Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-PES1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC (C1), (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC (C1), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

PC2_KK_W02

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych i społecznych

PC2_KK_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi

PC2_KK_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię i podstawy teoretyczne

PC2_KK_W07 Ma usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej oraz metodologicznej pedagogiki i pedagogiki specjalnej; zna różne podejścia metodologiczne oraz rozumie konieczność prowadzenia badań interdyscyplinarnych

PC2_KK_U02 Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się w mowie i piśmie oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień z pedagogiki specjalnej, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych

PC2_KK_K03 Docenia bogatą tradycję oraz dorobek pedagogiki specjalnej oraz utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Justyna Gasik, Marcin Lerka, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wykład- egzamin pisemny obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów

Sprawdzian pisemny obejmujący tematykę ćwiczeń, aktywność podczas zajęć

Pełny opis:

Treści wykładów:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot i zakres pedagogiki

specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka

nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej. Skala i dynamika niepełnosprawności. Postawy społeczne wobec osób z

niepełnosprawnością.

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących,

niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami

niepełnosprawności.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; pomoc rodzinom osób

niepełnosprawnych; wybrane polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych –

porównanie celów i strategii działania;

Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej

aktywności.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych z osób niepełnosprawnością.

Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w opiece specjalnej, kształceniu osób z niepełnosprawnością. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych

problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

ĆWICZENIA

1.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

2.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

3.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

4.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autystycznego

5.Wybrane zagadnienia z pedagogiki resojalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

6.Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii

8.Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terap

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I. (2015) Pedagogika specjalna - od tradycji do współczesnosci. Kraków: Impuls

Pedagogika specjalna, (red.) W. Dykcik. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010.

Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa, Wydawnictwo APS, 2001.

Smith D. D., Pedagogika specjalna. Warszawa, Wydawnictwo APS – Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Zawiślak A., Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

Literatura uzupełniająca:

Dykcik W., Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2010.

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, (red.) Obuchowska I. Warszawa, WSiP, 2005.

Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2003.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa, Wydawnictwo APS, 2005.

Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk, GWP, 2006.

Szczepankowski B., Niesłyszący, głusi, głuchoniemi. Warszawa, WSiP, 1999.

Walther R., Tyflopedagogika. Gdańsk, Pedagogika GWP, 2007.

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

Uwagi:

Formy pracy: wykład, studiowanie literatury, praca grupowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 30h. ćwiczenia - 15h.

przygotowanie prezentacji - 30h

poszukiwanie materiałów - 30h.

studiowanie literatury - 30h.

przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia ćwiczeń - 30h.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Justyna Gasik, Joanna Kirsten, Marcin Lerka, Elżbieta Paradowska, Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wykład- egzamin pisemny z tematyki wykładów

ćwiczenia - test końcowy obejmujący tematykę ćwiczeń, aktywność podczas zajęć

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Zakres i przedmiot pedagogiki specjalnej

2. Podstawowe pojęcia pedagogiki specjalnej

3. Cele i funkcje pedagogiki specjalnej

4. Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego na gruncie pedagogiki specjalnej

5. Podstawowe zagadnienia związane z problematyką niepełnosprawności: określenie pojęcia osoby niepełnosprawnej, osoba niepełnosprawne w ujęciu WHO, niepełnosprawność w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, niepełnosprawność w polskim ustawodawstwie i literaturze przedmiotu, osoby niepełnosprawne w Polsce w ujęciu statystycznym.

6. Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

7. Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych

Tematyka ćwiczeń:

1.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

2.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

3. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

4. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

5. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej (dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dykcik, W. (red.). (2009). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Sękowska, Z (2001). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Piekut-Brodzka, D i Kwapisz, J. (red.)(2004). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska (red.)(2005). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Szczepankowski, B. (1999). Niesłyszący, głusi, głuchoniemi- wyrównywanie szans. Warszawa,: Wydawnictwo WSiP.

