Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badawczy projekt specjalnościowy - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-PS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badawczy projekt specjalnościowy - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W07

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procedury postępowania badawczego

PC2_KK_W07

zna podstawowe metody opracowywania i prezentacji wyników badań (obserwacji bezpośredniej, skal szacunkowych, ankiety, wywiadu, socjometrii, testów osiągnięć szkolnych, eksperymentu pedagogicznego)

PC2_KK_U04

potrafi, wykorzystując wiedzę z zakresu studiowanej specjalności, opracowywać i realizować projekty badawcze.

PC2_KK_U03

potrafi wydobywać i precyzować problemy dotyczące obszaru studiowanej specjalności oraz projektować ich eksplorację poznawczą w trakcie badań zespołowych.

PC2_KK_U04

potrafi czynnie uczestniczyć w badaniach zespołowych w charakterze współtwórcy postępowania badawczego i realizatora powierzonych mu zadań szczegółowych.

PC2_KK_K04

ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy z zakresu metodologii badań nauk społecznych, rozumie potrzebę wiedzy i umiejętności rozwoju w tym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska, Urszula Gosk, Barbara Marcinkowska, Katarzyna Nawrocka, Joanna Smogorzewska, Sławomir Śniatkowski, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Dorota Wojewódzka, Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Agnieszka Dłużniewska, Urszula Gosk, Izabella Kucharczyk, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Radosław Piotrowicz, Irena Pospiszyl, Stefan Przybylski, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Dorota Wojewódzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia:

Wykonanie wszystkich ćwiczeń realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne/domowe.

Prace na ocenę:

(1) indywidualna praca studenta: analiza literatury (przygotowanie analizy wg wzoru opracowanego przez zespół pracowników Zakładu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizujący przedmiot), prezentacja wyników analiz;

(2) praca grupowa: opracowanie i prezentacja projektu badawczego.

Pełny opis:

Nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem procedury postępowania badawczego

Poznanie metod opracowywania i prezentacji wyników badań

Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach). Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu). Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze. Wybór jednego projektu, przygotowanie narzędzi badawczych.

Literatura:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki M. (2006), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach z udziałem nauczyciela akademickiego - 30 h (1 ECTS)

Analiza literatury i prac samodzielnych - 30 h (1 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska, Tomasz Głowik, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Joanna Smogorzewska, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka, Mariola Wolan-Nowakowska
Prowadzący grup: Tomasz Głowik, Tadeusz Kott, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Joanna Smogorzewska, Katarzyna Smolińska, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wykonanie wszystkich ćwiczeń realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne/domowe.

Prace na ocenę:

(1) indywidualna praca studenta: analiza literatury, prezentacja wyników analiz;

(2) praca grupowa: opracowanie i prezentacja projektu badawczego.

Pełny opis:

Nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem procedury postępowania badawczego

Poznanie metod opracowywania i prezentacji wyników badań

Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach). Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu). Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze. Wybór jednego projektu, przygotowanie narzędzi badawczych.

Literatura:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki M. (2006) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.

Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach z udziałem nauczyciela akademickiego - 15 h (1 ECTS)

Analiza literatury i prac samodzielnych - 45h (1 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Irena Pospiszyl, Dorota Wojewódzka
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Andrzej Giryński, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski, Dorota Wojewódzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wykonanie wszystkich ćwiczeń realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne/domowe.

Prace na ocenę:

(1) indywidualna praca studenta: analiza literatury (polskiej i zagranicznej), prezentacja wyników analiz;

(2) praca grupowa: opracowanie i prezentacja projektu badawczego.

Pełny opis:

Treści programowe:

Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu).

Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody, techniki i narzędzia badawcze.

Wybór jednego projektu, przygotowanie narzędzi badawczych.

Przeprowadzeni badań.

Analiza uzyskanych danych.

Sformułowanie wniosków i postulatów pedagogicznych.

Prezentacja wyników badań.

