Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i metodyka działań wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PMD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i metodyka działań wychowawczych
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika korekcyjna, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W07 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych nawiązywanych przez uczestników procesu wczesnej

edukacji oraz czynnikach wpływających na ich kształtowanie się

PE2_W08 ma szczegółową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz

zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia wczesnej edukacji

PE2_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat środowisk wychowawczych, zwłaszcza o rodzinie, specyfice rodziny

i procesach zachodzących w rodzinie

PE2_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych i interpretowania ich z punktu widzenia wczesnej edukacji dzieci z trudnościami w uczeniu się

PE2_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu

indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wczesnej edukacji i pedagogiki korekcyjnej; angażuje się we współpracę

w toku rozwiązywania problemów edukacyjnych

-----------------------------------

PE2_W07 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych nawiązywanych przez uczestników procesu wczesnej edukacji oraz czynnikach wpływających na ich kształtowanie się, warunkujących rozumienie i skuteczność podejmowanych działań wychowawczych

PE2_W08 Ma szczegółową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia wczesnej edukacji, czyli współpracy pedagogów, nauczycieli, wychowawców z przedstawicielami różnych instytucji życia społecznego, np. ośrodków pomocy społecznej, ośrodków i instytucji kultury itp.

PE2_W13 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o środowiskach wychowawczych, zwłaszcza środowisku rodzinnym, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

PE2_U01 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat edukacji dzieci z trudnościami

w uczeniu się

PE2_K02 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie profilaktyki trudności wychowawczych oraz metod podejmowania działań wychowawczych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Bogumiła Bogacka-Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu

A. Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć

B. Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

C. Wykonanie konkretnych ćwiczeń podczas zajęć

D. Ocena prezentacji multimedialnych dotyczących podstawowych agent krajowych i międzynarodowych zajmujących się profilaktyką zachowań problemowych oraz wybranych programów profilaktycznych

Metody dydaktyczne

Prezentacja multimedialna, pogadanka, burza mózgu, dyskusja, praca z książką, ćwiczenia, symulacje,gra dydaktyczna.

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne dotyczące profilaktyki: przyczyny i znaczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży; pojęcie profilaktyki i prewencji w ujęciu teoretycznym, kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych; rodzaje (poziomy) profilaktyki; strategie profilaktyczne. (3h)

Dokumenty prawne mające wpływ na zapobieganie zachowaniom problemowym w szkole z zakresu prawa oświatowego, polityki państwa oraz założenia programu wychowawczego, uregulowanie profilaktyki na poziomie szkoły, zmiany w podejściu w zakresie profilaktyki w szkole. (3h)

Konstrukcja programu profilaktycznego, ewaluacja programów profilaktycznych, uwzględnienie perspektywy współczesnych ogólnoludzkich wartości oraz nowych wyzwań w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym. (3h)

Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnych w sytuacji konfliktu, dzieci i młodzież jako specyficzna grupa odbiorców działań profilaktycznych. Współodpowiedzialność rodziców w zakresie organizowania pracy profilaktyczno- wychowawczej. (3h)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: pojęcie przemocy w rodzinie, podstawowe akty prawne dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie, uwarunkowania przemocy fizycznej wobec dziecka, przemoc wobec dzieci niepełnosprawnych, algorytm postępowania pracownika oświaty w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie. (3h)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Cywińska M., Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w sytuacjach konfliktu (w:) Borecka-Biernat (red.) Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnym, Kraków 2011. s. 151-165.

2. Koszewska K., Tołwińska-Królikowska E., Szkolny Program wychowawczy. Materiały dla rad pedagogicznych i edukatorów, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2002, s. 5-43.

3. Załącznik do uchwały nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 roku, Rządowy Program na lata 2014-2016, Bezpieczna i przyjazna szkoła

Załącznik do uchwały nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23.06. 2015 r. Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”.

4. Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2012, ORE, s. 11-45,52-55,67-78,93-97.

5. Zmarzlik J., (red.) Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole, ORE 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Gaś Z. B. Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja, Lublin 2004.

2. A. Karasowska, Wychowanie do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka, ORE

3. Łobocki M. , Teoria wychowania, Kraków 2007, s. 187-258.

