Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MPM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Ma uporządkowaną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu prowadzenia zajęć z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

PC2_KS_W02 Wyjaśnia metodę postępowania z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki korzystając z poszerzonej, uporządkowanej wiedzy

PC2_KS_W02 Ma uporządkowaną usystematyzowaną wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań w procesie terapeutycznym

Umiejętności

PC2_KS_U03 Ma pogłębione umiejętności obserwowania działalności dziecka w trakcie wykonywania zadań matematycznych w celu wskazania przyczyny trudności ucznia

PC2_KS_U02 Ma pogłębione umiejętności racjonalnego zaproponowania metod oraz pomocy dydaktycznych do prowadzonej działalności terapeutycznej podejmowanej w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

PC2_KS_U03 Ma pogłębione umiejętności zanalizowania przydatności wybranych metod i „dobrych praktyk” do realizacji działań terapeutycznych podejmowanych w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

PC2_KS_U01 Posiada pogłębione umiejętności zbudowania planu postępowania terapeutycznego wobec dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, projektuje działania pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Pisemne kolokwium

Ocena pisemnego projektu planu terapii pedagogicznej w zakresie matematyki opracowanego w parach

Pełny opis:

OPIS TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Zwykłe, nadmierne i specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

2. Poznanie wybranych metod wykorzystywanych w pracy terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki.

3. Omówienie postępowania terapeutycznego w pierwszym etapie terapii - do czasu osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Zapoznanie praktyczne z technikami, ćwiczeniami i pomocami dydaktycznymi:

− metody konstruowania gier ściganek, opowiadań i ich wykorzystanie na zajęciach,

− orientacja przestrzenna, rytmy, liczenie,

− ustalanie równoliczności zbiorów, klasyfikacja,

− dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,

− operacyjne rozumowanie w zakresie stałości ilości nieciągłych, układanie konsekwentnych serii,

− operacyjne rozumowanie w zakresie stałości długości, masy, objętości płynów; waga i ciężar; geometria.

4. Charakterystyka postępowania terapeutycznego na drugim etapie terapii – rekonstrukcja systemu wiadomości i umiejętności matematycznych szkolnych w zakresie nauczania początkowego i w klasach IV - VIII. Zapoznanie praktyczne z technikami, ćwiczeniami i pomocami dydaktycznymi

− dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

− mnożenie i dzielenie.

− układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.

− dziesiętny system pozycyjny, kolejność wykonywania działań.

− algorytmy działań pisemnych, rozumienie pojęcia ułamka.

5. Wpływ zaburzeń funkcji percepcyjno – motorycznych – analizatora wzrokowego, słuchowego, ruchowego na trudności w uczeniu się matematyki.

6. Konstruowanie planu terapii pedagogicznej w zakresie matematyki dla dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. Gruszczyk – Kolczyńska (red.) (2009). Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Warszawa. Edukacja polska.

2.Gruszczyk – Kolczyńska, E. (1994). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP. oraz następne wydania.

3.Gruszczyk – Kolczyńska, E. (1997). Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: WSiP. oraz następne wydania.

4. Gruszczyk - Kolczyńska E., (2015). Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków. Kraków: Bliżej przedszkola

5.Gruszczyk – Kolczyńska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP.

6.Oszwa, U. (2006). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Kraków: Impuls.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Badura-Strzelczyk, G. (2008). Pomóż mi policzyć to samemu. Matematyka w ujęciu Marii Montessori od 3 lat do klasy trzeciej. Opole: Wydawnictwo NOWIK.

2. Dąbrowski M. (2015). Gry matematyczne (nie tylko) dla klas1 -3. Opole: Wydawnictwo Nowik.

3.Dąbrowski M. (2016) Gry matematyczne dla uczniów klas 1 - 3 i starszych. Opole: Wydawnictwo Nowik

4.Grabowski, A. (1999). Gry karciane rozwijające u dzieci umiejętność dodawania i odejmowania liczb. Szczecinek: WKM Rachmistrz.

5.Grabowski, A. (1998). Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia część I oraz część II. Szczecinek : WKM Rachmistrz.

6. Gruszczyk – Kolczyńska E. (2014) Edukacja matematyczna w klasie I. Kraków CEBP

7.Klus-Stańska, D., Kalinowska, A. Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa: Żak Wydawnictwo Akademickie.

8.Matthews, J. (1992). Kiermasz pomysłów. Matematyka klasy 0 – III. Warszawa: WSiP.

9.Pisarski, M. (1992). Matematyka dla naszych dzieci. Warszawa: Wydawnictwo ECERI

10.Sapeta, J. (2003). Metoda zautomatyzowanego rachowania oparta na układzie liczb na palcach. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

11.Stasica, J. (2004). Matematyka - 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I – III. Kraków: Impuls.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

metoda podająca – wykład, pokaz, prezentacja, metoda praktycznego działania

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 15h.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h.

