Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PDT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedag. szkolna i pedagogika zdolności, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

WIEDZA

PE2_W11

- Zna i rozumie specyfikę wybranych zaburzeń poznawczych i percepcyjno-motorycznych, stanowiących przyczynę trudności w uczeniu się.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U02

- Potrafi projektować programy oddziaływań terapeutycznych skierowanych na ucznia w oparciu o analizę wiedzy teoretycznej z różnych dyscyplin.

PE2_U06

- Dobiera narzędzia badawcze adekwatne do specyfiki danego zaburzenia i opracowuje wyniki procesu diagnostycznego w postaci opinii pedagogicznej.

PE2_U07

- Potrafi diagnozować zaburzenia poznawcze i percepcyjno-motoryczne, stanowiące przyczynę trudności w uczeniu się.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K04

- Planuje dojrzałe działania pedagogiczne, dokonuje wnikliwe analizy zdolności uczniów i przemyślane propozycje działań wspierających ich rozwój.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Gop
Prowadzący grup: Aneta Gop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Gop
Prowadzący grup: Aneta Gop
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jabłonowska
Prowadzący grup: Aneta Gołąbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadania na zaliczenie:

1. Opracowanie własnego narzędzie diagnostycznego.

2. Ocena wypowiedzi pisemnej w aspekcie opracowania wyników badania wybranym narzędziem diagnostycznym.

3. Opracowanie programu pracy terapeutycznej na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej ucznia: Plan Działań Wspierających/ Karta Indywidualnych Potrzeb

Pełny opis:

1. Istota diagnozy pedagogicznej i oddziaływań terapeutycznych. Kodeks postępowania pedagoga-terapeuty.

2. Czym należy sugerować się przy doborze narzędzi diagnostycznych? Rodzaje prowadzonej dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej w zależności od miejsca pracy (szkoła, poradnie psychologiczno-pedagogiczne).

3. Wywiad diagnostyczny z dzieckiem i rodzicem. Zasady doboru pytań diagnostycznych. Metody nawiązywania bezpiecznej relacji z "klientem". Wzmacnianie motywacji ucznia na etapie budowania relacji z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

4. Diagnoza trudności szkolnych - pedagogiczne i psychologiczne metody oddziaływań terapeutycznych na przykładzie ćwiczeń: usprawniających pamięć i koncentrację, percepcję wzrokową, słuchową, motoryczną.

5. Właściwa interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. Zasady tworzenia IPETu (Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny) - analiza przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

6. Identyfikacja i diagnoza zdolności. Narzędzie wykorzystywane do diagnozy uzdolnień/predyspozycji uczniów. Przykładowe działania terapeutyczno-wspierające na etapie poszukiwania i rozwijania uzdolnień uczniów.

7. Kwestionariusz Umiejętności Społecznych. Planowanie oddziaływań terapeutycznych w przypadku diagnozy deficytów w zakresie umiejętności społecznych.

8. Określanie własnego stylu uczenia się na podstawie kwestionariusza "Styl uczenia się" (David A. Kolb,). Wykorzystanie wyników diagnozy do planowania pracy terapeutycznej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

9. Wykorzystanie niestandardowych narzędzi diagnostycznych podczas pracy pedagoga/wychowawcy: Gra edukacyjna "Nie prze-graj" - jako narzędzie do diagnozy sytuacji ryzykownych. Zasady oddziaływania terapeutycznego w sytuacji zdiagnozowania ryzykownych zachowań uczniów.

10. Diagnoza sytuacji kryzysowych – schemat prowadzenia rozmowy diagnostyczno-terapeutycznej z uczniem/ rodzicem.

Procedura postępowania w przypadku zidentyfikowania sytuacji kryzysowych - rola pedagoga i psychologa szkolnego.

11. Określanie własnego potencjału twórczego przy wykorzystaniu Rysunkowego Testu Twórczego Myślenia (TCT-DP)/ Zestaw kontrolny do rozpoznawania talentu twórczego G.Lewisa.

12. Jak opracować program działań wspierających w przypadku zdiagnozowania syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych . Narzędzia wspierające diagnozę: Skala Samooceny SES M. Rosenberga, Kwestionariusz do badania poczucia kontroli, Metoda określania profilu motywacyjnego (T.Lowe).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Jarosz E. (2007). Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ziemska M. (1973). Problemy dobrej diagnozy, Warszawa: Wiedza powszechna.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bauman T., Pilch T. (2001), Zasady badań pedagogicznych, Wyd.Akademickie Żak

Ciechanowicz, A., Jaworowska, A., Matczak, A. (2000). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, Podręcznik do testu. Pracownia testów psychologicznych.

Dyrda B. (2000), Syndrom nieadekwatnych osiągnięć, Kraków

Franczak K. (2005) Psychologiczne i pedagogiczne zastosowanie Testu Strategii Uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Frostig, M., Horne (2011), D. Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową.

