Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie w procesie resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-KWP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie w procesie resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązk. dla II r. PC, spec. nienaucz. (kwal.): pedag. resoc. z prof. społ., (2-l) niestac. II st.
Obowiązk. dla II r. PC, spec. nienaucz. (kwal.): pedag. resoc. z prof. społ., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Proces kształcenia jest jednym z istotnych elementów wspomagających proces resocjalizacji. Koniecznym jest więc nabycie przez studenta wiedzy z zakresu metodyki pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie.

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami dydaktyki ogólnej a na tym tle ukazanie specyfiki nauczania w zakładzie resocjalizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania kształcenia w procesie resocjalizacji.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. Egzamin pisemny końcowy (test jednokrotnego wyboru)

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena przygotowanej przez studenta na zajęcia prezentacji.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie we współczesną teorię dydaktyczną. Dydaktyka ogólna a ortodydaktyka resocjalizująca. Wpływ koncepcji psychologicznych na koncepcje dydaktyczne (wyjaśnienie problematyki tworzenia dydaktycznych teorii, nauki współdziałające z dydaktyką, psychologiczne i filozoficzne uwarunkowania powstawania systemów dydaktycznych, zakres znaczeniowy pojęć – dydaktyka, ortodydaktyka resocjalizacyjna, nauczanie, uczenie się, kształcenie, przedmiot badań dydaktyki, miejsce dydaktyki w systemie nauk o wychowaniu, ortodydaktyka a resocjalizacja).

2. Specyfika celów nauczania w kształceniu niedostosowanych społecznie (cele kształcenia a cele resocjalizacyjne, specyfika stanowienia celów kształcenia w szkole i zakładzie resocjalizacyjnym, konkretyzacja celów kształcenia, taksonomia celów kształcenia).

3. Dobór treści kształcenia w nauczaniu niedostosowanych społecznie (dobór treści kształcenia w szkole i w zakładzie resocjalizacyjnym, analiza programów nauczania realizowanych w szkole i zakładzie poprawczym oraz podręczników szkolnych, dylematy dotyczące doboru treści kształcenia).

4. Specyfika procesu kształcenia w szkołach dla niedostosowanych społecznie

5 . Zasady nauczania w ortodykatyce resocjalizacyjnej

6. Dobór właściwych metod nauczania a skuteczność pracy dydaktycznej w szkole w placówce resocjalizacyjnej

7. Strategie dydaktyczne

8. Lekcja jako główna forma organizacji kształcenia a inne propozycje organizacji kształcenia (próby przezwyciężania systemu klasowo –lekcyjnego, możliwości modyfikowania tego systemu w nauczaniu resocjalizacyjnym).

9. Znaczenie kontroli i oceny osiągnięć ucznia w podnoszeniu efektywności działania pedagogicznego i resocjalizacyjnego, związek między kontrolą a oceną, główne zasady poprawności stosowania kontroli i oceny, specyficzne funkcje kontroli i oceny osiągnięć uczniów w nauczaniu resocjalizującym).

10. Niepowodzenia uczniów w uczeniu się a rola nauczyciela w ich powstawaniu ograniczaniu i przezwyciężaniu (termin niepowodzenia szkolne, przyczyny niepowodzeń szkolnych, skutki niepowodzeń, rola niepowodzeń szkolnych w powstawaniu niedostosowania społecznego).

11. Możliwości i ograniczenia indywidualizacji na lekcji (konieczność uwzględniania właściwości uczniów jako wynik rozumienia psychologicznego kryterium poprawności lekcji, wskazane i wadliwe różnicowanie uczniów w procesie kształcenia, ocena możliwości i ograniczeń indywidualizacji w nauczaniu resocjalizującym).

Literatura:

Arends R. Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa,

Kruszewski K . /red./, Sztuka nauczania, PWN, Warszawa,

Kupisiewicz, Cz. Dydaktyka ogólna, GRAF PUNKT, Warszawa

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Ma usystematyzowaną terminologię zakresu ortodydaktyki resocjalizacyjnej.

Ma uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu źródeł i

teoretycznych podstaw pracy dydaktyczno-wychowawczej z niedostosowanymi społecznie.

