Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty filmowe – warsztat pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-WFW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty filmowe – warsztat pedagoga
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: edukacja zdalna i grafika komp., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W15

- Ma wiedzę dotyczącą twórców filmu ze szczególnym uwzględnieniem twórców form filmowych stosowanych w działalności edukacyjnej.

PE2_W16

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych dokumentalisty-filmowca oraz etyki zawodowej reżysera.

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie metodyki kształcenia poprzez produkcję i odbiór filmu.

PE2_W19

- Ma uszczegółowioną wiedzę z historii filmu oraz na temat wybranych gatunków filmowych ze szczególnym uwzględnieniem filmu oświatowego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U02

- Potrafi odnieść wiedzę z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin do projektowania zastosowania filmu w działaniach edukacyjnych.

PE2_U03

- Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych z innymi uczestnikami działań mających na celu produkcję filmu.

PE2_U04

- Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się na piśmie w celu stworzenia scenariusza filmowego.

PE2_U05

- Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii na temat sposobu tworzenia scenariusza, w kontekście poglądów uznanych autorytetów w tej dziedzinie.

PE2_U07

- Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych w kontekście tworzenia filmu oświatowego.

PE2_U08

- Potrafi posługiwać się wybranym i ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych w kontekście tworzenia scenariusza i realizacji filmu oświatowego.

PE2_U09

- Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania w kontekście tworzonego filmu oświatowego.

PE2_U10

- Potrafi dobrać środki i metody pracy w celu efektywnego zrealizowania filmu edukacyjnego.

PE2_U11

- Potrafi twórczo animować prace nad filmem, własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów związanych z produkcją filmu.

PE2_U12

- Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole, jako reżyser filmu.

PE2_U13

- Potrafi zrealizować film oświatowy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie produkcji filmowej, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego wynikającą z postępu technologicznego i zmian społecznych.

PE2_K02

- Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań w procesie tworzenia filmu oświatowego.

PE2_K03

- Ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy i umiejętności pedagogicznych, istotnych w procesie tworzenia filmu oświatowego.

PE2_K04

- Utożsamia się z wartościami i ideami pedagogicznymi prezentowanymi w filmie oświatowym, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu tego działania.

PE2_K05

- Przestrzega etyki zawodowej, jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny w procesie tworzenia filmu oświatowego.

PE2_K06

- W procesie tworzenia filmu oświatowego czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać.

PE2_K07

- Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem w procesie tworzenia filmu oświatowego.

PE2_K08

- W procesie projektowania i realizacji filmu oświatowego ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, rozumiejąc i szanując różnorodność tworzących go tradycji .

PE2_K09

- W procesie realizacji filmu oświatowego, wykazuje wrażliwość i gotowość działania, szczególnie na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Ocena prac wykonywanych podczas zajęć

Ocena pracy zaliczeniowej – etiudy filmowej

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać studenta ze specyfiką gatunku filmowego, jakim jest dokument i przygotować go do wykorzystywania tego gatunku w pracy pedagogicznej. Warsztat ma za zadanie wyposażyć uczestnika w podstawową wiedzę dotyczącą realizacji filmu i umożliwić mu realizację własnych etiud.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Film dokumentalny - specyfika gatunku (podejścia teoretyczne, polska szkoła dokumentu, dokumenty nietypowe - animacja dokumentalna, mockumentary)

2. Warsztat filmowca - pedagoga: praca koncepcyjna

3. Warsztat filmowca - pedagoga: tworzenie scenariusza

4. Warsztat filmowca - pedagoga: praca z aktorem

5. Warsztat filmowca - pedagoga: praca na planie - ruch kamery, oświetlenie

6. Warsztat filmowca - pedagoga: montaż, obróbka cyfrowa

7. Prezentacja własnych dokonań

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Brown B., Sztuka operatorska. Cinematography, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2014

Brown B., Światło w filmie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009

Hunter L., Kurs pisania scenariuszy, Wydawnictwo Filmowe 2012

Przylipiak M., Poetyka kina dokumentalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

Reisz K., Millar G., Technika montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2014

Lektura uzupełniająca:

Braveman B., Sztuka filmowania, Sekrety warsztatu operatora, Wydawnictwo Helion 2011

Brown B., Światło w filmie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009

Kędzielawska G., Przewodnik dokumentalisty, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź 2012

Uwagi:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest realizacja krótkiej etiudy filmowej.

