Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy kształcenia komplementarnego (b-learning, m-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PKK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy kształcenia komplementarnego (b-learning, m-learning)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE spec. nienaucz.: edukacja zdalna i grafika komp., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W08

- Ma rozszerzoną wiedzę na temat kształcenia komplementarnego z punktu widzenia wyrównywania szans edukacyjnych.

PE2_W15

- Ma uporządkowaną wiedzę o metodach pracy nauczycieli posługujących się technologiami kształcenia zdalnego, rozumie specyfikę tego typu działalności dydaktycznej.

PE2_W16

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej w kształceniu komplementarnym.

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych z zakresu kształcenia komplementarnego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących kształcenia komplementarnego.

PE2_U04

- Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy związane z kształceniem komplementarnym.

PE2_U05

- Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii popartych rzeczową argumentacją, w zakresie kształcenia zdalnego.

PE2_U09

- Potrafi generować rozwiązania problemów edukacyjnych w obszarze kształcenia komplementarnego.

PE2_U11

- Potrafi wykorzystać narzędzia edukacji zdalnej, by samodzielnie zdobywać wiedzę, a także inspirować uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych do samodzielnego uczenia się, wspierać ich do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w zakresie kształcenia komplementarnego.

PE2_K02

- Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych w dziedzinie edukacji zdalnej; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w tworzeniu projektów kursów e-learningowych; potrafi działać w grupie, współpracować w ramach projektu.

PE2_K03

- Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, rozumie związane z tym problemy w stosowaniu kształcenia komplementarnego i zdalnego na różnych poziomach edukacji.

PE7_K07

- Jest wrażliwy na problemy edukacyjne związane z e-learningiem i innymi formami edukacji zdalnej, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących kształcenie komplementarne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Sylwia Galanciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Sylwia Galanciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Sylwia Galanciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kurs dotyczy problematyki wykorzystania edukacji zdalnej zarówno w kształceniu szkolnym i akademickim, jak i komercyjnym. Student poznaje metody zastosowania e-learningu, jego odmiany (m-learning, b-learning, w-learning) oraz prawidłową strukturę kursu e-learningowego.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena pracy zaliczeniowej (projekt kursu)

Pełny opis:

1. Edukacja zdalna w kontekście najważniejszych koncepcji pedagogicznych

2. Od e-learningu ku idei kształcenia komplementarnego

3. Blended learning w globalnej edukacji

4. M-learning w Polsce i na świecie

5. Massive Open Online Courses – szansa dla edukacji?

6. Pułapki i zalety kształcenia on-line

7. Społeczne i komunikacyjne aspekty kształcenia komplementarnego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012

Haggard S. The Maturing of the MOOC, “Research” No. 130, September 2013, Departament for Business Innovation & Skills, www.gov.uk.bis

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

Tanaś M. (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005

Yuan Li, Powell S., MOOCS and Open Education: Implications for Higher Education, http://publications.cetis.ac.uk/2013/667

Literatura uzupełniająca:

Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.

Siemieniecki B., (red.), Pedagogika medialna” t. I i II, Warszawa 2007.

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (limit nieobecności - 1). Podstawą zaliczenia ocena pracy wykonanej przez studenta - projektu kursu e-learning na wybrany temat.

Metody kształcenia:

- Wykład aktywizujący

- Dyskusja dydaktyczna

Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności):

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Tanaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena pracy zaliczeniowej (projekt kursu)

Pełny opis:

Kurs dotyczy problematyki wykorzystania edukacji zdalnej zarówno w kształceniu szkolnym i akademickim, jak i komercyjnym. Student poznaje metody zastosowania e-learningu, jego odmiany (m-learning, b-learning, w-learning) oraz prawidłową strukturę kursu e-learningowego.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

1. Edukacja zdalna w kontekście najważniejszych koncepcji pedagogicznych

2. Od e-learningu ku idei kształcenia komplementarnego

3. Blended learning w globalnej edukacji

4. M-learning w Polsce i na świecie

5. Massive Open Online Courses – szansa dla edukacji?

6. Pułapki i zalety kształcenia on-line

7. Społeczne i komunikacyjne aspekty kształcenia komplementarnego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012

Haggard S. The Maturing of the MOOC, “Research” No. 130, September 2013, Departament for Business Innovation & Skills, www.gov.uk.bis

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

Tanaś M. (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005

Yuan Li, Powell S., MOOCS and Open Education: Implications for Higher Education, http://publications.cetis.ac.uk/2013/667

Literatura uzupełniająca:

Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.

Siemieniecki B., (red.), Pedagogika medialna” t. I i II, Warszawa 2007.

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (limit nieobecności - 1).

Podstawą zaliczenia ocena pracy wykonanej przez studenta - projektu kursu e-learning na wybrany temat.

Metody kształcenia:

- Wykład aktywizujący

- Dyskusja dydaktyczna

Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności):

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Zbigniew Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kurs dotyczy problematyki wykorzystania edukacji zdalnej zarówno w kształceniu szkolnym i akademickim, jak i komercyjnym. Student poznaje metody zastosowania e-learningu, jego odmiany (m-learning, b-learning, w-learning) oraz prawidłową strukturę kursu e-learningowego.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena pracy zaliczeniowej (projekt kursu)

Pełny opis:

1. Edukacja zdalna w kontekście najważniejszych koncepcji pedagogicznych

2. Od e-learningu ku idei kształcenia komplementarnego

3. Blended learning w globalnej edukacji

4. M-learning w Polsce i na świecie

5. Massive Open Online Courses – szansa dla edukacji?

6. Pułapki i zalety kształcenia on-line

7. Społeczne i komunikacyjne aspekty kształcenia komplementarnego.

Literatura:

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012

Haggard S. The Maturing of the MOOC, “Research” No. 130, September 2013, Departament for Business Innovation & Skills, www.gov.uk.bis

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

Tanaś M. (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005

Yuan Li, Powell S., MOOCS and Open Education: Implications for Higher Education, http://publications.cetis.ac.uk/2013/667

Literatura uzupełniająca:

Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.

Siemieniecki B., (red.), Pedagogika medialna” t. I i II, Warszawa 2007.

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (limit nieobecności - 1). Podstawą zaliczenia ocena pracy wykonanej przez studenta - projektu kursu e-learning na wybrany temat.

Metody kształcenia:

- Wykład aktywizujący

- Dyskusja dydaktyczna

Forma aktywności (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności):

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.