PC2_KS_W04 Ma pogłębiona i poszerzona wiedzę o prawnych i społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z procesem nauczania osób niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. A także wiedzę o systemach wsparcia osób niedostosowanych społecznie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozumie ich specyfikę i procesy w nich zachodzące.

PC2_KS_W02 Zna metodykę pracy edukacyjnej z niedostosowanymi społecznie.

Umiejętności

PC2_KS_U03 Potrafi dokonać diagnozy opóźnienia szkolnego w kontekście prawidłowo realizowanych przez ucznia funkcji społecznych i formalnego postępowania z takim uczniem.

PC2_KS_U02 Posiada umiejętność wykorzystania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem nieprzystosowanym społecznie w celu analizy złożonych problemów pedagogicznych społecznie i zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K02 Jest wrażliwy na problemy z obszaru patologii szkolnych i gotowy na komunikowanie się i współprace z organami działającymi na rzecz przeciwdziałania tym patologiom.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wprowadzenie we współczesną teorię dydaktyczną

2.Wpływ kształcenia na rozwój ucznia w świetle 3 systemów dydaktycznych

3. Specyfika celów nauczania w kształceniu niedostosowanych społecznie (cele kształcenia a cele resocjalizacyjne, specyfika stanowienia celów kształcenia w szkole i zakładzie resocjalizacyjnym, konkretyzacja celów kształcenia, taksonomia celów kształcenia).

4. Dobór treści kształcenia w nauczaniu niedostosowanych społecznie((dobór treści kształcenia w szkole i w zakładzie resocjalizacyjnym, analiza programów nauczania realizowanych w szkole i zakładzie poprawczym oraz podręczników szkolnych, dylematy dotyczące doboru treści kształcenia).

5. Specyfika procesu kształcenia w szkołach dla niedostosowanych społecznie

6 . Zasady nauczania w ortodykatyce resocjalizacyjnej

7. Dobór właściwych metod nauczania a skuteczność pracy dydaktycznej w szkole w zakładzie poprawczym

8. Lekcja jako główna forma organizacji kształcenia a inne propozycje organizacji kształcenia (próby przezwyciężania systemu klasowo –lekcyjnego, możliwości modyfikowania tego systemu w nauczaniu resocjalizacyjnym).

9. Znaczenie kontroli i oceny osiągnięć ucznia w podnoszeniu efektywności działania pedagogicznego i resocjalizacyjnego związek między kontrolą a oceną, główne zasady poprawności stosowania kontroli i oceny, specyficzne funkcje kontroli i oceny osiągnięć uczniów w nauczaniu resocjalizującym).

10. Niepowodzenia uczniów w uczeniu się a rola nauczyciela w ich powstawaniu ograniczaniu i przezwyciężaniu

11 Możliwości i ograniczenia indywidualizacji na lekcji

(intelektualne i pozaintelektualne różnice indywidualne, konieczność uwzględniania właściwości uczniów jako wynik rozumienia psychologicznego kryterium poprawności lekcji, wskazane i wadliwe różnicowanie uczniów w procesie kształcenia, ocena możliwości i ograniczeń indywidualizacji w nauczaniu resocjalizującym).

12 Dydaktyka ogólna a ortodydaktyka resocjalizująca

Literatura:

Cz., Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, GRAF PUNKT, Warszawa

W., Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

K., Kruszewski /red./, Sztuka nauczania, PWN, Warszawa,

R., Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa,

Wołoszynowa, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom 2i3.

R., Davis, L., Aleksander, S., Yellon, Konstruowanie systemu kształcenia; Jak doskonalić nauczanie, PWN, Warszawa, 1993.

B., Niemierko, Pomiar sprawdzający w dydaktyce; teoria i zastosowanie, PWN, Warszawa,1990.

M., Kofta /red./ , Psychologia aktywności, zaangażowanie, sprawstwo, wydaw. NAKOM, Poznań,1993.

