Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyroda w edukacji przedszkolnej – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyroda w edukacji przedszkolnej – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W20 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą podstaw psychologicznych i pedagogicznych rozwoju zainteresowań przyrodniczych u dzieci.

PE2_W19 Orientuje się w publikacjach dotyczących realizacji edukacji przyrodniczej w przedszkolu i wczesnej edukacji.

PE2_U13 Umie wdrażać dzieci do chronienia środowiska przyrodniczego, do prowadzenia prostych hodowli sprzyjających rozumieniu praw przyrody i rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych.

PE2_U13 Zna metody zapoznawania dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi i przewidywaniem ich skutków.

PE2_U03 Potrafi kształtować u dzieci nawyki dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w środowisku społecznym i przyrodniczym we współpracy z rodziną dzieci.

PE2_K04 Szanuje przyrodę ożywioną i nieożywioną.

PE2_K01 Wykazuje się postawą proekologiczną i przekonaniem, że obowiązkiem każdego człowieka jest dbać i szanować świat roślin i zwierząt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek, Mirosława Suchocka
Strona przedmiotu: http://www.dzieciecafizyka.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas egzaminu ustnego zostanie sprawdzone: wiedzę studentów na temat podstaw psychologicznych i pedagogicznych rozwoju zainteresowań przyrodniczych u dzieci, orientacja się w publikacjach dotyczących realizacji edukacji przyrodniczej w przedszkolu i wczesnej edukacji, umiejętność wdrażania dzieci do przyrody (chronienia środowiska przyrodniczego, prowadzenia prostych hodowli, rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych), znajomość metod zapoznawania dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi i przewidywaniem ich skutków, umiejętność kształtowania u dzieci nawyku dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych.

Podczas pracy własnej studenta na zajęciach sprawdzone zostaną postawy w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej.

Znajomość obiektów przyrodniczych będzie sprawdzana za pomocą testu z wykorzystaniem komputera.

Pełny opis:

Blok 1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej.

Blok 2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych.

Blok 3. Metody i formy pracy z małymi dziećmi: wycieczka, eksperyment, doświadczenie, pokaz, objaśnienie. Planowanie kącika przyrody oraz zagospodarowanie ogródka przyrodniczego na placu przedszkolnym. Analiza literatury przyrodniczej dla nauczycieli i dzieci.

Blok 4. Opracowanie i realizacja zagadnień wychowania przyrodniczego na zajęciach dydaktycznych. Przygotowanie materiałów oraz opracowanie scenariuszy zajęć. Tematy: woda, powietrze, światło, dźwięk, ziemia, gleba, meteorologia, rośliny, zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wyrawdnictwo Bliżej Przedszkola.

Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

Kielar-Turska M.: Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, WSiP, Warszawa 1992

Elbanowska St.: Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1983

Literatura uzupełniająca

G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

A. Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

Strona internetowa: www.dzieciecafizyka.pl

Uwagi:

W trakcie zajęć przeważać będą metody werbalne (wykład problemowy). Planowane są także metody problemowe - wśród nich metoda zbliżona do "kuli śniegowej", która polega na przygotowaniu najlepszego pomysłu na podany temat (praca własna studentów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Marta Czerniak-Czyżniak, Jan Jelinek
Strona przedmiotu: http://www.dzieciecafizyka.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z zadaniami edukacji przyrodniczej. Przedstawione zostaną wyniki badań prezentujące sposób myślenia dzieci pod kątem edukacji przyrodniczej. Wyjaśnione zostaną sposoby wprowadzania dzieci do naukowych metod poznawania świata, a także omówione zostaną zakresy edukacji przyrodniczej i zagadnienie kącika przyrodniczego.

Zaliczenie przedmiotów będzie obejmowało ustalenie wiedzy studentów w omawianych zakresach w formie kolokwium.

Pełny opis:

Blok 1. Wychowanie przyrodnicze w edukacji przedszkolnej. Przyroda w dokumentach oświatowych dotyczących wychowania przedszkolnego. Cele, treści i zadania edukacji przyrodniczej.

Blok 2. Dziecięcy sposób pojmowania świata. Jego implikacje do nauczania przyrody wśród dzieci przedszkolnych (artyficjalizm, animizm, myślenie magiczne, dziecięcy sposób badania świata –doświadczanie świata)

Blok 3. Podstawowe metody badania świata: metoda eksperymentu przyrodniczego, pokazu, objaśnienia – zasady ich organizowania i ich znaczenie w procesie poznawania świata przez dzieci.

Blok 4. Zakres edukacji przyrodniczej: ziemia, woda, powietrze (zjawiska atmosferyczne), ogień, rośliny i zwierzęta, człowiek, ekologia, kosmos. Zajęcia praktyczne.

Blok 5. Kącik przyrodniczy w edukacji przedszkolnej

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jelinek J.A., Edukacja przyrodnicza starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu, w: „Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu”, red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Kraków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

• Jelinek J.A., Dziecięca astronomia. Jak dzieci rozumieją swoje miejsce na Ziemi, kształt Ziemi i jej miejsce w przestrzeni kosmicznej, Bliżej Przedszkola nr 7-8.166-167/2015, s. 78-82 (wydanie specjalne)

• Muchacka B.: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wydawnictwo AP, Kraków 2006

• Sławińska M.: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Impuls, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca

• G. Walter: „Żywioły w przedszkolu” seria: Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda, Kielce 2004,

• Saan: „365 pomysłów na eksperymentowanie” (2005), oraz „365 pomysłów na majsterkowanie” (2006), Wydawnictwo Rea, Warszawa;

• Jelinek J.A., Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach. Oczami studentów kierunków wychowanie przedszkolne, w: „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 4/2014 (53), s. 49-55.

Uwagi:

Ponieważ zajęcia mają charakter wykładowy w trakcie zajęć stosowane będą następujące metody słowne: wykład, opis, dyskusja, a także metody pokazu i oparte na praktycznej działalności studenta: zajęcia praktyczne (warsztaty).

Oprócz zajęć planowana jest praca własna studenta (poza zajęciami). Będzie ona przeznaczona na zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz wykonaniem zadań wynikających z treści przedmiotu.

Punkty ECTS: 3.00

godziny kontaktowe: 30

realizacja zadań: 20

przygotowanie do egzaminu: 25

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.