Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ergonomii i bhp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PEB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ergonomii i bhp
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W08

- Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych i procesów pracy, warunkujących zachowanie ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy.

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U08

- Potrafi sprawnie posługiwać się wybranym i ujęciami teoretycznymi z zakresu ergonomii i bhp w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działań pedagogicznych związanych z pedagogiką pracy i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

PE2_U13

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie ergonomii pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K06

- Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy w zakresie ergonomii i bhp, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

PE2_K09

- Znając zasady ergonomii i bhp, wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski w miejscu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Szymon Kolwas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie ergonomii, relacja człowiek-obiekt techniczny

2. Obciążenia fizyczne na stanowisku pracy

3. Dobre praktyki przy obciążeniach fizycznych

4. Obciążenia psychiczne na stanowisku pracy

5. Stres na stanowisku pracy

6. Struktura przestrzenna stanowiska pracy

7. Zła postawa ciała i jej konsekwencje

8. Zaliczenie

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, OWPW, Warszawa 2007.

Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, wyd. PZWL, Warszawa 2006

Wykowska M., Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków 1994

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2005

Górska E., Lewandowski J., Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, OWPW, Warszawa 2002.

Lewandowski J., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź, 2000.

Lewandowski J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź 2000.

Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sikora
Prowadzący grup: Ewa Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie ergonomii, relacja człowiek-obiekt techniczny

2. Obciążenia fizyczne na stanowisku pracy

3. Dobre praktyki przy obciążeniach fizycznych

4. Obciążenia psychiczne na stanowisku pracy

5. Stres na stanowisku pracy

6. Struktura przestrzenna stanowiska pracy

7. Zła postawa ciała i jej konsekwencje

8. Zaliczenie

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, OWPW, Warszawa 2007.

Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, wyd. PZWL, Warszawa 2006

Wykowska M., Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków 1994

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2005

Górska E., Lewandowski J., Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, OWPW, Warszawa 2002.

Lewandowski J., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź, 2000.

Lewandowski J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź 2000.

Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Szymon Kolwas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie ergonomii, relacja człowiek-obiekt techniczny

2. Obciążenia fizyczne na stanowisku pracy

3. Dobre praktyki przy obciążeniach fizycznych

4. Obciążenia psychiczne na stanowisku pracy

5. Stres na stanowisku pracy

6. Struktura przestrzenna stanowiska pracy

7. Zła postawa ciała i jej konsekwencje

8. Zaliczenie

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, OWPW, Warszawa 2007.

Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, wyd. PZWL, Warszawa 2006

Wykowska M., Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków 1994

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2005

Górska E., Lewandowski J., Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, OWPW, Warszawa 2002.

Lewandowski J., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź, 2000.

Lewandowski J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź 2000.

Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Ewa Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie ergonomii, relacja człowiek-obiekt techniczny

2. Obciążenia fizyczne na stanowisku pracy

3. Dobre praktyki przy obciążeniach fizycznych

4. Obciążenia psychiczne na stanowisku pracy

5. Stres na stanowisku pracy

6. Struktura przestrzenna stanowiska pracy

7. Zła postawa ciała i jej konsekwencje

8. Zaliczenie

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, OWPW, Warszawa 2007.

Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, wyd. PZWL, Warszawa 2006

Wykowska M., Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków 1994

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2005

Górska E., Lewandowski J., Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, OWPW, Warszawa 2002.

Lewandowski J., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź, 2000.

Lewandowski J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź 2000.

Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2008

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.