Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z wadą słuchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MSS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z wadą słuchu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W05 Zna konsekwencje wad słuchu dla rozwoju umiejętności poznawczych i komunikacji

PC2_KS_W05 PC2_KS_W04 Zna i możliwości realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego przez uczniów z wadą słuchu

PC2_KS_W02 Zna środki techniczne wspomagające komunikację osób z zaburzeniami słuchu

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi dokonać adaptacji scenariusza lekcji do potrzeb uczniów z wadami słuchu

PC2_KS_U02 Potrafi przeprowadzić ćwiczenia wspomagające opanowanie języka przez uczniów z wadą słuchu

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K02 Zna dylematy etyczne związane z integracyjnym kształceniem uczniów niesłyszących

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kupisiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Kupisiewicz, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- przygotowanie przez studenta prezentacji multimedialnej na zadany temat,

- przygotowanie przez studenta scenariusza zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla ucznia z uszkodzonym słuchem oraz ich przeprowadzenie (symulacja),

- kolokwium pisemne lub ustne sprawdzenie wiedzy studenta.

Pełny opis:

Treści:

1. Anatomia, fizjologia i patologia uszkodzeń słuchu.

2. Klasyfikacje uszkodzeń słuchu. Pedagogiczna typologia uszkodzeń słuchu według K. Krakowiak.

3. Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu – analiza porównawcza.

4. Zasady planowania i prowadzenia procesu wychowania słuchowego. Fazy treningu słuchowego.

5. Czynniki decydujące o wyborze optymalnej dla słabosłyszącego i niesłyszącego ucznia formy kształcenia.

6. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia z uszkodzonym słuchem.

7. Cele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego przez uczniów z wadą słuchu – zasady dostosowania wymagań edukacyjnych.

8. Zasady pracy z uczniem z wadą słuchu w młodszym wieku szkolnym.

9. Cele kształcenia II, III etapu edukacyjnego. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego przez uczniów z wadą słuchu – zasady dostosowania wymagań edukacyjnych.

10. Metody, formy i zasady pracy z uczniem z uszkodzonym słuchem na II i III etapie edukacyjnym.

11. Metodyka pracy z tekstem literackim i naukowym.

12. Programowanie jednostki lekcyjnej. Konstruowanie scenariuszy lekcji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dłużniewska, A.(2010). Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabo słyszącym. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli. Warszawa: MEN, 88-127.

Krakowiak, K. (2006). Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzonym słuchem. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krakowiak, K. (2012). Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kupisiewicz, M. (1996). Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu. Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca:

Gałkowski, T., Kaiser-Grodecka I., Smoleńska, J. (1998). Psychologia dziecka głuchego. Warszawa: PWN.

Gałkowski, T., Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkolnym. Warszawa: WSiP.

Stawowy-Wojnarowska, I. (1990). Nauczanie w klasach 4-8 szkoły dla głuchych. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład problemowy, dyskusja, pogadanka, burza mózgów, problemowa, symulacja, praktycznego działania.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 55

Przygotowanie się do egzaminu - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 20

Inne formy – przygotowanie projektu modyfikacji treści i scenariusza zajęć - 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.