Pytka, L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Uwagi:

Metody kształcenia: prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, pogadanka, dyskusja, prelekcja, prezentacja filmu/fragmentów filmów, metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem), praca grupowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 25 godzin

przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia ćwiczeń - 30 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Danuta Gorajewska, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

egzamin w formie testu końcowego oraz pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu (wykład)

kolokwium zaliczeniowe w formie testu jednokrotnego wyboru (ćwiczenia)

Pełny opis:

Treści programowe (wykład):

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna (zarys historii pedagogiki specjalnej na ziemiach polskich jako dyscypliny praktycznej i naukowej; cechy charakterystyczne współczesnej pedagogiki specjalnej, nazewnictwo i terminologia; miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk i jej interdyscyplinarne powiązania z medycyną, psychologią i prawem; podmiot i przedmiot pedagogiki specjalnej; ogólny i specyficzny system pedagogiki specjalnej).

2. Człowiek z niepełnosprawnością (niepełnosprawność w definicjach; stopnie niepełnosprawności; medyczna i społeczna koncepcja rozumienia niepełnosprawności; modele, klasyfikacje i kategorie niepełnosprawności; przyczyny niepełnosprawności; stadia procesu przystosowania się do niepełnosprawności; sytuacja człowieka z niepełnosprawnością i jakość życia; niepełnosprawność w świetle stereotypów społecznych; wykluczenie społeczne a integracja społeczna osób z niepełnosprawnością; savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych).

3. Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji).

4. Niepełnosprawność w rodzinie (charakterystyka modelu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym; macierzyństwo i ojcostwo wobec niepełnosprawności dziecka; sytuacja rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością; dziecko z zaburzeniami wzroku, słuchu, autyzmem i chorobą przewlekłą w rodzinie – opis przypadków; rodzic z niepełnosprawnością – specyfika roli na przykładzie osób z niepełnosprawnością wzroku).

5. Organizacja procesu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce - system segregacyjny a system włączający (cele i zadania kształcenia specjalnego; typy systemów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego; formy organizacyjne kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady funkcjonowania szkoły integracyjnej; zasady funkcjonowania szkoły specjalnej; organy prowadzące placówki oświatowe i ich kompetencje).

6. Wybrane sposoby wsparcia pedagogicznego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

7. Andragogika i gerontologia specjalna - dorosłość i wiek podeszły w sytuacji niepełnosprawności.

Treści programowe (ćwiczenia):

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących.

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących.

3. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Gajdzica, Z. (red.). (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2015). ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), pogadanka, dyskusja

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady + ćwiczenia) - 45 godzin

przygotowanie do zajęć - 30 godzin

przygotowanie do egzaminu i zaliczeń - 30 godzin

sumaryczna liczba godzin – 105 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Marcin Lerka, Mariusz Maciątek, Elżbieta Paradowska, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

egzamin w formie testu końcowego oraz pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu (wykład)

kolokwium zaliczeniowe w formie testu jednokrotnego wyboru (ćwiczenia)

Pełny opis:

Treści programowe (wykład):

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna (zarys historii pedagogiki specjalnej na ziemiach polskich jako dyscypliny praktycznej i naukowej; cechy charakterystyczne współczesnej pedagogiki specjalnej, nazewnictwo i terminologia; miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk i jej interdyscyplinarne powiązania z medycyną, psychologią i prawem; podmiot i przedmiot pedagogiki specjalnej; ogólny i specyficzny system pedagogiki specjalnej).

2. Człowiek z niepełnosprawnością (niepełnosprawność w definicjach; stopnie niepełnosprawności; medyczna i społeczna koncepcja rozumienia niepełnosprawności; modele, klasyfikacje i kategorie niepełnosprawności; przyczyny niepełnosprawności; stadia procesu przystosowania się do niepełnosprawności; sytuacja człowieka z niepełnosprawnością i jakość życia; niepełnosprawność w świetle stereotypów społecznych; wykluczenie społeczne a integracja społeczna osób z niepełnosprawnością; savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych).

3. Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji).

4. Niepełnosprawność w rodzinie (charakterystyka modelu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym; macierzyństwo i ojcostwo wobec niepełnosprawności dziecka; sytuacja rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością; dziecko z zaburzeniami wzroku, słuchu, autyzmem i chorobą przewlekłą w rodzinie – opis przypadków; rodzic z niepełnosprawnością – specyfika roli na przykładzie osób z niepełnosprawnością wzroku).

5. Organizacja procesu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce - system segregacyjny a system włączający (cele i zadania kształcenia specjalnego; typy systemów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego; formy organizacyjne kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady funkcjonowania szkoły integracyjnej; zasady funkcjonowania szkoły specjalnej; organy prowadzące placówki oświatowe i ich kompetencje).

6. Wybrane sposoby wsparcia pedagogicznego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

7. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

8. Andragogika i gerontologia specjalna - dorosłość i wiek podeszły w sytuacji niepełnosprawności.

Treści programowe (ćwiczenia):

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących.

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących.

3. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

6. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii.

7. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej.

8. Problematyka sieroctwa społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Gajdzica, Z. (red.). (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2015). ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Literatura faktu:

Cholewa-Selo, A. (2003). Oswoić los. Warszawa: Świat Książki.

Kwiecień, M. (2004). Adopcja temat bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo MIC.

Hingson, M., Flory, S. (2012). Siedemdziesiąte ósme piętro. Niewidomy i pies. Prawdziwa historia z 11 września. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Kuszyńska, M., Przybyszewska, K. (2015). Drugie życie. Warszawa: Wydawnictwo EDIPRESSE Polska S.A.

Lewis, C. (2009). Rex. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Makowski, R. F. (2009). Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.

Polok, M. (2008). Głusi mówią. Racibórz: Wydawnictwo Baterex.

Purdy, A., Burford, M. (2015). Na własnych nogach. Białystok: Wydawnictwo Kobiece.

Sobolewska, A. (2009). Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Vujicic, N. (2012). Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Wrocław: Aetos.

Vujicic, N. i K. (2016). Miłość bez granic. Wrocław: Aetos.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), pogadanka, dyskusja

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady + ćwiczenia) - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 30 godzin

przygotowanie do egzaminu i zaliczeń - 30 godzin

sumaryczna liczba godzin – 90 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Aleksandra Mazurek, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

egzamin w formie testu końcowego oraz pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu (wykład)

kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia)

Pełny opis:

Treści programowe (wykład):

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna (zarys historii pedagogiki specjalnej na ziemiach polskich jako dyscypliny praktycznej i naukowej; cechy charakterystyczne współczesnej pedagogiki specjalnej, nazewnictwo i terminologia; miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk; podmiot i przedmiot pedagogiki specjalnej).

2. Człowiek z niepełnosprawnością (niepełnosprawność w definicjach; stopnie niepełnosprawności; medyczna i społeczna koncepcja rozumienia niepełnosprawności; modele, klasyfikacje i kategorie niepełnosprawności; przyczyny niepełnosprawności; stadia procesu przystosowania się do niepełnosprawności; sytuacja człowieka z niepełnosprawnością i jakość życia).

3. Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji: lecznicza, psychologiczna, pedagogiczna, zawodowa, społeczna; podstawy prawne procesu rehabilitacji).

4. Niepełnosprawność w rodzinie (charakterystyka modelu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym; sytuacja rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością).

5. Organizacja procesu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce - system segregacyjny a system włączający (cele i zadania kształcenia specjalnego; typy systemów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; formy organizacyjne kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; zasady funkcjonowania szkoły integracyjnej).

6. Wybrane sposoby wsparcia pedagogicznego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością.

7. Wspólne i swoiste problemy funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami.

8. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego. Biblioterapia jako metoda pracy z osobami z niepełnosprawnościami i z osobami niedostosowanymi społecznie.

