Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wspomagania rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MDD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wspomagania rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Ob. dla II r. PC, spec. nienaucz. (kwal.): rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) stac. II st.
Obowiązk. dla II r. PC, spec. nienaucz.: rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W05 Zna uwarunkowania specyficznych potrzeb i możliwości dzieci z mpdz.

PC2_KS_W01 Zna uwarunkowania specyficznych celów edukacji i terapii dzieci z mpdz.

PC2_KS_W02 Zna zasady, metody i formy edukacji i terapii dzieci z mpdz.

PC2_KS_W03 Zna specyficzne środki możliwe do wykorzystania w edukacji i terapii dzieci z mpdz.

Umiejętności

PC2_KS_ U02 PC2_KS_ U03 Potrafi określić obszary funkcjonalnych skutków mpdz.

PC2_KS_ U02 PC2_KS_ U03 Potrafi dostosować proces edukacji i terapii do indywidualnych potrzeb dzieci z mpdz.

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K04 Jest świadomy zasad etycznych w diagnozie i planowaniu działań edukacyjno -terapeutycznych

PC2_KS_K02 Potrafi współpracować w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warsztat: warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w hospitacji, wykonanie prac pisemnych

Ćwiczenia: pisemne zaliczenie

Pełny opis:

Warsztaty: hospitacja zajęć przedszkolnych w grupie dzieci z mpd, tworzenie charakterystyki wybranego dziecka i scenariusza zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dziecka z mpd, praktyczna nauka korzystania z zaopatrzenia ortopedycznego i pomocy rehabilitacyjnych, organizacja zajęć wspierających kompetencje rodziny dziecka z mpd

Ćwiczenia:

1. Mózgowe porażenie dziecięce: terminologia, etiologia, postacie i stopnie zaburzenia, klasyfikacja wg ICD 10.

2. Postać porażenia a poziom funkcjonowania dziecka.Diagnoza funkcjonalna obejmująca opis różnych sfer funkcjonowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

3. Jakość życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin

4.Wybrane metody rehabilitacji ruchowej, pedagogicznej, psychologicznej, m.in. NDT Bobath, Metoda Vojty, Peto

5. Pielęgnacja i codzienna opieka nad dzieckiem z mpd - zasady postępowania

(przenoszenie, ubieranie, karmienie, trening czystości)

6. Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dzieckiem z mpd.

7. zasady efektywnego wykorzystania materiałów dydaktycznych, środków rehabilitacyjnych i zaopatrzenia ortopedycznego we wspomaganiu rozwoju dziecka z mpd.

Literatura:

Blajerska, D., Problemy rodziny dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym [w:] Seń, M., Dębska, G. (2011) Problemy zdrowotne wśród dzieci i młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM

Dąbrowska-Zimakowska, A. (2015), Poczucie koherencji i radzenie sobie ze stresem młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym, Postępy rehabilitacji nr1.

Król, M.(2010)Mózgowe porażenie dziecięce, Gdańsk: Harmonia

Levitt, S.(2000) Rehabilitacja w porażeniu mózgowym, Warszawa: PZWL

Topór E., Kułak, W. (2010) Jakość życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym [w:] Neurologia Dziecięca, vol.19/2010 nr 37

Zabłocki, K.J. (1998), Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii, Warszawa: Żak

Uwagi:

Metody oparte na słowie: wykład, dyskusja, analiza literatury.

Metody aktywizujące: burza mózgów, warsztaty , prezentacje własnych opracowań.

Obserwacja zajęć.

ćwiczenia :30 h

Warsztaty: 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 50

ects:5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka-Segiet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka-Segiet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę.

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (warunki zaliczenia):

- kolokwium pisemne pytań otwartych

- aktywność podczas zajęć

- prezentacja

- prace pisemne

1. WIEDZA:

- kolokwium pisemne pytań otwartych

- prace pisemne

- aktywny udział w ćwiczeniach proponowanych w czasie zajęć

- przygotowanie prezentacji (w parach lub w małych grupach)

2. UMIEJĘTNOŚCI:

- aktywny udział w ćwiczeniach proponowanych w czasie zajęć

- kolokwium pisemne pytań otwartych

3. KOMPETENCJE:

- aktywny udział w ćwiczeniach proponowanych w czasie zajęć

- przygotowanie prezentacji

- kolokwium pisemne pytań otwartych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Definicja mózgowego porażenia dziecięcego, rodzaje MPD, trudności towarzyszące uczniowi z MPD, zarówno o charakterze edukacyjnym, jaki i wychowawczym.

