Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-WRR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziny
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Ob. dla I r. PC, spec. nienaucz. (kwal): rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) stac. II st.
Obowiązk. dla I r. PC, spec. nienaucz.: rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2-KK-W06

Zna i potrafi przeanalizować cykl życia rodziny i wskazać różnice w rodzinach z dzieckiem zdrowym i z niepełnosprawnością

PC2-KK-W08

Zna modelową procedurę informowania rodziców o zaburzeniach rozwoju dziecka

PC2-KS-W05

Zna i potrafi scharakteryzować zachowanie rodziców reprezentujących negatywne postawy rodzicielskie: unikającą, nadmiernie wymagającą

PC2-KK-W08

Wie, jak pracować z rodzicami reprezentującymi różne postawy rodzicielskie

PC2-KS-W05

Zna i potrafi scharakteryzować zachowanie rodziców reprezentujących pozytywne postawy rodzicielskie: akceptacja, uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych, współdziałanie z dzieckiem, rozumna swoboda

PC2-KS-W05

Zna „Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich” autorstwa Marii Ziemskiej

PC2-KS-U03

Umie skonstruować informację zwrotną z diagnozy informującą o zaburzeniach w rozwoju dziecka

PC2-KS-U01

Umie napisać kontrakt współpracy z rodzicami dziecka z zaburzeniami w rozwoju reprezentującymi negatywne postawy rodzicielskie

PC2-KS-U03

Umie zastosować w praktyce „Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich” autorstwa Marii Ziemskiej

PC2-KS-K02

Potrafi: zainicjować i przeprowadzić rozmowę z rodzicami dziecka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby mierzenia uzyskanych efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składają się:

-aktywność w trakcie zajęć, przygotowanie do zajęć, znajomość literatury,

-ocena pracy pisemnej,

-ocena z kolokwium

Pełny opis:

Treści programowe (ćwiczenia/warsztaty)

1. Rodzina jako instytucja społeczna – definicje, funkcja i rola rodziny.

2. Prawa i obowiązki rodziców w prawie oświatowym. Konstytucja RP. Ustawa o systemie oświaty. Konwencja o prawach dziecka. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

3. Style wychowawcze i postawy rodzicielskie.

4. Formy współpracy grupowej: spotkania inaugurujące współpracę, spotkania okresowe – wywiadówki, okolicznościowe, konferencje, dla rodziców, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

5. Formy współpracy indywidualnej z rodzicami: rozmowy indywidualne o osiągnięciach, możliwościach i trudnościach dziecka, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, spotkania z udziałem eksperta, spotkania trójstronne, spotkania w domu ucznia.

6. Umiejętności i techniki komunikacji przydatne w pracy nauczyciela

7. Sposoby budowania wsparcia rodzicielskiego. Trudności we współpracy.

8. Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.

9. Projektowanie i przeprowadzanie zajęć dla rodziców.

Literatura:

-Adamski F. (2002) Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo UJ.

-Babiuch M. (2007) Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? Warszawa: WSiP

-Giddens A., Sutton, P.W. (2012) Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdz. VII)

-Kielin J. (2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

-Gordon T. (2000) Wychowanie bez porażek. Warszawa: IW PAX

-Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2012) Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyk. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

-Mendel M. (2000) Rodzice i szkoła. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

-Ziemska M. (2005) Rodzina współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UW

.-Pisula, E. (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

-Ryś. (2004). Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN: Warszawa

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do kolokwium: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Metody: podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów, analiza programów wychowawczych wybranych placówek, opracowanie i omówienie scenariusza spotkań z rodzicami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby mierzenia uzyskanych efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składają się:

-aktywność w trakcie zajęć, przygotowanie do zajęć, znajomość literatury,

-ocena pracy pisemnej,

-ocena z kolokwium

Pełny opis:

Treści programowe (ćwiczenia/warsztaty)

1. Rodzina jako instytucja społeczna – definicje, funkcja i rola rodziny.

2. Prawa i obowiązki rodziców w prawie oświatowym. Konstytucja RP. Ustawa o systemie oświaty. Konwencja o prawach dziecka. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.

