Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relacje mistrz - uczeń w pedagogice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6F-RMU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Relacje mistrz - uczeń w pedagogice
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. edukacji artystycznej (EP), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student zna przykłady wybitnych relacji mistrz – uczeń w dziadzinach sztuk pięknych. Student posiada uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wspomagania drugiego człowieka w ekspresji siebie środkami wyrazu z dziedziny sztuk plastycznych. Zna i rozumie kluczowe formy relacji mistrz – uczeń w obszarze sztuk pięknych.

Student dobrze orientuje się w strukturze instytucji polskiego oraz europejskiego systemu artystycznego i potrafi funkcjonować w układzie instytucji obiegu sztuki. Kategoryzuje i rozróżnia systemy i formy szkolnictwa artystycznego.

Student poznaje specyfikę warsztatu mistrzowskiego. Student posiada uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o metodach analizy i interpretacji wizualnych oraz audiowizualnych wytworów kultury, stosowanych na gruncie nauk humanistycznych.

Student umie zanalizować korzyści wynikające z obcowania z autorytetem artystyczny. Student obserwuje oraz analizuje środki ekspresji użyte w kreacji wizualnych oraz audiowizualnych wytworów kultury i wykorzystuje uzyskaną wiedzę w projektowaniu oraz ekspozycji własnych prac artystycznych.

Student samodzielnie projektuje prace artystyczne, odwołując się do własnych doświadczeń artystycznych i korzystając z całość własnej wiedzy o sztuce i kulturze. Umie wskazać autorytety artystyczne.

Student potrafi współdziałać z innymi, przyjmując kierowniczą role w zespole, w realizacji działań artystycznych, oraz innych działań zespołowych.

Student ma świadomość swojej roli wobec przyszłych uczniów i podopiecznych. Potrafi wykorzystać zdolności, wiedzę i umiejętności artystyczne do wspomagania rozwoju drugiego człowieka poprzez wyzwalanie jego potencjału twórczego.

Student potrafi użyć poszerzonej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin do analizy i interpretacji lub diagnozy indywidualnych bądź grupowych zachowań ludzi.

Student łączy wrażliwość artystyczną ze zrozumieniem i poszanowaniem jednostkowej niepowtarzalności innego człowieka, akceptując i postrzegając jako wartość jego odmienność kulturową, mentalną czy fizyczną.

Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

Student w wysokim stopniu jest świadomy konieczności nieustannego doskonalenia warsztatu artystycznego i samodzielnego poszukiwania doskonalszych form ekspresji artystycznej.

Student rozumie potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego i jego związku z kształtowaniem swojej osobowości jako człowieka i artysty; chce pogłębiać swoją wiedzę humanistyczną i inspiruje do tego innych. Potrafi szukać dobrych praktyk w zakresie pedagogiki artystycznej.

Student potrafi w sposób kulturalny nawiązać i podtrzymać kontakt oraz współpracować z innymi osobami, traktując je z empatią i szanując ich godność osobistą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

opis sposobu pomiaru efektów kształcenia:

ocena wypowiedzi na zajęciach, udział w dyskusji, ćwiczenia w grupach, prezentacja referatu

Wykład, konwersatorium, elementy aktywizujące – analiza dzieł i tekstów. Koncepcje i metody nauczania o sztuce i dla sztuki. Pojęcie mistrzostwa w dziedzinach sztuk wizualnych. Wybitne postacie pedagogów sztuk pięknych. Pojęcie inspiracji twórczej.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie

2. Antyczna koncepcja nauczyciela

3. Znaczenie roli mistrza w układzie cechowym w średniowieczu

4. Renesansowi mistrzowie z Florencji

5. Tradycja szkolnictwa artystycznego

6. Zadania szkolnictwa artystycznego w XIX wieku

7. Współczesne szkolnictwo artystyczne

8. Sylwetka dobrego nauczyciela przedmiotów artystycznych

9. Piśmiennictwo o sztuce jako testament pedagogiczny

10. Warsztaty krakowskie i Szkoła Kenara w Zakopanem

11. Polska szkoła plakatu

12. Wybitne postacie polskiego świata artystycznego

13. Autorytet artystyczny

14. Relacje mistrz uczeń

15. Trening mistrzowski

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Giorgio Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, wybrał i przetłumaczył K. Estreicher, Warszawa 1989

Góralski A., Wzorce twórczości, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca

Białostocki J., O funkcjach sztuki i jej historyków, [w:] Funkcja dzieła sztuki, Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, PWN, Warszawa 1972

Banach C., Cechy osobowości nauczycieli, [w:] Nowa Szkoła, 1995, nr 3.

