Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo organizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-POR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przywództwo organizacyjne
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PE2_W08

- ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę o rodzajach i właściwościach przywództwa obserwowanego w strukturach społecznych przedsiębiorstw i organizacjach pracy oraz jego implikacjach dla relacji pracowniczych

PE2_W20

- ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego i organizacyjnego przywództwa w organizacji pracy oraz wiedzę na temat znaczenia działań przywódczych dla rozwoju i funkcjonowania zakładów pracy

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U09

- potrafi diagnozować i prognozować przebieg problemów przywództwa jako procesu społecznego zachodzącego miejscu pracy podczas procesu zarządzania ludźmi, generować oryginalne rozwiązania, a także przewidywać skutki planowanych działań

PE2_U12

- potrafi pracować w zespole podczas realizacji działań symulujących problemowe sytuacje zachodzące w miejscach pracy;

- umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania, potrafi przyjąć rolę lidera w zespole w różnych strukturach przedsiębiorstw

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K05

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w działaniach związanych z procesem przywództwa organizacyjnego;

- poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań o charakterze pedagogicznym, zachodzących w miejscu pracy

PE2_K09

- wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających wsparcia, pomocy i szczególnej troski, zatrudnionych w różnych strukturach przedsiębiorstw

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena współpracy przy opracowywaniu projektów pod kątem zaangażowania, terminowości i odpowiedzialności za przygotowanie danych czynników koncepcji projektowej

- ocena koncepcji projektowej

Pełny opis:

Realizacja przedmiotu obejmuje odnoszenie zagadnień tematycznych do aktywności studentów poprzez konstruowanie różnych sytuacji odnoszących się do funkcjonowania szkoły lub innych instytucji, pracy grupowej dotyczącej przykładów funkcjonowania organizacji, jak też tworzenia autorskich projektów dotyczących przywództwa organizacyjnego, ale mających odniesienie alternatywne (np. szkoła bez systemu klasowo- lekcyjnego czy też ukierunkowana na równość podmiotów. Zajęcia też są ukierunkowane na postrzeganie roli przywódczej, jej wyznaczników oraz wykazywania się myśleniem kontekstowym oraz ujmowania i wykrywania zależności między rozpatrywanymi sytuacjami i faktami i doprowadzania do formułowania następstw podjętych decyzji.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć, założenia organizacyjne, warunki zaliczenia przedmiotu, podstawowa literatura, omówienie terminu: kultura organizacyjna oraz konfiguracyjnego i niematerialnego charakteru kultury organizacji.

2. Typy kultur organizacji i ich charakterystyka: rodzina, wieża Eiffla, pocisk sterowany, inkubator.

3. Konstruowanie sytuacji odnoszących się do typów kultur organizacji odnoszących się do szkoły lub przedsiębiorstwa.

4. Zagadnienie przywództwa i kultury: omówienie kultur separacji, połączenia i integracji.

5. Problematyka przewodzenia i przywództwa w organizacji.Cechy przywódcze; podejście transakcyjne i transformacyjne wraz z charakterystyką.

6. Problematyka przywództwa jako kwestii osobistej.Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie - kto to jest skuteczny przywódca?

7. Zagadnienie przywództwa w praktyce: wizja, relacje osobowe, służba, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.

8. Przywództwo dla uczenia się - relacje między nauczycielami. Analiza wypowiedzi dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz określanie na tym tle wyzwań realizacyjnych.

9. Główne komponenty zarządzania szkołą i profesjonalizacja działań dyrektora - przywódcy: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola, ocena.

10. Postrzeganie roli przywódczej. Analiza wypowiedzi nauczycieli w odniesieniu do uzasadnień koncepcji pracy dyrektorów i kształtowania ich dróg przywódczych. Wskazywanie możliwości wzbogacających proces przywództwa.

11. Konstruowanie w ramach pracy grupowej przykładów funkcjonowania organizacji w odniesieniu do dotychczasowej wiedzy z zakresu przywództwa i ich zaprezentowanie.

12. Główne konteksty skutecznego przywództwa w szkole: zagadnienie przywództwa nauczycieli, edukacyjne partnerstwa i ich znaczenie.

13. Przywództwo organizacyjne w odniesieniu do jakości rozwoju zawodowego nauczycieli. Budowanie potencjału szkoły, tworzenie szkolnych społeczności uczących się.