3. Style wychowawcze i postawy rodzicielskie.

4. Formy współpracy grupowej: spotkania inaugurujące współpracę, spotkania okresowe – wywiadówki, okolicznościowe, konferencje, dla rodziców, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

5. Formy współpracy indywidualnej z rodzicami: rozmowy indywidualne o osiągnięciach, możliwościach i trudnościach dziecka, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, spotkania z udziałem eksperta, spotkania trójstronne, spotkania w domu ucznia.

6. Umiejętności i techniki komunikacji przydatne w pracy nauczyciela

7. Sposoby budowania wsparcia rodzicielskiego. Trudności we współpracy.

8. Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.

9. Projektowanie i przeprowadzanie zajęć dla rodziców.

Literatura:

-Adamski F. (2002) Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo UJ.

-Babiuch M. (2007) Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? Warszawa: WSiP

-Giddens A., Sutton, P.W. (2012) Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdz. VII)

-Kielin J. (2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

-Gordon T. (2000) Wychowanie bez porażek. Warszawa: IW PAX

-Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2012) Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyk. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

-Mendel M. (2000) Rodzice i szkoła. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

-Ziemska M. (2005) Rodzina współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UW

.-Pisula, E. (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

-Ryś. (2004). Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN: Warszawa

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. warsztaty, ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do kolokwium: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 10

punkty ects: 2

metody: wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Beata Rajter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby mierzenia uzyskanych efektów kształcenia:

Na ocenę końcową składają się:

-aktywność w trakcie zajęć,

- przygotowanie do zajęć,

- znajomość literatury,

-ocena pracy pisemnej (scenariusze rozmowy/spotkania/zajęć z rodzicami)

-ocena z kolokwium

Pełny opis:

Treści programowe (ćwiczenia/warsztaty)

1. Rodzina jako instytucja społeczna – definicje, funkcja i rola rodziny

2. Cykl życia rodziny

3. Cechy rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

4. Style wychowawcze i postawy rodzicielskie, praca z rodzicami reprezentującymi różne postawy

5. Formy współpracy grupowej z rodzicami

6. Formy współpracy indywidualnej z rodzicami

7. Umiejętności i techniki komunikacji specjalisty (nauczyciela, terapeuty) z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością

8. Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

- przekazywanie informacji o diagnozie dziecka

- przekazywanie informacji o postępach dziecka

- opracowywanie kontraktu z rodzicami dziecka

- inicjowanie i przeprowadzanie rozmów z rodzicami

9. Projektowanie i przeprowadzanie zajęć dla rodziców.

10. Sposoby budowania wsparcia rodzicielskiego, trudności we współpracy z rodzicem

Literatura:

• Adamski F. (2002) Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo UJ.

• Babiuch M. (2007) Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? Warszawa: WSiP.

• Danielewicz D, Pisula E. (2011) Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. Warszawa: Wydawnictwo APS.

• Giddens A., Sutton, P.W. (2012) Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdz. VII)

• Gordon T. (2000) Wychowanie bez porażek. Warszawa: IW PAX

• Jakoniuk-Diallo A, Kubiak H. (red.) (2010) O co pytają rodzice dzieci niepełnosprawnych. Warszawa:Difin.

• Kawula S., Brągiel J., Janke A. (2012) Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyk. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

• Kielin J. (2011) Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

• Kwaśniewska G. (red.) (2007) Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

• Mendel M. (2000) Rodzice i szkoła. Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

• Parchomiuk M. (2007) Rodzice dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wobec sytuacji trudnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

• Pisula, E. (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

• Ryś. (2004). Systemy rodzinne. Metody badania struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. CMPP-P MEN: Warszawa

• Zasępa E., Wołowicz A (2010) Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo APS

• Ziemska M. (2005) Rodzina współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UW

Uwagi:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie się do kolokwium: 10

Przygotowanie scenariuszy (innych samodzielnych prac): 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Metody: podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i filmów, analiza programów wychowawczych wybranych placówek, opracowanie i omówienie scenariusza spotkań z rodzicami oraz przedstawienie na jego podstawie scenek sytuacyjnych (drama).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Łygas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.