Metody kształcenia:

* Dyskusja dydaktyczna

* Ćwiczenia

* Praca zespołach

Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności):

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15

Konsultacje projektowe: 10

Przygotowanie etiudy filmowej: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Ocena prac wykonywanych podczas zajęć

Ocena pracy zaliczeniowej – etiudy filmowej

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać studenta ze specyfiką gatunku filmowego, jakim jest dokument i przygotować go do wykorzystywania tego gatunku w pracy pedagogicznej. Warsztat ma za zadanie wyposażyć uczestnika w podstawową wiedzę dotyczącą realizacji filmu i umożliwić mu realizację własnych etiud.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Film dokumentalny - specyfika gatunku (podejścia teoretyczne, polska szkoła dokumentu, dokumenty nietypowe - animacja dokumentalna, mockumentary)

2. Warsztat filmowca - pedagoga: praca koncepcyjna

3. Warsztat filmowca - pedagoga: tworzenie scenariusza

4. Warsztat filmowca - pedagoga: praca z aktorem

5. Warsztat filmowca - pedagoga: praca na planie - ruch kamery, oświetlenie

6. Warsztat filmowca - pedagoga: montaż, obróbka cyfrowa

7. Prezentacja własnych dokonań

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Brown B., Sztuka operatorska. Cinematography, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2014

Brown B., Światło w filmie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009

Hunter L., Kurs pisania scenariuszy, Wydawnictwo Filmowe 2012

Przylipiak M., Poetyka kina dokumentalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

Reisz K., Millar G., Technika montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2014

Lektura uzupełniająca:

Braveman B., Sztuka filmowania, Sekrety warsztatu operatora, Wydawnictwo Helion 2011

Brown B., Światło w filmie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009

Kędzielawska G., Przewodnik dokumentalisty, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź 2012

Uwagi:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest realizacja krótkiej etiudy filmowej.

Metody kształcenia:

* Dyskusja dydaktyczna

* Ćwiczenia

* Praca zespołach

Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności):

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15

Konsultacje projektowe: 10

Przygotowanie etiudy filmowej: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Ocena prac wykonywanych podczas zajęć

Ocena pracy zaliczeniowej – etiudy filmowej

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać studenta ze specyfiką gatunku filmowego, jakim jest dokument i przygotować go do wykorzystywania tego gatunku w pracy pedagogicznej. Warsztat ma za zadanie wyposażyć uczestnika w podstawową wiedzę dotyczącą realizacji filmu i umożliwić mu realizację własnych etiud.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Film dokumentalny - specyfika gatunku (podejścia teoretyczne, polska szkoła dokumentu, dokumenty nietypowe - animacja dokumentalna, mockumentary)

2. Warsztat filmowca - pedagoga: praca koncepcyjna

3. Warsztat filmowca - pedagoga: tworzenie scenariusza

4. Warsztat filmowca - pedagoga: praca z aktorem

5. Warsztat filmowca - pedagoga: praca na planie - ruch kamery, oświetlenie

6. Warsztat filmowca - pedagoga: montaż, obróbka cyfrowa

7. Prezentacja własnych dokonań

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Brown B., Sztuka operatorska. Cinematography, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2014

Brown B., Światło w filmie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009

Hunter L., Kurs pisania scenariuszy, Wydawnictwo Filmowe 2012

Przylipiak M., Poetyka kina dokumentalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

Reisz K., Millar G., Technika montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2014

Lektura uzupełniająca:

Braveman B., Sztuka filmowania, Sekrety warsztatu operatora, Wydawnictwo Helion 2011

Brown B., Światło w filmie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009

Kędzielawska G., Przewodnik dokumentalisty, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź 2012

Uwagi:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest realizacja krótkiej etiudy filmowej.

Metody kształcenia:

* Dyskusja dydaktyczna

* Ćwiczenia

* Praca zespołach

Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności):

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15

Konsultacje projektowe: 10

Przygotowanie etiudy filmowej: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

W związku z sytuacją epidemiologiczną, realizujemy zajęcia zdalnie. Spotykamy się w godzinach rzeczywistych odpowiadających planom w USOSie czyli co czwartek o godzinie 11.40 na profilu dr Marek Siwicki i kanale warsztaty dziennikarskie i filmowe. Tam też zamieszczone też będą wszelkie materiały kierowane do uczestników zajęć -także prezentacje ale i pliki PDF artykułów, książek czy tekstów do zapoznania się czy stanowiących podstawę przygotowania się do zajęć, także prac będących podstawą uzyskania oceny. Podstawą uzyskania oceny dostatecznej jest udział we wszystkich zajęciach – jedna nieobecność usprawiedliwiona. Ocena dobra to jedna prace pisemna, bardzo dobra – dwie prace pisemne.

Poniżej kod kanału oraz link do grupy na Microsoft TEAMS

3u6v0ua

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4cc5b88510c3473b814b3cdbb37b5424%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fb312aa-ccef-4be2-a23b-de8c08700f22&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.