Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesny etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-WET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesny etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Obow. dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu etosu dla budowania więzi społecznych i jego wychowawczego znaczenia.

PE2_W13

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o działalności artystycznej i kulturalnej podejmowanej w różnych środowiskach wychowawczych.

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie twórczości artystycznej i animacji kulturalnej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat etosu twórczości i animacji kulturowej.

PE2_U05

- Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w obszarze twórczości teatralnej i animacji kulturowej, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów.

PE2_U07

- Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych w obszarze działalności artystycznej i kulturalnej.

PE2_U11

- Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników działalności artystycznej i kulturalnej oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

PE2_U12

- Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K05

- Jest przekonany o konieczności i przestrzegania zasad etyki w twórczości i działalności artystycznej oraz kulturalnej.

PE2_K07

- Jest wrażliwy na problemy edukacyjne związane z twórczością artystyczną i kulturalną oraz gotowy do komunikowania się i współpracy w obszarze kultury.

PE2_K09

- Wykazuje wrażliwość i gotowość do działania, w zgodzie z etosem twórczości artystycznej i kulturalnej, na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie metodologiczne – moralność, etyka, etos, etos deklarowany, etos realizowany (2 godz.)

2. Etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej jako suma wartości artystycznych, estetycznych i moralnych (2 godz.)

3. Etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej jako wyraz realizacji prawa człowieka do aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenia oraz odbioru sztuki. Człowiek jako centrum działań artystycznych i kulturowych (2 godz.)

4. Wolności artystyczna a odpowiedzialność społeczna edukatora, animatora kultury. Krytyka ustalonych norm społecznych, walka z uprzedzeniami i stereotypami, skandalizacja jako elementy wyznaczające kierunek działań twórczych (2 godz.)

5. Sztuka (dla) społeczeństwa czy sztuka tworzona (wespół z) społeczeństwem, czyli wartości i postawy budujące etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej – uspołecznienie, współpraca, wspólnotowość, wzajemna pomoc, solidarność, równość, humanitaryzm, świadomość obywatelska (4 godz.)

6. „Być” czy „mieć”? Rola edukatora i animatora kultury w dzisiejszym świecie – konsumpcja, globalny kapitalizm, kryzys kultury, prymat wartości materialnych, estetyzacja życia codziennego, kultura obnażania, nowy indywidualizm jako główne wyzwania pracy artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie metodologiczne – specyfika etosu twórczości artystycznej i działalności kulturowej na tle innych etosów. Próba zarysowania horyzontu współczesnego etosu twórczości artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

2. Pozycja artysty, twórcy, edukatora i animatora kultury w społeczeństwie – analiza przekazów medialnych (2 godz.)

3. Aksjologiczna mapa twórczości artystycznej i działalności kulturowej – analiza wybranych manifestów twórczych, programów artystycznych oraz przykładów działań twórczych pod kątem odróżniania komponentów artystycznych, estetycznych i moralnych: Antonin Artaud i Teatr Okrucieństwa, Jerzy Grotowski i Teatr Laboratorium, Tadeusz Kantor i Teatr Cricot 2, Teatr Ósmego Dnia, Grzegorz Jarzyna, polska sztuka krytyczna, polska szkoła dokumentu na przykładzie twórczości Kazimierza Karabasza i Krzysztofa Kieślowskiego, Dogma 95 na przykładzie fragmentów filmów Larsa Von Teriera i Thomasa Vinterberga (2 godz.)

4. Czy twórcy wolno więcej? Próba wyznaczenia granic wolności artystycznej i odpowiedzialności społecznej artystów, edukatorów i animatorów kultury na wybranych przykładach: Anders Serrano, Orlan, Dorota Nieznalska, Katarzyna Kozyra, Grzegorz Jarzyna, Andrzej Raczkowski, Grzegorz Pacek – dokument „Jestem zły”, Marcin Koszałka – dokument „Takiego pięknego syna urodziłam” (2 godz.)

