości, Wartości: Godność, Odpowiedzialność, Tolerancja, Prywatność, Sprawiedliwość, Solidarność międzyludzka, Miłość bliźniego, Ład społeczny, Skuteczność działania, Sumienność, Uczciwość, Samodoskonalenie i rozwój zawodowy, Lojalność, Hierarchia wartości

5. Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Czym jest dylemat etyczny?, Etyczne implikacje działania pracownika socjalnego, Źródła dylematów etycznych: Konflikty ról, Model socjalizacji zawodowej pracownika socjalnego, Typologia dylematów etycznych w pracy socjalnej

6. Rozwiązywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej (Gewirth, Reamer, Constable, Manning), Najczęściej stosowane strategie rozwiązywania dylematów, Kwestie etyczne w superwizji pracowników socjalnych: Etyczne podejmowanie decyzji, Granice, Informacje wrażliwe, Bezpieczeństwo, Praktyka alternatywna

7. Granice pomocy socjalnej: Zewnętrzne (Kulturowe, Społeczne, Formalnoprawne), Wewnętrzne (Psychologiczne, Sytuacyjne, Instytucjonalne), Sytuacje uzasadniające naruszenie zasad etyki zawodowej, Sylwetka profesjonalnego pracownika socjalnego: Warunki profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Wiedza, Umiejętności, Cechy osobowości), Kto nigdy nie będzie dobrym pracownikiem socjalnym?

Literatura:

1. Brągiel, Józefa, Alicja Kurcz (red.). Pracownik socjalny: Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej. Opole: Wydawnictwo Uniersytetu Opolskiego: 2002.

2. Każmierczak, Tomasz. Praca socjalna: Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Katowice: Śląsk, 2006.

3. Olech, Anna. Etos zawodowy pracowników socjalnych: Wartości, normy, dylematy etyczne. Katowice: Śląsk, 2006.

4. Patalon, Mirosław (red.). Religijne uwarunkowania pracy socjalnej. Toruń: Marszałek: 2014.

5. Rybczyńska, Dorota, A, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia: Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych. warszawa: Schiolar, 2005.

6. Singer, Peter. Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza, 1998.

7. Sokołowska, Marta (red.). Dylematy etyczne pracowników socjalnych. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013.

8. Stepulak, Marian Zdzisław. Specyfika aktywności zawodowej pracownika socjalnego. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL: 2011.

9. Środa, Magdalena. "Argumenty za i przeciw etyce zawodowej." [w:] Etyka (27), 1994.

10. Kodeks Etyki Pracownika Socjalnego, Kodeks Etyczny Nauczyciela, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, Kodeks Etyki Zawodu Kuratora Sądowego, Kodeks Etyki Pracownika Szkoły.

11. Konstytucja RP

12. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, realizacja zadań, metoda przypadków

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15+15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Wartość sumaryczna: 75 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium – pytania zamknięte i otwarte rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury oraz wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań

Pełny opis:

Treść wykładu:

1. Filozofia, Moralność, Moralność jako fenomen zmienny, Etyka, Działy etyki (ogólnej): Etyka opisowa, Metaetyka, Etyka normatywna: Deontologia, Konsekwencjalizm, Etyka cnót,

2. Etyka jako nauka o wartościach, Kulturowe / etyczne epoché, Etyka praktyczna, Etyka zawodowa: Podstawowe zasady etyki zawodowej, Wybrane problemy etyki zawodowej,

3. Kodeksy etyki zawodowej, Kodeksy a wartości / aksjologiczne podstawy kodeksów, Rola i funkcje kodeksów etyki zawodowej, Przykłady kodeksów etyki zawodowej, Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, Etyki zawodowe jako role społeczne, Rola i funkcje kodeksów etyki zawodowej, Normatywny Kontekst Pracy Socjalnej, Etyczny kontekst pracy socjalnej: Pytanie autorytatywne, Pytanie dystrybutywne, Pytanie substantywne, Praktyczny kontekst pracy socjalnej

4. Pracownik socjalny jako zawód zaufania publicznego, Etos, Etos zawodu jako model do konstrukcji kodeksu, Praca socjalna jako realizacja wartości, Wartości: Godność, Odpowiedzialność, Tolerancja, Prywatność, Sprawiedliwość, Solidarność międzyludzka, Miłość bliźniego, Ład społeczny, Skuteczność działania, Sumienność, Uczciwość, Samodoskonalenie i rozwój zawodowy, Lojalność, Hierarchia wartości

5. Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Czym jest dylemat etyczny?, Etyczne implikacje działania pracownika socjalnego, Źródła dylematów etycznych: Konflikty ról, Model socjalizacji zawodowej pracownika socjalnego, Typologia dylematów etycznych w pracy socjalnej

6. Rozwiązywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej (Gewirth, Reamer, Constable, Manning), Najczęściej stosowane strategie rozwiązywania dylematów, Kwestie etyczne w superwizji pracowników socjalnych: Etyczne podejmowanie decyzji, Granice, Informacje wrażliwe, Bezpieczeństwo, Praktyka alternatywna

7. Granice pomocy socjalnej: Zewnętrzne (Kulturowe, Społeczne, Formalnoprawne), Wewnętrzne (Psychologiczne, Sytuacyjne, Instytucjonalne), Sytuacje uzasadniające naruszenie zasad etyki zawodowej, Sylwetka profesjonalnego pracownika socjalnego: Warunki profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Wiedza, Umiejętności, Cechy osobowości), Kto nigdy nie będzie dobrym pracownikiem socjalnym?

