Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne patologie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-WSS3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne patologie społeczne
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązk. dla I r. PC, spec. nienaucz. (kont.): pedag. resoc. z prof. społ., (2-l) niestacj. II st.
Obowiązk. dla I r. PC, spec. nienaucz. (kont.): pedag. resoc. z prof. społ., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W05

Posiada pogłębioną wiedzę na temat współczesnych politycznych, gospodarczych i kulturowych uwarunkowań patologii społecznych.

PC2_KS_W05

Potrafi rozpoznawać objawy diagnostyczne, opisać dynamikę rozwoju i scharakteryzować skutki nowo pojawiających się w polskiej rzeczywistości społecznej zjawisk patologicznych i zachowań dysfunkcjonalnych człowieka.

PC2_KS_W03

Potrafi opisać dostępne w Polsce formy społecznego, psychologicznego i wychowawczego wsparcia osób zagrożonych patologiami społecznymi a także scharakteryzować zmiany, jakim formy te uległy na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat w związku ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-kulturową i nowymi potrzebami społecznymi.

PC2_KS_U03

Umie rozpoznawać potrzeby osób borykających się z konsekwencjami zachowań dysfunkcjonalnych.

PC2_KK_U02

Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i prezentowania informacji na temat zjawisk z zakresu współczesnych patologii społecznych.

PC2_KS_U02

Potrafi porządkować wiedze na temat dostępnych form i procedur wparcia społecznego i dokonywać krytycznej analizy skuteczności oferowanych form pomocy.

PC2_KK_K01

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna, Irena Pospiszyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Obecność na zajęciach ćwiczeniowych.

- Wykonanie prezentacji na ćwiczeniach.

- Pomyślne zdanie egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Wprowadzenie do problematyki patologii społecznych

2. Bezrobocie uwarunkowania, przejawy skutki

3. Bezrobocie – specyfika bezrobocia polskiego

4. Ubóstwo – uwarunkowania, przejawy, skutki

5. Ubóstwo – specyfika ubóstwa polskiego

6. Bezdomność – uwarunkowania, przejawy, skutki

7. Bezdomność – specyfika bezdomności polskiej

8. Uzależnienia behawioralne. Przegląd teorii dotyczących uzależnień psychicznych

9. Pracoholizm

10. Uzależnienie od komputera i internetu

11. Uzależnienia pokarmowe

12. Seksoholizm

13. Sekty

14. Dopalacze

15. Powtórzenie materiału.

ĆWICZENIA

1. Bezrobocie – najnowsze badania dotyczące uwarunkowań, przejawów i skutków bezrobocia

2. Bezrobocie – najnowsze badania dotyczące specyfiki bezrobocia polskiego na tle bezrobocia w Europie i na świecie

3. Ubóstwo – najnowsze badania dotyczące uwarunkowań, przejawów i skutków ubóstwa w Polsce

4. Bezdomność – najnowsze badania dotyczące uwarunkowań, przejawów i skutków bezdomności w Polsce i na świecie.

5. Bezdomność – najnowsze badania dotyczące specyfiki bezdomności polskiej na tle bezdomności w Europie i na świecie

6. Najnowsze badania dotyczące współczesnych form uzależnień fizycznych (alkohol, narkotyki, dopalacze itp.)

7. Współczesne badania dotyczące pracoholizmu w Polsce i na świecie

8. Współczesne badania dotyczące uzależnienia od komputera i internetu

9. Współczesne badania dotyczące uzależnień pokarmowych (anoreksja i bulimia)

10. Współczesne badania dotyczące seksoholizm

Literatura:

LEKTURY:

- Jędrzejko M. red.. (2006). Patologie społeczne. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Pułtusk : Wyższa Szkoła

Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.

- Kozak S. (2007). Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

- Kwiatkowska G., Siudem I. red. (2012) Zachowania ryzykowne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2012.

- Plopa M. (2007). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Elbląg: Wydaw. Elbląskiej Uczelni HumanistycznoEkonomicznej;

Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2007

- Pospiszyl I. 2009). Patologie społeczne. Warszawa: PWN.

- Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i

Warunków Życia. Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r.

- Problemy bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „Gminny standard

wychodzenia z bezdomności”. Red. M. Dębski. Gdańsk, czerwiec 2010.

- Ubóstwo dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci

(UNICEF), maj 2012 roku

- Abraham A., Llewellyn D. (1995). Anoreksja Bulimia Otyłość. Warszawa: PWN.

