Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-WKC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KK_W01 Zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie twórczo rozwijać w kontekście zagadnień pedagogiki specjalnej

PC2_KK_W02 Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych i społecznych

PC2_KK_W08 Zna i rozumie normy etyczne obowiązujące w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

Umiejętności

PC2_KK_U02 Posiada umiejętność precyzyjnego wypowiadania się w mowie i piśmie oraz formułowania uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień z pedagogiki specjalnej. Wykorzystuje różne ujęcia teoretyczne z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych

PC2_KK_U04 Potrafi rozpoznawać ważną empirycznie przestrzeń badawczą z zakresu pedagogiki specjalnej, ustalać założenia koncepcyjne badań, prowadzić badania, analizować i interpretować wyniki, forować wnioski oraz dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K01 Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności i określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego

PC2_KK_K02 Docenia znaczenie ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej w powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi oraz budowania warsztatu pracy pedagoga specjalnego

PC2_KK_K03 Docenia bogatą tradycję oraz dorobek pedagogiki specjalnej oraz utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Egzamin w formie pisemnej obejmujący swym zakresem tematykę wykładów.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu: Współczesne koncepcje pedagogiki specjalnej

1. Współczesne paradygmaty w pedagogice specjalnej

2. Zasady pedagogiki specjalnej

3. Koncepcje normalizacji w pedagogice specjalnej

4. Autonomia i podmiotowość osób z niepełnosprawnością

5. Godność osób z niepełnosprawnością

6. Koncepcja praw osób z niepełnosprawnością

7. Postawy społeczne i naznaczanie społeczne osób z niepełnosprawnością

8. Edukacja integracyjna i włączająca

9. System kształcenia specjalnego

10. Koncepcje i modele twórczości osób z niepełnosprawnością

11. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

12. Współczesne koncepcje wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością

13. Psychospołeczne funkcjonowanie osób starszych

14. Seksualność osób z niepełnosprawnością

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką.

Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem).

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej.

Przeobrażenia i aktualizacje paradygmatyczne w pedagogice specjalnej związane z niepełnosprawnością.

Postawy społeczne wobec niepełnosprawnych. Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem.

Edukacja włączająca i integracyjna dzieci z niepełnosprawnością.Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci z niepełnosprawnością

Podmiotowość, autonomia i godność osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

Pedagogika specjalna wobec aktualnych zagrożeń i wyzwań ponowoczesności, rozwój pedagogiki specjalnej.

Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wspólczesne wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i aktualne formy profilaktyki niedostosowania społecznego.

Kreatywność osób niepełnosprawnych w różnych przejawach ludzkiej aktywności. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w kulturze i sztuce.

Normalizacja współczesnych warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Wybrane współczesne koncepcje i metody rehabilitacji. Systemowe działania społecznego wsparcia w opiece, terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz wybrane współczesne formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności, wyrównywania szans edukacyjnych, kształcenia nauczycieli.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

CHrzanowska I.: Pedagogika specjalna. Kraków 2015.

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

Dykcik W.: Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej: osiągnięcia naukowe i praktyka. Poznań 2010

Krause A. :Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010.

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

Zawiślak A.:, Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

Danielewicz D., Pisula E.: Terapia i edukacja osób z autyzmem, Warszawa 2009

Dykcik W.: Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań 2005

Głodkowska J., Giryński A. (red.): Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – od bierności do aktywności. Kraków 2006.

Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

Rzedzicka K.D., Kobylańska A. (red.): Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej. Kraków 2003.

Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005.

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład z prezentacją multimedialną

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - wykłady - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

sposób pomiaru efektów kształcenia - egzamin pisemny

Pełny opis:

Zajęcia mają zapoznać studentów ze współczesnymi koncepcjami peagogiki specjalnej w kontekście europejskich przemian społeczno-kulturowych. Zagadnienia szczegółowe:

1. Przemiany koncepcji pedagogiki specjalnej - rys historyczny, zmiany w podejściu do osób z niepęłnosprawnością, zmiany w definiowaniu pedagogiki specjalnej (nowe subdyscypliny pedagogiki specjalnej, zmiany w terminologii etc.)

2. Autonomia i samostanowienie osób z niepęłnosprawnością (podejmowanie pracy, życie rodzinne, twórczość, seksualność)

3. Przemiany w postrzeganiu społecznej funkcji pedagoga specjalnego - od Marii Grzegogrzewskiej do współczesności).

4. Osoba z niepełnosprawnością we współczesnej kulturze (tendencje, analiza wybranych współczesnych wytworów kulturowych).