5. Społeczna misja twórców, edukatorów i animatorów kultury – rozbudowanie siatki wartości, cnót oraz postaw budujących współczesny etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

6. Jak kształtować kompetencje etyczne za pośrednictwem kultury i sztuki? - analiza na podstawie wybranych działań i projektów edukacyjnych: m. in. Platforma Kultury przy Narodowym Centrum Kultury, projekt Eduakcje CSW Toruń, projekt „Podwórko” i inne działania płockiego Stowarzyszenia „OTO JA”, lokalne teatry alternatywne dla dzieci i młodzieży oraz przykłady innych projektów realizowanych w ośrodkach kultury w województwie mazowieckim (4 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. „Edukacja + Animacja”, praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, (wybrane artykuły).

2. „Edukacja kulturalna”, praca zbiorowa, Warszawa 2008, (wybrane artykuły)

3. „Etyka i Estetyka”, „Kwartalnik Filmowy”, 2000, nr 29-30, (wybrane artykuły).

4. „Gdy inni włączają, ja wyłączam kamerę. Z Jackiem Bławutem rozmawia Tadeusz Szyma”, [w:] „Kino”, nr 5/2004.

5. „Nowe media + Edukacja kultury”, praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, (wybrane artykuły).

6. „Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013-2020”, red. Wojciech Kłosowski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

7. Artaud Antonin, „Teatr i jego sobowtór”, Warszawa 1978

8. Dziemidok Bohdan, „O potrzebie odróżniania artystycznego i estetycznego wartościowania sztuki”, [w:] „Główne kontrowersje estetyki współczesnej”, PWN, Warszawa 2002.

9. Grotowski Jerzy, „Ku teatrowi ubogiemu”, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.

10. Jankiewicz Paweł, „Etos sztuki a prawo”, racjonalista.pl.

11. Karabasz Kazimierz, „Bez fikcji – z notatek filmowego dokumentalisty”, Warszawa 1985.

12. Knaś Piotr, „Animator kultury. Terapia grupowa, aktywizacja, lokalizacja, kapitalizacja”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

13. Kubecka Magdalena, „Animator kultury – zawód czy sposób ulepszania świata?”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

14. Mauricio Paulo, Teodoro Ana, „Animator społeczno-kulturowy w społeczeństwie opartym na wiedzy”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

15. Moriarty Gerri, „Community arts a kwestia jakości”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

16. Ossowska Maria „Ethos rycerski i jego odmiany”, różne wydania, (fragmenty).

17. Ossowska Maria, „Moralność mieszczańska”, różne wydania, (fragmenty).

18. Ossowska Maria, „Ocena moralna i ocena estetyczna”, [w:] „Podstawy nauki o moralności”, różne wydania.

19. Ossowska Maria, „Zróżnicowania społeczne wpływające na zróżnicowanie ethosu”, „Moralność i sztuka”, [w:] „Socjologia moralności”, różne wydania.

21. "Lokalnie: Animacja kultury/ Community Arts", Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.

22. "Kierunek Kultura: uwaga na podmioty", red. Wojciech Kłosowski, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2012.

23. Czyżewski Krzysztof, "Etos Amatora", www.slot.art.pl.

strony internetowe:

1. www.filmotekaszkolna.pl

2. www.ninateka.pl

3. www.platformakultury.pl

Uwagi:

opis metod kształcenia: wykład, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstami kultury (literatura przedmiotu, twórczość artystyczna, film, spektakle teatralne, projekty artystyczne i edukacyjne), analiza tekstów kultury, prezentacje multimedialne, metody waloryzacyjne (eksponujące wartości)

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 30 godz.

inne zadania: 30

sumaryczna liczba godzin: 120 godz. = 4 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie metodologiczne – moralność, etyka, etos, etos deklarowany, etos realizowany (2 godz.)

2. Etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej jako suma wartości artystycznych, estetycznych i moralnych (2 godz.)

3. Etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej jako wyraz realizacji prawa człowieka do aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenia oraz odbioru sztuki. Człowiek jako centrum działań artystycznych i kulturowych (2 godz.)

4. Wolności artystyczna a odpowiedzialność społeczna edukatora, animatora kultury. Krytyka ustalonych norm społecznych, walka z uprzedzeniami i stereotypami, skandalizacja jako elementy wyznaczające kierunek działań twórczych (2 godz.)

5. Sztuka (dla) społeczeństwa czy sztuka tworzona (wespół z) społeczeństwem, czyli wartości i postawy budujące etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej – uspołecznienie, współpraca, wspólnotowość, wzajemna pomoc, solidarność, równość, humanitaryzm, świadomość obywatelska (4 godz.)

