Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna - edukacja, opieka, perspektywa lokalna i globalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PSO2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna - edukacja, opieka, perspektywa lokalna i globalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla II r. PE, spec. nienaucz.: opieka nad dzieckiem i wsparcie społ., (2-l) niestacj. II st.
Obow. dla II r. PE, spec. nienaucz.: opieka nad dzieckiem i wsparcie społ., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W01

- swobodnie operuje terminologią nauk społecznych dotyczącą: modeli polityki społecznej, genezy i rozwoju polityki społecznej, pomocy społecznej, ubezpieczenia społecznego, sprawiedliwości społecznej, welfare state, polityki edukacyjnej, prorodzinnej, opiekuńczej, ośrodków opiekuńczych i wychowawczych, kompensacji, resocjalizacji.

PE2_W08

- przedstawia ewolucję instytucji edukacyjnych, wyjaśnia zasady działania współczesnych systemów wsparcia, ingerencji państwa w opiekę nad dzieckiem, osobą starszą, chorą, niepełnosprawną.

PE2_W10

- ma uporządkowaną wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, wychowawczej i pomocowej oraz w zakresie obowiązku szkolnego i edukacji dorosłych. Zdaje sobie sprawę z istnienia regulacji prawnych dotyczących opieki nad dzieckiem do lat 3, zasad działania rodziny zastępczej i warunków adopcji.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U02

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu stworzenia projektu działań oświatowych lub prewencyjnych dotyczących dziecka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Anna Odrowąż-Coates
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wybrane działy polityki społecznej w perspektywie społecznej, historycznej i międzynarodowej. Wsparcie dziecka, rodziny, jednostek i grup w jakiś sposób anormatywnych, mniejszościowych, zmarginalizowanych.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

Wprowadzenie do polityki społecznej.

Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin).

Opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

Rola instytucji oświatowych, szczególnie szkoły, we wczesnej interwencji społecznej i pracy z dzieckiem i rodziną.

Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny i inne.

Wybrane problemy polityki rodzinnej w Polsce i innych wybranych krajach Europy. Uwarunkowania historyczne, demograficzne, ekonomiczne, ideologiczne, kulturowe.

Politka równych szans: płeć, etniczność, religia, seksualność, stopień sprawności.

Zagadnienia związane z systemem penitencjarnym, rehabilitacją społeczną oraz zjawiskiem prostytucji jako pola działań i zainteresowań polityki społecznej.

Literatura:

Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Raport Zespolu ds Rodziny, CAFR 2012.

Odrowąż-Coates, A. Wybrane aspekty marginalizacji i wykluczenia w polskiej przestrzeni społecznej T. Pilch, T. Sosnowski (red.) Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Żak, Warszawa 2013, s. 333-346.

Odrowąż-Coates, A. Wyprawa za horyzont fińskiej przestrzeni edukacyjnej w poszukiwaniu remedium na kryzys, w: Zbigniew Galor, Radomir Miński, Piotr Sałustowicz (red.) Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, Societas Pars Mundi, Bielefeld 2014, s. 307-328.

Odrowąż-Coates, A. Wyzwania wielokulturowe dla państwowego systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii, w: W. Żłobicki (red.) Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia, Wrocław 2013, s. 285-302.

Galor, Z., Goryńska-Bittner B. (red.) Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń. Poznan 2012.

Kłonkowska, A. M., Szulc M. (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieadekwatni. Gdańsk 2013.

http://www.unicef.pl/Co-robimy/Publikacje

Europejska karta społeczna

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. R. IV;

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011;

Deklaracja Praw Człowieka;

Konwencja o Prawach Dziecka;

Raporty o stanie edukacji, IBE;

Materiały ze strony Eurydice;

www.psiru.org - dane statystyczne dotyczące opieki nad dzieckiem w Europie

Uwagi:

Prace pisemne, udział w dyskusji, przygotowanie do zajęć, krytyczna analiza tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Anna Odrowąż-Coates
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- prace pisemne,

- udział w dyskusji,

- przygotowanie do zajęć,

- krytyczna analiza tekstu.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

- Wprowadzenie do polityki społecznej.

- Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin).

- Opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

- Rola instytucji oświatowych, szczególnie szkoły, we wczesnej interwencji społecznej i pracy z dzieckiem i rodziną.

- Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny i inne.

- Wybrane problemy polityki rodzinnej w Polsce i innych wybranych krajach Europy. Uwarunkowania historyczne, demograficzne, ekonomiczne, ideologiczne, kulturowe.

- Politka równych szans: płeć, etniczność, religia, seksualność, stopień sprawności.

- Zagadnienia związane z systemem penitencjarnym, rehabilitacją społeczną oraz zjawiskiem prostytucji jako pola działań i zainteresowań polityki społecznej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Raport Zespolu ds Rodziny, CAFR 2012.

Odrowąż-Coates, A. Wybrane aspekty marginalizacji i wykluczenia w polskiej przestrzeni społecznej T. Pilch, T. Sosnowski (red.) Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Żak, Warszawa 2013, s. 333-346.

Odrowąż-Coates, A. Wyprawa za horyzont fińskiej przestrzeni edukacyjnej w poszukiwaniu remedium na kryzys, w: Zbigniew Galor, Radomir Miński, Piotr Sałustowicz (red.) Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, Societas Pars Mundi, Bielefeld 2014, s. 307-328.

Odrowąż-Coates, A. Wyzwania wielokulturowe dla państwowego systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii, w: W. Żłobicki (red.) Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia, Wrocław 2013, s. 285-302.

Galor, Z., Goryńska-Bittner B. (red.) Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń. Poznan 2012.

Kłonkowska, A. M., Szulc M. (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieadekwatni. Gdańsk 2013.

http://www.unicef.pl/Co-robimy/Publikacje

Europejska karta społeczna

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. R. IV;

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011;

Deklaracja Praw Człowieka;

Konwencja o Prawach Dziecka;

Raporty o stanie edukacji, IBE;

Materiały ze strony Eurydice;

www.psiru.org - dane statystyczne dotyczące opieki nad dzieckiem w Europie

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA do wyboru:

T. Piketty, Kapital w XXI w. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza. Difin Warszawa 2010.

Inne alternatywne materialy książkowe z wyboru studenta do zatwierdzenia przez prowadzącą.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, laboratorium): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Anna Odrowąż-Coates
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Polityka społeczna w ujęciu lokalnym i globalnym.

Prace pisemne, udział w dyskusji, przygotowanie do zajęć, badania terenowe, krytyczna analiza tekstu.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

Wprowadzenie do polityki społecznej.

Polityka zrównoważonego rozwoju.

Zagadnienia dot. polityki edukacyjnej - w tym polityki jezykowej.

Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin).

Opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

Rola instytucji oświatowych, szczególnie szkoły, we wczesnej interwencji społecznej i pracy z dzieckiem i rodziną.

Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny i inne.

Wybrane problemy polityki rodzinnej w Polsce i innych wybranych krajach Europy. Uwarunkowania historyczne, demograficzne, ekonomiczne, ideologiczne, kulturowe.

Politka równych szans: płeć, etniczność, religia, seksualność, stopień sprawności.

Zagadnienia związane z systemem penitencjarnym, rehabilitacją społeczną oraz zjawiskiem prostytucji jako pola działań i zainteresowań polityki społecznej.

Literatura:

Obowiązkowo:

Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Raport Zespolu ds Rodziny, CAFR 2012.

Odrowąż-Coates, A. Wybrane aspekty marginalizacji i wykluczenia w polskiej przestrzeni społecznej T. Pilch, T. Sosnowski (red.) Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Żak, Warszawa 2013, s. 333-346.

Odrowąż-Coates, A. Wyprawa za horyzont fińskiej przestrzeni edukacyjnej w poszukiwaniu remedium na kryzys, w: Zbigniew Galor, Radomir Miński, Piotr Sałustowicz (red.) Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, Societas Pars Mundi, Bielefeld 2014, s. 307-328.