Przygotowanie się do egzaminu - 15h.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (m.in. pisanie scenariuszy zajęć terapii pedagogicznej z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, rozwiązywanie zadań, prezentowanie metodą symulacji zabaw, sytuacji dydaktycznych).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, otrzymanie z kolokwium i zadań domowych co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność. Łączna zdobyta liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

Pełny opis:

OPIS TREŚCI PROGRAMOWYCH

Przyczyny niepowodzeń szkolnych w uczeniu się matematyki . Psychopedagogiczna analiza trudności szkolnych.

Zdolności matematyczne i ich zaburzenia .

Dojrzałość do uczenia się matematyki i jej wyznaczniki:

a./ Świadomość , w jaki sposób należy liczyć przedmioty;

b./Odpowiedni poziom operacyjnego rozumowania;

c./Zdolność do płynnego i giętkiego posługiwania się reprezentacją enaktywną, ikoniczną i symboliczną;

d./wysoki poziom odporności emocjonalnej;

e./ Należyta sprawność manualna, precyzja spostrzegania i koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.

Prezentacja wybranych metod wykorzystywanych w pracy terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Zarys metodyki wprowadzania dzieci w sztukę konstruowania gier matematycznych.

Omówienie postępowania terapeutycznego w pierwszym etapie terapii - do czasu osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Praktyczne omówienie ćwiczeń i pomocy dydaktycznych dotyczących metod konstruowania gier oraz

- orientacji przestrzennej, rytmów, liczenia;

-ustalenia równoliczności zbiorów, klasyfikacji;

-dodawanie i odejmowanie w szerokim zakresie;

-operacyjnego rozumowania w zakresie stałości ilości nieciągłych, układanie konsekwentnych serii;

-operacyjnego rozumowania w zakresie stałości, długości, masy, objętości płynów, wagi i ciężarów /geometria/.

Charakterystyka postępowania terapeutycznego – na drugim etapie terapii- rekonstrukcja systemu wiadomości i umiejętności matematycznych na I i II etapie.

Praktyczne omówienie ćwiczeń i pomocy dydaktycznych dotyczących:

- pojęcia liczby;

- dodawania i odejmowania;

- mnożenie i dzielenie;

- układania i rozwiązywania zadań tekstowych;

- dziesiętny system pozycyjny, kolejność wykonywania działań;

- algorytmy działań pisemnych,

- rozumienie pojęcia ułamka;

- zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych- ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i ruchowego

Konstruowanie scenariusza zajęć terapii pedagogicznej w zakresie matematyki dla dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gruszczyk – Kolczyńska (red.) (2009). Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Warszawa:Edukacja polska.

2. Gruszczyk – Kolczyńska, E. (1994). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

3. Gruszczyk – Kolczyńska, E. (1997). Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: WSiP.

4. Gruszczyk – Kolczyńska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP.

5. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

6. Oszwa, U. (2006). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Kraków: Impuls.

7. Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska E.,Treliński G.,Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M., (2015) Matematyczna edukacja wczesnoszkolna, Kielce:Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP ,Spółka z o.o.

Literatura uzupełniająca:

1. Badura-Strzelczyk, G. (2008). Pomóż mi policzyć to samemu. Matematyka w ujęciu Marii Montessori od 3 lat do klasy trzeciej. Opole: Wyd. Nowik.

2. Binkowska-Wójcik W., Boroń I., i inni (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

3. Dąbrowski, M., (2015). Gry matematyczne (nie tylko)dla klas 1-3. Opole: Wyd. Nowik.

4. Grabowski, A. (1999). Gry karciane rozwijające u dzieci umiejętność dodawania i odejmowania liczb. Szczecinek: WKM Rachmistrz.

5. Grabowski, A. (1998). Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia część I i II. Szczecinek : WKM Rachmistrz.

6. Klus-Stańska, D., Kalinowska, A.(2004).Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa: Żak Wydawnictwo Akademickie.

7. Krajcova E. (2016) , Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej, Opole: Wyd. Nowik.

8. Matthews, J. (1992). Kiermasz pomysłów. Matematyka klasy 0 – III. Warszawa: WSiP.

9. Nowik ,J. (2013), Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Poradnik dla nauczycieli. Wydanie II rozszerzone, Opole: Wyd. Nowik.

10. Oszwa, U. (2008). Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w uczeniu. Kraków: Impuls.

11. Pisarski, M. (1992). Matematyka dla naszych dzieci. Warszawa: Wyd. ECERI.

12. Sapeta, J. (2003). Metoda zautomatyzowanego rachowania oparta na układzie liczb na palcach. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

13. Stasica, J. (2004). Matematyka - 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I – III. Kraków: Impuls.

14.Wojciechowska K. (2009).Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, Opole: Wyd. Nowik.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Ćwiczenia: dyskusja, prezentacja, symulacja, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań.

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych:

- ćwiczenia - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

- przygotowanie do zajęć: czytanie literatury, rozwiązywanie zadań, przygotowanie scenariusza, zabaw i sytuacji dydaktycznych, itp. - 25 h

- przygotowanie do kolokwium - 15 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.