6. „Być” czy „mieć”? Rola edukatora i animatora kultury w dzisiejszym świecie – konsumpcja, globalny kapitalizm, kryzys kultury, prymat wartości materialnych, estetyzacja życia codziennego, kultura obnażania, nowy indywidualizm jako główne wyzwania pracy artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie metodologiczne – specyfika etosu twórczości artystycznej i działalności kulturowej na tle innych etosów. Próba zarysowania horyzontu współczesnego etosu twórczości artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

2. Pozycja artysty, twórcy, edukatora i animatora kultury w społeczeństwie – analiza przekazów medialnych (2 godz.)

3. Aksjologiczna mapa twórczości artystycznej i działalności kulturowej – analiza wybranych manifestów twórczych, programów artystycznych oraz przykładów działań twórczych pod kątem odróżniania komponentów artystycznych, estetycznych i moralnych: Antonin Artaud i Teatr Okrucieństwa, Jerzy Grotowski i Teatr Laboratorium, Tadeusz Kantor i Teatr Cricot 2, Teatr Ósmego Dnia, Grzegorz Jarzyna, polska sztuka krytyczna, polska szkoła dokumentu na przykładzie twórczości Kazimierza Karabasza i Krzysztofa Kieślowskiego, Dogma 95 na przykładzie fragmentów filmów Larsa Von Teriera i Thomasa Vinterberga (2 godz.)

4. Czy twórcy wolno więcej? Próba wyznaczenia granic wolności artystycznej i odpowiedzialności społecznej artystów, edukatorów i animatorów kultury na wybranych przykładach: Anders Serrano, Orlan, Dorota Nieznalska, Katarzyna Kozyra, Grzegorz Jarzyna, Andrzej Raczkowski, Grzegorz Pacek – dokument „Jestem zły”, Marcin Koszałka – dokument „Takiego pięknego syna urodziłam” (2 godz.)

5. Społeczna misja twórców, edukatorów i animatorów kultury – rozbudowanie siatki wartości, cnót oraz postaw budujących współczesny etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

6. Jak kształtować kompetencje etyczne za pośrednictwem kultury i sztuki? - analiza na podstawie wybranych działań i projektów edukacyjnych: m. in. Platforma Kultury przy Narodowym Centrum Kultury, projekt Eduakcje CSW Toruń, projekt „Podwórko” i inne działania płockiego Stowarzyszenia „OTO JA”, lokalne teatry alternatywne dla dzieci i młodzieży oraz przykłady innych projektów realizowanych w ośrodkach kultury w województwie mazowieckim (4 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. „Edukacja + Animacja”, praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, (wybrane artykuły).

2. „Edukacja kulturalna”, praca zbiorowa, Warszawa 2008, (wybrane artykuły)

3. „Etyka i Estetyka”, „Kwartalnik Filmowy”, 2000, nr 29-30, (wybrane artykuły).

4. „Gdy inni włączają, ja wyłączam kamerę. Z Jackiem Bławutem rozmawia Tadeusz Szyma”, [w:] „Kino”, nr 5/2004.

5. „Nowe media + Edukacja kultury”, praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, (wybrane artykuły).

6. „Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013-2020”, red. Wojciech Kłosowski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

7. Artaud Antonin, „Teatr i jego sobowtór”, Warszawa 1978

8. Dziemidok Bohdan, „O potrzebie odróżniania artystycznego i estetycznego wartościowania sztuki”, [w:] „Główne kontrowersje estetyki współczesnej”, PWN, Warszawa 2002.

9. Grotowski Jerzy, „Ku teatrowi ubogiemu”, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.

10. Jankiewicz Paweł, „Etos sztuki a prawo”, racjonalista.pl.

11. Karabasz Kazimierz, „Bez fikcji – z notatek filmowego dokumentalisty”, Warszawa 1985.

12. Knaś Piotr, „Animator kultury. Terapia grupowa, aktywizacja, lokalizacja, kapitalizacja”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

13. Kubecka Magdalena, „Animator kultury – zawód czy sposób ulepszania świata?”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

14. Mauricio Paulo, Teodoro Ana, „Animator społeczno-kulturowy w społeczeństwie opartym na wiedzy”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

15. Moriarty Gerri, „Community arts a kwestia jakości”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

16. Ossowska Maria „Ethos rycerski i jego odmiany”, różne wydania, (fragmenty).

17. Ossowska Maria, „Moralność mieszczańska”, różne wydania, (fragmenty).

18. Ossowska Maria, „Ocena moralna i ocena estetyczna”, [w:] „Podstawy nauki o moralności”, różne wydania.

19. Ossowska Maria, „Zróżnicowania społeczne wpływające na zróżnicowanie ethosu”, „Moralność i sztuka”, [w:] „Socjologia moralności”, różne wydania.