Literatura:

1. Brągiel, Józefa, Alicja Kurcz (red.). Pracownik socjalny: Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej. Opole: Wydawnictwo Uniersytetu Opolskiego: 2002.

2. Każmierczak, Tomasz. Praca socjalna: Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Katowice: Śląsk, 2006.

3. Olech, Anna. Etos zawodowy pracowników socjalnych: Wartości, normy, dylematy etyczne. Katowice: Śląsk, 2006.

4. Patalon, Mirosław (red.). Religijne uwarunkowania pracy socjalnej. Toruń: Marszałek: 2014.

5. Rybczyńska, Dorota, A, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia: Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych. warszawa: Schiolar, 2005.

6. Singer, Peter. Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza, 1998.

7. Sokołowska, Marta (red.). Dylematy etyczne pracowników socjalnych. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013.

8. Stepulak, Marian Zdzisław. Specyfika aktywności zawodowej pracownika socjalnego. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL: 2011.

9. Środa, Magdalena. "Argumenty za i przeciw etyce zawodowej." [w:] Etyka (27), 1994.

10. Kodeks Etyki Pracownika Socjalnego, Kodeks Etyczny Nauczyciela, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, Kodeks Etyki Zawodu Kuratora Sądowego, Kodeks Etyki Pracownika Szkoły.

11. Konstytucja RP

12. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, realizacja zadań, metoda przypadków

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15+15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Wartość sumaryczna: 75 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kucz
Prowadzący grup: Mateusz Kucz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań

Pełny opis:

Treść wykładu:

1. Filozofia, Moralność, Moralność jako fenomen zmienny, Etyka, Działy etyki (ogólnej): Etyka opisowa, Metaetyka, Etyka normatywna: Deontologia, Konsekwencjalizm, Etyka cnót,

2. Etyka jako nauka o wartościach, Kulturowe / etyczne epoché, Etyka praktyczna, Etyka zawodowa: Podstawowe zasady etyki zawodowej, Wybrane problemy etyki zawodowej,

3. Kodeksy etyki zawodowej, Kodeksy a wartości / aksjologiczne podstawy kodeksów, Rola i funkcje kodeksów etyki zawodowej, Przykłady kodeksów etyki zawodowej, Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, Etyki zawodowe jako role społeczne, Rola i funkcje kodeksów etyki zawodowej, Normatywny Kontekst Pracy Socjalnej, Etyczny kontekst pracy socjalnej: Pytanie autorytatywne, Pytanie dystrybutywne, Pytanie substantywne, Praktyczny kontekst pracy socjalnej

4. Pracownik socjalny jako zawód zaufania publicznego, Etos, Etos zawodu jako model do konstrukcji kodeksu, Praca socjalna jako realizacja wartości, Wartości: Godność, Odpowiedzialność, Tolerancja, Prywatność, Sprawiedliwość, Solidarność międzyludzka, Miłość bliźniego, Ład społeczny, Skuteczność działania, Sumienność, Uczciwość, Samodoskonalenie i rozwój zawodowy, Lojalność, Hierarchia wartości

5. Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Czym jest dylemat etyczny?, Etyczne implikacje działania pracownika socjalnego, Źródła dylematów etycznych: Konflikty ról, Model socjalizacji zawodowej pracownika socjalnego, Typologia dylematów etycznych w pracy socjalnej

6. Rozwiązywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej (Gewirth, Reamer, Constable, Manning), Najczęściej stosowane strategie rozwiązywania dylematów, Kwestie etyczne w superwizji pracowników socjalnych: Etyczne podejmowanie decyzji, Granice, Informacje wrażliwe, Bezpieczeństwo, Praktyka alternatywna

7. Granice pomocy socjalnej: Zewnętrzne (Kulturowe, Społeczne, Formalnoprawne), Wewnętrzne (Psychologiczne, Sytuacyjne, Instytucjonalne), Sytuacje uzasadniające naruszenie zasad etyki zawodowej, Sylwetka profesjonalnego pracownika socjalnego: Warunki profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Wiedza, Umiejętności, Cechy osobowości), Kto nigdy nie będzie dobrym pracownikiem socjalnym?

Literatura:

1. Brągiel, Józefa, Alicja Kurcz (red.). Pracownik socjalny: Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej. Opole: Wydawnictwo Uniersytetu Opolskiego: 2002.

2. Każmierczak, Tomasz. Praca socjalna: Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością. Katowice: Śląsk, 2006.

3. Olech, Anna. Etos zawodowy pracowników socjalnych: Wartości, normy, dylematy etyczne. Katowice: Śląsk, 2006.

4. Patalon, Mirosław (red.). Religijne uwarunkowania pracy socjalnej. Toruń: Marszałek: 2014.

5. Rybczyńska, Dorota, A, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia: Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych. warszawa: Schiolar, 2005.

6. Singer, Peter. Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza, 1998.

7. Sokołowska, Marta (red.). Dylematy etyczne pracowników socjalnych. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013.

8. Stepulak, Marian Zdzisław. Specyfika aktywności zawodowej pracownika socjalnego. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL: 2011.

9. Środa, Magdalena. "Argumenty za i przeciw etyce zawodowej." [w:] Etyka (27), 1994.

10. Kodeks Etyki Pracownika Socjalnego, Kodeks Etyczny Nauczyciela, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, Kodeks Etyki Zawodu Kuratora Sądowego, Kodeks Etyki Pracownika Szkoły.

11. Konstytucja RP

12. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, realizacja zadań, metoda przypadków

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15+15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 20

Wartość sumaryczna: 75 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.