T., Tomaszewski, Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa,1984.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 15

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 50

sumaryczna liczba punktów ECTS -2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Ryszard Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Proces kształcenia jest jednym z istotnych elementów wspomagających proces resocjalizacji. Koniecznym jest więc nabycie przez studenta wiedzy z zakresu metodyki pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie.Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami dydaktyki ogólnej a na tym tle ukazanie specyfiki nauczania w zakładzie resocjalizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania kształcenia w procesie resocjalizacji.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie we współczesną teorię dydaktyczną

2.Wpływ kształcenia na rozwój ucznia w świetle 3 systemów dydaktycznych

3. Specyfika celów nauczania w kształceniu niedostosowanych społecznie (cele kształcenia a cele resocjalizacyjne, specyfika stanowienia celów kształcenia w szkole i zakładzie resocjalizacyjnym, konkretyzacja celów kształcenia, taksonomia celów kształcenia).

4. Dobór treści kształcenia w nauczaniu niedostosowanych społecznie((dobór treści kształcenia w szkole i w zakładzie resocjalizacyjnym, analiza programów nauczania realizowanych w szkole i zakładzie poprawczym oraz podręczników szkolnych, dylematy dotyczące doboru treści kształcenia).

5. Specyfika procesu kształcenia w szkołach dla niedostosowanych społecznie

6 . Zasady nauczania w ortodykatyce resocjalizacyjnej

7. Dobór właściwych metod nauczania a skuteczność pracy dydaktycznej w szkole w zakładzie poprawczym

8. Lekcja jako główna forma organizacji kształcenia a inne propozycje organizacji kształcenia (próby przezwyciężania systemu klasowo –lekcyjnego, możliwości modyfikowania tego systemu w nauczaniu resocjalizacyjnym).

9. Znaczenie kontroli i oceny osiągnięć ucznia w podnoszeniu efektywności działania pedagogicznego i resocjalizacyjnego związek między kontrolą a oceną, główne zasady poprawności stosowania kontroli i oceny, specyficzne funkcje kontroli i oceny osiągnięć uczniów w nauczaniu resocjalizującym).

10. Niepowodzenia uczniów w uczeniu się a rola nauczyciela w ich powstawaniu ograniczaniu i przezwyciężaniu

Literatura:

Cz., Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, GRAF PUNKT, Warszawa

W., Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

K., Kruszewski /red./, Sztuka nauczania, PWN, Warszawa,

R., Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa,

Wołoszynowa, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom 2i3.

R., Davis, L., Aleksander, S., Yellon, Konstruowanie systemu kształcenia; Jak doskonalić nauczanie, PWN, Warszawa, 1993.

B., Niemierko, Pomiar sprawdzający w dydaktyce; teoria i zastosowanie, PWN, Warszawa,1990.

M., Kofta /red./ , Psychologia aktywności, zaangażowanie, sprawstwo, wydaw. NAKOM, Poznań,1993.

T., Tomaszewski, Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa,1984.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 15

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 50

sumaryczna liczba punktów ECTS -2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie we współczesną teorię dydaktyczną

2.Wpływ kształcenia na rozwój ucznia w świetle 3 systemów dydaktycznych

3. Specyfika celów nauczania w kształceniu niedostosowanych społecznie (cele kształcenia a cele resocjalizacyjne, specyfika stanowienia celów kształcenia w szkole i zakładzie resocjalizacyjnym, konkretyzacja celów kształcenia, taksonomia celów kształcenia).

4. Dobór treści kształcenia w nauczaniu niedostosowanych społecznie((dobór treści kształcenia w szkole i w zakładzie resocjalizacyjnym, analiza programów nauczania realizowanych w szkole i zakładzie poprawczym oraz podręczników szkolnych, dylematy dotyczące doboru treści kształcenia).

5. Specyfika procesu kształcenia w szkołach dla niedostosowanych społecznie

6 . Zasady nauczania w ortodykatyce resocjalizacyjnej

7. Dobór właściwych metod nauczania a skuteczność pracy dydaktycznej w szkole w zakładzie poprawczym

8. Lekcja jako główna forma organizacji kształcenia a inne propozycje organizacji kształcenia (próby przezwyciężania systemu klasowo –lekcyjnego, możliwości modyfikowania tego systemu w nauczaniu resocjalizacyjnym).

9. Znaczenie kontroli i oceny osiągnięć ucznia w podnoszeniu efektywności działania pedagogicznego i resocjalizacyjnego związek między kontrolą a oceną, główne zasady poprawności stosowania kontroli i oceny, specyficzne funkcje kontroli i oceny osiągnięć uczniów w nauczaniu resocjalizującym).

