Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkołach przysposabiających do pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MWU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkołach przysposabiających do pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obow. dla II r. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) stac. II st.
Obow. dla IIr. PC, spec. naucz.: eduk. i reh. osób z niepeł. intel. i autyz., (2-l) niest. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Zna cele oraz treści kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole przysposabiającej do pracy

PC2_KS_W01 Zna metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole przysposabiającej do pracy

PC2_KS_W01 Zna zasady kształcenia i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole przysposabiającej do pracy

PC2_KS_W01 Zna dokumentację edukacyjno-terapeutyczną obowiązującą w kształceniu specjalnym w szkole przysposabiającej do pracy

PC2_KS_W05 Zna specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia.

PC2_KS_U03 Potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktycznych realizowanych szkole przysposabiającej do pracy

PC2_KS_U02 Potrafi zaplanować dydaktyczne szkole przysposabiającej do pracy

PC2_KS_U02 Potrafi opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za prowadzone działania w zakresie kształcenia i wychowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

PC2_KS_K02 Jest gotowy do współpracy z nauczycielami i specjalistami w zakresie planowania i realizacji kształcenia i wychowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

rkowanym i znacznym

PC2_KS_U02 Potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia.

PC2_KS_U03 Potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktycznych realizowanych szkole przysposabiającej do pracy

PC2_KS_U02 Potrafi zaplanować dydaktyczne szkole przysposabiającej do pracy

PC2_KS_U02 Potrafi opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

PC2_KS_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za prowadzone działania w zakresie kształcenia i wychowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

PC2_KS_K02 Jest gotowy do współpracy z nauczycielami i specjalistami w zakresie planowania i realizacji kształcenia i wychowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Agnieszka Lubowiedzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte, zadania praktyczne.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne edukacji uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną na IV etapie kształcenia.

2. Analiza treści programowych IV etapu edukacyjnego.

3. Dokumentacja ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej.

4. Trudności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w opanowaniu programu kształcenia, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania. Charakterystyka funkcjonowania percepcyjno – motorycznego uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

5. Metody pracy dydaktyczno – wychowawczej i terapeutycznej stosowane w pracy z uczniami z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Formy organizacyjne i środki dydaktyczne w nauczaniu uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

6. Metodyka realizacji zajęć: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęć przysposabiających do pracy oraz zajęć kształtujących kreatywność na IV etapie edukacyjnym

7. Współpraca z rodzicami uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – programowanie współpracy z rodzicami.

8. Konstruowanie przykładowego scenariusza zajęć i jego prezentacja z zajęć kształtujących kreatywność.

Literatura:

Literatura:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Załącznik nr 7 do Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz.1113)

3. Czerw-Bajer M., Duda W., Kukla D. (2011). Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zwodowego. Warszawa: Difin

4. Klaro-Celej L.(2011). Szkoły przysposabiające do pracy i zatrudnienie osób z zespołem Downa w stopniu umiarkowanym lub znacznym. w: B.B.Kaczmarek (red.)Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy pomóc?. Kraków: Impuls

5. Kielin J. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk: GWP.

6. Naprawa R., Tanajewska A. (2012). Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Gdańsk: HARMONIA.

7. Polkowska I. (1994). Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia. Warszawa .

8. Piszczek M. (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I. Warszawa: Kompendium.

9. Piszczek M. (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym - Część II. Warszawa: Kompendium.

10. Serafin T. (red.) (2005). Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne poradnik dla nauczycieli i specjalistów. Warszawa: Wydaw. MENiS

11. Tylewska-Nowak B. (2012) "Młodzież z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie ponadgimnazjalnym:, [w:] Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, (red.) M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak, Difin, Warszawa, s. 134-148

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

Ćwiczenia: 20

Laboratorium warsztaty: 10

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Agnieszka Lubowiedzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte, zadania praktyczne

Pełny opis:

1. Podstawy prawne edukacji uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną na IV etapie kształcenia.

2. Analiza treści programowych IV etapu edukacyjnego.

3. Dokumentacja ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej.

4. Trudności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w opanowaniu programu kształcenia, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania. Charakterystyka funkcjonowania percepcyjno – motorycznego uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

5. Metody pracy dydaktyczno – wychowawczej i terapeutycznej stosowane w pracy z uczniami z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Formy organizacyjne i środki dydaktyczne w nauczaniu uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

6. Metodyka realizacji zajęć: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęć przysposabiających do pracy oraz zajęć kształtujących kreatywność na IV etapie edukacyjnym

7. Współpraca z rodzicami uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – programowanie współpracy z rodzicami.

8. Konstruowanie przykładowego scenariusza zajęć i jego prezentacja z zajęć kształtujących kreatywność.

Literatura:

Literatura:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Załącznik nr 7 do Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz.1113)

3. Czerw-Bajer M., Duda W., Kukla D. (2011). Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zwodowego. Warszawa: Difin