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Guilford, J.P. (1978). Natura inteligencji człowieka. Warszawa. PWN.

Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wyd. Akademickie "Żak".

Limont, W. „Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać, jak z nim pracować. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011

Matczak, A., Jaworowska, A., Stańczak, J (2000) TCT-DP - Rysunkowy Test Twórczego Myślenia, podręcznik do testu. Pracownia testów psychologicznych.

Nęcka, E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2001, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pietsch-Szurek, E., Szmigielska-Siuta, B., Siuta, J. (1999),Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig, podręcznik do testu. Pracownia testów psychologicznych.

"Podniesienie efektywności i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" Materiały dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szustrowa T. (1987). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wyd. UW.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jabłonowska
Prowadzący grup: Aneta Gołąbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadania na zaliczenie:

1. Opracowanie własnego narzędzie diagnostycznego.

2. Ocena wypowiedzi pisemnej w aspekcie opracowania wyników badania wybranym narzędziem diagnostycznym.

3. Opracowanie programu pracy terapeutycznej na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej ucznia: Plan Działań Wspierających/ Karta Indywidualnych Potrzeb

Pełny opis:

1. Istota diagnozy pedagogicznej i oddziaływań terapeutycznych. Kodeks postępowania pedagoga-terapeuty.

2. Czym należy sugerować się przy doborze narzędzi diagnostycznych? Rodzaje prowadzonej dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej w zależności od miejsca pracy (szkoła, poradnie psychologiczno-pedagogiczne).

3. Wywiad diagnostyczny z dzieckiem i rodzicem. Zasady doboru pytań diagnostycznych. Metody nawiązywania bezpiecznej relacji z "klientem". Wzmacnianie motywacji ucznia na etapie budowania relacji z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

4. Diagnoza trudności szkolnych - pedagogiczne i psychologiczne metody oddziaływań terapeutycznych na przykładzie ćwiczeń: usprawniających pamięć i koncentrację, percepcję wzrokową, słuchową, motoryczną.

5. Właściwa interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. Zasady tworzenia IPETu (Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny) - analiza przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

6. Identyfikacja i diagnoza zdolności. Narzędzie wykorzystywane do diagnozy uzdolnień/predyspozycji uczniów. Przykładowe działania terapeutyczno-wspierające na etapie poszukiwania i rozwijania uzdolnień uczniów.

7. Kwestionariusz Umiejętności Społecznych. Planowanie oddziaływań terapeutycznych w przypadku diagnozy deficytów w zakresie umiejętności społecznych.

8. Określanie własnego stylu uczenia się na podstawie kwestionariusza "Styl uczenia się" (David A. Kolb,). Wykorzystanie wyników diagnozy do planowania pracy terapeutycznej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

9. Wykorzystanie niestandardowych narzędzi diagnostycznych podczas pracy pedagoga/wychowawcy: Gra edukacyjna "Nie prze-graj" - jako narzędzie do diagnozy sytuacji ryzykownych. Zasady oddziaływania terapeutycznego w sytuacji zdiagnozowania ryzykownych zachowań uczniów.

10. Diagnoza sytuacji kryzysowych – schemat prowadzenia rozmowy diagnostyczno-terapeutycznej z uczniem/ rodzicem.

Procedura postępowania w przypadku zidentyfikowania sytuacji kryzysowych - rola pedagoga i psychologa szkolnego.

11. Określanie własnego potencjału twórczego przy wykorzystaniu Rysunkowego Testu Twórczego Myślenia (TCT-DP)/ Zestaw kontrolny do rozpoznawania talentu twórczego G.Lewisa.

12. Jak opracować program działań wspierających w przypadku zdiagnozowania syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych . Narzędzia wspierające diagnozę: Skala Samooceny SES M. Rosenberga, Kwestionariusz do badania poczucia kontroli, Metoda określania profilu motywacyjnego (T.Lowe).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Jarosz E. (2007). Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ziemska M. (1973). Problemy dobrej diagnozy, Warszawa: Wiedza powszechna.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bauman T., Pilch T. (2001), Zasady badań pedagogicznych, Wyd.Akademickie Żak

Ciechanowicz, A., Jaworowska, A., Matczak, A. (2000). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, Podręcznik do testu. Pracownia testów psychologicznych.

Dyrda B. (2000), Syndrom nieadekwatnych osiągnięć, Kraków

Franczak K. (2005) Psychologiczne i pedagogiczne zastosowanie Testu Strategii Uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Frostig, M., Horne (2011), D. Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową.

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Guilford, J.P. (1978). Natura inteligencji człowieka. Warszawa. PWN.

Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wyd. Akademickie "Żak".

Limont, W. „Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać, jak z nim pracować. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011

Matczak, A., Jaworowska, A., Stańczak, J (2000) TCT-DP - Rysunkowy Test Twórczego Myślenia, podręcznik do testu. Pracownia testów psychologicznych.