2. Specyfika pracy z uczniem z MPD, konieczność udzielenia wielospecjalistycznego wsparcia uczniowi z MPD oraz niezbędność pracy w wielospecjalistycznym zespole.

3. Metody terapeutyczne stosowane w pracy z dzieckiem z MPD.

4. Zapewnienie uczniowi odpowiednich warunków pracy (dostosowanie miejsca pracy, podręcznika, kart pracy, pomocy o charakterze rehabilitacyjnym, etc).

5. Planowanie pracy w czasie zajęć lekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod i form pracy stosowanych w pracy z uczniem z MPD.

6.Problematyka zaburzeń lub braku mowy werbalnej u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, określenie grupy użytkowników wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC).

7. Prezentacja wybranych metod AAC stosowanych w pracy z uczniem z MPD, zapoznanie z wybranymi narzędziami wspierającymi komunikację oraz wdrożenie do sposobów ich wykorzystania.

8. Prowadzenie diagnozy kompetencji komunikacyjnych, specyfika pracy z uczniem niemówiącym,

9. Scenariusze/konspekty zajęć uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne i dostosowania konieczne w pracy z uczniem z MPD.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA:

1. ABC rehabilitacji dzieci / pod red. Marii Borkowskiej, Jadwigi Boguckiej. Cz. 2, Mózgowe porażenie dziecięce. - Warszawa : Wydawnictwo "Pelikan", 1989

2. Barłóg Krystyna : Efekty procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2001

3. Dziecko, które nie mówi, nie siedzi, nie chodzi - w rodzinie : wykłady dla rodziców . Cz. 2 / Małgorzata Kościelska [in.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Zaułek", 1998

4. Kozik Małgorzata, MAZANEK Ewa, PIELAK Halina : Integracja dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym // W: Współczesne tendencje w rehabilitacji / pod red. Ewy Tomasik, Ewy Mazanek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. - S. 21-35

5. Król Maria, Mózgowe porażenie dziecięce. Księga pytań i odpowiedzi, Gdańsk: Harmonia 2010

6. Levitt Sophie : Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. - Warszawa : Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2000

7. Loska Magdalena : Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym: osiągnięcia edukacyjne. - Warszawa : WSiP, 2005

8. Ziątek K., Jaszczuk J., Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności, Warszawa: Stowarzyszenie Spokojne Jutro 2004

9. Błeszyński J. (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji., Impuls, Kraków 2006;

10. Smyczek A., Bolon B., Bobińska – Domżał A., Guzik J., „Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa! Program edukacyjny dla rodzin dzieci niemówiących, używających komunikacji wspomagającej (AAC)”, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Kraków 2006;

11. Martinsen H. M., Tetzchner von S., Wprowadzenie do wspoamagających i alternatywnych metod porozumiewania się., Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa 2002;

12. Piszczek M. (red.), Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi., CMPP-P MEN, Warszawa 1997;

13. Warrick A., Porozumiewanie się bez słów., Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa 1999;

14. Cichocka – Segiet K., „Dziecko niemówiące na ścieżce edukacyjnej – diagnoza kompetencji komunikacyjnych” i „Diagnoza kompetencji szkolnych oraz indywidualne programy nauczania w pracy z uczniem nieposługującym się mową werbalną” w: red. Konieczna A., „Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dziecka”,. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010;

15. Affolter F., Spostrzeganie, rzeczywistość, język., WSiP, Warszawa 1998;

16. Borkowska M., Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym., Zaułek, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI, Warszawa 1999;

17. Grycman M., Sprawdź, jak się porozumiewam., Kuria Prowincjalna Zakonu Pijarów, Kraków 2009;

18. Królak J., Usprawnianie mowy u dzieci z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (w): Łosiowski Zb., Serejski J. (red.), Mózgowe porażenie dziecięce. Aspekty medyczne, pedagogiczne i socjalne. TPD, Warszawa 1985;