Odrowąż-Coates, A. Wyzwania wielokulturowe dla państwowego systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii, w: W. Żłobicki (red.) Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia, Wrocław 2013, s. 285-302.

Galor, Z., Goryńska-Bittner B. (red.) Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń. Poznan 2012.

Kłonkowska, A. M., Szulc M. (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieadekwatni. Gdańsk 2013.

http://www.unicef.pl/Co-robimy/Publikacje

Europejska karta społeczna

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. R. IV;

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011;

Deklaracja Praw Człowieka;

Konwencja o Prawach Dziecka;

Raporty o stanie edukacji, IBE;

Materiały ze strony Eurydice;

www.psiru.org - dane statystyczne dotyczące opieki nad dzieckiem w Europie

Uzupelniająco:

Poszukiwanie literatury na zajęcia

Uwagi:

Prace pisemne, udział w dyskusji, przygotowanie do zajęć, badania terenowe, krytyczna analiza tekstu.

METODY KSZTAŁCENIA

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

- dyskusja

- krytyczny esej zaliczeniowy

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia, laboratorium): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Odrowąż-Coates
Prowadzący grup: Anna Odrowąż-Coates
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Polityka społeczna w ujęciu lokalnym i globalnym.

Prace pisemne, udział w dyskusji, przygotowanie do zajęć, badania terenowe, krytyczna analiza tekstu.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują

Wprowadzenie do polityki społecznej.

Polityka zrównoważonego rozwoju.

Zagadnienia dot. polityki edukacyjnej - w tym polityki jezykowej.

Kwestia rodziny i dziecka w polityce społecznej państw europejskich (zasiłki, podatki, pomoc socjalna, wsparcie rodzin).

Opieka zastępcza nad dzieckiem (adopcja, formy rodzinne, formy instytucjonalne), opieka nad ludźmi chorymi i starymi.

Rola instytucji oświatowych, szczególnie szkoły, we wczesnej interwencji społecznej i pracy z dzieckiem i rodziną.

Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny i inne.

Wybrane problemy polityki rodzinnej w Polsce i innych wybranych krajach Europy. Uwarunkowania historyczne, demograficzne, ekonomiczne, ideologiczne, kulturowe.

Politka równych szans: płeć, etniczność, religia, seksualność, stopień sprawności.

Zagadnienia związane z systemem penitencjarnym, rehabilitacją społeczną oraz zjawiskiem prostytucji jako pola działań i zainteresowań polityki społecznej.

Literatura:

Obowiązkowo:

Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Raport Zespolu ds Rodziny, CAFR 2012.

Odrowąż-Coates, A. Wybrane aspekty marginalizacji i wykluczenia w polskiej przestrzeni społecznej T. Pilch, T. Sosnowski (red.) Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Żak, Warszawa 2013, s. 333-346.

Odrowąż-Coates, A. Wyprawa za horyzont fińskiej przestrzeni edukacyjnej w poszukiwaniu remedium na kryzys, w: Zbigniew Galor, Radomir Miński, Piotr Sałustowicz (red.) Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, Societas Pars Mundi, Bielefeld 2014, s. 307-328.

Odrowąż-Coates, A. Wyzwania wielokulturowe dla państwowego systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii, w: W. Żłobicki (red.) Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia, Wrocław 2013, s. 285-302.

Galor, Z., Goryńska-Bittner B. (red.) Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń. Poznan 2012.

