Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MZK2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W04 Wykazuje się znajomością podstaw prawnych regulujących zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

PC2_KS_W01 Klasyfikuje fazy diagnozy i dokonuje interpretacji modelu optymalnego postępowania diagnostycznego

PC2_KS_W03 Wyjaśnia zasady projektowania, prowadzenia i wyznaczania kierunku działań diagnostycznych oraz terapeutycznych z wykorzystaniem metod, technik i narzędzi badawczych

PC2_KS_W05 Analizuje i interpretuje problemy edukacyjne uczniów w celu zaplanowania procesu terapeutycznego zgodnie z metodyką zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

Umiejętności

PC2_KS_U02 Proponuje różnorodne rozwiązania terapeutyczne gwarantujące efektywność terapii

PC2_KS_U03 Projektuje strategie działań diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych i przewiduje skutki planowanych działań

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 PC2_KS_K02 Prezentuje odpowiedzialną postawę za przygotowanie się do swojej pracy, projektowanie i wykonywanie działań pedagogicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Maja Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- przygotowanie przez studenta prezentacji multimedialnej na zadany temat,

- przygotowanie przez studenta programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dziecka z trudnościami w uczeniu się (zaburzenia i odchylenia rozwojowe w tym specyficzne trudności w uczeniu się),

- przygotowanie przez studenta scenariusza zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich przeprowadzenie (symulacja),

- egzamin.

Pełny opis:

Treści:

1. Analiza Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Cele oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych, zadania terapeuty pedagogicznego.

3. Czynniki warunkujące efektywność terapii.

4. Analiza poszczególnych aspektów postępowania terapeutycznego i ich znaczenie dla efektów terapii.

5. Zasady terapii.

5. Rozpoznawanie objawów zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych.

6. Wyznaczanie kierunków oddziaływań terapeutycznych na podstawie dokonanej analizy wyników diagnozy (opinia poradni) oraz analizy wytworów pisemnych dziecka.

7. Tworzenie programów terapii.

8. Programowanie jednostki metodycznej - konstruowania scenariuszy zajęć.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz, M. (1997). Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia. Warszawa: CMPP-P.

Czajkowska, I., Herda, K. (1989). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa: WSIP.

Domagała, A., Mirecka, U. (2012). Słuch mowny. Klasyfikacja zjawisk. W: S. Grabias, M Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Lublin: UMCS.

Jastrząb, J. (2002). Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych. Warszawa: CMPP-P.

Kaja, B (2001). Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Kurkowski, Z. M., Kruczyńska, A. (2015). Rozwój funkcji słuchowych. W: E. Muzyka-Furtak (red.), Surdologopedia. Teoria i praktyka. Gdańsk: Harmonia.

Spionek, H. (1970). Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. Warszawa.

Spionek, H. (1973). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Grabałowska, K. (2005). Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu: poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Toruń: Dom Organizatora.

Jastrząb, J.(1997). Toruńska szkoła terapeutyczna. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne ”AKAPIT”.

Skibińska, H. (2001). Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu: materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Zakrzewska, B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu: modele ćwiczeń. Warszawa: WSIP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład problemowy, dyskusja, metoda sytuacyjna, działania praktyczne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 25

Inne formy - przygotowanie scenariusza zajęć - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska, Maja Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- przygotowanie przez studenta prezentacji multimedialnej na zadany temat,

- przygotowanie przez studenta programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dziecka z trudnościami w uczeniu się (zaburzenia i odchylenia rozwojowe w tym specyficzne trudności w uczeniu się),

- przygotowanie przez studenta scenariusza zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich przeprowadzenie (symulacja),

- egzamin.

Pełny opis:

Treści:

1. Analiza Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Cele oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych, zadania terapeuty pedagogicznego.

3. Czynniki warunkujące efektywność terapii.

4. Analiza poszczególnych aspektów postępowania terapeutycznego i ich znaczenie dla efektów terapii.

5. Zasady terapii.

5. Rozpoznawanie objawów zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych.

6. Wyznaczanie kierunków oddziaływań terapeutycznych na podstawie dokonanej analizy wyników diagnozy (opinia poradni) oraz analizy wytworów pisemnych dziecka.

7. Tworzenie programów terapii.

8. Programowanie jednostki metodycznej - konstruowania scenariuszy zajęć.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz, M. (1997). Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia. Warszawa: CMPP-P.

Czajkowska, I., Herda, K. (1989). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa: WSIP.

Domagała, A., Mirecka, U. (2012). Słuch mowny. Klasyfikacja zjawisk. W: S. Grabias, M Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Lublin: UMCS.

Jastrząb, J. (2002). Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych. Warszawa: CMPP-P.

Kaja, B (2001). Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Kurkowski, Z. M., Kruczyńska, A. (2015). Rozwój funkcji słuchowych. W: E. Muzyka-Furtak (red.), Surdologopedia. Teoria i praktyka. Gdańsk: Harmonia.

Spionek, H. (1970). Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. Warszawa.

Spionek, H. (1973). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Grabałowska, K. (2005). Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu: poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Toruń: Dom Organizatora.

Jastrząb, J.(1997). Toruńska szkoła terapeutyczna. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne ”AKAPIT”.

Skibińska, H. (2001). Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu: materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Zakrzewska, B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu: modele ćwiczeń. Warszawa: WSIP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład problemowy, dyskusja, metoda sytuacyjna, działania praktyczne

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 40

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 25

Inne formy - przygotowanie scenariusza zajęć - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.