Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reżyseria teatralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-RTE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reżyseria teatralna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Obow. dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W13

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowawczej roli działalności teatralnej i roli, jaką odgrywa w niej postać reżysera.

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie reżyserii teatralnej.

PE2_W19

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o działaniach reżysera teatralnego w różnych środowiskach wychowawczych.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat działalności reżyserskiej w różnych środowiskach wychowawczych.

PE2_U08

- Potrafi sprawnie posługiwać się wybranym i ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych w zakresie reżyserii teatralnej.

PE2_U09

- Przyjmując rolę reżysera spektaklu, potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych.

PE2_U12

- Umie kierować zespołem, przyjmując rolę lidera.

- Umie delegować zadania dla uczestników zajęć.

- Potrafi wyznaczać zadania zgodnie z wcześniej opracowanymi celami.

- Posiada zdolność kierowania spektaklem

- Posiada umiejętność pracy według scenariusza.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie produkcji teatralnej, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

PE2_K02

- Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych.

- Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie tworzenia spektaklu teatralnego.

PE2_K04

- Odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych w roli reżysera.

PE2_K05

- Wykazuje się profesjonalizmem w podejmowaniu decyzji artystycznych, przestrzega etyki zawodowej.

PE2_K06

- Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy reżyserskiej, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Daszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Daszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Tomasz Daszczuk, Sylwia Galanciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Współczesny teatr co raz częściej zaczyna operować na styku różnych dziedzin sztuki, konwencji, korzysta z nowych technologii w produkcji i promocji spektakli. Opowieść przestaje być linearna. Teatr amatorski również nie oprze się temu zjawisku. Reżyserzy, animatorzy działań teatralnych muszą być gotowi na podjęcie nowego wyzwania.

Praca z dziećmi i młodzieżą musi być próbą przygotowania młodego odbiorcy na kontakt z nowymi zjawiskami w teatrze. Zmienia się język, nie da się zlekceważyć kultury obrazkowej, nowych mediów.

Praca reżysera teatru dzieci i młodzieży to praca w laboratorium, celem jego działań nie jest naśladowanie teatru zawodowego. I to chyba jedna z głównych zasad, która w centrum stawia uczestnika, sam proces – efekt końcowy pozostawiając jako jeden z etapów niekończącej się przygody teatralnej.

Warsztat jest próbą zabrania głosu w niekończącej się dyskusji czy reżyserii można nauczyć. Moja odpowiedź brzmi: Można (próbować)...

Metoda weryfikacji efektów kształcenia:

obrona przygotowanego konspektu zajęć/próby teatralnej.

Pełny opis:

Zaczynamy, czyli jak nie stracić grupy po pierwszym spotkaniu. (3 godz.)

Metody integracji oparte na grach i zabawach interakcyjnych. Jak zaspokoić oczekiwania uczestników: potrzebę akceptacji, prawo głosu, stworzyć przestrzeń do wyrażania opinii? Dynamika procesu grupowego. Struktura i dramaturgia warsztatu. Elementy warsztatu reżysera. Narzędzia teatralne.

2. Scenariusz autorski, czyli dlaczego warto sobie utrudniać. (3 godz.)

Jak korzystając z doświadczeń, obserwacji i zainteresowań uczestników stworzyć autorski scenariusz? Mapowanie pomysłów, poszerzanie kręgu inspiracji, zbieranie materiałów. Teatr improwizacji jako narzędzie pozyskiwania teksów. Środowisko lokalne jako źródło inspiracji. Adaptacja tekstów na potrzeby sceny.

3. Otwieranie czyli praca z tekstem. (3 godz.)

Interpretacja tekstu. Adaptacja tekstu na potrzeby sceny. Etiudy z wykorzystaniem różnych konwencji teatralnych.

4. Performatywność, czyli coś więcej niż spektakl. (3 godz.)

Jak łączyć różne konwencje teatralne, środki wyrazu artystycznego, tworząc widowisko? Happening, instalacja artystyczna, performance jako element procesu pracy nad spektaklem.

5. Postać, czyli od osobistych doświadczeń do charakteru postaci. (3 godz.)

Praca nad rolą w teatrze amatorskim. Teatr ruchu. Monolog. Dialog z partnerem. Scena zbiorowa.

6. Ciało – mówi/ciało - znaczy, czyli o podstawowym narzędziu aktora. (3 godz.)

Warsztat z elementami plastyki ciała, ruchu scenicznego, kompozycji.