5. Jakość życia osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie (determinanty, ograniczenia, szansy i zagrożenia)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

CHrzanowska I.: Pedagogika specjalna. Kraków 2015.

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

Dykcik W.: Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej: osiągnięcia naukowe i praktyka. Poznań 2010

Krause A. :Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010.

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

Zawiślak A.:, Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

Danielewicz D., Pisula E.: Terapia i edukacja osób z autyzmem, Warszawa 2009

Dykcik W.: Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań 2005

Głodkowska J., Giryński A. (red.): Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – od bierności do aktywności. Kraków 2006.

Grzegorzewska M., (1962) Listy do młodego nauczyciela. Warszawa, PZWS

Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

Rzedzicka K.D., Kobylańska A. (red.): Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej. Kraków 2003.

Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005.

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład z prezentacją multimedialną

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - wykłady - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 35

Przygotowanie się do zaliczenia - 40

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie pisemnej

Pełny opis:

Przemiany koncepcji pedagogiki specjalnej - rys historyczny, zmiany w podejściu do osób z niepęłnosprawnością, zmiany w definiowaniu pedagogiki specjalnej (nowe subdyscypliny pedagogiki specjalnej, zmiany w terminologii etc.)

Autonomia i samostanowienie osób z niepęłnosprawnością (podejmowanie pracy, życie rodzinne, twórczość, seksualność)

Przemiany w postrzeganiu społecznej funkcji pedagoga specjalnego - od Marii Grzegorzewskiej do współczesności).

Jakość życia osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie (determinanty, ograniczenia, szansy i zagrożenia)

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i aktualne formy profilaktyki niedostosowania społecznego.

Kreatywność osób niepełnosprawnych w różnych przejawach ludzkiej aktywności. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w kulturze i sztuce.

Normalizacja współczesnych warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Wybrane współczesne koncepcje i metody rehabilitacji. Systemowe działania społecznego wsparcia w opiece, terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz wybrane współczesne formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności, wyrównywania szans edukacyjnych, kształcenia nauczycieli.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

CHrzanowska I.: Pedagogika specjalna. Kraków 2015.

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

Dykcik W.: Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej: osiągnięcia naukowe i praktyka. Poznań 2010

Krause A. :Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010.

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

Zawiślak A.:, Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

Danielewicz D., Pisula E.: Terapia i edukacja osób z autyzmem, Warszawa 2009

Dykcik W.: Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań 2005

Głodkowska J., Giryński A. (red.): Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – od bierności do aktywności. Kraków 2006.

Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

Rzedzicka K.D., Kobylańska A. (red.): Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej. Kraków 2003.

Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005.

Uwagi:

metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - wykłady - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia

systemów i metod wsparcia w pracy z osobami z niepełnosprawnością

Pełny opis:

1 Aktualne paradygmaty w pedagogice specjalnej.

2. Aksjologia zawodu pedagoga specjalnego.

3. Zagadnienie normy w pedagogice specjalnej.

4. Autonomia, podmiotowość i godność osoby z niepełnosprawnością.

5. Prawa osób z niepełnosprawnością.

6. Piętnowanie i stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością.

7. Edukacja integracyjna oraz inkluzyjna.

8. Pedagogika Reggio.

9. Organizacja kształcenia specjalnego w Polsce.

10. Współczesne koncepcje wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością.

11. Geragogika specjalna.

Literatura:

- Chrzanowska, I. (2015). "Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Ćwirynkało, K., Kosakowski, Cz., Żywanowska, A. (red.) (2013). "Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Deutsch-Smith, D. (2011). Pedagogika specjalna, t. 1, 2. Warszawa: WN PWN, Wydawnictwo APS.

- Dykcik, W. (red.) (2009). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Froehlich, A.D., (red.) (2016). Edukacja bazalna. Nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością". Sopot: GWP.

- Gajdzica, Z. (2013). "Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Głodkowska, J. (red.) (2015). "Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności". Warszawa: Wydawnictwo APS.

- Krause, A. (2010). "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Lingenauber, S. (2013). "Einführung in die Reggio-Pädagogik. Kinder, Erzieherinnen und Eltern als konstitutives Sozialaggregat".

