Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-PRU1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia rozwoju
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2 KS W01 Zna na poziomie rozszerzonym koncepcje związane z psychopatologią rozwoju osób ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

PC2_KS_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę o systemach wsparcia osób ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

PC2_KS_W05 Ma poszerzoną wiedzę o uczestnikach rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji, ich

specjalnych potrzebach oraz o metodach diagnozowania i oceny jakości usług

PC2_KK_W06 Zna i porównuje poznane koncepcje normy, normalności, zdrowia psychicznego oraz

patologii wyodrębniając różnice między nimi

Umiejętności

PC2_KK_U02 Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się w

mowie i piśmie, oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych

zagadnień z psychopatologii rozwoju, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne z dorobku pedagogiki

specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych

PC2_KK_U04 Potrafi rozpoznawać ważną empirycznie przestrzeń badawczą z zakresu psychopatologii

rozwoju, ustalać założenia koncepcyjne badań, prowadzić badania, analizować i interpretować

wyniki, formułować wnioski oraz wskazywać obszary dalszych badań

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K04 Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania

zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie w formie testu wiadomości z całości materiału- 30 pytań - test jednokrotnego wyboru, zalicza 51%.

Pełny opis:

1. Koncepcje normy, zdrowia psychicznego oraz patologii

2. Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży - specyfika

3. Czynniki wpływające na zaburzenia psychiczne w okresie dojrzewania - psychospołeczne i biologiczne (interakcja czynników):

- Teorie systemowe zaburzeń psychicznych

- Koncepcje humanistyczne zaburzeń psychicznych

- Koncepcje poznawcze zaburzeń psychicznych

- Teoria podatności i stresu na przykładzie schizofrenii

4. Psychozy o wczesnym początku. Diagnoza, przebieg i konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania:

- Diagnozowanie ryzykownego stanu psychicznego

- Schizofrenia, choroba afektywna jedno i dwubiegunowa w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości – trudności w realizacji zadań rozwojowych

- Zaburzenia poznawcze w psychozach a funkcjonowanie psychospołeczne

5. Zaburzenia osobowości – trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym

- klasyfikacja zaburzeń osobowości

- używanie substancji psychoaktywnych a uzależnienie

- zachowania agresywne i autoagresywne

6. Zaburzenia okresu późnej dorosłości:

- psychozy endogenne i egzogenne

- łagodne zaburzenia pamięci a choroby otępienne

7. Współczesne metody leczenia i oddziaływań terapeutycznych:

- modelowe ośrodki rehabilitacji socjopsychiatrycznej dla młodzieży

- treningi funkcji poznawczych

- psychiatria środowiskowa

- programy zapobiegania stygmatyzacji i wykluczeniu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

2. Selingman, M., Walker, E., Rosenhan, D. (2003) Psychopatologia. Poznań, wydawnictwo Zysk i S-ka

3. Cytowska, B., Wilczura, B., Stawarski, A. (red.) (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z zaburzeniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

4. Czabała C., Kluczyśka S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, PWN rozdziały: II Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych – Sokołowska E., IV poradnictwo psychologiczne w okresie adolescencji – Pawliczuk W.

Literatura uzupełniająca:

1. Remberk B. (2015). Psychozy o wczesnym początku: diagnoza, przebieg i rokowanie. Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

2. Czabała C., Kluczyśka S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, PWN rozdział III- Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

3. Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

4. Antonovsky A. (2005), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

5. Jelonkiewicz I. (2012), Stres a zdrowie młodzieży. Studia empiryczne i propozycje działań profilaktycznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Godziny kontaktowe wykład 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 50 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 75 godz.

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Eliza Kiepura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Psychopatologia rozwoju jako dziedzina interdyscyplinarna zajmująca się zagadnieniami zdrowia i choroby. Genezy i mechanizmów prawidłowego i zaburzonego rozwoju. Specyfika zaburzeń występujących w całym cyklu życia człowieka, z uwzględnieniem ich aspektu rozwojowego i kontekstu rodzinnego, konsekwencje oraz sposoby leczenia i przeciwdziałania zaburzeniom.

Pełny opis:

Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Podstawowe pojęcia i modele rozwoju psychoruchowy dziecka. Zasady i prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka. Czynniki warunkujące prawidłowy przebieg rozwoju psychoruchowego dziecka. Wybrane koncepcje i teorie rozwoju psychicznego człowieka. Sposoby odróżniania zachowań normatywnych od patologicznych: kryterium statystyczne, społeczno-kliniczne, rozwojowe i psychiatryczne. Pojęcie normy i patologii w psychologii klinicznej. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego (rozległe zaburzenia rozwojowe: niepełnosprawność intelektualna i autyzm; zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, specyficzne trudności w uczeniu się). Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. Zapoznanie z trudnościami i odmiennościami procesów rozwojowych u niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Podstawy klinicznej diagnozy i terapii psychologicznej.

Literatura:

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

2. Cierpiałkowska L. (2007). Psychopatologia. Warszawa: wyd. Scholar.

3. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2000). Psychologia rozwoju człowieka. T.2 i 3. Warszawa: PWN.

4. Kendall P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

5. Namysłowska W., Sumik A. (2006). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL.

6. Sęk H. (2005). Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej. [w:] H. Sęk (red.).: Psychologia kliniczna. T.1. Warszaw: PWN (Rozdz. 3).

7. Wolańczyk T., Komender J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL

Uwagi:

Metody kształcenia - wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 25 godz.