4. Klaro-Celej L.(2011). Szkoły przysposabiające do pracy i zatrudnienie osób z zespołem Downa w stopniu umiarkowanym lub znacznym. w: B.B.Kaczmarek (red.)Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy pomóc?. Kraków: Impuls

5. Kielin J. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk: GWP.

6. Naprawa R., Tanajewska A. (2012). Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Gdańsk: HARMONIA.

7. Polkowska I. (1994). Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia. Warszawa .

8. Piszczek M. (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I. Warszawa: Kompendium.

9. Piszczek M. (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym - Część II. Warszawa: Kompendium.

10. Serafin T. (red.) (2005). Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne poradnik dla nauczycieli i specjalistów. Warszawa: Wydaw. MENiS

11. Tylewska-Nowak B. (2012) "Młodzież z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie ponadgimnazjalnym:, [w:] Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, (red.) M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak, Difin, Warszawa, s. 134-148

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

Ćwiczenia: 20

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 0-4 w zależności od programu

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte, zadanie praktyczne na egzaminie końcowym

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Agnieszka Lubowiedzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte, zadania praktyczne.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne edukacji uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną na IV etapie kształcenia.

2. Analiza treści programowych IV etapu edukacyjnego.

3. Dokumentacja ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej.

4. Trudności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w opanowaniu programu kształcenia, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania. Charakterystyka funkcjonowania percepcyjno – motorycznego uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

5. Metody pracy dydaktyczno – wychowawczej i terapeutycznej stosowane w pracy z uczniami z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Formy organizacyjne i środki dydaktyczne w nauczaniu uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

6. Metodyka realizacji zajęć: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęć przysposabiających do pracy oraz zajęć kształtujących kreatywność na IV etapie edukacyjnym

7. Współpraca z rodzicami uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – programowanie współpracy z rodzicami.

8. Konstruowanie przykładowego scenariusza zajęć i jego prezentacja z zajęć kształtujących kreatywność.

Literatura:

Literatura:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Załącznik nr 7 do Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz.1113)

3. Czerw-Bajer M., Duda W., Kukla D. (2011). Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zwodowego. Warszawa: Difin

4. Klaro-Celej L.(2011). Szkoły przysposabiające do pracy i zatrudnienie osób z zespołem Downa w stopniu umiarkowanym lub znacznym. w: B.B.Kaczmarek (red.)Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy pomóc?. Kraków: Impuls

5. Kielin J. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk: GWP.

6. Naprawa R., Tanajewska A. (2012). Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Gdańsk: HARMONIA.

7. Polkowska I. (1994). Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia. Warszawa .

8. Piszczek M. (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I. Warszawa: Kompendium.

9. Piszczek M. (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym - Część II. Warszawa: Kompendium.

10. Serafin T. (red.) (2005). Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne poradnik dla nauczycieli i specjalistów. Warszawa: Wydaw. MENiS

11. Tylewska-Nowak B. (2012) "Młodzież z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie ponadgimnazjalnym:, [w:] Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, (red.) M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak, Difin, Warszawa, s. 134-148

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

Ćwiczenia: 20

Laboratorium warsztaty: 10

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Agnieszka Lubowiedzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. WIEDZA

- egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte

2. UMIEJĘTNOŚCI

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte, zadanie praktyczne na egzaminie końcowym

3. KOMPETENCJE

- egzamin końcowy (pisemny): pytania otwarte

Pełny opis:

1. Podstawy prawne edukacji uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną na IV etapie kształcenia.

2. Analiza treści programowych IV etapu edukacyjnego.

3. Dokumentacja ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej.

4. Trudności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w opanowaniu programu kształcenia, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania. Charakterystyka funkcjonowania percepcyjno – motorycznego uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

5. Metody pracy dydaktyczno – wychowawczej i terapeutycznej stosowane w pracy z uczniami z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Formy organizacyjne i środki dydaktyczne w nauczaniu uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

6. Metodyka realizacji zajęć: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęć przysposabiających do pracy oraz zajęć kształtujących kreatywność na IV etapie edukacyjnym

7. Współpraca z rodzicami uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – programowanie współpracy z rodzicami.

8. Konstruowanie przykładowego scenariusza zajęć i jego prezentacja z zajęć kształtujących kreatywność.

Literatura:

Literatura:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Załącznik nr 7 do Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz.1113)

3. Czerw-Bajer M., Duda W., Kukla D. (2011). Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zwodowego. Warszawa: Difin

4. Klaro-Celej L.(2011). Szkoły przysposabiające do pracy i zatrudnienie osób z zespołem Downa w stopniu umiarkowanym lub znacznym. w: B.B.Kaczmarek (red.)Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy pomóc?. Kraków: Impuls

5. Kielin J. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk: GWP.

6. Naprawa R., Tanajewska A. (2012). Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Gdańsk: HARMONIA.

7. Polkowska I. (1994). Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia. Warszawa .

8. Piszczek M. (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I. Warszawa: Kompendium.

9. Piszczek M. (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym - Część II. Warszawa: Kompendium.

10. Serafin T. (red.) (2005). Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne poradnik dla nauczycieli i specjalistów. Warszawa: Wydaw. MENiS

11. Tylewska-Nowak B. (2012) "Młodzież z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie ponadgimnazjalnym:, [w:] Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, (red.) M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak, Difin, Warszawa, s. 134-148

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

Ćwiczenia: 20

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 0-4 w zależności od programu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Żabińska
Prowadzący grup: Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte, zadania praktyczne.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne edukacji uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną na IV etapie kształcenia.