Literatura:

Bauman T.,Pilch T. (2001): Zasady badań pedagogicznych - strategie ilościowe i jakościowe, Żak

Dybowska E. (2012). Teoria systemowej pracy z rodziną. Kraków,

Krok D. (2010) Systemowe ujęcie rodziny w badaniach dobrostanu psychicznego jej członków. W: Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Opole,

Kupisiewicz Cz. Kupisiewicz K. (2009): Słownik pedagogiczny, PWN

Łobocki M. (2005): Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, Oficyna wydawnicza "Impuls"

Ostoja-Zawadzka K. (1999), Cykl życia rodzinnego, „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny”. Kraków, Wyd.

Plopa M. (2011). Psychologia rodziny: teoria i badania. Kraków, Wyd.

Rembowski J. (1979). Rodzina jako system powiązań, „Rodzina i dziecko”. Warszawa, Wyd.

Ryś M., (1999) Wzajemne relacje małżonków, W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.) Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców. Warszawa CMPPP MEN

Zaczyński W. (1995): Praca badawcza nauczyciela, WSiP

Szczepankowski B. (1999): Niesłyszący- Głusi- Głuchoniemi, WSIP

Uwagi:

Metody kształcenia:

Aktywny udział w zajęciach teoretycznych

Prezentacja dotycząca metod badań pedagogicznych

Prezentacja wyników przeprowadzonych badań pedagogicznych

Pisemny projekt wniosków i postulatów pedagogicznych

Nakład pracy studenta:

Ćwiczenia - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Przeprowadzenie badań - 30 godz.

Przygotowanie prezentacji - 15 godz.

ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulesza, Kamil Miszewski, Irena Pospiszyl, Joanna Smogorzewska, Katarzyna Wereszka
Prowadzący grup: Ewa Kulesza, Eliza Mazur, Kamil Miszewski, Joanna Smogorzewska, Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wykonanie wszystkich ćwiczeń realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne/domowe.

Prace na ocenę:

(1) indywidualna praca studenta: analiza literatury, prezentacja wyników analiz;

(2) praca grupowa: opracowanie i prezentacja projektu badawczego.

Pełny opis:

Nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem procedury postępowania badawczego

Poznanie metod opracowywania i prezentacji wyników badań

Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach). Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu). Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze. Wybór jednego projektu, przygotowanie narzędzi badawczych.

Literatura:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki M. (2006) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.

Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach z udziałem nauczyciela akademickiego - 15 h (1 ECTS)

Analiza literatury i prac samodzielnych - 45h (1 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Śniatkowski, Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski, Dorota Wojewódzka
Prowadzący grup: Andrzej Giryński, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Joanna Moleda, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski, Dorota Wojewódzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia:

Wykonanie wszystkich ćwiczeń realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne/domowe.

Prace na ocenę:

(1) indywidualna praca studenta: analiza literatury i prezentacja wyników analiz;

(2) praca grupowa: opracowanie i prezentacja projektu badawczego.

Pełny opis:

Nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem procedury postępowania badawczego.

Poznanie metod opracowywania i prezentacji wyników badań.

Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu).

Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze.

Przygotowanie narzędzi badawczych.

Literatura:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.

Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls.

Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.

Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach z udziałem nauczyciela akademickiego - 30 h (1 ECTS)

Analiza literatury i prac samodzielnych - 30 h (1 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy, Ewa Bilska, Tomasz Głowik, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Joanna Smogorzewska, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Ewa Bilska, Tomasz Głowik, Tadeusz Kott, Ewa Kulesza, Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska, Marianna Marek-Ruka, Sławomir Śniatkowski, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wykonanie wszystkich ćwiczeń realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne/domowe.

Prace na ocenę:

(1) indywidualna praca studenta: analiza literatury,

(2) praca grupowa: opracowanie części projektu badawczego: przeglądu literatury, metodyki badań, wybór lub opracowanie narzędzia.

Pełny opis:

Nabywanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem procedury postępowania badawczego.

Poznanie metod opracowywania i prezentacji wyników badań

Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach). Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu). Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze. Wybór lub przygotowanie narzędzia badawczego.

Literatura:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki M. (2006) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.

Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach z udziałem nauczyciela akademickiego - 15 h (1 ECTS)

Analiza literatury i prac samodzielnych - 45h (1 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Andrzej Giryński, Irena Pospiszyl, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Tadeusz Kott, Ewa Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.