- Orzelska, J. (2014). "W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Pyżalski, J. (2015). "Nauczycuel w ponowoczesnym śiwecie - od założeń teoretycznych do rozwoju kompetencji". Łódź: theQ studio.

- Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). "Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej". Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

- Speck, O. (2013). "Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza". Gdańsk: Harmonia Universalis.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych (15 godz.)

Ocenie poddana jest:

- wiedza na temat współczesnych koncepcji pedagogiki specjalnej.

Nakład pracy własnej studenta:

- godziny kontaktowe - wykład (15 godz.)

- przygotowanie się do zajęć - lektura zalecanej literatury (35 godz.)

- przygotowanie się do egzaminu (40 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Egzamin w formie pisemnej obejmujący swym zakresem tematykę wykładów

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej.

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Przeobrażenia i aktualizacje paradygmatyczne w pedagogice specjalnej związane z niepełnosprawnością.

Postawy społeczne wobec niepełnosprawnych.

Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci z niepełnosprawnością

Podmiotowość, autonomia i godność osób z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie.

Pedagogika specjalna wobec aktualnych zagrożeń i wyzwań ponowoczesności, rozwój pedagogiki specjalnej.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i aktualne formy profilaktyki niedostosowania społecznego.

Kreatywność osób niepełnosprawnych w różnych przejawach ludzkiej aktywności. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w kulturze i sztuce.

Normalizacja współczesnych warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Wybrane współczesne koncepcje i metody rehabilitacji.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz wybrane współczesne formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

CHrzanowska I.: Pedagogika specjalna. Kraków 2015.

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

Dykcik W.: Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej: osiągnięcia naukowe i praktyka. Poznań 2010

Krause A. :Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010.

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

Zawiślak A.:, Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Literatura uzupełniająca:

Danielewicz D., Pisula E.: Terapia i edukacja osób z autyzmem, Warszawa 2009

Dykcik W.: Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań 2005

Głodkowska J., Giryński A. (red.): Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – od bierności do aktywności. Kraków 2006.

Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

Rzedzicka K.D., Kobylańska A. (red.): Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej. Kraków 2003.

Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005.

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład z prezentacją multimedialną

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - wykłady - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia - 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - egzamin, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość znaczenia

systemów i metod wsparcia w pracy z osobami z niepełnosprawnością

Pełny opis:

1 Aktualne paradygmaty w pedagogice specjalnej.

2. Aksjologia zawodu pedagoga specjalnego.

3. Zagadnienie normy w pedagogice specjalnej.

4. Autonomia, podmiotowość i godność osoby z niepełnosprawnością.

5. Prawa osób z niepełnosprawnością.

6. Piętnowanie i stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością.

7. Edukacja integracyjna oraz inkluzyjna.

8. Pedagogika Reggio.

9. Organizacja kształcenia specjalnego w Polsce.

10. Współczesne koncepcje wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością.

11. Geragogika specjalna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Chrzanowska, I. (2015). "Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Ćwirynkało, K., Kosakowski, Cz., Żywanowska, A. (red.) (2013). "Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Deutsch-Smith, D. (2011). Pedagogika specjalna, t. 1, 2. Warszawa: WN PWN, Wydawnictwo APS.

- Dykcik, W. (red.) (2009). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Głodkowska, J. (red.) (2015). "Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności". Warszawa: Wydawnictwo APS.

- Krause, A. (2010). "Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Sipowicz, K., Pietras, T. (2017). "Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej". Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

- Speck, O. (2013). "Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza". Gdańsk: Harmonia Universalis.

Literatura uzupełniająca:

- Froehlich, A.D., (red.) (2016). Edukacja bazalna. Nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością". Sopot: GWP.

- Gajdzica, Z. (2013). "Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Lingenauber, S. (2013). "Einführung in die Reggio-Pädagogik. Kinder, Erzieherinnen und Eltern als konstitutives Sozialaggregat".

- Orzelska, J. (2014). "W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości". Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

- Pyżalski, J. (2015). "Nauczycuel w ponowoczesnym świecie - od założeń teoretycznych do rozwoju kompetencji". Łódź: theQ studio.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca wykład z użyciem technik audiowizualnych;

Ocenie poddana jest:

- wiedza na temat współczesnych koncepcji pedagogiki specjalnej.

Nakład pracy własnej studenta:

- godziny kontaktowe - wykład (15 godz.)

- przygotowanie się do zajęć - lektura zalecanej literatury (35 godz.)

- przygotowanie się do egzaminu (40 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.