Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody analizy danych ilościowych - I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10SD-1M-MDI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody analizy danych ilościowych - I
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (niestacjonarne 3 stopnia)
Obowiązkowe dla I r. (stacjonarne 3 stopnia)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karwowski
Prowadzący grup: Jacek Gralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Gralewski
Prowadzący grup: Jacek Gralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Gralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Gralewski
Prowadzący grup: Jacek Gralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej analizy danych ilościowych przy pomocy pakietu SPSS. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy będą potrafili samodzielnie przeprowadzić wnioskowanie statystyczne mające na celu opis zmiennych, porównywanie średnich czy wyznaczenie związku między zmiennymi przy wykorzystaniu testów parametrycznych oraz nieparametrycznych. Ponadto będą potrafili zaprezentować wyniki analiz oraz opisać je zgodnie ze standardami panującymi w naukach społecznych.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- KOLOKWIUM. Podstawą zaliczenia zajęć będzie wynik egzaminu pisemnego, w trakcie którego uczestnicy będą mieli za zadanie dokonać analizy danych (analiza rozkładu zmiennych, analizy korelacyjne, porównywanie średnich, itp) przy pomocy pakietu SPSS, zaprezentować wyniki tych analiz oraz opisać je zgodnie e standardami APA dla tekstów naukowych.

Pełny opis:

1. Przypomnienie podstawach pojęć i praw statystycznych - 4h

2. Podstawy obsługi programu SPSS IBM Statistics – 2h

3. Zmienne i ich pomiar - tworzenie baz danych – 2h

4. Rozkład zmiennej w próbie – graficzne, liczbowe i tabelaryczne sposoby opisu zmiennych – 4h

5. Przekształcenia zmiennych – tworzenie wskaźników, rekodowanie, centrowanie, standaryzacja - 2h

6. Analiza rzetelności skali metodą Alfa Cronbacha – 4h

7. Analiza zgodności rozkładu zmiennej z rozkładem normalnym - 2h

6. Miary związku między zmiennymi – współczynniki korelacji – 2h

7. Porównywanie dwóch grup - testy parametryczne oraz nieparametryczne dla prób zależnych – 4h

8. Porównywanie dwóch grup - test parametryczne oraz nieparametryczne dla prób niezależnych – 2h

9. Jednoczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym – 2h

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bedyńska, S., Brzezicka, A. (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

2. Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Lublin: Wydawnictwo KUL.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Uwagi:

1. Podstawą zaliczenia zajęć będzie wynik testu pisemnego, w trakcie którego uczestnicy będą mieli za zadanie dokonać analizy danych (analiza rozkładu zmiennych, analizy korelacyjne, porównywanie średnich, itp) przy pomocy pakietu SPSS, zaprezentować wyniki tych analiz oraz opisać je zgodnie e standardami APA dla tekstów naukowych.

2. Ocena z przedmiotu (całościowa) może zostać podwyższona o 0,5 oceny w wyniku zaliczenia 3 prac domowych.

3. Ostateczna ocena z przedmiotu będzie równa ocenie z egzaminu pisemnego powiększonej o wyniki prac domowych.

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład

- dyskusja

- praca z tekstem

- ćwiczenia praktyczne (analiza danych z wykorzystaniem programu SPSS)

- pokaz

UMIEJETNOŚCI:

- ćwiczenia praktyczne

- dyskusja

- pokaz

- prezentacja

- analiza przypadku

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Gralewski
Prowadzący grup: Jacek Gralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej analizy danych ilościowych przy pomocy pakietu SPSS. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy będą potrafili samodzielnie przeprowadzić wnioskowanie statystyczne mające na celu opis zmiennych, porównywanie średnich czy wyznaczenie związku między zmiennymi przy wykorzystaniu testów parametrycznych oraz nieparametrycznych. Ponadto będą potrafili zaprezentować wyniki analiz oraz opisać je zgodnie ze standardami panującymi w naukach społecznych.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- KOLOKWIUM. Podstawą zaliczenia zajęć będzie wynik egzaminu pisemnego, w trakcie którego uczestnicy będą mieli za zadanie dokonać analizy danych (analiza rozkładu zmiennych, analizy korelacyjne, porównywanie średnich, itp) przy pomocy pakietu SPSS, zaprezentować wyniki tych analiz oraz opisać je zgodnie e standardami APA dla tekstów naukowych.