- Gajewski M. red. (2011). Kontrowersyjne grupy kultowe i sekty. Analiza psychologiczna i prawna. Kraków : Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna

IGNATIANUM: Wydaw. WAM

- Kirenko J., Sarzyńska E. (2010). Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby . Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej

- Kozak . S. (2009). Patologie w środowisku pracy. Difin

- Majchrzak P. (2010). Uzależnienie od Internetu. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej Pyżalski J. (2011). Agresja

elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

Nakład pracy studentów:

Liczba godzin kontaktowych - 30 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

przygotowanie się do zajęć, praca z tekstem - 30 godzin

przygotowanie prezentacji - 30 godzin

przygotowanie się do egzaminów - 30 godzin.

Łącznie - 6 punkty ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Obecność na zajęciach ćwiczeniowych.

- Wykonanie prezentacji na ćwiczeniach.

- Pomyślne zdanie egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Wprowadzenie do problematyki patologii społecznych

2. Bezrobocie uwarunkowania, przejawy skutki

3. Bezrobocie – specyfika bezrobocia polskiego

4. Ubóstwo – uwarunkowania, przejawy, skutki

5. Ubóstwo – specyfika ubóstwa polskiego

6. Bezdomność – uwarunkowania, przejawy, skutki

7. Bezdomność – specyfika bezdomności polskiej

8. Uzależnienia behawioralne. Przegląd teorii dotyczących uzależnień psychicznych

9. Pracoholizm

10. Uzależnienie od komputera i internetu

11. Uzależnienia pokarmowe

12. Seksoholizm

13. Sekty

14. Dopalacze

15. Powtórzenie materiału.

ĆWICZENIA

1. Bezrobocie – najnowsze badania dotyczące uwarunkowań, przejawów i skutków bezrobocia

2. Bezrobocie – najnowsze badania dotyczące specyfiki bezrobocia polskiego na tle bezrobocia w Europie i na świecie

3. Ubóstwo – najnowsze badania dotyczące uwarunkowań, przejawów i skutków ubóstwa w Polsce

4. Bezdomność – najnowsze badania dotyczące uwarunkowań, przejawów i skutków bezdomności w Polsce i na świecie.

5. Bezdomność – najnowsze badania dotyczące specyfiki bezdomności polskiej na tle bezdomności w Europie i na świecie

6. Najnowsze badania dotyczące współczesnych form uzależnień fizycznych (alkohol, narkotyki, dopalacze itp.)

7. Współczesne badania dotyczące pracoholizmu w Polsce i na świecie

8. Współczesne badania dotyczące uzależnienia od komputera i internetu

9. Współczesne badania dotyczące uzależnień pokarmowych (anoreksja i bulimia)

10. Współczesne badania dotyczące seksoholizm

Literatura:

LEKTURY:

- Jędrzejko M. red.. (2006). Patologie społeczne. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Pułtusk : Wyższa Szkoła

Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.

- Kozak S. (2007). Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

- Kwiatkowska G., Siudem I. red. (2012) Zachowania ryzykowne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2012.

- Plopa M. (2007). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Elbląg: Wydaw. Elbląskiej Uczelni HumanistycznoEkonomicznej;

Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2007

- Pospiszyl I. 2009). Patologie społeczne. Warszawa: PWN.

- Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i

Warunków Życia. Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r.

- Problemy bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „Gminny standard

wychodzenia z bezdomności”. Red. M. Dębski. Gdańsk, czerwiec 2010.

- Ubóstwo dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci

(UNICEF), maj 2012 roku

- Abraham A., Llewellyn D. (1995). Anoreksja Bulimia Otyłość. Warszawa: PWN.

- Gajewski M. red. (2011). Kontrowersyjne grupy kultowe i sekty. Analiza psychologiczna i prawna. Kraków : Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna

IGNATIANUM: Wydaw. WAM

- Kirenko J., Sarzyńska E. (2010). Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby . Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej

- Kozak . S. (2009). Patologie w środowisku pracy. Difin

- Majchrzak P. (2010). Uzależnienie od Internetu. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej Pyżalski J. (2011). Agresja

elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

Nakład pracy studentów:

Liczba godzin kontaktowych - 20 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń

przygotowanie się do zajęć, praca z tekstem - 35 godzin

przygotowanie prezentacji - 30 godzin

przygotowanie się do egzaminów - 35 godzin.

Łącznie - 6 punkty ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pospiszyl
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna, Irena Pospiszyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Pospiszyl
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Irena Pospiszyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.