Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki aktorskie w pedagogice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-TAK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki aktorskie w pedagogice
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

- zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu aktora i ich zastosowaniem

- zapoznanie ze sposobami pracy z wykorzystaniem technik aktorskich,

- ćwiczenia z zakresu technik aktorskich i teatralnych

- merytoryczne omówienie samodzielnie przygotowywanych i zaprezentowanych przez studentów prac

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Podstawowe wiadomości związane z technikami aktorskimi i ich zastosowaniem.

2. Jak się prezentujemy w wystąpieniach publicznych i jak jest to oceniane przez innych?

3. Komunikacja niewerbalna

4. Dialog- umiejętność słuchania i ocena przekazu

5. Ćwiczenia z zakresu sztuki świadomego komunikowania się

6. Konstruowanie wypowiedzi publicznej

7. Wchodzenie w rolę- empatia

8. Różne osobowości- róże oczekiwania- analiza i ćwiczenia

9. Przygotowanie i prezentacja etiud teatralnych lub scenariuszy zajęć, podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. oprac. Klemensiewicz Z., uzup. Urbańczyk S.(1995).: Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków; Wydawnictwo Baran i Suszyński.

2. Toczyska B. (1998): Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

3. Czechow M. A (1995).: O technice aktora, AKSHA.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

4. Lewandowska- Tarasiuk E. Sztuka wystąpień publicznych ;Warszawa, Wydawnictwo APS

5. Pease A. (2001) Mowa ciała; Kielce, wyd. „Jedność”

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w obszarze WIEDZY

Student po ukończeniu przedmiotu:

PE1_W05

- ma podstawową wiedzę na temat rozwoju psychicznego i społecznego człowieka

PE1_W06

- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościami.

PE1_W08

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

PE1_W16

- wie, jakich środków i sposobów pracy z grupą powinien użyć, by były one najbardziej efektywne.

PE1_W23

- zna sposoby zastosowania warsztatu aktorskiego w pracy zawodowej; potrafi analizować i wyciągać wnioski ze sposobu pracy podopiecznych w grupie i efektów tej pracy

PE1_W24

- zna podstawowe prawidłowości wpływające na kształt stosunków międzyludzkich

Efekty kształcenia w obszarze UMIEJĘTNOŚCI

Student po ukończeniu przedmiotu:

PE1_U01

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji relacji interpersonalnych

PE1_U06

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się;

- ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej

PE1_U07

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją

PE1_U08

- umiejętnie analizuje i ocenia stosowane metody z zakresu technik aktorskich

PE1_U09

- potrafi animować prace nad rozwojem uczestników w ramach wykonywanych zadań oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

PE1_U11

- potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

PE1_U13

- potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

Efekty kształcenia w obszarze KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Student po ukończeniu przedmiotu:

PE1_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

PE1_K03

- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością i przedsiębiorczością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

PE1_K04

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny.

PE1_K07

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym

- ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

PE1_K09

- jest świadomy konieczności podejmowania działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego kraju

Metody i kryteria oceniania:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

PE1_W05

- poziom dyskursu podczas zajęć,

- jakość pracy podczas zajęć

- jakość pracy zaliczeniowej

PE1_W06

-analiza zachowań odgrywanych postaci

PE1_W08

- wypowiedzi podczas ćwiczeń, przygotowywanie rysu psychologicznego odgrywanych postaci

PE1_W16

-prezentacja

PE1_W23

- sposób wykonywania ćwiczeń

PE1_W24

- praca podczas zajęć

2. UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- trafność spostrzeżeń artykułowanych podczas zajęć w trakcie dyskusji podsumowujących

PE1_U06

- poziom realizacji ćwiczeń

PE1_U07

- pomysł i konstrukcja pracy zaliczeniowej w której wykorzystane zostaną techniki aktorskie -sposób pracy nad pracą zaliczeniową

PE1_U08

- świadome korzystanie z technik aktorskich, w celu osiągnięcia ustalonego efektu

PE1_U09

- sposób wyznaczania zadań grupie.