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Przypomnienie podstawach pojęć i praw statystycznych - 4h

2. Podstawy obsługi programu SPSS IBM Statistics – 2h

3. Zmienne i ich pomiar - tworzenie baz danych – 2h

4. Rozkład zmiennej w próbie – graficzne, liczbowe i tabelaryczne sposoby opisu zmiennych – 4h

5. Przekształcenia zmiennych – tworzenie wskaźników, rekodowanie, centrowanie, standaryzacja - 2h

6. Analiza rzetelności skali metodą Alfa Cronbacha – 4h

7. Analiza zgodności rozkładu zmiennej z rozkładem normalnym - 2h

6. Miary związku między zmiennymi – współczynniki korelacji – 2h

7. Porównywanie dwóch grup - testy parametryczne oraz nieparametryczne dla prób zależnych – 4h

8. Porównywanie dwóch grup - test parametryczne oraz nieparametryczne dla prób niezależnych – 2h

9. Jednoczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym – 2h

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bedyńska, S., Brzezicka, A. (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

2. Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Lublin: Wydawnictwo KUL.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

-pokaz

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

UMIEJĘTNOŚCI

-pokaz

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-dyskusja

-pokaz

-prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontraktowych (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie 3 prac domowych - 10h

Przygotowanie się do testu - 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Gralewski
Prowadzący grup: Jacek Gralewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej analizy danych ilościowych przy pomocy pakietu SPSS. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy będą potrafili samodzielnie przeprowadzić wnioskowanie statystyczne mające na celu opis zmiennych, porównywanie średnich czy wyznaczenie związku między zmiennymi przy wykorzystaniu testów parametrycznych oraz nieparametrycznych. Ponadto będą potrafili zaprezentować wyniki analiz oraz opisać je zgodnie ze standardami panującymi w naukach społecznych.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- KOLOKWIUM. Podstawą zaliczenia zajęć będzie wynik egzaminu pisemnego, w trakcie którego uczestnicy będą mieli za zadanie dokonać analizy danych (analiza rozkładu zmiennych, analizy korelacyjne, porównywanie średnich, itp) przy pomocy pakietu SPSS, zaprezentować wyniki tych analiz oraz opisać je zgodnie e standardami APA dla tekstów naukowych.

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Przypomnienie podstawach pojęć i praw statystycznych - 4h

2. Podstawy obsługi programu SPSS IBM Statistics – 2h

3. Zmienne i ich pomiar - tworzenie baz danych – 2h

4. Rozkład zmiennej w próbie – graficzne, liczbowe i tabelaryczne sposoby opisu zmiennych – 4h

5. Przekształcenia zmiennych – tworzenie wskaźników, rekodowanie, centrowanie, standaryzacja - 2h

6. Analiza rzetelności skali metodą Alfa Cronbacha – 4h

7. Analiza zgodności rozkładu zmiennej z rozkładem normalnym - 2h

6. Miary związku między zmiennymi – współczynniki korelacji – 2h

7. Porównywanie dwóch grup - testy parametryczne oraz nieparametryczne dla prób zależnych – 4h

8. Porównywanie dwóch grup - test parametryczne oraz nieparametryczne dla prób niezależnych – 2h

9. Jednoczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym – 2h

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Bedyńska, S., Brzezicka, A. (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

2. Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Lublin: Wydawnictwo KUL.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

-pokaz

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

UMIEJĘTNOŚCI

-pokaz

-prezentacja multimedialna

-działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-dyskusja

-pokaz

-prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontraktowych (ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie 3 prac domowych - 10h

Przygotowanie się do testu - 15h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.