7. Jak mnie słychać, czyli praca z głosem. (3 godz.)

Emisja głosu i ćwiczenia dykcyjne jako stały element warsztatu teatralnego. Jak nie zanudzić i nie zamęczyć - jak zachęcić do regularnych ćwiczeń.

8. Minimalizm, czyli jak komponować przestrzeń sceniczną. (3 godz.)

Rola światła i dźwięku w kreowaniu przestrzeni spektaklu. Zasady kompozycji. Kreowanie pola działań

w przestrzeni nieteatralnej. Rola multimediów w spektaklu. Kreatywna praca nad kostiumem i scenografią w ramach warsztatu z grupą.

9. Prowokacja, czyli działania w przestrzeni publicznej. (3 godz.)

Jak zaplanować i przeprowadzić akcję artystyczną w przestrzeni publicznej? Jak dokumentować zdarzenie? Jak wykorzystać przeprowadzone działania w przygotowywanym spektaklu?

10. O co w tym chodzi, czyli jak zrozumieć współczesny teatr. (3 godz.)

Kształtowanie świadomego widza. Jak pomóc młodemu widzowi odebrać spektakl? Jak zbudować warsztat wprowadzający w tematykę, zagadnienia, formy, konwencje poruszane w spektaklu? Od czego zacząć, na co zwrócić uwagę. Zasady budowania scenariusza, inspiracje, konteksty. Udział w warsztacie do spektaklu.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. „Gry dla aktorów i nieaktorów”, Augusto Boal, Wydawnictwo Cykady, Warszawa 2014

2. „Zawód: dramaturg”, praca zbiorowa, Notatnik Teatralny 58-59/2010, Wrocław 2010

3. „Dom gry – materiały z kursu pedagogiki teatralnej”, praca zbiorowa, Instytut teatralny, Warszawa 2009

4. Teatr edukacyjny. Komunikacja bez granic. Praca zbiorowa, Słupsk 2001

5. „Sztuka reżyserii”, Zygmunt Hubner, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

6. „Wprowadzenie do reżyserii”, Kazimierz Braun, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, 1998

7. „Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży”. Brian Way, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997

Lektury uzupełniające:

8. „Podręcznik dla aktorów”, Stephen Book, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007

9. „Sekrety techniki aktorskiej”, Andrzej Siedlecki, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007

10. „Teatr Przebudzenia”, Sara Clifford, Anna Herrmann, Wydawnictwo mała litera, Łódź- Warszawa 2003

Uwagi:

Zaliczenie odbywa się poprzez obronę przygotowanego konspektu zajęć/próby teatralnej.

Na końcową ocenę wpływa również frekwencja i aktywność na zajęciach.

Kryteria oceny:

atrakcyjność/celowość podjętego tematu (adekwatna do grupy wiekowej, potrzeb, zainteresowań itd.)

dramaturgia warsztatu

stopień wykorzystania nowych mediów

propozycje „bibliografii” do indywidualnych poszukiwań dla uczestników warsztatu

Metody kształcenia:

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia praktyczne

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 40 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 25 godz.

Przygotowanie projektu zaliczeniowego i jego prezentacja: 35 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Tomasz Daszczuk, Sylwia Galanciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Współczesny teatr co raz częściej zaczyna operować na styku różnych dziedzin sztuki, konwencji, korzysta z nowych technologii w produkcji i promocji spektakli. Opowieść przestaje być linearna. Teatr amatorski również nie oprze się temu zjawisku. Reżyserzy, animatorzy działań teatralnych muszą być gotowi na podjęcie nowego wyzwania.

Praca z dziećmi i młodzieżą musi być próbą przygotowania młodego odbiorcy na kontakt z nowymi zjawiskami w teatrze. Zmienia się język, nie da się zlekceważyć kultury obrazkowej, nowych mediów.

Praca reżysera teatru dzieci i młodzieży to praca w laboratorium, celem jego działań nie jest naśladowanie teatru zawodowego. I to chyba jedna z głównych zasad, która w centrum stawia uczestnika, sam proces – efekt końcowy pozostawiając jako jeden z etapów niekończącej się przygody teatralnej.

Warsztat jest próbą zabrania głosu w niekończącej się dyskusji czy reżyserii można nauczyć. Moja odpowiedź brzmi: Można (próbować)...