10. Niepowodzenia uczniów w uczeniu się a rola nauczyciela w ich powstawaniu ograniczaniu i przezwyciężaniu

11 Możliwości i ograniczenia indywidualizacji na lekcji

(intelektualne i pozaintelektualne różnice indywidualne, konieczność uwzględniania właściwości uczniów jako wynik rozumienia psychologicznego kryterium poprawności lekcji, wskazane i wadliwe różnicowanie uczniów w procesie kształcenia, ocena możliwości i ograniczeń indywidualizacji w nauczaniu resocjalizującym).

12 Dydaktyka ogólna a ortodydaktyka resocjalizująca

Literatura:

Cz., Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, GRAF PUNKT, Warszawa

W., Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

K., Kruszewski /red./, Sztuka nauczania, PWN, Warszawa,

R., Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa,

Wołoszynowa, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom 2i3.

R., Davis, L., Aleksander, S., Yellon, Konstruowanie systemu kształcenia; Jak doskonalić nauczanie, PWN, Warszawa, 1993.

B., Niemierko, Pomiar sprawdzający w dydaktyce; teoria i zastosowanie, PWN, Warszawa,1990.

M., Kofta /red./ , Psychologia aktywności, zaangażowanie, sprawstwo, wydaw. NAKOM, Poznań,1993.

T., Tomaszewski, Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa,1984.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 15

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 50

sumaryczna liczba punktów ECTS -2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Ryszard Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Kolokwium pisemne końcowe - test jednokrotnego wyboru

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena pracy studentów w grupach podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie we współczesną teorię dydaktyczną

2.Wpływ kształcenia na rozwój ucznia w świetle 3 systemów dydaktycznych

3. Specyfika celów nauczania w kształceniu niedostosowanych społecznie (cele kształcenia a cele resocjalizacyjne, specyfika stanowienia celów kształcenia w szkole i zakładzie resocjalizacyjnym, konkretyzacja celów kształcenia, taksonomia celów kształcenia).

4. Dobór treści kształcenia w nauczaniu niedostosowanych społecznie((dobór treści kształcenia w szkole i w zakładzie resocjalizacyjnym, analiza programów nauczania realizowanych w szkole i zakładzie poprawczym oraz podręczników szkolnych, dylematy dotyczące doboru treści kształcenia).

5. Specyfika procesu kształcenia w szkołach dla niedostosowanych społecznie

6 . Zasady nauczania w ortodykatyce resocjalizacyjnej

7. Dobór właściwych metod nauczania a skuteczność pracy dydaktycznej w szkole w zakładzie poprawczym

8. Lekcja jako główna forma organizacji kształcenia a inne propozycje organizacji kształcenia (próby przezwyciężania systemu klasowo –lekcyjnego, możliwości modyfikowania tego systemu w nauczaniu resocjalizacyjnym).

9. Znaczenie kontroli i oceny osiągnięć ucznia w podnoszeniu efektywności działania pedagogicznego i resocjalizacyjnego związek między kontrolą a oceną, główne zasady poprawności stosowania kontroli i oceny, specyficzne funkcje kontroli i oceny osiągnięć uczniów w nauczaniu resocjalizującym).

10. Niepowodzenia uczniów w uczeniu się a rola nauczyciela w ich powstawaniu ograniczaniu i przezwyciężaniu

11 Możliwości i ograniczenia indywidualizacji na lekcji

(intelektualne i pozaintelektualne różnice indywidualne, konieczność uwzględniania właściwości uczniów jako wynik rozumienia psychologicznego kryterium poprawności lekcji, wskazane i wadliwe różnicowanie uczniów w procesie kształcenia, ocena możliwości i ograniczeń indywidualizacji w nauczaniu resocjalizującym).

12 Dydaktyka ogólna a ortodydaktyka resocjalizująca

Literatura:

R., Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa,

Wołoszynowa, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, tom 2i3.

R., Davis, L., Aleksander, S., Yellon, Konstruowanie systemu kształcenia; Jak doskonalić nauczanie, PWN, Warszawa, 1993.

B., Niemierko, Pomiar sprawdzający w dydaktyce; teoria i zastosowanie, PWN, Warszawa,1990.

M., Kofta /red./ , Psychologia aktywności, zaangażowanie, sprawstwo, wydaw. NAKOM, Poznań,1993.