21. "Lokalnie: Animacja kultury/ Community Arts", Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.

22. "Kierunek Kultura: uwaga na podmioty", red. Wojciech Kłosowski, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2012.

23. Czyżewski Krzysztof, "Etos Amatora", www.slot.art.pl.

strony internetowe:

1. www.filmotekaszkolna.pl

2. www.ninateka.pl

3. www.platformakultury.pl

Uwagi:

opis metod kształcenia: wykład, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstami kultury (literatura przedmiotu, twórczość artystyczna, film, spektakle teatralne, projekty artystyczne i edukacyjne), analiza tekstów kultury, prezentacje multimedialne, metody waloryzacyjne (eksponujące wartości)

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 30 godz.

inne zadania: 30

sumaryczna liczba godzin: 120 godz. = 4 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki, Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie metodologiczne – moralność, etyka, etos, etos deklarowany, etos realizowany (2 godz.)

2. Etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej jako suma wartości artystycznych, estetycznych i moralnych (2 godz.)

3. Etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej jako wyraz realizacji prawa człowieka do aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenia oraz odbioru sztuki. Człowiek jako centrum działań artystycznych i kulturowych (2 godz.)

4. Wolności artystyczna a odpowiedzialność społeczna edukatora, animatora kultury. Krytyka ustalonych norm społecznych, walka z uprzedzeniami i stereotypami, skandalizacja jako elementy wyznaczające kierunek działań twórczych (2 godz.)

5. Sztuka (dla) społeczeństwa czy sztuka tworzona (wespół z) społeczeństwem, czyli wartości i postawy budujące etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej – uspołecznienie, współpraca, wspólnotowość, wzajemna pomoc, solidarność, równość, humanitaryzm, świadomość obywatelska (4 godz.)

6. „Być” czy „mieć”? Rola edukatora i animatora kultury w dzisiejszym świecie – konsumpcja, globalny kapitalizm, kryzys kultury, prymat wartości materialnych, estetyzacja życia codziennego, kultura obnażania, nowy indywidualizm jako główne wyzwania pracy artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie metodologiczne – specyfika etosu twórczości artystycznej i działalności kulturowej na tle innych etosów. Próba zarysowania horyzontu współczesnego etosu twórczości artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

2. Pozycja artysty, twórcy, edukatora i animatora kultury w społeczeństwie – analiza przekazów medialnych (2 godz.)

3. Aksjologiczna mapa twórczości artystycznej i działalności kulturowej – analiza wybranych manifestów twórczych, programów artystycznych oraz przykładów działań twórczych pod kątem odróżniania komponentów artystycznych, estetycznych i moralnych: Antonin Artaud i Teatr Okrucieństwa, Jerzy Grotowski i Teatr Laboratorium, Tadeusz Kantor i Teatr Cricot 2, Teatr Ósmego Dnia, Grzegorz Jarzyna, polska sztuka krytyczna, polska szkoła dokumentu na przykładzie twórczości Kazimierza Karabasza i Krzysztofa Kieślowskiego, Dogma 95 na przykładzie fragmentów filmów Larsa Von Teriera i Thomasa Vinterberga (2 godz.)

4. Czy twórcy wolno więcej? Próba wyznaczenia granic wolności artystycznej i odpowiedzialności społecznej artystów, edukatorów i animatorów kultury na wybranych przykładach: Anders Serrano, Orlan, Dorota Nieznalska, Katarzyna Kozyra, Grzegorz Jarzyna, Andrzej Raczkowski, Grzegorz Pacek – dokument „Jestem zły”, Marcin Koszałka – dokument „Takiego pięknego syna urodziłam” (2 godz.)