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

obrona przygotowanego konspektu zajęć/próby teatralnej

Pełny opis:

Zaczynamy, czyli jak nie stracić grupy po pierwszym spotkaniu. (3 godz.)

Metody integracji oparte na grach i zabawach interakcyjnych. Jak zaspokoić oczekiwania uczestników: potrzebę akceptacji, prawo głosu, stworzyć przestrzeń do wyrażania opinii? Dynamika procesu grupowego. Struktura i dramaturgia warsztatu. Elementy warsztatu reżysera. Narzędzia teatralne.

2. Scenariusz autorski, czyli dlaczego warto sobie utrudniać. (3 godz.)

Jak korzystając z doświadczeń, obserwacji i zainteresowań uczestników stworzyć autorski scenariusz? Mapowanie pomysłów, poszerzanie kręgu inspiracji, zbieranie materiałów. Teatr improwizacji jako narzędzie pozyskiwania teksów. Środowisko lokalne jako źródło inspiracji. Adaptacja tekstów na potrzeby sceny.

3. Otwieranie czyli praca z tekstem. (3 godz.)

Interpretacja tekstu. Adaptacja tekstu na potrzeby sceny. Etiudy z wykorzystaniem różnych konwencji teatralnych.

4. Performatywność, czyli coś więcej niż spektakl. (3 godz.)

Jak łączyć różne konwencje teatralne, środki wyrazu artystycznego, tworząc widowisko? Happening, instalacja artystyczna, performance jako element procesu pracy nad spektaklem.

5. Postać, czyli od osobistych doświadczeń do charakteru postaci. (3 godz.)

Praca nad rolą w teatrze amatorskim. Teatr ruchu. Monolog. Dialog z partnerem. Scena zbiorowa.

6. Ciało – mówi/ciało - znaczy, czyli o podstawowym narzędziu aktora. (3 godz.)

Warsztat z elementami plastyki ciała, ruchu scenicznego, kompozycji.

7. Jak mnie słychać, czyli praca z głosem. (3 godz.)

Emisja głosu i ćwiczenia dykcyjne jako stały element warsztatu teatralnego. Jak nie zanudzić i nie zamęczyć - jak zachęcić do regularnych ćwiczeń.

8. Minimalizm, czyli jak komponować przestrzeń sceniczną. (3 godz.)

Rola światła i dźwięku w kreowaniu przestrzeni spektaklu. Zasady kompozycji. Kreowanie pola działań

w przestrzeni nieteatralnej. Rola multimediów w spektaklu. Kreatywna praca nad kostiumem i scenografią w ramach warsztatu z grupą.

9. Prowokacja, czyli działania w przestrzeni publicznej. (3 godz.)

Jak zaplanować i przeprowadzić akcję artystyczną w przestrzeni publicznej? Jak dokumentować zdarzenie? Jak wykorzystać przeprowadzone działania w przygotowywanym spektaklu?

10. O co w tym chodzi, czyli jak zrozumieć współczesny teatr. (3 godz.)

Kształtowanie świadomego widza. Jak pomóc młodemu widzowi odebrać spektakl? Jak zbudować warsztat wprowadzający w tematykę, zagadnienia, formy, konwencje poruszane w spektaklu? Od czego zacząć, na co zwrócić uwagę. Zasady budowania scenariusza, inspiracje, konteksty. Udział w warsztacie do spektaklu.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. „Gry dla aktorów i nieaktorów”, Augusto Boal, Wydawnictwo Cykady, Warszawa 2014

2. „Zawód: dramaturg”, praca zbiorowa, Notatnik Teatralny 58-59/2010, Wrocław 2010

3. „Dom gry – materiały z kursu pedagogiki teatralnej”, praca zbiorowa, Instytut teatralny, Warszawa 2009

4. Teatr edukacyjny. Komunikacja bez granic. Praca zbiorowa, Słupsk 2001

5. „Sztuka reżyserii”, Zygmunt Hubner, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

6. „Wprowadzenie do reżyserii”, Kazimierz Braun, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, 1998

7. „Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży”. Brian Way, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997

Lektury uzupełniające:

8. „Podręcznik dla aktorów”, Stephen Book, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007

9. „Sekrety techniki aktorskiej”, Andrzej Siedlecki, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007

10. „Teatr Przebudzenia”, Sara Clifford, Anna Herrmann, Wydawnictwo mała litera, Łódź- Warszawa 2003

Uwagi:

Zaliczenie odbywa się poprzez obronę przygotowanego konspektu zajęć/próby teatralnej.

