Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr i drama w pedagogice specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-TDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr i drama w pedagogice specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem ogólnym jest uzyskanie umiejętności umożliwiających efektywne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik dramowych i teatralnych oraz zdobycie niezbędnej przy takich działaniach samoświadomości i umiejętności społecznych. Jako metody kształcenia wykorzystuje się:

ćwiczenia z zakresu podstawowych technik aktorskich i teatralnych ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja dotycząca sposobu wykorzystania poznawanych technik, burza mózgów ,ćwiczenia sceniczne, omawianie zagadnień teoretycznych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

-zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu aktora, dramą i ich zastosowaniem w pedagogice;

- zapoznanie ze sposobami pracy z wykorzystaniem technik aktorskich- ćwiczenia wprowadzające w specyfikę pracy;

- ćwiczenia z zakresu technik aktorskich, teatralnych i dramwych- uczestnictwo i prowadzenie

- merytoryczne omówienie samodzielnie przygotowywanych przez studentów prac.

Literatura:

1. Toczyska B. (1998): Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

2. Czechow M. A (1995).: O technice aktora, AKSHA.

3. Pease A. (2001) Mowa ciała; Kielce, wyd. „Jedność”

4. K. Pankowska (2000) Pedagogika Dramy Wyd. Akademickie Żak

5. B.Łoza, A. Chmielnicka – Plaskota, T. Rudowski [red.] Arteterapia: od teorii do terapii. Podręcznik przedmiotu; Wydawnictwo APS, Warszawa, 2013

Efekty uczenia się:

1.-.PC1_KK_W08

elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości

2 PC1_KK_W09.

- rozumie różnorodne uwarunkowania procesów uczenia się

3. PC1_KS_W06

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań dramowych i teatralnych w różnych obszarach działalności pedagogiki specjalnej.

1. PC1_KK_U01

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów i sugestii, popierając je argumentacją.

2. PC1_KK_U05

potrafi w sposób precyzyjny i spójny, wypowiadać się.

3. PC1_KK_U08

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania,

4. PC1_KK_U09

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

1. PC1_KK_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji

2. PC1_KK_K02

ma przekonanie o sensie,

Wartości i potrzebie podejmowania działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych; jest gotowy do

podejmowania wyzwań zawodowych;

3. PC1_KK_K03

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność i obecność na zajęciach, oraz stopień samodzielności wykazywany przez studenta w podejmowaniu działań dramowych i teatralnych.. Pracą zaliczeniową jest przygotowanie koncepcji zajęć dramowo- teatralnych i przedstawienie jej na forum grupy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem ogólnym jest uzyskanie umiejętności umożliwiających efektywne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik dramowych i teatralnych oraz zdobycie niezbędnej przy takich działaniach samoświadomości i umiejętności społecznych. Jako metody kształcenia wykorzystuje się:

ćwiczenia z zakresu podstawowych technik aktorskich i teatralnych ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja dotycząca sposobu wykorzystania poznawanych technik, burza mózgów ,ćwiczenia sceniczne, omawianie zagadnień teoretycznych.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych wypowiedzi ustnych studentów w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena umiejętności studentów związanych z zauważaniem dobrych i słabych cech wystąpień publicznych,

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

-zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu aktora, dramą i ich zastosowaniem w pedagogice;

- zapoznanie ze sposobami pracy z wykorzystaniem technik aktorskich- ćwiczenia wprowadzające w specyfikę pracy;

- ćwiczenia z zakresu technik aktorskich, teatralnych i dramwych- uczestnictwo i prowadzenie

- merytoryczne omówienie samodzielnie przygotowywanych przez studentów prac.

Literatura:

1. Toczyska B. (1998): Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

2. Czechow M. A (1995).: O technice aktora, AKSHA.

3. Pease A. (2001) Mowa ciała; Kielce, wyd. „Jedność”

4. K. Pankowska (2000) Pedagogika Dramy Wyd. Akademickie Żak

5. B.Łoza, A. Chmielnicka – Plaskota, T. Rudowski [red.] Arteterapia: od teorii do terapii. Podręcznik przedmiotu; Wydawnictwo APS, Warszawa, 2013

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia - praca w grupie, metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15 godz. Przygotowanie się do zajęć, – 5 godz. Przygotowanie się do zaliczenia: 10 godz.

Liczba uzyskanych punktów SCTS- 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.