5. Społeczna misja twórców, edukatorów i animatorów kultury – rozbudowanie siatki wartości, cnót oraz postaw budujących współczesny etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

6. Jak kształtować kompetencje etyczne za pośrednictwem kultury i sztuki? - analiza na podstawie wybranych działań i projektów edukacyjnych: m. in. Platforma Kultury przy Narodowym Centrum Kultury, projekt Eduakcje CSW Toruń, projekt „Podwórko” i inne działania płockiego Stowarzyszenia „OTO JA”, lokalne teatry alternatywne dla dzieci i młodzieży oraz przykłady innych projektów realizowanych w ośrodkach kultury w województwie mazowieckim (4 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. „Edukacja + Animacja”, praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, (wybrane artykuły).

2. „Edukacja kulturalna”, praca zbiorowa, Warszawa 2008, (wybrane artykuły)

3. „Etyka i Estetyka”, „Kwartalnik Filmowy”, 2000, nr 29-30, (wybrane artykuły).

4. „Gdy inni włączają, ja wyłączam kamerę. Z Jackiem Bławutem rozmawia Tadeusz Szyma”, [w:] „Kino”, nr 5/2004.

5. „Nowe media + Edukacja kultury”, praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, (wybrane artykuły).

6. „Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013-2020”, red. Wojciech Kłosowski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

7. Artaud Antonin, „Teatr i jego sobowtór”, Warszawa 1978

8. Dziemidok Bohdan, „O potrzebie odróżniania artystycznego i estetycznego wartościowania sztuki”, [w:] „Główne kontrowersje estetyki współczesnej”, PWN, Warszawa 2002.

9. Grotowski Jerzy, „Ku teatrowi ubogiemu”, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.

10. Jankiewicz Paweł, „Etos sztuki a prawo”, racjonalista.pl.

11. Karabasz Kazimierz, „Bez fikcji – z notatek filmowego dokumentalisty”, Warszawa 1985.

12. Knaś Piotr, „Animator kultury. Terapia grupowa, aktywizacja, lokalizacja, kapitalizacja”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

13. Kubecka Magdalena, „Animator kultury – zawód czy sposób ulepszania świata?”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

14. Mauricio Paulo, Teodoro Ana, „Animator społeczno-kulturowy w społeczeństwie opartym na wiedzy”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

15. Moriarty Gerri, „Community arts a kwestia jakości”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

16. Ossowska Maria „Ethos rycerski i jego odmiany”, różne wydania, (fragmenty).

17. Ossowska Maria, „Moralność mieszczańska”, różne wydania, (fragmenty).

18. Ossowska Maria, „Ocena moralna i ocena estetyczna”, [w:] „Podstawy nauki o moralności”, różne wydania.

19. Ossowska Maria, „Zróżnicowania społeczne wpływające na zróżnicowanie ethosu”, „Moralność i sztuka”, [w:] „Socjologia moralności”, różne wydania.

21. "Lokalnie: Animacja kultury/ Community Arts", Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.

22. "Kierunek Kultura: uwaga na podmioty", red. Wojciech Kłosowski, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2012.

23. Czyżewski Krzysztof, "Etos Amatora", www.slot.art.pl.

strony internetowe:

1. www.filmotekaszkolna.pl

2. www.ninateka.pl

3. www.platformakultury.pl

Uwagi:

opis metod kształcenia: wykład, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstami kultury (literatura przedmiotu, twórczość artystyczna, film, spektakle teatralne, projekty artystyczne i edukacyjne), analiza tekstów kultury, prezentacje multimedialne, metody waloryzacyjne (eksponujące wartości)

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 30 godz.

inne zadania: 30

sumaryczna liczba godzin: 120 godz. = 4 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Rąb
Prowadzący grup: Łukasz Rąb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie metodologiczne – moralność, etyka, etos, etos deklarowany, etos realizowany (2 godz.)

2. Etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej jako suma wartości artystycznych, estetycznych i moralnych (2 godz.)

3. Etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej jako wyraz realizacji prawa człowieka do aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenia oraz odbioru sztuki. Człowiek jako centrum działań artystycznych i kulturowych (2 godz.)

4. Wolności artystyczna a odpowiedzialność społeczna edukatora, animatora kultury. Krytyka ustalonych norm społecznych, walka z uprzedzeniami i stereotypami, skandalizacja jako elementy wyznaczające kierunek działań twórczych (2 godz.)