Na końcową ocenę wpływa również frekwencja i aktywność na zajęciach.

Kryteria oceny:

atrakcyjność/celowość podjętego tematu (adekwatna do grupy wiekowej, potrzeb, zainteresowań itd.)

dramaturgia warsztatu

stopień wykorzystania nowych mediów

propozycje „bibliografii” do indywidualnych poszukiwań dla uczestników warsztatu

Metody kształcenia:

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia praktyczne

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 40 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 25 godz.

Przygotowanie projektu zaliczeniowego i jego prezentacja: 35 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Współczesny teatr co raz częściej zaczyna operować na styku różnych dziedzin sztuki, konwencji, korzysta z nowych technologii w produkcji i promocji spektakli. Opowieść przestaje być linearna. Teatr amatorski również nie oprze się temu zjawisku. Reżyserzy, animatorzy działań teatralnych muszą być gotowi na podjęcie nowego wyzwania.

Praca z dziećmi i młodzieżą musi być próbą przygotowania młodego odbiorcy na kontakt z nowymi zjawiskami w teatrze. Zmienia się język, nie da się zlekceważyć kultury obrazkowej, nowych mediów.

Praca reżysera teatru dzieci i młodzieży to praca w laboratorium, celem jego działań nie jest naśladowanie teatru zawodowego. I to chyba jedna z głównych zasad, która w centrum stawia uczestnika, sam proces – efekt końcowy pozostawiając jako jeden z etapów niekończącej się przygody teatralnej.

Warsztat jest próbą zabrania głosu w niekończącej się dyskusji czy reżyserii można nauczyć. Moja odpowiedź brzmi: Można (próbować)...

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

obrona przygotowanego konspektu zajęć/próby teatralnej

Pełny opis:

Zaczynamy, czyli jak nie stracić grupy po pierwszym spotkaniu. (3 godz.)

Metody integracji oparte na grach i zabawach interakcyjnych. Jak zaspokoić oczekiwania uczestników: potrzebę akceptacji, prawo głosu, stworzyć przestrzeń do wyrażania opinii? Dynamika procesu grupowego. Struktura i dramaturgia warsztatu. Elementy warsztatu reżysera. Narzędzia teatralne.

2. Scenariusz autorski, czyli dlaczego warto sobie utrudniać. (3 godz.)

Jak korzystając z doświadczeń, obserwacji i zainteresowań uczestników stworzyć autorski scenariusz? Mapowanie pomysłów, poszerzanie kręgu inspiracji, zbieranie materiałów. Teatr improwizacji jako narzędzie pozyskiwania teksów. Środowisko lokalne jako źródło inspiracji. Adaptacja tekstów na potrzeby sceny.

3. Otwieranie czyli praca z tekstem. (3 godz.)

Interpretacja tekstu. Adaptacja tekstu na potrzeby sceny. Etiudy z wykorzystaniem różnych konwencji teatralnych.

4. Performatywność, czyli coś więcej niż spektakl. (3 godz.)

Jak łączyć różne konwencje teatralne, środki wyrazu artystycznego, tworząc widowisko? Happening, instalacja artystyczna, performance jako element procesu pracy nad spektaklem.

5. Postać, czyli od osobistych doświadczeń do charakteru postaci. (3 godz.)

Praca nad rolą w teatrze amatorskim. Teatr ruchu. Monolog. Dialog z partnerem. Scena zbiorowa.

6. Ciało – mówi/ciało - znaczy, czyli o podstawowym narzędziu aktora. (3 godz.)

Warsztat z elementami plastyki ciała, ruchu scenicznego, kompozycji.

7. Jak mnie słychać, czyli praca z głosem. (3 godz.)

Emisja głosu i ćwiczenia dykcyjne jako stały element warsztatu teatralnego. Jak nie zanudzić i nie zamęczyć - jak zachęcić do regularnych ćwiczeń.

8. Minimalizm, czyli jak komponować przestrzeń sceniczną. (3 godz.)

Rola światła i dźwięku w kreowaniu przestrzeni spektaklu. Zasady kompozycji. Kreowanie pola działań

w przestrzeni nieteatralnej. Rola multimediów w spektaklu. Kreatywna praca nad kostiumem i scenografią w ramach warsztatu z grupą.

