Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka psychopedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-DPP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka psychopedagogiczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PC2_KK_W01 Opisuje miejsce diagnostyki w obszarach badawczych pedagogiki specjalnej oraz jej powiązania metodologicznego z naukami humanistycznymi i społecznymi

PC2_KK_W01 Wskazuje na powiązania interdyscyplinarne badań z zakresu pedagogiki specjalnej naukami humanistycznymi, społecznymi

PC2_KK_W07 Nazywa i wyjaśnia paradygmaty, w jakich prowadzone są badania w zakresie pedagogiki specjalnej

PC2_KK_W07 Prezentuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat diagnostycznego rozpoznawania różnych obszarów pedagogiki specjalnej

PC2_KK_W05 Wyjaśnia związek metod diagnozowania z koncepcjami teoretycznymi rehabilitacji, edukacji, terapii, resocjalizacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PC2_KK_W08 Podaje zasady i normy etyczne postępowania diagnostycznego w rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

Umiejętności

PC2_KK_U04 Posiada umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji diagnostycznych z uwzględnieniem różnych źródeł

PC2_KK_U04 Opracowuje narzędzie diagnostyczne do oceny obszaru funkcjonowania ucznia/grupy na podstawie wybranej koncepcji teoretycznej

PC2_KK_U02 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy i interpretacji wyników diagnozy

PC2_KK_U03 Nakreśla kierunki dalszych badań w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania zjawisk z obszaru pedagogiki specjalnej

PC2_KK_K02 Docenia postawę ciągłego doskonalenia warsztatu diagnostycznego w pracy pedagoga specjalnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Żuraw
Prowadzący grup: Hanna Żuraw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Po zakończeniu zajęć student:

-zna obszary i orientacje badawcze wynikające ze złożoności przedmiotu pedagogiki jako nauki społecznej i humanistycznej

- potrafi planować i prowadzić działalność badawczą

- docenia rolę nauki w wyjaśnianiu świata

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z

-podstawami naukoznawstwa i warsztatem pracy badawczej nauczyciela

-metodami ,technikami i narzędziami badania wybranych parametrów sytuacji życiowej i rozwoju człowieka

- paradygmatami badań w naukach społecznych i humanistycznych

- wymaganiami stawianymi dobrej diagnozie.

Treści programowe:

1.Pedagogika jako nauka i aplikacje badawcze wynikające z jej interdyscyplinarności i złożoności przedmiotowej .

2.Podstawowe pojęcia i ustalenia terminologiczne: diagnoza pedagogiczna, a diagnoza psychologiczna, rodzaje diagnozy, etapy postępowania diagnostycznego, metody badań pedagogicznych, warunki pełnej diagnozy pedagogicznej, narzędzia i techniki diagnostyczne. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych

3.Wielowymiarowy model diagnozy. Charakterystyka procesu badawczego w porządku dedukcyjnym i indukcyjnym.

4.Badania w orientacji ilościowej i jakościowej.

5.Wybrane zagadnienia diagnostyki edukacyjnej. Pedagogiczne metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, psychicznego i społecznego uczniów.

6.Wybrane diagnostyki oceny kompetencji emocjonalno- motywacyjnych, komunikacyjnych, eksploracyjnych, społecznych, spełniania zadań rozwojowych.

7.Sposoby analizy wyników badań i ich interpretacja - wykreślanie profilów rozwojowych.

8.Monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów, ocena skuteczności procesu adaptacyjnego.

9.Diagnostyka środowiska wychowawczego ucznia. Psychopedagogiczne uwarunkowania skuteczności oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych.

10.Diagnostyka pedagogiczna w ocenie pracy nauczyciela. Zasady i formy opracowywania wyników badań diagnostycznych

Literatura:

Badura J., Lepalczyk I. (red.) (1987). Elementy diagnostyki pedagogicznej. Warszawa: PWN.

Frydrychowicz A. (1998): Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Warszawa, CODN

Jarosz E., Wysocka W. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy, rozwiązania. Warszawa: Wyd. Żak.

Niemierko B. (red.) (1994). Diagnostyka edukacyjna. Gdańsk: Uniwersytet Gdański

Paluchowski W. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP

Clauss G (1987). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: WSiP.