14. Być liderem. Odniesienie do cech opisujących efektywnego lidera w szkole oraz do wykazywania się myśleniem kontekstowym. Własna autodiagnoza.

15. Przedstawienie i obrona autorskich projektów dotyczących przywództwa organizacyjnego (np. szkoła bez systemu klasowo - lekcyjnego).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kwiatkowski S.M.; Madalińska-Michalak J.: Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Madalińska-Michalak J.: Przywództwo nauczycieli - konteksty teoretyczne i praktyczne (w): Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany. Redakcja naukowa M.J. Szymański, B.Walasek-Jarosz, Z. Zbróg. Wydawnictwo APS, Warszawa 2016.

Tuohy D.: Dusza szkoły. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Day Ch.: Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. GWP, Gdańsk 2008.

Klimek J.; Klimek S.: Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia praktyczne (praca autorska, projektowa i problemowa),

- analiza przypadku,

- metody aktywizujące i problemowe (sytuacyjne, symulacyjne, rozwiązywanie problemów drogą odkryć, map myśli czy burzy mózgów)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Zdzisław Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena jakości zaangażowania w opracowywanie mini-projektów na zajęciach i na zajęcia

- ocena pracy zaliczeniowej (projektowej)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Omówienie terminu: kultura organizacyjna oraz konfiguracyjnego i niematerialnego charakteru kultury organizacji.

2. Typy kultur organizacji i ich charakterystyka: rodzina, wieża Eiffla, pocisk sterowany, inkubator.

3. Konstruowanie sytuacji odnoszących się do typów kultur organizacji odnoszących się do szkoły lub przedsiębiorstwa.

4. Zagadnienie przywództwa i kultury: omówienie kultur separacji, połączenia i integracji.

5. Problematyka przewodzenia i przywództwa w organizacji. Cechy przywódcze; podejście transakcyjne i transformacyjne wraz z charakterystyką.

6. Problematyka przywództwa jako kwestii osobistej.Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie - kto to jest skuteczny przywódca?

7. Zagadnienie przywództwa w praktyce: wizja, relacje osobowe, służba, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.

8. Przywództwo dla uczenia się - relacje między nauczycielami. Analiza wypowiedzi dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz określanie na tym tle wyzwań realizacyjnych.

9. Główne komponenty zarządzania szkołą i profesjonalizacja działań dyrektora - przywódcy: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola, ocena.

10. Postrzeganie roli przywódczej. Analiza wypowiedzi nauczycieli w odniesieniu do uzasadnień koncepcji pracy dyrektorów i kształtowania ich dróg przywódczych. Wskazywanie możliwości wzbogacających proces przywództwa.

11. Konstruowanie w ramach pracy grupowej przykładów funkcjonowania organizacji w odniesieniu do dotychczasowej wiedzy z zakresu przywództwa i ich zaprezentowanie.

12. Główne konteksty skutecznego przywództwa w szkole: zagadnienie przywództwa nauczycieli, edukacyjne partnerstwa i ich znaczenie.

13. Przywództwo organizacyjne w odniesieniu do jakości rozwoju zawodowego nauczycieli. Budowanie potencjału szkoły, tworzenie szkolnych społeczności uczących się.

14. Być liderem. Odniesienie do cech opisujących efektywnego lidera w szkole oraz do wykazywania się myśleniem kontekstowym. Własna autodiagnoza.

15. Przedstawienie i obrona autorskich projektów dotyczących przywództwa organizacyjnego (np. szkoła bez systemu klasowo - lekcyjnego).

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kwiatkowski S.M.; Madalińska-Michalak J.: Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Madalińska-Michalak J.: Przywództwo nauczycieli - konteksty teoretyczne i praktyczne (w): Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany. Redakcja naukowa M.J. Szymański, B.Walasek-Jarosz, Z. Zbróg. Wydawnictwo APS, Warszawa 2016.

Tuohy D.: Dusza szkoły. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Day Ch.: Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. GWP, Gdańsk 2008.

Klimek J.; Klimek S.: Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia praktyczne (praca autorska, projektowa i problemowa),

- analiza przypadku,

- metody aktywizujące i problemowe (sytuacyjne, symulacyjne, rozwiązywanie problemów drogą odkryć, map myśli czy burzy mózgów)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie mini-projektu: 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi studentów podczas omawiania tematyki zajęć;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć;

- ocena prac pod względem oryginalności pomysłów;

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć;

- ocena własnej koncepcji przywództwa organizacyjnego;

- ocena ze sprawdzianu testowego.