5. Sztuka (dla) społeczeństwa czy sztuka tworzona (wespół z) społeczeństwem, czyli wartości i postawy budujące etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej – uspołecznienie, współpraca, wspólnotowość, wzajemna pomoc, solidarność, równość, humanitaryzm, świadomość obywatelska (4 godz.)

6. „Być” czy „mieć”? Rola edukatora i animatora kultury w dzisiejszym świecie – konsumpcja, globalny kapitalizm, kryzys kultury, prymat wartości materialnych, estetyzacja życia codziennego, kultura obnażania, nowy indywidualizm jako główne wyzwania pracy artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie metodologiczne – specyfika etosu twórczości artystycznej i działalności kulturowej na tle innych etosów. Próba zarysowania horyzontu współczesnego etosu twórczości artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

2. Pozycja artysty, twórcy, edukatora i animatora kultury w społeczeństwie – analiza przekazów medialnych (2 godz.)

3. Aksjologiczna mapa twórczości artystycznej i działalności kulturowej – analiza wybranych manifestów twórczych, programów artystycznych oraz przykładów działań twórczych pod kątem odróżniania komponentów artystycznych, estetycznych i moralnych: Antonin Artaud i Teatr Okrucieństwa, Jerzy Grotowski i Teatr Laboratorium, Tadeusz Kantor i Teatr Cricot 2, Teatr Ósmego Dnia, Grzegorz Jarzyna, polska sztuka krytyczna, polska szkoła dokumentu na przykładzie twórczości Kazimierza Karabasza i Krzysztofa Kieślowskiego, Dogma 95 na przykładzie fragmentów filmów Larsa Von Teriera i Thomasa Vinterberga (2 godz.)

4. Czy twórcy wolno więcej? Próba wyznaczenia granic wolności artystycznej i odpowiedzialności społecznej artystów, edukatorów i animatorów kultury na wybranych przykładach: Anders Serrano, Orlan, Dorota Nieznalska, Katarzyna Kozyra, Grzegorz Jarzyna, Andrzej Raczkowski, Grzegorz Pacek – dokument „Jestem zły”, Marcin Koszałka – dokument „Takiego pięknego syna urodziłam” (2 godz.)

5. Społeczna misja twórców, edukatorów i animatorów kultury – rozbudowanie siatki wartości, cnót oraz postaw budujących współczesny etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

6. Jak kształtować kompetencje etyczne za pośrednictwem kultury i sztuki? - analiza na podstawie wybranych działań i projektów edukacyjnych: m. in. Platforma Kultury przy Narodowym Centrum Kultury, projekt Eduakcje CSW Toruń, projekt „Podwórko” i inne działania płockiego Stowarzyszenia „OTO JA”, lokalne teatry alternatywne dla dzieci i młodzieży oraz przykłady innych projektów realizowanych w ośrodkach kultury w województwie mazowieckim (4 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. „Edukacja + Animacja”, praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, (wybrane artykuły).

2. „Edukacja kulturalna”, praca zbiorowa, Warszawa 2008, (wybrane artykuły)

3. „Etyka i Estetyka”, „Kwartalnik Filmowy”, 2000, nr 29-30, (wybrane artykuły).

4. „Gdy inni włączają, ja wyłączam kamerę. Z Jackiem Bławutem rozmawia Tadeusz Szyma”, [w:] „Kino”, nr 5/2004.

5. „Nowe media + Edukacja kultury”, praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, (wybrane artykuły).

6. „Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013-2020”, red. Wojciech Kłosowski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

7. Artaud Antonin, „Teatr i jego sobowtór”, Warszawa 1978

8. Dziemidok Bohdan, „O potrzebie odróżniania artystycznego i estetycznego wartościowania sztuki”, [w:] „Główne kontrowersje estetyki współczesnej”, PWN, Warszawa 2002.