9. Prowokacja, czyli działania w przestrzeni publicznej. (3 godz.)

Jak zaplanować i przeprowadzić akcję artystyczną w przestrzeni publicznej? Jak dokumentować zdarzenie? Jak wykorzystać przeprowadzone działania w przygotowywanym spektaklu?

10. O co w tym chodzi, czyli jak zrozumieć współczesny teatr. (3 godz.)

Kształtowanie świadomego widza. Jak pomóc młodemu widzowi odebrać spektakl? Jak zbudować warsztat wprowadzający w tematykę, zagadnienia, formy, konwencje poruszane w spektaklu? Od czego zacząć, na co zwrócić uwagę. Zasady budowania scenariusza, inspiracje, konteksty. Udział w warsztacie do spektaklu.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. „Gry dla aktorów i nieaktorów”, Augusto Boal, Wydawnictwo Cykady, Warszawa 2014

2. „Zawód: dramaturg”, praca zbiorowa, Notatnik Teatralny 58-59/2010, Wrocław 2010

3. „Dom gry – materiały z kursu pedagogiki teatralnej”, praca zbiorowa, Instytut teatralny, Warszawa 2009

4. Teatr edukacyjny. Komunikacja bez granic. Praca zbiorowa, Słupsk 2001

5. „Sztuka reżyserii”, Zygmunt Hubner, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

6. „Wprowadzenie do reżyserii”, Kazimierz Braun, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, 1998

7. „Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży”. Brian Way, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997

Lektury uzupełniające:

8. „Podręcznik dla aktorów”, Stephen Book, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007

9. „Sekrety techniki aktorskiej”, Andrzej Siedlecki, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007

10. „Teatr Przebudzenia”, Sara Clifford, Anna Herrmann, Wydawnictwo mała litera, Łódź- Warszawa 2003

Uwagi:

Zaliczenie odbywa się poprzez obronę przygotowanego konspektu zajęć/próby teatralnej.

Na końcową ocenę wpływa również frekwencja i aktywność na zajęciach.

Kryteria oceny:

atrakcyjność/celowość podjętego tematu (adekwatna do grupy wiekowej, potrzeb, zainteresowań itd.)

dramaturgia warsztatu

stopień wykorzystania nowych mediów

propozycje „bibliografii” do indywidualnych poszukiwań dla uczestników warsztatu

Metody kształcenia:

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia praktyczne

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 40 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 25 godz.

Przygotowanie projektu zaliczeniowego i jego prezentacja: 35 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Współczesny teatr co raz częściej zaczyna operować na styku różnych dziedzin sztuki, konwencji, korzysta z nowych technologii w produkcji i promocji spektakli. Opowieść przestaje być linearna. Teatr amatorski również nie oprze się temu zjawisku. Reżyserzy, animatorzy działań teatralnych muszą być gotowi na podjęcie nowego wyzwania.

Praca z dziećmi i młodzieżą musi być próbą przygotowania młodego odbiorcy na kontakt z nowymi zjawiskami w teatrze. Zmienia się język, nie da się zlekceważyć kultury obrazkowej, nowych mediów.

Praca reżysera teatru dzieci i młodzieży to praca w laboratorium, celem jego działań nie jest naśladowanie teatru zawodowego. I to chyba jedna z głównych zasad, która w centrum stawia uczestnika, sam proces – efekt końcowy pozostawiając jako jeden z etapów niekończącej się przygody teatralnej.

Warsztat jest próbą zabrania głosu w niekończącej się dyskusji czy reżyserii można nauczyć. Moja odpowiedź brzmi: Można (próbować)...

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

obrona przygotowanego konspektu zajęć/próby teatralnej

Pełny opis:

Zaczynamy, czyli jak nie stracić grupy po pierwszym spotkaniu. (3 godz.)

Metody integracji oparte na grach i zabawach interakcyjnych. Jak zaspokoić oczekiwania uczestników: potrzebę akceptacji, prawo głosu, stworzyć przestrzeń do wyrażania opinii? Dynamika procesu grupowego. Struktura i dramaturgia warsztatu. Elementy warsztatu reżysera. Narzędzia teatralne.

2. Scenariusz autorski, czyli dlaczego warto sobie utrudniać. (3 godz.)

Jak korzystając z doświadczeń, obserwacji i zainteresowań uczestników stworzyć autorski scenariusz? Mapowanie pomysłów, poszerzanie kręgu inspiracji, zbieranie materiałów. Teatr improwizacji jako narzędzie pozyskiwania teksów. Środowisko lokalne jako źródło inspiracji. Adaptacja tekstów na potrzeby sceny.