Cybis J., Notatki malarskie, Dzienniki 1954-1966, PIW, Warszawa 1980.

Dąbówna B., Warsztat malarza cechowego w Polsce, [w:] Studia Renesansowe, red. M. Walicki, t. IV, Wrocław-Warszawa - Kraków 1964

Dzikowska E., Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, Warszawa 2011

Edukacja i Dialog, nr 7, 80/1998

Fromentin E., Mistrzowie dawni, Ossolineum Wrocław 1956

Janota Bzowska M., Relacje mistrz – uczeń w życiu artystycznym malarza Tadeusza Kozłowskiego, w: Estetyka, sztuka, media – Przestrzenie i konteksty pedagogiczne, pod red. M. Jabłońskiej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008.

Osęka A., Spojrzenie na sztukę, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987

Poussin N., Uwagi o malarstwie, o przykładzie dobrych mistrzów 1672r., w: Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, t.III, PWN, Warszawa 1994.

Zwierzchowska W., Autoportrety, Warszawa 1991

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10 godzin

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godzin

Inne formy 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Koncepcje i metody nauczania o sztuce i dla sztuki. Pojęcie mistrzostwa w dziedzinach sztuk wizualnych. Wybitne postacie pedagogów sztuk pięknych. Pojęcie inspiracji twórczej.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie

2. Antyczna koncepcja nauczyciela

3. Znaczenie roli mistrza w układzie cechowym w średniowieczu

4. Renesansowi mistrzowie z Florencji

5. Tradycja szkolnictwa artystycznego

6. Zadania szkolnictwa artystycznego w XIX wieku

7. Współczesne szkolnictwo artystyczne

8. Sylwetka dobrego nauczyciela przedmiotów artystycznych

9. Piśmiennictwo o sztuce jako testament pedagogiczny

10. Warsztaty krakowskie i Szkoła Kenara w Zakopanem

11. Polska szkoła plakatu

12. Wybitne postacie polskiego świata artystycznego

13. Autorytet artystyczny

14. Relacje mistrz uczeń

15. Trening mistrzowski

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Giorgio Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, wybrał i przetłumaczył K. Estreicher, Warszawa 1989

Góralski A., Wzorce twórczości, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca

Białostocki J., O funkcjach sztuki i jej historyków, [w:] Funkcja dzieła sztuki, Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, PWN, Warszawa 1972

Banach C., Cechy osobowości nauczycieli, [w:] Nowa Szkoła, 1995, nr 3.

Cybis J., Notatki malarskie, Dzienniki 1954-1966, PIW, Warszawa 1980.

Dąbówna B., Warsztat malarza cechowego w Polsce, [w:] Studia Renesansowe, red. M. Walicki, t. IV, Wrocław-Warszawa - Kraków 1964

Dzikowska E., Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, Warszawa 2011

Edukacja i Dialog, nr 7, 80/1998

Fromentin E., Mistrzowie dawni, Ossolineum Wrocław 1956

Janota Bzowska M., Relacje mistrz – uczeń w życiu artystycznym malarza Tadeusza Kozłowskiego, w: Estetyka, sztuka, media – Przestrzenie i konteksty pedagogiczne, pod red. M. Jabłońskiej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008.

Osęka A., Spojrzenie na sztukę, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987

Poussin N., Uwagi o malarstwie, o przykładzie dobrych mistrzów 1672r., w: Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, t.III, PWN, Warszawa 1994.

Zwierzchowska W., Autoportrety, Warszawa 1991

Uwagi:

ocena wypowiedzi na zajęciach, udział w dyskusji, ćwiczenia w grupach, prezentacja referatu

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10 godzin

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godzin

Inne formy 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Koncepcje i metody nauczania o sztuce i dla sztuki. Pojęcie mistrzostwa w dziedzinach sztuk wizualnych. Wybitne postacie pedagogów sztuk pięknych. Pojęcie inspiracji twórczej.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie

2. Antyczna koncepcja nauczyciela

3. Znaczenie roli mistrza w układzie cechowym w średniowieczu

4. Renesansowi mistrzowie z Florencji

5. Tradycja szkolnictwa artystycznego

6. Zadania szkolnictwa artystycznego w XIX wieku

7. Współczesne szkolnictwo artystyczne

8. Sylwetka dobrego nauczyciela przedmiotów artystycznych

9. Piśmiennictwo o sztuce jako testament pedagogiczny

10. Warsztaty krakowskie i Szkoła Kenara w Zakopanem

11. Polska szkoła plakatu

12. Wybitne postacie polskiego świata artystycznego

13. Autorytet artystyczny

14. Relacje mistrz uczeń

15. Trening mistrzowski

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Giorgio Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, wybrał i przetłumaczył K. Estreicher, Warszawa 1989

Góralski A., Wzorce twórczości, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca

Białostocki J., O funkcjach sztuki i jej historyków, [w:] Funkcja dzieła sztuki, Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, PWN, Warszawa 1972

Banach C., Cechy osobowości nauczycieli, [w:] Nowa Szkoła, 1995, nr 3.