9. Grotowski Jerzy, „Ku teatrowi ubogiemu”, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.

10. Jankiewicz Paweł, „Etos sztuki a prawo”, racjonalista.pl.

11. Karabasz Kazimierz, „Bez fikcji – z notatek filmowego dokumentalisty”, Warszawa 1985.

12. Knaś Piotr, „Animator kultury. Terapia grupowa, aktywizacja, lokalizacja, kapitalizacja”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

13. Kubecka Magdalena, „Animator kultury – zawód czy sposób ulepszania świata?”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

14. Mauricio Paulo, Teodoro Ana, „Animator społeczno-kulturowy w społeczeństwie opartym na wiedzy”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

15. Moriarty Gerri, „Community arts a kwestia jakości”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

16. Ossowska Maria „Ethos rycerski i jego odmiany”, różne wydania, (fragmenty).

17. Ossowska Maria, „Moralność mieszczańska”, różne wydania, (fragmenty).

18. Ossowska Maria, „Ocena moralna i ocena estetyczna”, [w:] „Podstawy nauki o moralności”, różne wydania.

19. Ossowska Maria, „Zróżnicowania społeczne wpływające na zróżnicowanie ethosu”, „Moralność i sztuka”, [w:] „Socjologia moralności”, różne wydania.

21. "Lokalnie: Animacja kultury/ Community Arts", Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.

22. "Kierunek Kultura: uwaga na podmioty", red. Wojciech Kłosowski, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2012.

23. Czyżewski Krzysztof, "Etos Amatora", www.slot.art.pl.

strony internetowe:

1. www.filmotekaszkolna.pl

2. www.ninateka.pl

3. www.platformakultury.pl

Uwagi:

opis metod kształcenia: wykład, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstami kultury (literatura przedmiotu, twórczość artystyczna, film, spektakle teatralne, projekty artystyczne i edukacyjne), analiza tekstów kultury, prezentacje multimedialne, metody waloryzacyjne (eksponujące wartości)

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 30 godz.

inne zadania: 30

sumaryczna liczba godzin: 120 godz. = 4 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Stachowska
Prowadzący grup: Iwona Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium w formie pytań otwartych i zamkniętych rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury, wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie metodologiczne – moralność, etyka, etos, etos deklarowany, etos realizowany (2 godz.)

2. Etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej jako suma wartości artystycznych, estetycznych i moralnych (2 godz.)

3. Etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej jako wyraz realizacji prawa człowieka do aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenia oraz odbioru sztuki. Człowiek jako centrum działań artystycznych i kulturowych (2 godz.)

4. Wolności artystyczna a odpowiedzialność społeczna edukatora, animatora kultury. Krytyka ustalonych norm społecznych, walka z uprzedzeniami i stereotypami, skandalizacja jako elementy wyznaczające kierunek działań twórczych (2 godz.)

5. Sztuka (dla) społeczeństwa czy sztuka tworzona (wespół z) społeczeństwem, czyli wartości i postawy budujące etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej – uspołecznienie, współpraca, wspólnotowość, wzajemna pomoc, solidarność, równość, humanitaryzm, świadomość obywatelska (4 godz.)

6. „Być” czy „mieć”? Rola edukatora i animatora kultury w dzisiejszym świecie – konsumpcja, globalny kapitalizm, kryzys kultury, prymat wartości materialnych, estetyzacja życia codziennego, kultura obnażania, nowy indywidualizm jako główne wyzwania pracy artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie metodologiczne – specyfika etosu twórczości artystycznej i działalności kulturowej na tle innych etosów. Próba zarysowania horyzontu współczesnego etosu twórczości artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

2. Pozycja artysty, twórcy, edukatora i animatora kultury w społeczeństwie – analiza przekazów medialnych (2 godz.)

3. Aksjologiczna mapa twórczości artystycznej i działalności kulturowej – analiza wybranych manifestów twórczych, programów artystycznych oraz przykładów działań twórczych pod kątem odróżniania komponentów artystycznych, estetycznych i moralnych: Antonin Artaud i Teatr Okrucieństwa, Jerzy Grotowski i Teatr Laboratorium, Tadeusz Kantor i Teatr Cricot 2, Teatr Ósmego Dnia, Grzegorz Jarzyna, polska sztuka krytyczna, polska szkoła dokumentu na przykładzie twórczości Kazimierza Karabasza i Krzysztofa Kieślowskiego, Dogma 95 na przykładzie fragmentów filmów Larsa Von Teriera i Thomasa Vinterberga (2 godz.)