9. Andragogika i gerontologia specjalna - dorosłość i wiek podeszły w sytuacji niepełnosprawności.

Treści programowe (ćwiczenia):

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących.

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących.

3. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Gajdzica, Z. (red.). (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2015). ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), metody indywidualnej pracy umysłowej (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), pogadanka, dyskusja

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady + ćwiczenia) - 45 godzin

przygotowanie do zajęć - 30 godzin

przygotowanie do egzaminu i zaliczeń - 30 godzin

sumaryczna liczba godzin – 105 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wałachowska
Prowadzący grup: Marcin Lerka, Mariusz Maciątek, Elżbieta Paradowska, Magdalena Wałachowska, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

egzamin w formie testu końcowego (pytania otwarte i zamknięte) oraz pisemna recenzja wybranej pozycji książkowej z zakresu literatury faktu (wykład)

kolokwium zaliczeniowe w formie testu jednokrotnego wyboru (ćwiczenia)

Pełny opis:

Treści programowe (wykład):

1. Pedagogika specjalna jako interdyscyplinarna nauka społeczna w ujęciu historycznym i współczesnym.

2. Człowiek z niepełnosprawnością podmiotem pedagogiki specjalnej w aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym i prawnym. Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie. Jakość życia, autonomia i autorstwo życia z niepełnosprawnością.

3. Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka założeń i sposobów oddziaływania w ramach rehabilitacji: leczniczej, psychologicznej, pedagogicznej, zawodowej i społecznej.

4. Tradycyjne i współczesne tendencje pedagogiki specjalnej w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

4. Organizacja procesu kształcenia specjalnego w Polsce i wybranych krajach europejskich. Edukacja specjalna, integracyjna i włączająca - charakterystyka modelu "wielu ścieżek".

5. Etos zawodowy, kompetencje osobowościowe i profesjonalne oraz warunki wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w Polsce.

6. Niepełnosprawność w rodzinie - bycie rodzicem z niepełnosprawnością.

6. Nowoczesne sposoby wsparcia pedagogicznego - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego.

7. Andragogika i gerontologia specjalna - dorosłość i wiek podeszły w sytuacji niepełnosprawności wyzwaniem czasów ponowoczesnych.

8. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością.

Treści programowe (ćwiczenia):

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących.

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących.

3. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

6. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii.

7. Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej.

8. Problematyka sieroctwa społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Gajdzica, Z. (red.). (2013). Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Kosakowski, Cz. (2013). Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Krause, A. (red.). (2012). Szkoła dla osób z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.). (2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2015). ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Vasek, S. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Literatura faktu:

Cholewa-Selo, A. (2003). Oswoić los. Warszawa: Świat Książki.

Kwiecień, M. (2004). Adopcja temat bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo MIC.

Hingson, M., Flory, S. (2012). Siedemdziesiąte ósme piętro. Niewidomy i pies. Prawdziwa historia z 11 września. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Kuszyńska, M., Przybyszewska, K. (2015). Drugie życie. Warszawa: Wydawnictwo EDIPRESSE Polska S.A.

Lewis, C. (2009). Rex. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Makowski, R. F. (2009). Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.

Polok, M. (2008). Głusi mówią. Racibórz: Wydawnictwo Baterex.

Purdy, A., Burford, M. (2015). Na własnych nogach. Białystok: Wydawnictwo Kobiece.

Sobolewska, A. (2009). Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Vujicic, N. (2012). Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! Wrocław: Aetos.

Vujicic, N. i K. (2016). Miłość bez granic. Wrocław: Aetos.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), rozmowa kierowana, dyskusja, działania praktyczne (referat, praca pisemna)

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady + ćwiczenia) - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 30 godzin

przygotowanie do egzaminu i zaliczeń - 30 godzin

sumaryczna liczba godzin – 90 godzin

Liczba punktów ECTS - 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.