Cybis J., Notatki malarskie, Dzienniki 1954-1966, PIW, Warszawa 1980.

Dąbówna B., Warsztat malarza cechowego w Polsce, [w:] Studia Renesansowe, red. M. Walicki, t. IV, Wrocław-Warszawa - Kraków 1964

Dzikowska E., Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, Warszawa 2011

Edukacja i Dialog, nr 7, 80/1998

Fromentin E., Mistrzowie dawni, Ossolineum Wrocław 1956

Janota Bzowska M., Relacje mistrz – uczeń w życiu artystycznym malarza Tadeusza Kozłowskiego, w: Estetyka, sztuka, media – Przestrzenie i konteksty pedagogiczne, pod red. M. Jabłońskiej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008.

Osęka A., Spojrzenie na sztukę, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987

Poussin N., Uwagi o malarstwie, o przykładzie dobrych mistrzów 1672r., w: Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, t.III, PWN, Warszawa 1994.

Zwierzchowska W., Autoportrety, Warszawa 1991

Uwagi:

ocena wypowiedzi na zajęciach, udział w dyskusji, ćwiczenia w grupach, prezentacja referatu

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10 godzin

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godzin

Inne formy 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Koncepcje i metody nauczania o sztuce i dla sztuki. Pojęcie mistrzostwa w dziedzinach sztuk wizualnych. Wybitne postacie pedagogów sztuk pięknych. Pojęcie inspiracji twórczej.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie

2. Antyczna koncepcja nauczyciela

3. Znaczenie roli mistrza w układzie cechowym w średniowieczu

4. Renesansowi mistrzowie z Florencji

5. Tradycja szkolnictwa artystycznego

6. Zadania szkolnictwa artystycznego w XIX wieku

7. Współczesne szkolnictwo artystyczne

8. Sylwetka dobrego nauczyciela przedmiotów artystycznych

9. Piśmiennictwo o sztuce jako testament pedagogiczny

10. Warsztaty krakowskie i Szkoła Kenara w Zakopanem

11. Polska szkoła plakatu

12. Wybitne postacie polskiego świata artystycznego

13. Autorytet artystyczny

14. Relacje mistrz uczeń

15. Trening mistrzowski

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Giorgio Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, wybrał i przetłumaczył K. Estreicher, Warszawa 1989

Góralski A., Wzorce twórczości, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca

Białostocki J., O funkcjach sztuki i jej historyków, [w:] Funkcja dzieła sztuki, Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, PWN, Warszawa 1972

Banach C., Cechy osobowości nauczycieli, [w:] Nowa Szkoła, 1995, nr 3.

Cybis J., Notatki malarskie, Dzienniki 1954-1966, PIW, Warszawa 1980.

Dąbówna B., Warsztat malarza cechowego w Polsce, [w:] Studia Renesansowe, red. M. Walicki, t. IV, Wrocław-Warszawa - Kraków 1964

Dzikowska E., Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, Warszawa 2011

Edukacja i Dialog, nr 7, 80/1998

Fromentin E., Mistrzowie dawni, Ossolineum Wrocław 1956

Janota Bzowska M., Relacje mistrz – uczeń w życiu artystycznym malarza Tadeusza Kozłowskiego, w: Estetyka, sztuka, media – Przestrzenie i konteksty pedagogiczne, pod red. M. Jabłońskiej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008.

Osęka A., Spojrzenie na sztukę, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987

Poussin N., Uwagi o malarstwie, o przykładzie dobrych mistrzów 1672r., w: Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, t.III, PWN, Warszawa 1994.

Zwierzchowska W., Autoportrety, Warszawa 1991

Uwagi:

ocena wypowiedzi na zajęciach, udział w dyskusji, ćwiczenia w grupach, prezentacja referatu

Godziny kontaktowe - ćwiczenia 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10 godzin

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godzin

Inne formy 10 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.