2. Analiza treści programowych IV etapu edukacyjnego.

3. Dokumentacja ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej.

4. Trudności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w opanowaniu programu kształcenia, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania. Charakterystyka funkcjonowania percepcyjno – motorycznego uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

5. Metody pracy dydaktyczno – wychowawczej i terapeutycznej stosowane w pracy z uczniami z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Formy organizacyjne i środki dydaktyczne w nauczaniu uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

6. Metodyka realizacji zajęć: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęć przysposabiających do pracy oraz zajęć kształtujących kreatywność na IV etapie edukacyjnym

7. Współpraca z rodzicami uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – programowanie współpracy z rodzicami.

8. Konstruowanie przykładowego scenariusza zajęć i jego prezentacja z zajęć kształtujących kreatywność.

Literatura:

Literatura:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Załącznik nr 7 do Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz.1113)

3. Czerw-Bajer M., Duda W., Kukla D. (2011). Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zwodowego. Warszawa: Difin

4. Klaro-Celej L.(2011). Szkoły przysposabiające do pracy i zatrudnienie osób z zespołem Downa w stopniu umiarkowanym lub znacznym. w: B.B.Kaczmarek (red.)Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy pomóc?. Kraków: Impuls

5. Kielin J. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk: GWP.

6. Naprawa R., Tanajewska A. (2012). Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Gdańsk: HARMONIA.

7. Polkowska I. (1994). Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia. Warszawa .

8. Piszczek M. (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I. Warszawa: Kompendium.

9. Piszczek M. (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym - Część II. Warszawa: Kompendium.

10. Serafin T. (red.) (2005). Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne poradnik dla nauczycieli i specjalistów. Warszawa: Wydaw. MENiS

11. Tylewska-Nowak B. (2012) "Młodzież z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie ponadgimnazjalnym:, [w:] Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, (red.) M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak, Difin, Warszawa, s. 134-148

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

Ćwiczenia: 20

Laboratorium warsztaty: 10

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Majewska
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Egzamin końcowy (pisemny): pytania zamknięte i/lub otwarte, zadania praktyczne.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne edukacji uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną na IV etapie kształcenia.

2. Analiza treści programowych IV etapu edukacyjnego.

3. Dokumentacja ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej.

4. Trudności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w opanowaniu programu kształcenia, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania. Charakterystyka funkcjonowania percepcyjno – motorycznego uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

5. Metody pracy dydaktyczno – wychowawczej i terapeutycznej stosowane w pracy z uczniami z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Formy organizacyjne i środki dydaktyczne w nauczaniu uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

6. Metodyka realizacji zajęć: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęć przysposabiających do pracy oraz zajęć kształtujących kreatywność na IV etapie edukacyjnym

7. Współpraca z rodzicami uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – programowanie współpracy z rodzicami.

8. Konstruowanie przykładowego scenariusza zajęć i jego prezentacja z zajęć kształtujących kreatywność.

Literatura:

Literatura:

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Załącznik nr 7 do Rozporządzenia MEN z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz.1113)

3. Czerw-Bajer M., Duda W., Kukla D. (2011). Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zwodowego. Warszawa: Difin

4. Klaro-Celej L.(2011). Szkoły przysposabiające do pracy i zatrudnienie osób z zespołem Downa w stopniu umiarkowanym lub znacznym. w: B.B.Kaczmarek (red.)Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy pomóc?. Kraków: Impuls

5. Kielin J. (2013). Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk: GWP.

6. Naprawa R., Tanajewska A. (2012). Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Gdańsk: HARMONIA.

7. Polkowska I. (1994). Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia. Warszawa .

8. Piszczek M. (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I. Warszawa: Kompendium.

9. Piszczek M. (2011). Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym - Część II. Warszawa: Kompendium.

10. Serafin T. (red.) (2005). Ponadgimnazjalna, specjalna szkoła przysposobienia do pracy organizacja, metody pracy, scenariusze, regulacje prawne poradnik dla nauczycieli i specjalistów. Warszawa: Wydaw. MENiS

11. Tylewska-Nowak B. (2012) "Młodzież z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkolnictwie ponadgimnazjalnym:, [w:] Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji, (red.) M. Buchnat, B. Tylewska-Nowak, Difin, Warszawa, s. 134-148

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych:

Ćwiczenia: 20

Laboratorium warsztaty: 10

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.