4. Czy twórcy wolno więcej? Próba wyznaczenia granic wolności artystycznej i odpowiedzialności społecznej artystów, edukatorów i animatorów kultury na wybranych przykładach: Anders Serrano, Orlan, Dorota Nieznalska, Katarzyna Kozyra, Grzegorz Jarzyna, Andrzej Raczkowski, Grzegorz Pacek – dokument „Jestem zły”, Marcin Koszałka – dokument „Takiego pięknego syna urodziłam” (2 godz.)

5. Społeczna misja twórców, edukatorów i animatorów kultury – rozbudowanie siatki wartości, cnót oraz postaw budujących współczesny etos twórczości artystycznej i działalności kulturowej (2 godz.)

6. Jak kształtować kompetencje etyczne za pośrednictwem kultury i sztuki? - analiza na podstawie wybranych działań i projektów edukacyjnych: m. in. Platforma Kultury przy Narodowym Centrum Kultury, projekt Eduakcje CSW Toruń, projekt „Podwórko” i inne działania płockiego Stowarzyszenia „OTO JA”, lokalne teatry alternatywne dla dzieci i młodzieży oraz przykłady innych projektów realizowanych w ośrodkach kultury w województwie mazowieckim (4 godz.)

7. Podsumowanie (1 godz.)

Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

1. „Edukacja + Animacja”, praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, (wybrane artykuły).

2. „Edukacja kulturalna”, praca zbiorowa, Warszawa 2008, (wybrane artykuły)

3. „Etyka i Estetyka”, „Kwartalnik Filmowy”, 2000, nr 29-30, (wybrane artykuły).

4. „Gdy inni włączają, ja wyłączam kamerę. Z Jackiem Bławutem rozmawia Tadeusz Szyma”, [w:] „Kino”, nr 5/2004.

5. „Nowe media + Edukacja kultury”, praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, (wybrane artykuły).

6. „Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013-2020”, red. Wojciech Kłosowski, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.

7. Artaud Antonin, „Teatr i jego sobowtór”, Warszawa 1978

8. Dziemidok Bohdan, „O potrzebie odróżniania artystycznego i estetycznego wartościowania sztuki”, [w:] „Główne kontrowersje estetyki współczesnej”, PWN, Warszawa 2002.

9. Grotowski Jerzy, „Ku teatrowi ubogiemu”, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.

10. Jankiewicz Paweł, „Etos sztuki a prawo”, racjonalista.pl.

11. Karabasz Kazimierz, „Bez fikcji – z notatek filmowego dokumentalisty”, Warszawa 1985.

12. Knaś Piotr, „Animator kultury. Terapia grupowa, aktywizacja, lokalizacja, kapitalizacja”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

13. Kubecka Magdalena, „Animator kultury – zawód czy sposób ulepszania świata?”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

14. Mauricio Paulo, Teodoro Ana, „Animator społeczno-kulturowy w społeczeństwie opartym na wiedzy”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

15. Moriarty Gerri, „Community arts a kwestia jakości”, [w:] „Zawód: Animator”, kwartalnik Res Publica Nowa, nr 21/2013.

16. Ossowska Maria „Ethos rycerski i jego odmiany”, różne wydania, (fragmenty).

17. Ossowska Maria, „Moralność mieszczańska”, różne wydania, (fragmenty).

18. Ossowska Maria, „Ocena moralna i ocena estetyczna”, [w:] „Podstawy nauki o moralności”, różne wydania.

19. Ossowska Maria, „Zróżnicowania społeczne wpływające na zróżnicowanie ethosu”, „Moralność i sztuka”, [w:] „Socjologia moralności”, różne wydania.

21. "Lokalnie: Animacja kultury/ Community Arts", Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.

22. "Kierunek Kultura: uwaga na podmioty", red. Wojciech Kłosowski, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2012.

23. Czyżewski Krzysztof, "Etos Amatora", www.slot.art.pl.

strony internetowe:

1. www.filmotekaszkolna.pl

2. www.ninateka.pl

3. www.platformakultury.pl

Uwagi:

opis metod kształcenia: wykład, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstami kultury (literatura przedmiotu, twórczość artystyczna, film, spektakle teatralne, projekty artystyczne i edukacyjne), analiza tekstów kultury, prezentacje multimedialne, metody waloryzacyjne (eksponujące wartości)

nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 30 godz.

inne zadania: 30

sumaryczna liczba godzin: 120 godz. = 4 punkt ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.