Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie zdrowotne i fizyczne - metodyka, poziom zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-WZF1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie zdrowotne i fizyczne - metodyka, poziom zaawansowany
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, spec. naucz.: pedagogika przedszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PE, spec. naucz.: pedagogika przedszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W11 Ma szczegółową wiedzę dotyczącą: a) rozwoju fizycznego, b) rozwoju psychoruchowego, c) zdrowotnego dzieci w wieku przedszkolnym i ma świadomość, w jakim zakresie muszą być one rozwijane w wieku przedszkolnym.

PE2_W11 Orientuje się w publikacjach dotyczących wychowania zdrowotnego i fizycznego

PE2_W19 Zna metodykę wychowania fizycznego i wychowania zdrowotnego i umie organizować zajęcia wychowania zdrowotnego i fizycznego w różnych formach wychowania przedszkolnego, a także współpracować z rodzicami w tym obszarze.

PE2_U10 Potrafi ocenić poziom rozwoju psychoruchowego dzieci przedszkolnych i wspólnie z rodzicami ustalić działania naprawcze, jeżeli dziecko jest niezborne

ruchowo lub też w sytuacji, gdy dziecko jest uzdolnione ruchowo i potrzebuje dodatkowego wsparcia.

PE2_U13 Rozumie konieczność i potrafi podjąć działania zmierzające do zmiany na lepsze wychowania zdrowotnego dzieci w domu, przedszkolu i szkole.

PE2_K01 Jest na tyle sprawny fizycznie, aby prowadzić zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z dziećmi

PE2_K01 Ma właściwy stosunek do zdrowego trybu życia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Anna Jaworska, Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Urszula Durlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Nakład pracy studentów:

liczba godzin kontaktowych - 15

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury, pisanie scenariuszy zajęć - 25

liczba godzin przygotowanie się do zaliczenia - 15

obserwacja zajęć ruchowych z dziećmi - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS-2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Karolina Zdziechowska-Dzierzgwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student potrafi przeprowadzić zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego

i wychowania fizycznego we wszystkich grupach wiekowych dostosowując treści do poziomu i możliwości dzieci.

Ocena efektów kształcenia: Każdy Student przygotowuje dwa scenariusze zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego oraz w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą na podstawie wcześniej przygotowanego konspektu

Ponadto ocenie podlega przeprowadzenie nauczycielskiej diagnozy sprawności ruchowej dzieci z wybranej grupy wiekowej.

Pełny opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego

i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zachowania zdrowotne, zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia.

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym. Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

4.Choroby wieku dziecięcego.

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym.

6. Rozwój fizyczny, psychoruchowy i fizyczny u dzieci w wieku przedszkolnym

7. Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym.

8. Ocena poziomu psychoruchowego dzieci. Prawidłowości i zakłócenia rozwoju sprawności ruchowej dzieci. Nauczycielska diagnoza czynności ruchowych u dzieci.

9. Kształtowanie umiejętności ruchowych oraz zaspokojenie potrzeby ruchu u dzieci.

10. Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania zdrowotnego i fizycznego, zaproponowanie właściwych działań naprawczych w sytuacji kiedy dziecko jest niezborne ruchowo, bądź dodatkowego wsparcia w sytuacji uzdolnień ruchowych.

11. Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania zdrowotnego i fizycznego. Zajęcia wychowania zdrowotnego i fizycznego w różnych formach wychowania przedszkolnego. Współpraca z rodzicami w tym obszarze.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Rozporządzenie MEN z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, COS, Warszawa 2002.

Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, Warszawa 1980.

Gniewkowski W., O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w przedszkolu, 1983 nr 3_6.

Gruszczyk-Kolczyńska E, Zielińska E., Konieczność zaspokojenia potrzeby ruchu u maluchów. Dbałość o ich zdrowie oraz rozwój sprawności ruchowej w domu i w przedszkolu, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, CEBP, Kraków 2012.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska, Nauczycielska diagnoza sprawności ruchowych dzieci, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. CEBP, Kraków 2011.

Zielińska E., Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznych dzieci w tym sprawności manualnej i zdolności panowania nad własną aktywnością ruchową w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić

w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2012.

Zielińska E., Wdrażanie starszych przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić

w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2012.

Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1988.

Gniewkowski W., Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Kształtowanie umiejętności ruchowych i społecznych maluchów poprzez zabawy rekomendowane

w Metodzie Ruchu Rozwijającego, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. CEBP, Kraków 2012.

Zielińska E., Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznych dzieci w tym sprawności manualnej i zdolności panowania nad własną aktywnością ruchową w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić

w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2012.

Zielińska E., Wdrażanie starszych przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić

w przedszkolu i w domu, CEBP, Kraków 2012.

Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1988.

Literatura uzupełniająca:

Gniewkowski W., Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Kształtowanie umiejętności ruchowych i społecznych maluchów poprzez zabawy rekomendowane

w Metodzie Ruchu Rozwijającego, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. CEBP, Kraków 2012.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 15h

Przygotowanie do zajęć (czytanie literatury) - 10h

Opracowanie scenariusza zajęć: 10h

Przygotowanie do zajęć pokazowych przez studenta - 8h

Przygotowanie diagnozy nauczycielskiej - 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Żach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.