Pełny opis:

Realizacja przedmiotu obejmuje odnoszenie zagadnień tematycznych do aktywności studentów poprzez konstruowanie różnych sytuacji odnoszących się do funkcjonowania szkoły lub innych instytucji, pracy grupowej dotyczącej przykładów funkcjonowania organizacji, jak też tworzenia autorskich projektów dotyczących przywództwa organizacyjnego, ale mających odniesienie alternatywne (np. szkoła bez systemu klasowo- lekcyjnego czy też ukierunkowana na równość podmiotów. Zajęcia też są ukierunkowane na postrzeganie roli przywódczej, jej wyznaczników oraz wykazywania się myśleniem kontekstowym oraz ujmowania i wykrywania zależności między rozpatrywanymi sytuacjami i faktami i doprowadzania do formułowania następstw podjętych decyzji.

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć, założenia organizacyjne, warunki

zaliczenia przedmiotu, podstawowa literatura, omówienie terminu: kultura organizacyjna oraz konfiguracyjnego i niematerialnego charakteru kultury organizacji.

2. Typy kultur organizacji i ich charakterystyka: rodzina, wieża Eiffla, pocisk sterowany, inkubator.

3. Konstruowanie sytuacji odnoszących się do typów kultur organizacji odnoszących się do szkoły lub przedsiębiorstwa.

4. Zagadnienie przywództwa i kultury: omówienie kultur separacji, połączenia i integracji.

5. Problematyka przewodzenia i przywództwa w organizacji.Cechy przywódcze; podejście transakcyjne i transformacyjne wraz z charakterystyką.

6. Problematyka przywództwa jako kwestii osobistej.Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie - kto to jest skuteczny przywódca?

7. Zagadnienie przywództwa w praktyce: wizja, relacje osobowe, służba, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.

8. Przywództwo dla uczenia się - relacje między nauczycielami. Analiza wypowiedzi dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz określanie na tym tle wyzwań realizacyjnych.

9. Główne komponenty zarządzania szkołą i profesjonalizacja działań dyrektora - przywódcy: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola, ocena.

10. Postrzeganie roli przywódczej. Analiza wypowiedzi nauczycieli w odniesieniu do uzasadnień koncepcji pracy dyrektorów i kształtowania ich dróg przywódczych. Wskazywanie możliwości wzbogacających proces przywództwa.

11. Konstruowanie w ramach pracy grupowej przykładów funkcjonowania organizacji w odniesieniu do dotychczasowej wiedzy z zakresu przywództwa i ich zaprezentowanie.

12. Główne konteksty skutecznego przywództwa w szkole: zagadnienie przywództwa nauczycieli, edukacyjne partnerstwa i ich znaczenie.

13. Przywództwo organizacyjne w odniesieniu do jakości rozwoju zawodowego nauczycieli. Budowanie potencjału szkoły, tworzenie szkolnych społeczności uczących się.

14. Być liderem. Odniesienie do cech opisujących efektywnego lidera w szkole oraz do wykazywania się myśleniem kontekstowym. Własna autodiagnoza.

15. Przedstawienie i obrona autorskich projektów dotyczących przywództwa organizacyjnego (np. szkoła bez systemu klasowo - lekcyjnego).

Literatura:

Obowiązkowa:

Kwiatkowski S.M.; Madalińska-Michalak J.: Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Madalińska-Michalak J.: Przywództwo nauczycieli - konteksty teoretyczne i praktyczne (w): Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany. Redakcja naukowa M.J. Szymański, B.Walasek-Jarosz, Z. Zbróg. Wydawnictwo APS, Warszawa 2016.

Tuohy D.: Dusza szkoły. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

Day Ch.: Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. GWP, Gdańsk 2008.

Klimek J.; Klimek S.: Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Uwagi:

Metody kształcenia:

sytuacyjne, symulacyjne, rozwiązywanie problemów drogą odkryć, mapy myśli, burza mózgów.

Nakład pracy studenta:

Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności):

- godziny kontaktowe (ćwiczenia) 30 godzin;

- przygotowanie do zajęć, literatura 10 godzin;

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 10 godzin;

- przygotowanie projektu, prezentacji 10 godzin.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi studentów podczas omawiania tematyki zajęć;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć;

- ocena prac pod względem oryginalności pomysłów;

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć;

- ocena własnej koncepcji przywództwa organizacyjnego;

- ocena ze sprawdzianu testowego.