- kierowanie pracą grupy

PE1_U11

-współpraca w grupie podczas zajęć

PE1_U13

- odpowiedzi i wypowiedzi studentów

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Student słucha i odnosi się do ocen swojej pracy artykułowanych przez kolegów i wykładowcę

PE1_K03

- Sposób doko¬nywania samooceny własnych kompetencji w zakresie efektywnego komunikowania się, wyznaczania sposobów poprawy umiejętności

PE1_K04

- dostosowuje sposoby zachowań i wypowiedzi do wyznaczonych zadań

PE1_K07

- aktywnie wypowiada się i uczestniczy w ćwiczeniach

PE1_K09

- umiejętnie wykorzystuje techniki aktorskie we własnym warsztacie zawodowym co uwidoczni się przy realizacji pracy zaliczeniowej- reżyseria i odegranie etiudy scenicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych i wystąpień studentów

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena umiejętności studentów związanych z zauważaniem dobrych i słabych cech wystąpień publicznych,

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

- zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu aktora i ich zastosowaniem

- zapoznanie ze sposobami pracy z wykorzystaniem technik aktorskich,

- ćwiczenia z zakresu technik aktorskich i teatralnych

- merytoryczne omówienie samodzielnie przygotowywanych i zaprezentowanych przez studentów prac.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Podstawowe wiadomości związane z technikami aktorskimi i ich zastosowaniem.

2. Jak się prezentujemy w wystąpieniach publicznych i jak jest to oceniane przez innych?

3. Komunikacja niewerbalna

4. Dialog- umiejętność słuchania i ocena przekazu

5. Ćwiczenia z zakresu sztuki świadomego komunikowania się

6. Konstruowanie wypowiedzi publicznej

7. Wchodzenie w rolę- empatia

8. Różne osobowości- róże oczekiwania- analiza i ćwiczenia

9. Przygotowanie i prezentacja etiud teatralnych lub scenariuszy zajęć, podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. oprac. Klemensiewicz Z., uzup. Urbańczyk S.(1995).: Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków; Wydawnictwo Baran i Suszyński.

2. Toczyska B. (1998): Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

3. Czechow M. A (1995).: O technice aktora, AKSHA.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

4. Lewandowska- Tarasiuk E. Sztuka wystąpień publicznych ;Warszawa, Wydawnictwo APS

5. Pease A. (2001) Mowa ciała; Kielce, wyd. „Jedność”

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia - praca w grupie, metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 godz. Przygotowanie się do zajęć,: 15 godz. Przygotowanie się do zaliczenia: 15 godz.

liczba punktów ECTS- 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych i wystąpień studentów

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena umiejętności studentów związanych z zauważaniem dobrych i słabych cech wystąpień publicznych,

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

- zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu aktora i ich zastosowaniem

- zapoznanie ze sposobami pracy z wykorzystaniem technik aktorskich,

- ćwiczenia z zakresu technik aktorskich i teatralnych

- merytoryczne omówienie samodzielnie przygotowywanych i zaprezentowanych przez studentów prac.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Podstawowe wiadomości związane z technikami aktorskimi i ich zastosowaniem.

2. Jak się prezentujemy w wystąpieniach publicznych i jak jest to oceniane przez innych?

3. Komunikacja niewerbalna

4. Dialog- umiejętność słuchania i ocena przekazu

5. Ćwiczenia z zakresu sztuki świadomego komunikowania się

6. Konstruowanie wypowiedzi publicznej

7. Wchodzenie w rolę- empatia

8. Różne osobowości- róże oczekiwania- analiza i ćwiczenia

9. Przygotowanie i prezentacja etiud teatralnych lub scenariuszy zajęć, podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. oprac. Klemensiewicz Z., uzup. Urbańczyk S.(1995).: Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków; Wydawnictwo Baran i Suszyński.

2. Toczyska B. (1998): Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

3. Czechow M. A (1995).: O technice aktora, AKSHA.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

4. Lewandowska- Tarasiuk E. Sztuka wystąpień publicznych ;Warszawa, Wydawnictwo APS

5. Pease A. (2001) Mowa ciała; Kielce, wyd. „Jedność”

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia - praca w grupie, metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 godz. Przygotowanie się do zajęć,: 15 godz. Przygotowanie się do zaliczenia: 15 godz.

liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.