T., Tomaszewski, Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa,1984.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, metody aktywizujące, pokaz

liczba godzin kontaktowych 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu 15

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta 50

sumaryczna liczba punktów ECTS -2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Proces kształcenia jest jednym z istotnych elementów wspomagających proces resocjalizacji. Koniecznym jest więc nabycie przez studenta wiedzy z zakresu metodyki pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie.

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami dydaktyki ogólnej a na tym tle ukazanie specyfiki nauczania w zakładzie resocjalizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania kształcenia w procesie resocjalizacji.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

1. Egzamin pisemny końcowy (test jednokrotnego wyboru)

2. Ocena ustnej wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń (przygotowanie do zajęć)

4. Ocena przygotowanej przez studenta na zajęcia prezentacji.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie we współczesną teorię dydaktyczną. Dydaktyka ogólna a ortodydaktyka resocjalizująca. Wpływ koncepcji psychologicznych na koncepcje dydaktyczne (wyjaśnienie problematyki tworzenia dydaktycznych teorii, nauki współdziałające z dydaktyką, psychologiczne i filozoficzne uwarunkowania powstawania systemów dydaktycznych, zakres znaczeniowy pojęć – dydaktyka, ortodydaktyka resocjalizacyjna, nauczanie, uczenie się, kształcenie, przedmiot badań dydaktyki, miejsce dydaktyki w systemie nauk o wychowaniu, ortodydaktyka a resocjalizacja).

2. Specyfika celów nauczania w kształceniu niedostosowanych społecznie (cele kształcenia a cele resocjalizacyjne, specyfika stanowienia celów kształcenia w szkole i zakładzie resocjalizacyjnym, konkretyzacja celów kształcenia, taksonomia celów kształcenia).

3. Dobór treści kształcenia w nauczaniu niedostosowanych społecznie (dobór treści kształcenia w szkole i w zakładzie resocjalizacyjnym, analiza programów nauczania realizowanych w szkole i zakładzie poprawczym oraz podręczników szkolnych, dylematy dotyczące doboru treści kształcenia).

4. Specyfika procesu kształcenia w szkołach dla niedostosowanych społecznie

5 . Zasady nauczania w ortodykatyce resocjalizacyjnej

6. Dobór właściwych metod nauczania a skuteczność pracy dydaktycznej w szkole w placówce resocjalizacyjnej

7. Strategie dydaktyczne

8. Lekcja jako główna forma organizacji kształcenia a inne propozycje organizacji kształcenia (próby przezwyciężania systemu klasowo –lekcyjnego, możliwości modyfikowania tego systemu w nauczaniu resocjalizacyjnym).

9. Znaczenie kontroli i oceny osiągnięć ucznia w podnoszeniu efektywności działania pedagogicznego i resocjalizacyjnego, związek między kontrolą a oceną, główne zasady poprawności stosowania kontroli i oceny, specyficzne funkcje kontroli i oceny osiągnięć uczniów w nauczaniu resocjalizującym).

10. Niepowodzenia uczniów w uczeniu się a rola nauczyciela w ich powstawaniu ograniczaniu i przezwyciężaniu (termin niepowodzenia szkolne, przyczyny niepowodzeń szkolnych, skutki niepowodzeń, rola niepowodzeń szkolnych w powstawaniu niedostosowania społecznego).

11. Możliwości i ograniczenia indywidualizacji na lekcji (konieczność uwzględniania właściwości uczniów jako wynik rozumienia psychologicznego kryterium poprawności lekcji, wskazane i wadliwe różnicowanie uczniów w procesie kształcenia, ocena możliwości i ograniczeń indywidualizacji w nauczaniu resocjalizującym).

Literatura:

Arends R. Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa,

Kruszewski K . /red./, Sztuka nauczania, PWN, Warszawa,

Kupisiewicz, Cz. Dydaktyka ogólna, GRAF PUNKT, Warszawa

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa

Juwa M., Kształcenie w procesie resocjalizacji skazanych, SWPS, Poznań 2013

Uwagi:

Ćwiczenia - analiza tekstów źródłowych, praca w grupie, zajęcia tematyczne, dyskusja, pokaz filmów

Godziny kontaktowe: wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Sumaryczna liczba godzin 50

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.