Kłonkowska, A. M., Szulc M. (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieadekwatni. Gdańsk 2013.

http://www.unicef.pl/Co-robimy/Publikacje

Europejska karta społeczna

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. R. IV;

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011;

Deklaracja Praw Człowieka;

Konwencja o Prawach Dziecka;

Raporty o stanie edukacji, IBE;

Materiały ze strony Eurydice;

www.psiru.org - dane statystyczne dotyczące opieki nad dzieckiem w Europie

Uzupelniająco:

Poszukiwanie literatury na zajęcia

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: Prace indywidualne i w grupie. Esej zaliczeniowy.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

(Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontraktowe : 30

Przygotowanie 30

Opracowanie 30

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szostakowska
Prowadzący grup: Katarzyna Szostakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

- swobodnie operuje terminologią nauk społecznych dotyczącą: modeli polityki społecznej, genezy i rozwoju polityki społecznej, pomocy społecznej, ubezpieczenia społecznego, sprawiedliwości społecznej, welfare state, polityki edukacyjnej, prorodzinnej, opiekuńczej, ośrodków opiekuńczych i wychowawczych, kompensacji, resocjalizacji.

- przedstawia ewolucję instytucji edukacyjnych, wyjaśnia zasady działania współczesnych systemów wsparcia, ingerencji państwa w opiekę nad dzieckiem, osobą starszą, chorą, niepełnosprawną.

UMIEJĘTNOŚCI

- Wykłady zostaną ocenione na podstawie egzaminu pisemnego.

KOMPTENCJE SPOŁECZNE

- Potrafi dyskutować na tematy kontrowersyjne i budzące emocje w sposób rzeczowy, posługując się argumentowani z literatury przedmiotu i aktywnie słuchając innych uczestników dyskusji.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas wykładów:

1. Wprowadzenie do polityki społecznej

2. Starość i starzenie się jako wyzwanie dla polityki społecznej. Demografia i starzenie się społeczeństw. Opieka nad osobą starszą w perspektywie systemowej;

3. Human development index i relatywizmu standardu życia na świecie;

4. Ubóstwo i wykluczenie społeczne (bieda, bezdomność);

5. Procesy globalizacji

6. Instytucje ponadnarodowe, szczególnie Unia Europejska i NATO, ale też UNESCO, UNICEF i inne pozarządowe organizacje międzynarodowe;

7. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej: Europejska Karta Społeczna, Europejski Fundusz Socjalny i inne;

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Podolski K., Turnowiecki W. (red.) Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.

2. Frąckiewicz L. (2002) Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

3. Gabryszak R., Magierka D. (red.) (2009). Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Enagram.

4. Urry J. (2009). „Społeczeństwa” i wymiar globalny. [w] Sztompka P., Kuci M. (red.) (2009). Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak.

5. Rysz-Kowalczyk (2002). Leksykon polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo APRA-JR.

6. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

7. Księżopolski M. (1999). Modele polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo IPiSS.

8. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011;

9. Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 1999 r.)

10. Deklaracja Praw Człowieka;

11. Konwencja o Prawach Dziecka;

12. Materiały ze strony Eurydice;

ŹRÓDŁA INTERNETOWE:

1. hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi

2. nato.int

3. funduszeeuropejskie.gov.pl/efs

3. unicef.pl

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Odrowąż-Coates, A. Wybrane aspekty marginalizacji i wykluczenia w polskiej przestrzeni społecznej T. Pilch, T. Sosnowski (red.) Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Żak, Warszawa 2013, s. 333-346.

2. Odrowąż-Coates, A. Wyprawa za horyzont fińskiej przestrzeni edukacyjnej w poszukiwaniu remedium na kryzys, w: Zbigniew Galor, Radomir Miński, Piotr Sałustowicz (red.) Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, Societas Pars Mundi, Bielefeld 2014, s. 307-328.

3. Galor, Z., Goryńska-Bittner B. (red.) Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń. Poznan 2012.

4. Kłonkowska, A. M., Szulc M. (red.) Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieadekwatni. Gdańsk 2013.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład

Prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych

Dyskusja

Ocena wypowiedzi ustnych podczas wykładu

Ocena wypowiedzi pisemnych - egzamin

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe: 30h wykładów

przygotowanie się do egzaminu: 30h

studiowanie literatury: 20h

inne formy: 10h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Heland-Kurzak
Prowadzący grup: Krystyna Heland-Kurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Przybylski
Prowadzący grup: Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.