Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wspomagania rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MDD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wspomagania rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Ob. dla II r. PC, spec. nienaucz. (kwal.): rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) stac. II st.
Obowiązk. dla II r. PC, spec. nienaucz.: rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W05 Zna uwarunkowania specyficznych potrzeb i możliwości dzieci z mpdz.

PC2_KS_W01 Zna uwarunkowania specyficznych celów edukacji i terapii dzieci z mpdz.

PC2_KS_W02 Zna zasady, metody i formy edukacji i terapii dzieci z mpdz.

PC2_KS_W03 Zna specyficzne środki możliwe do wykorzystania w edukacji i terapii dzieci z mpdz.

Umiejętności

PC2_KS_ U02 PC2_KS_ U03 Potrafi określić obszary funkcjonalnych skutków mpdz.

PC2_KS_ U02 PC2_KS_ U03 Potrafi dostosować proces edukacji i terapii do indywidualnych potrzeb dzieci z mpdz.

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K04 Jest świadomy zasad etycznych w diagnozie i planowaniu działań edukacyjno -terapeutycznych

PC2_KS_K02 Potrafi współpracować w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Urszula Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (warunki zaliczenia): Ćwiczenia: aktywność podczas zajęć, kolokwium pisemne pytań otwartych, Warsztaty: aktywność podczas zajęć, prezentacja, prace pisemne

Pełny opis:

Ćwiczenia, warsztaty:

1. Mózgowe porażenie dziecięce: terminologia, etiologia, postacie i stopnie zaburzenia

2. Postać porażenia a poziom funkcjonowania dziecka. Diagnoza funkcjonalna obejmująca opis różnych sfer funkcjonowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

3. Wybrane metody rehabilitacji ruchowej, pedagogicznej, psychologicznej

4. Pielęgnacja i codzienna opieka nad dzieckiem z mpd - zasady postępowania (przenoszenie, ubieranie, karmienie, trening czystości)

5. Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dzieckiem z mpd

6. Zasady efektywnego wykorzystania materiałów dydaktycznych, środków rehabilitacyjnych i zaopatrzenia ortopedycznego we wspomaganiu rozwoju dziecka z mpd

7. Współpraca z rodziną dziecka z mpd

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Borkowska M. (red.), (1989), ABC rehabilitacji dzieci, Cz. 2, Mózgowe porażenie dziecięce, Warszawa: Wydawnictwo „Pelikan”

Borkowska M. (red.), (2012), Dziecko z niepełnosprawnością ruchową. Jak wspomagać rozwój psychoruchowy, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Michałowicz R., (2001), Mózgowe porażenie dziecięce., Warszawa: wyd. PZWL

Król, M., (2010), Mózgowe porażenie dziecięce. Księga pytań i odpowiedzi, Gdańsk: Harmonia

Levitt S., (2015), Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Loska M., (2005), Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym: osiągnięcia edukacyjne., Warszawa: WSiP

Mazanek E. (red.), (1998), Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Cz. 3. Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Warszawa: WSiP

Mazanek E., (2003), Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy psychologiczno-pedagogiczne, Warszawa: Wydawnictwo APS

Nosko-Goszczycka M., (2019), AAC dla każdego. Poradnik dla rodziców i terapeutów, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Baran, J. (1996), Terapia zabawą, czyli usprawnianie psychoruchowe dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego, Warszawa: CMPP-P MEN

Ziątek K., Jaszczuk J., (2004), Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności, Warszawa: Stowarzyszenie Spokojne Jutro

Błeszyński J. (red.), (2006), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji., Kraków: Impuls

Grycman M., (2009), Sprawdź, jak się porozumiewam, Kraków: Kuria Prowincjalna Zakonu Pijarów

Grycman M., (2014), Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców, Kwidzyn: Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Smyczek A., Bolon B., Bobińska – Domżał A., Guzik J., (2006), „Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa! Program edukacyjny dla rodzin dzieci niemówiących, używających komunikacji wspomagającej (AAC)”, Kraków: Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”

Martinsen H. M., Tetzchner von S., (2002), Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się., Kraków: Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”

Warrick A., (1999), Porozumiewanie się bez słów., Warszawa: Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”

Biuletyny Stowarzyszenia “Mówić bez Słów”

Grycman M., Kaczmarek B. B. (2014), Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej), Kraków: Impuls

Kaczmarek B. B. (red), (2014), Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, Kraków: Impuls

Bal A. (2006), Jak radzić sobie z atetozą, Warszawa: Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”

Kossowska A. (2015), Duże sprawy w małych głowach, Opole: Stowarzyszenie Terapeutów Zależnych

Błaszkiewicz A., Rzążewska O. (2011), Inaczej mówiąc, Warszawa: Stowarzyszenie „Koncentrat”

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Podające, problemowe, praktycznego działania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 10

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 10

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.