Pełny opis:

Realizacja przedmiotu obejmuje odnoszenie zagadnień tematycznych do aktywności studentów poprzez konstruowanie różnych sytuacji odnoszących się do funkcjonowania szkoły lub innych instytucji, pracy grupowej dotyczącej przykładów funkcjonowania organizacji, jak też tworzenia autorskich projektów dotyczących przywództwa organizacyjnego, ale mających odniesienie alternatywne (np. szkoła bez systemu klasowo- lekcyjnego czy też ukierunkowana na równość podmiotów. Zajęcia też są ukierunkowane na postrzeganie roli przywódczej, jej wyznaczników oraz wykazywania się myśleniem kontekstowym oraz ujmowania i wykrywania zależności między rozpatrywanymi sytuacjami i faktami i doprowadzania do formułowania następstw podjętych decyzji.

Wykład:

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć, założenia organizacyjne, warunki zaliczenia przedmiotu, podstawowa literatura, omówienie terminu: kultura organizacyjna oraz konfiguracyjnego i niematerialnego charakteru kultury organizacji.

2. Typy kultur organizacji i ich charakterystyka: rodzina, wieża Eiffla, pocisk sterowany, inkubator.

3. Konstruowanie sytuacji odnoszących się do typów kultur organizacji odnoszących się do szkoły lub przedsiębiorstwa.

4. Zagadnienie przywództwa i kultury: omówienie kultur separacji, połączenia i integracji.

5. Problematyka przewodzenia i przywództwa w organizacji.Cechy przywódcze; podejście transakcyjne i transformacyjne wraz z charakterystyką.

6. Problematyka przywództwa jako kwestii osobistej.Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie - kto to jest skuteczny przywódca?

7. Zagadnienie przywództwa w praktyce: wizja, relacje osobowe, służba, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.

8. Przywództwo dla uczenia się - relacje między nauczycielami. Analiza wypowiedzi dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów oraz określanie na tym tle wyzwań realizacyjnych.

9. Główne komponenty zarządzania szkołą i profesjonalizacja działań dyrektora - przywódcy: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola, ocena.

10. Postrzeganie roli przywódczej. Analiza wypowiedzi nauczycieli w odniesieniu do uzasadnień koncepcji pracy dyrektorów i kształtowania ich dróg przywódczych. Wskazywanie możliwości wzbogacających proces przywództwa.

11. Konstruowanie w ramach pracy grupowej przykładów funkcjonowania organizacji w odniesieniu do dotychczasowej wiedzy z zakresu przywództwa i ich zaprezentowanie.

12. Główne konteksty skutecznego przywództwa w szkole: zagadnienie przywództwa nauczycieli, edukacyjne partnerstwa i ich znaczenie.

13. Przywództwo organizacyjne w odniesieniu do jakości rozwoju zawodowego nauczycieli. Budowanie potencjału szkoły, tworzenie szkolnych społeczności uczących się.

14. Być liderem. Odniesienie do cech opisujących efektywnego lidera w szkole oraz do wykazywania się myśleniem kontekstowym. Własna autodiagnoza.

15. Przedstawienie i obrona autorskich projektów dotyczących przywództwa organizacyjnego (np. szkoła bez systemu klasowo - lekcyjnego).

Literatura:

Obowiązkowa:

Kwiatkowski S.M.; Madalińska-Michalak J.: Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Madalińska-Michalak J.: Przywództwo nauczycieli - konteksty teoretyczne i praktyczne (w): Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany. Redakcja naukowa M.J. Szymański, B.Walasek-Jarosz, Z. Zbróg. Wydawnictwo APS, Warszawa 2016.

Tuohy D.: Dusza szkoły. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Uzupełniająca:

Day Ch.: Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela. GWP, Gdańsk 2008.

Klimek J.; Klimek S.: Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Uwagi:

Metody kształcenia:

sytuacyjne, symulacyjne, rozwiązywanie problemów drogą odkryć, mapy myśli, burza mózgów.

Nakład pracy studenta:

Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności):

- godziny kontaktowe (wykład) 15 godzin;

- przygotowanie do zajęć, literatura 15 godzin;

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 10 godzin;

- przygotowanie projektu, prezentacji 20 godzin.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Michalski
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.