19. Michałowicz R., Mózgowe porażenie dziecięce., wyd. PZWL, Warszawa 2001;

20. Sawa B.; Dzieci z zaburzeniami mowy., Warszawa 1990;

21. Styczek I.; Logopedia.; Warszawa 1980;

22. Biuletyny Stowarzyszenia “Mówić bez Słów”;

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Podające, problemowe, praktycznego działania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 10

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 10

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Urszula Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (warunki zaliczenia): Ćwiczenia: aktywność podczas zajęć, kolokwium pisemne pytań otwartych, Warsztaty: aktywność podczas zajęć, prezentacja, prace pisemne

Pełny opis:

Ćwiczenia, warsztaty:

1. Mózgowe porażenie dziecięce: terminologia, etiologia, postacie i stopnie zaburzenia

2. Postać porażenia a poziom funkcjonowania dziecka. Diagnoza funkcjonalna obejmująca opis różnych sfer funkcjonowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

3. Wybrane metody rehabilitacji ruchowej, pedagogicznej, psychologicznej

4. Pielęgnacja i codzienna opieka nad dzieckiem z mpd - zasady postępowania (przenoszenie, ubieranie, karmienie, trening czystości)

5. Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dzieckiem z mpd

6. Zasady efektywnego wykorzystania materiałów dydaktycznych, środków rehabilitacyjnych i zaopatrzenia ortopedycznego we wspomaganiu rozwoju dziecka z mpd

7. Współpraca z rodziną dziecka z mpd

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Borkowska M. (red.), (1989), ABC rehabilitacji dzieci, Cz. 2, Mózgowe porażenie dziecięce, Warszawa: Wydawnictwo „Pelikan”

Borkowska M. (red.), (2012), Dziecko z niepełnosprawnością ruchową. Jak wspomagać rozwój psychoruchowy, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Michałowicz R., (2001), Mózgowe porażenie dziecięce., Warszawa: wyd. PZWL

Król, M., (2010), Mózgowe porażenie dziecięce. Księga pytań i odpowiedzi, Gdańsk: Harmonia

Levitt S., (2015), Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Loska M., (2005), Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym: osiągnięcia edukacyjne., Warszawa: WSiP

Mazanek E. (red.), (1998), Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Cz. 3. Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Warszawa: WSiP

Mazanek E., (2003), Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy psychologiczno-pedagogiczne, Warszawa: Wydawnictwo APS

Nosko-Goszczycka M., (2019), AAC dla każdego. Poradnik dla rodziców i terapeutów, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Baran, J. (1996), Terapia zabawą, czyli usprawnianie psychoruchowe dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego, Warszawa: CMPP-P MEN

Ziątek K., Jaszczuk J., (2004), Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności, Warszawa: Stowarzyszenie Spokojne Jutro

Błeszyński J. (red.), (2006), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji., Kraków: Impuls

Grycman M., (2009), Sprawdź, jak się porozumiewam, Kraków: Kuria Prowincjalna Zakonu Pijarów

Grycman M., (2014), Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców, Kwidzyn: Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Smyczek A., Bolon B., Bobińska – Domżał A., Guzik J., (2006), „Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa! Program edukacyjny dla rodzin dzieci niemówiących, używających komunikacji wspomagającej (AAC)”, Kraków: Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”

Martinsen H. M., Tetzchner von S., (2002), Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się., Kraków: Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”

Warrick A., (1999), Porozumiewanie się bez słów., Warszawa: Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”

Biuletyny Stowarzyszenia “Mówić bez Słów”

Grycman M., Kaczmarek B. B. (2014), Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej), Kraków: Impuls

Kaczmarek B. B. (red), (2014), Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, Kraków: Impuls

Bal A. (2006), Jak radzić sobie z atetozą, Warszawa: Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina”

Kossowska A. (2015), Duże sprawy w małych głowach, Opole: Stowarzyszenie Terapeutów Zależnych

Błaszkiewicz A., Rzążewska O. (2011), Inaczej mówiąc, Warszawa: Stowarzyszenie „Koncentrat”

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Podające, problemowe, praktycznego działania.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych: 30

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 10

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 10

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 10

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.