4. UNICEF, Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki, Warszawa 2013.

Uwagi:

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy – przygotowanie się do kolokwium 8

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 58

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują do podejmowania działań wychowawczych wobec własnych dzieci, ale i w procesie współuczestniczenia w wychowaniu dzieci w przedszkolu i szkole, do roli wychowawcy, ale i wspomagania wychowawczej roli rodziców.

Społeczne kompetencje studenta i niektóre umiejętności praktyczne ocenione zostaną na podstawie aktywności w rozwiązywaniu problemów dyskutowanych w trakcie zajęć.

Wiedza i umiejętności praktyczne - ocena na podstawie pracy pisemnej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są metodą analizy przypadków (i wykładu w kwestiach koniecznych dla zarysowania tła społecznego i psychologicznych mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych). Skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja).

Literatura:

Lit. obowiązkowa:

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2015.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom 2, rozdz. 23, 26, 27, 28, 32, 33, Warszawa 2000

1. Gaś Z. B. Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja, Lublin 2004.

2. A. Karasowska, Wychowanie do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka, ORE

3. Łobocki M. , Teoria wychowania, Kraków 2007, s. 187-258.

4. UNICEF, Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki, Warszawa 2013.

Uwagi:

Punkty ECTS:

godziny kontaktowe: 18h

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, przygotowanie do zaliczenia, literatura przedmiotu): 42h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują do podejmowania działań wychowawczych wobec własnych dzieci, ale i w procesie współuczestniczenia w wychowaniu dzieci w przedszkolu i szkole, do roli wychowawcy, ale i wspomagania wychowawczej roli rodziców.

Społeczne kompetencje studenta i niektóre umiejętności praktyczne ocenione zostaną na podstawie aktywności w rozwiązywaniu problemów dyskutowanych w trakcie zajęć.

Wiedza i umiejętności praktyczne - ocena na podstawie pracy pisemnej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są metodą analizy przypadków (i wykładu w kwestiach koniecznych dla zarysowania tła społecznego i psychologicznych mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych). Skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja).

Literatura:

Lit. obowiązkowa:

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2015.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom 2, rozdz. 23, 26, 27, 28, 32, 33, Warszawa 2000

1. Gaś Z. B. Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja, Lublin 2004.

2. A. Karasowska, Wychowanie do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka, ORE

3. Łobocki M. , Teoria wychowania, Kraków 2007, s. 187-258.

4. UNICEF, Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki, Warszawa 2013.

Uwagi:

Punkty ECTS:

godziny kontaktowe: 18h

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, przygotowanie do zaliczenia, literatura przedmiotu): 42h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują do podejmowania działań wychowawczych wobec własnych dzieci, ale i w procesie współuczestniczenia w wychowaniu dzieci w przedszkolu i szkole, do roli wychowawcy, ale i wspomagania wychowawczej roli rodziców.

Społeczne kompetencje studenta i niektóre umiejętności praktyczne ocenione zostaną na podstawie aktywności w rozwiązywaniu problemów dyskutowanych w trakcie zajęć.

Wiedza i umiejętności praktyczne - ocena na podstawie pracy pisemnej.

zajecia dla studentek z wpisem warunkowym - informacja nt. zajęć i wymagań w sylabusie PE-2S-PMD

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są metodą analizy przypadków (i wykładu w kwestiach koniecznych dla zarysowania tła społecznego i psychologicznych mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych). Skupiają się na rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Uczą oceny efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja).

Literatura:

Lit. obowiązkowa:

Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Wrocław 1992.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Purper-Ouakil D., Mali tyrani, Kraków 2006.

Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa 2001.

Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2015.

Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza, tom 2, rozdz. 23, 26, 27, 28, 32, 33, Warszawa 2000

1. Gaś Z. B. Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja, Lublin 2004.

2. A. Karasowska, Wychowanie do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka, ORE

3. Łobocki M. , Teoria wychowania, Kraków 2007, s. 187-258.

4. UNICEF, Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki, Warszawa 2013.

Uwagi:

Punkty ECTS:

godziny kontaktowe: 18h

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, przygotowanie do zaliczenia, literatura przedmiotu): 42h

Ocena aktywności studentów w rozwiązywaniu problemów stanowiących materiał poglądowy podczas zajęć.

Ocena wiedzy - kolokwium

kontakty wykładowca-grupa w okresie pracy zdalnej: drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

obowiązuje sylabus dla grupy PE-2S-PMD

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.