Górniewicz E. (1998): Pedagogiczna diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń, Wyd. A. Marszałek

Głodkowska J. (1999): Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa, WSiP

Głodkowska J. (2000): Pomóżmy dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną doświadczać przestrzeni Warszawa, Wydawnictwo APS

Sawicka K (red.) (1998): Socjoterapia. Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, prezentacja.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych: 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania do egzaminu 30

inne formy 10

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 100 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Żuraw
Prowadzący grup: Hanna Żuraw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Po zakończeniu zajęć student:

-zna obszary i orientacje badawcze wynikające ze złożoności przedmiotu pedagogiki jako nauki społecznej i humanistycznej

- potrafi planować i prowadzić działalność badawczą

- docenia rolę nauki w wyjaśnianiu świata

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z

-podstawami naukoznawstwa i warsztatem pracy badawczej nauczyciela

-metodami ,technikami i narzędziami badania wybranych parametrów sytuacji życiowej i rozwoju człowieka

- paradygmatami badań w naukach społecznych i humanistycznych

- wymaganiami stawianymi dobrej diagnozie.

Treści programowe:

1.Pedagogika jako nauka i aplikacje badawcze wynikające z jej interdyscyplinarności i złożoności przedmiotowej .

2.Podstawowe pojęcia i ustalenia terminologiczne: diagnoza pedagogiczna, a diagnoza psychologiczna, rodzaje diagnozy, etapy postępowania diagnostycznego, metody badań pedagogicznych, warunki pełnej diagnozy pedagogicznej, narzędzia i techniki diagnostyczne. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych

3.Wielowymiarowy model diagnozy. Charakterystyka procesu badawczego w porządku dedukcyjnym i indukcyjnym.

4.Badania w orientacji ilościowej i jakościowej.

5.Wybrane zagadnienia diagnostyki edukacyjnej. Pedagogiczne metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, psychicznego i społecznego uczniów.

6.Wybrane diagnostyki oceny kompetencji emocjonalno- motywacyjnych, komunikacyjnych, eksploracyjnych, społecznych, spełniania zadań rozwojowych.

7.Sposoby analizy wyników badań i ich interpretacja - wykreślanie profilów rozwojowych.

8.Monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów, ocena skuteczności procesu adaptacyjnego.

9.Diagnostyka środowiska wychowawczego ucznia. Psychopedagogiczne uwarunkowania skuteczności oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych.

10.Diagnostyka pedagogiczna w ocenie pracy nauczyciela. Zasady i formy opracowywania wyników badań diagnostycznyc

Literatura:

Badura J., Lepalczyk I. (red.) (1987). Elementy diagnostyki pedagogicznej. Warszawa: PWN.

Frydrychowicz A. (1998): Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Warszawa, CODN

Jarosz E., Wysocka W. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy, rozwiązania. Warszawa: Wyd. Żak.

Niemierko B. (red.) (1994). Diagnostyka edukacyjna. Gdańsk: Uniwersytet Gdański

Paluchowski W. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP

Clauss G (1987). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: WSiP.

Górniewicz E. (1998): Pedagogiczna diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń, Wyd. A. Marszałek

Głodkowska J. (1999): Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa, WSiP

Głodkowska J. (2000): Pomóżmy dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną doświadczać przestrzeni Warszawa, Wydawnictwo APS

Sawicka K (red.) (1998): Socjoterapia. Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, prezentacja.

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych: 20

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 35

liczba godzin potrzebnych do przygotowania do egzaminu 35

inne formy 10

oraz sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 100 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Hajnicz
Prowadzący grup: Wanda Hajnicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Prace pisemne, egzamin

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i ustalenia terminologiczne: diagnoza psychologiczna, diagnoza pedagogiczna, opinia, ocena. Etapy postępowania diagnostycznego, warunki pełnej diagnozy.