Studiowanie literatury przedmiotu - 30 godz.

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Hintze
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie w formie testu wiadomości z całości materiału- 30 pytań - test jednokrotnego wyboru, zalicza 51%.

Pełny opis:

1. Koncepcje normy, zdrowia psychicznego oraz patologii

2. Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży - specyfika

3. Czynniki wpływające na zaburzenia psychiczne w okresie dojrzewania - psychospołeczne i biologiczne (interakcja czynników):

- Teorie systemowe zaburzeń psychicznych

- Koncepcje humanistyczne zaburzeń psychicznych

- Koncepcje poznawcze zaburzeń psychicznych

- Teoria podatności i stresu na przykładzie schizofrenii

4. Psychozy o wczesnym początku. Diagnoza, przebieg i konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania:

- Diagnozowanie ryzykownego stanu psychicznego

- Schizofrenia, choroba afektywna jedno i dwubiegunowa w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości – trudności w realizacji zadań rozwojowych

- Zaburzenia poznawcze w psychozach a funkcjonowanie psychospołeczne

5. Zaburzenia osobowości – trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym

- klasyfikacja zaburzeń osobowości

- używanie substancji psychoaktywnych a uzależnienie

- zachowania agresywne i autoagresywne

6. Zaburzenia okresu późnej dorosłości:

- psychozy endogenne i egzogenne

- łagodne zaburzenia pamięci a choroby otępienne

7. Współczesne metody leczenia i oddziaływań terapeutycznych:

- modelowe ośrodki rehabilitacji socjopsychiatrycznej dla młodzieży

- treningi funkcji poznawczych

- psychiatria środowiskowa

- programy zapobiegania stygmatyzacji i wykluczeniu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

2. Selingman, M., Walker, E., Rosenhan, D. (2003) Psychopatologia. Poznań, wydawnictwo Zysk i S-ka

3. Cytowska, B., Wilczura, B., Stawarski, A. (red.) (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z zaburzeniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

4. Czabała C., Kluczyśka S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, PWN rozdziały: II Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych – Sokołowska E., IV poradnictwo psychologiczne w okresie adolescencji – Pawliczuk W.

Literatura uzupełniająca:

1. Remberk B. (2015). Psychozy o wczesnym początku: diagnoza, przebieg i rokowanie. Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

2. Czabała C., Kluczyśka S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, PWN rozdział III- Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

3. Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

4. Antonovsky A. (2005), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

5. Jelonkiewicz I. (2012), Stres a zdrowie młodzieży. Studia empiryczne i propozycje działań profilaktycznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Godziny kontaktowe wykład - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 50 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 75 godz.

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Hintze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie w formie testu wiadomości z całości materiału- 30 pytań - test jednokrotnego wyboru, zalicza 51%.

Pełny opis:

1. Koncepcje normy, zdrowia psychicznego oraz patologii

2. Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży - specyfika

3. Czynniki wpływające na zaburzenia psychiczne w okresie dojrzewania - psychospołeczne i biologiczne (interakcja czynników):

- Teorie systemowe zaburzeń psychicznych

- Koncepcje humanistyczne zaburzeń psychicznych

- Koncepcje poznawcze zaburzeń psychicznych

- Teoria podatności i stresu na przykładzie schizofrenii

4. Psychozy o wczesnym początku. Diagnoza, przebieg i konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania:

- Diagnozowanie ryzykownego stanu psychicznego

- Schizofrenia, choroba afektywna jedno i dwubiegunowa w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości – trudności w realizacji zadań rozwojowych

- Zaburzenia poznawcze w psychozach a funkcjonowanie psychospołeczne

5. Zaburzenia osobowości – trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym

- klasyfikacja zaburzeń osobowości

- używanie substancji psychoaktywnych a uzależnienie

- zachowania agresywne i autoagresywne

6. Zaburzenia okresu późnej dorosłości:

- psychozy endogenne i egzogenne

- łagodne zaburzenia pamięci a choroby otępienne

7. Współczesne metody leczenia i oddziaływań terapeutycznych:

- modelowe ośrodki rehabilitacji socjopsychiatrycznej dla młodzieży

- treningi funkcji poznawczych

- psychiatria środowiskowa

- programy zapobiegania stygmatyzacji i wykluczeniu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

2. Selingman, M., Walker, E., Rosenhan, D. (2003) Psychopatologia. Poznań, wydawnictwo Zysk i S-ka

3. Cytowska, B., Wilczura, B., Stawarski, A. (red.) (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z zaburzeniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

4. Czabała C., Kluczyśka S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, PWN rozdziały: II Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych – Sokołowska E., IV poradnictwo psychologiczne w okresie adolescencji – Pawliczuk W.

Literatura uzupełniająca:

1. Remberk B. (2015). Psychozy o wczesnym początku: diagnoza, przebieg i rokowanie. Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

2. Czabała C., Kluczyśka S. (red) (2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa, PWN rozdział III- Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

3. Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

4. Antonovsky A. (2005), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

5. Jelonkiewicz I. (2012), Stres a zdrowie młodzieży. Studia empiryczne i propozycje działań profilaktycznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Uwagi:

Omawianie zagadnień teoretycznych, przedstawianie ich za pomocą prezentacji multimedialnych, omawianie przypadków z praktyki klinicznej, filmy dydaktyczne dotyczące problematyki.

Godziny kontaktowe wykład - 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 50 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 75 godz.

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zawadzka
Prowadzący grup: Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.