Nęcka, E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2001, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pietsch-Szurek, E., Szmigielska-Siuta, B., Siuta, J. (1999),Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig, podręcznik do testu. Pracownia testów psychologicznych.

"Podniesienie efektywności i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" Materiały dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szustrowa T. (1987). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wyd. UW.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jabłonowska
Prowadzący grup: Aneta Gołąbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadania na zaliczenie:

1. Opracowanie własnego narzędzie diagnostycznego.

2. Ocena wypowiedzi pisemnej w aspekcie opracowania wyników badania wybranym narzędziem diagnostycznym.

3. Opracowanie programu pracy terapeutycznej na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej ucznia: Plan Działań Wspierających/ Karta Indywidualnych Potrzeb

Pełny opis:

1. Istota diagnozy pedagogicznej i oddziaływań terapeutycznych. Kodeks postępowania pedagoga-terapeuty.

2. Czym należy sugerować się przy doborze narzędzi diagnostycznych? Rodzaje prowadzonej dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej w zależności od miejsca pracy (szkoła, poradnie psychologiczno-pedagogiczne).

3. Wywiad diagnostyczny z dzieckiem i rodzicem. Zasady doboru pytań diagnostycznych. Metody nawiązywania bezpiecznej relacji z "klientem". Wzmacnianie motywacji ucznia na etapie budowania relacji z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

4. Diagnoza trudności szkolnych - pedagogiczne i psychologiczne metody oddziaływań terapeutycznych na przykładzie ćwiczeń: usprawniających pamięć i koncentrację, percepcję wzrokową, słuchową, motoryczną.

5. Właściwa interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. Zasady tworzenia IPETu (Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny) - analiza przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

6. Identyfikacja i diagnoza zdolności. Narzędzie wykorzystywane do diagnozy uzdolnień/predyspozycji uczniów. Przykładowe działania terapeutyczno-wspierające na etapie poszukiwania i rozwijania uzdolnień uczniów.

7. Kwestionariusz Umiejętności Społecznych. Planowanie oddziaływań terapeutycznych w przypadku diagnozy deficytów w zakresie umiejętności społecznych.

8. Określanie własnego stylu uczenia się na podstawie kwestionariusza "Styl uczenia się" (David A. Kolb,). Wykorzystanie wyników diagnozy do planowania pracy terapeutycznej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

9. Wykorzystanie niestandardowych narzędzi diagnostycznych podczas pracy pedagoga/wychowawcy: Gra edukacyjna "Nie prze-graj" - jako narzędzie do diagnozy sytuacji ryzykownych. Zasady oddziaływania terapeutycznego w sytuacji zdiagnozowania ryzykownych zachowań uczniów.

10. Diagnoza sytuacji kryzysowych – schemat prowadzenia rozmowy diagnostyczno-terapeutycznej z uczniem/ rodzicem.

Procedura postępowania w przypadku zidentyfikowania sytuacji kryzysowych - rola pedagoga i psychologa szkolnego.

11. Określanie własnego potencjału twórczego przy wykorzystaniu Rysunkowego Testu Twórczego Myślenia (TCT-DP)/ Zestaw kontrolny do rozpoznawania talentu twórczego G.Lewisa.

12. Jak opracować program działań wspierających w przypadku zdiagnozowania syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych . Narzędzia wspierające diagnozę: Skala Samooceny SES M. Rosenberga, Kwestionariusz do badania poczucia kontroli, Metoda określania profilu motywacyjnego (T.Lowe).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Jarosz E. (2007). Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ziemska M. (1973). Problemy dobrej diagnozy, Warszawa: Wiedza powszechna.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Bauman T., Pilch T. (2001), Zasady badań pedagogicznych, Wyd.Akademickie Żak

Ciechanowicz, A., Jaworowska, A., Matczak, A. (2000). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, Podręcznik do testu. Pracownia testów psychologicznych.

Dyrda B. (2000), Syndrom nieadekwatnych osiągnięć, Kraków

Franczak K. (2005) Psychologiczne i pedagogiczne zastosowanie Testu Strategii Uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Frostig, M., Horne (2011), D. Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową.

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Guilford, J.P. (1978). Natura inteligencji człowieka. Warszawa. PWN.

Jarosz E., Wysocka E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna - podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wyd. Akademickie "Żak".

Limont, W. „Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać, jak z nim pracować. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011

Matczak, A., Jaworowska, A., Stańczak, J (2000) TCT-DP - Rysunkowy Test Twórczego Myślenia, podręcznik do testu. Pracownia testów psychologicznych.

Nęcka, E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2001, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pietsch-Szurek, E., Szmigielska-Siuta, B., Siuta, J. (1999),Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig, podręcznik do testu. Pracownia testów psychologicznych.

"Podniesienie efektywności i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" Materiały dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szustrowa T. (1987). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wyd. UW.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.