2. Dyspozycje diagnosty i kontakt diagnosty w procesie diagnozowania, źródła błędów.

3. Obserwacja i wywiad jako podstawowe techniki w procesie diagnozowania

4.Diagnoza w ramach podstawowych form funkcjonowania dziecka w szkole:

- kompetencji społecznych dziecka

- diagnoza w obszarze osiągnięć szkolnych; diagnostyczne funkcje badania gotowości szkolnej

- diagnozowanie zagrożeń dla przebiegu procesu edukacyjnego

5.Wstępne omówienie diagnostyki sytuacji rodzinnej dzieci

Literatura:

Jarosz Ewa Wysocka Ewa 2006 Diagnoza psychopedagogiczna

Kubinowski Dariusz 2010 Jakościowe badania pedagogiczne

Deptuła Maria Misiuk Agnieszka 2016 Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Brzezińska Anna Izabela 2015 obserwacja dziecka w sytuacji zadaniowej

Jerzak Marta 2016 zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość

Uwagi:

Godziny kontaktowe: wykład -30

przygotowanie do zajęć - lektury 20

przygotowanie prac pisemnych -30

przygotowanie do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Rola
Prowadzący grup: Joanna Kirsten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

kolokwium

Pełny opis:

1. Modele zaburzeń jednostki w świetle literatury.

2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego

3. Podstawowe techniki diagnostyczne

4. Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny.

5. Poradnictwo i błędy wychowawcze.

6. Diagnoza sytuacji i dojrzałości szkolnej

7. Diagnoza ryzyka dysleksji rozwojowej

Literatura:

Diagnoza psychopedagogiczna. E. Jarosz, E.Wysocka. Warszawa, 2006.

Literatura uzupełniająca:

Pedagogika specjalna. W. Dykcik (red.) Poznań, 2006

Pedagogika specjalna. D. D. Smith, t 1,2. Warszawa, 2008

Uwagi:

metody kształcenia - wykład

Nakład pracy studenta :

Godziny kontaktowe - wykład 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45

Przygotowanie się do egzaminu 35

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Hajnicz
Prowadzący grup: Wanda Hajnicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia i ustalenia terminologiczne; etapy postępowania diagnostycznego warunki i cechy pełnej diagnozy

2. Ilościowe i jakościowe kategorie badań w procesie diagnozowania

3. Diagnoza decyzyjna i interwencyjna

4 .Dyspozycje diagnosty i kontakt diagnostyczny; źródła błędów w procesie diagnozowania

5. Diagnoza w ramach podstawowych form funkcjonowania dziecka w szkole

6. Wstępne zasady procesu diagnozowania dotyczącego sytuacji rodzinnej dziecka

7. Metody i techniki stosowane w procesie diagnozowania pedagogicznego

8.Dobór metod i technik do obszaru i celu diagnozy.

Literatura:

Wysocka Ewa 2007 Człowiek a środowisko życia podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy

Guziuk-Tkacz Marta 2011 Badania diagnostyczne w pedagogice i psychologii

Deptuła Maria Misiuk Agnieszka 2016 Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Brzezińska Anna Izabela 2015 Obserwacja dziecka w sytuacji zadaniowej

Lektura uzupełniająca

Jerzak Marta red 2016 .Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość

Uwagi:

metody kształcenia - wykład

Nakład pracy studenta :

Godziny kontaktowe - wykład 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45

Przygotowanie się do egzaminu 35

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Nieduziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

kolokwium

Pełny opis:

1. Modele zaburzeń jednostki w świetle literatury.

2. Uwarunkowania procesu diagnostycznego

3. Podstawowe techniki diagnostyczne

4. Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny.

5. Poradnictwo i błędy wychowawcze.

6. Diagnoza sytuacji i dojrzałości szkolnej

7. Diagnoza ryzyka dysleksji rozwojowej

Literatura:

Diagnoza psychopedagogiczna. E. Jarosz, E.Wysocka. Warszawa, 2006.

Literatura uzupełniająca:

Pedagogika specjalna. W. Dykcik (red.) Poznań, 2006

Pedagogika specjalna. D. D. Smith, t 1,2. Warszawa, 2008

Uwagi:

metody kształcenia - wykład

Nakład pracy studenta :

Godziny kontaktowe - wykład 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45

Przygotowanie się do egzaminu 35

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.