Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-PES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wykład- egzamin pisemny obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów

Sprawdzian pisemny obejmujący tematykę ćwiczeń, aktywność podczas zajęć

Pełny opis:

Treści wykładów:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej. Skala i dynamika niepełnosprawności. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością.

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych; wybrane polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych – porównanie celów i strategii działania;

Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych z osób niepełnosprawnością.

Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w opiece specjalnej, kształceniu osób z niepełnosprawnością. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

ĆWICZENIA

1.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

2.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

3.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

4.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autystycznego

5.Wybrane zagadnienia z pedagogiki resojalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

6.Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii

8.Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle i terminalnie chorych

9.Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

Literatura:

1. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

2. Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

3. Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

4. Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

5. Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

6. Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1999.

7. Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie, Gdańsk 2005.

8. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W02 Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych i społecznych.

PC2_KK_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi.

PC2_KK_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię i podstawy teoretyczne.

PC2_KK_U02 Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się w mowie i piśmie oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień z pedagogiki specjalnej, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych nauk humanistycznych i społecznych

PC2_KK_K03 Docenia bogatą tradycję oraz dorobek pedagogiki specjalnej oraz utożsamia się z jej wartościami, celami i zadaniami

Metody i kryteria oceniania:

Formy pracy: wykład, studiowanie literatury, praca grupowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 30h. ćwiczenia - 15h.

przygotowanie prezentacji - 30h

poszukiwanie materiałów - 30h.

studiowanie literatury - 30h.

przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia ćwiczeń - 30h.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w opiece specjalnej, kształceniu osób z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej. Skala i dynamika niepełnosprawności. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością.

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych; wybrane polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych – porównanie celów i strategii działania;

Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych z osób niepełnosprawnością.

Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w opiece specjalnej, kształceniu osób z niepełnosprawnością. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

Literatura:

:

1. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

2. Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

3. Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

4. Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

5. Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

6. Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1999.

7. Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie, Gdańsk 2005.

8. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Justyna Gasik, Danuta Gorajewska, Marcin Lerka, Elżbieta Paradowska, Bernadeta Szczupał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wykład- egzamin pisemny obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów

Sprawdzian pisemny obejmujący tematykę ćwiczeń, aktywność podczas zajęć

Pełny opis:

Treści wykładów:

Pedagogika specjalna jako nauka. Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot i zakres pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej. Skala i dynamika niepełnosprawności. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością.

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, osób z autyzmem). Podstawy rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych; wybrane polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w środowiskach osób niepełnosprawnych – porównanie celów i strategii działania;

Idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych z osób niepełnosprawnością.

Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w opiece specjalnej, kształceniu osób z niepełnosprawnością. Normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych państwach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

ĆWICZENIA

1.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

2.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

3.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

4.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autystycznego

5.Wybrane zagadnienia z pedagogiki resojalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

6.Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii

8.Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle i terminalnie chorych

9.Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

Literatura:

1. Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2009.

2. Kosakowski Cz.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń 2003.

3. Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 2005.

4. Piekut - Brodzka D., Kuczyńska - Kwapisz J. (red.): Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa 2009

5. Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2000.

6. Sowa J.: Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów 1999.

7. Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie, Gdańsk 2005.

8. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków 2009

Uwagi:

Formy pracy: wykład, studiowanie literatury, praca grupowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 30h. ćwiczenia - 15h.

przygotowanie prezentacji - 30h

poszukiwanie materiałów - 30h.

studiowanie literatury - 30h.

przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia ćwiczeń - 30h.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik, Marcin Lerka, Mariusz Maciątek, Barbara Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wykład- egzamin pisemny obejmujący swym zakresem tematykę ćwiczeń i wykładów

Sprawdzian pisemny obejmujący tematykę ćwiczeń, aktywność podczas zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD

1.Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej

2.Pedagogika specjalna jako nauka i jej subdyscypliny

3.Człowiek z niepełnosprawnością

4.Proces rehabilitacji – charakterystyka zagadnienia

5.Organizacja procesu kształcenia specjalnego i integracyjnego w Polsce

6.Zawód – pedagog specjalny

7.Rola organizacji społecznych we wspomaganiu osób z niepełnosprawnością

8. Pedagogika specjalna wobec umierania i śmierci - wstęp do tanatopedagogiki i pedagogiki hospicyjnej.

ĆWICZENIA

1.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących

2.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących

3.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną

4.Wybrane zagadnienia z pedagogiki osób z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autystycznego

5.Wybrane zagadnienia z pedagogiki resojalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego

6.Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się z elementami logopedii

8.Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki terapeutycznej dzieci przewlekle i terminalnie chorych

9.Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I. (2015) Pedagogika specjalna - od tradycji do współczesnosci. Kraków: Impuls

Pedagogika specjalna, (red.) W. Dykcik. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010.

Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa, Wydawnictwo APS, 2001.

Smith D. D., Pedagogika specjalna. Warszawa, Wydawnictwo APS – Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Zawiślak A., Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

Literatura uzupełniająca:

Dykcik W., Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2010.

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, (red.) Obuchowska I. Warszawa, WSiP, 2005.

Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2003.

Marek-Ruka M. i in., Pedagogika specjalna. Różne poszukiwania - wspólna misja. Warszawa, Wydawnictwo APS, 2009.

Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych, Piekut-Brodzka D., Kuczyńska-Kwapisz J. Warszawa, Wydawnictwo APS, 2009.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa, Wydawnictwo APS, 2005.

Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk, GWP, 2006.

Szczepankowski B., Niesłyszący, głusi, głuchoniemi. Warszawa, WSiP, 1999.

Walther R., Tyflopedagogika. Gdańsk, Pedagogika GWP, 2007.

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. 

Uwagi:

Formy pracy: wykład, studiowanie literatury, praca grupowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 30h. ćwiczenia - 15h.

przygotowanie prezentacji - 30h

poszukiwanie materiałów - 30h.

studiowanie literatury - 30h.

przygotowanie się do egzaminu, zaliczenia ćwiczeń - 30h.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Kirsten, Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.