3. Otwieranie czyli praca z tekstem. (3 godz.)

Interpretacja tekstu. Adaptacja tekstu na potrzeby sceny. Etiudy z wykorzystaniem różnych konwencji teatralnych.

4. Performatywność, czyli coś więcej niż spektakl. (3 godz.)

Jak łączyć różne konwencje teatralne, środki wyrazu artystycznego, tworząc widowisko? Happening, instalacja artystyczna, performance jako element procesu pracy nad spektaklem.

5. Postać, czyli od osobistych doświadczeń do charakteru postaci. (3 godz.)

Praca nad rolą w teatrze amatorskim. Teatr ruchu. Monolog. Dialog z partnerem. Scena zbiorowa.

6. Ciało – mówi/ciało - znaczy, czyli o podstawowym narzędziu aktora. (3 godz.)

Warsztat z elementami plastyki ciała, ruchu scenicznego, kompozycji.

7. Jak mnie słychać, czyli praca z głosem. (3 godz.)

Emisja głosu i ćwiczenia dykcyjne jako stały element warsztatu teatralnego. Jak nie zanudzić i nie zamęczyć - jak zachęcić do regularnych ćwiczeń.

8. Minimalizm, czyli jak komponować przestrzeń sceniczną. (3 godz.)

Rola światła i dźwięku w kreowaniu przestrzeni spektaklu. Zasady kompozycji. Kreowanie pola działań

w przestrzeni nieteatralnej. Rola multimediów w spektaklu. Kreatywna praca nad kostiumem i scenografią w ramach warsztatu z grupą.

9. Prowokacja, czyli działania w przestrzeni publicznej. (3 godz.)

Jak zaplanować i przeprowadzić akcję artystyczną w przestrzeni publicznej? Jak dokumentować zdarzenie? Jak wykorzystać przeprowadzone działania w przygotowywanym spektaklu?

10. O co w tym chodzi, czyli jak zrozumieć współczesny teatr. (3 godz.)

Kształtowanie świadomego widza. Jak pomóc młodemu widzowi odebrać spektakl? Jak zbudować warsztat wprowadzający w tematykę, zagadnienia, formy, konwencje poruszane w spektaklu? Od czego zacząć, na co zwrócić uwagę. Zasady budowania scenariusza, inspiracje, konteksty. Udział w warsztacie do spektaklu.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. „Gry dla aktorów i nieaktorów”, Augusto Boal, Wydawnictwo Cykady, Warszawa 2014

2. „Zawód: dramaturg”, praca zbiorowa, Notatnik Teatralny 58-59/2010, Wrocław 2010

3. „Dom gry – materiały z kursu pedagogiki teatralnej”, praca zbiorowa, Instytut teatralny, Warszawa 2009

4. Teatr edukacyjny. Komunikacja bez granic. Praca zbiorowa, Słupsk 2001

5. „Sztuka reżyserii”, Zygmunt Hubner, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

6. „Wprowadzenie do reżyserii”, Kazimierz Braun, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, 1998

7. „Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży”. Brian Way, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997

Lektury uzupełniające:

8. „Podręcznik dla aktorów”, Stephen Book, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007

9. „Sekrety techniki aktorskiej”, Andrzej Siedlecki, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007

10. „Teatr Przebudzenia”, Sara Clifford, Anna Herrmann, Wydawnictwo mała litera, Łódź- Warszawa 2003

Uwagi:

Zaliczenie odbywa się poprzez obronę przygotowanego konspektu zajęć/próby teatralnej.

Na końcową ocenę wpływa również frekwencja i aktywność na zajęciach.

Kryteria oceny:

atrakcyjność/celowość podjętego tematu (adekwatna do grupy wiekowej, potrzeb, zainteresowań itd.)

dramaturgia warsztatu

stopień wykorzystania nowych mediów

W grudniu 2019 roku studenci skonstruowali scenariusz spektaklu bożonarodzeniowego i zrealizowali go jako przedstawienie teatralne, którego premiera odbyła się 22.12.2019, podczas uroczystej wigilii APS, co zamknęło proces dydaktyczny

propozycje „bibliografii” do indywidualnych poszukiwań dla uczestników warsztatu

Metody kształcenia:

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia praktyczne

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 40 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 25 godz.

Przygotowanie projektu zaliczeniowego i jego prezentacja: 35 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.