Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zajęć z zakresu edukacji matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-MZM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć z zakresu edukacji matematycznej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W19 ma szczegółową wiedzę dotyczacą prowadzenia działalności pedagogicznej z zakresu metodyki nauczania matematyki na etapie wczesnej edukacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin, referat.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Liczenie (kształtowanie się umiejętności liczenia w umysłach dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dostrzegania i korzystania z regularności dziesiątkowego układu liczenia; wdrażanie dzieci do liczenia w coraz szerokim zakresie i korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego do 1000 i dalej; odczytywanie i zapisywanie liczb dwucyfrowych, trzycyfrowych i czterocyfrowych: wyróżnianie jednostek, dziesiątek, setek, tysięcy itd., zapisywanie liczb znakami rzymskimi).

3. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu rachowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

4. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia, konstruowanie tabliczki mnożenia 10 x 10; kształtowanie umiejętności dzielenia - od intuicji do rozumienia sensu dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia, rozgrywanie gier wymagających szybkiego ustalania iloczynów i ilorazów).

5. Kolejność wykonywania działań. Zależności między działaniami. Liczba 0 w dodawaniu, liczba 0 i liczba 1 w mnożeniu).

6. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy.

7. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

8. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych (konstruowanie modeli figur płaskich, organizowanie przestrzeni dwuwymiarowej z próbami przewidywania, jaki efekt uzyska się stosując przesunięcia, obroty i złożenia figur płaskich, projektowanie parkietów, wzorów drukowanych na tkaninach itd., kształtowanie umiejętności mierzenia obwodów wielokątów, zapisywanie pomiarów i porównywanie ich, konstruowanie modeli brył (sześcian, prostopadłościan, ostrosłup, walec, stożek) według podanego wzoru np. wykonać sześcian z patyczków łączonych plasteliną, zbudować bryłę z siatki narysowanej na kartonie).

9. Wdrażanie dzieci do rozwiązywania zadań z treścią. Sposoby rozwiązywania zadań tekstowych. Schemat Polyi. Metoda symulacji, metoda syntetyczna, metoda analityczna, metoda analityczno-syntetyczna, metoda kruszenia zadań - krytyczne spojrzenie.

10. Metoda naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań.

11. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena uczniowskich rozwiązań zadań.

12. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus. Analiza zadań i rozwiązań uczniowskich.

13. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon.

14. Warsztat pracy nauczyciela. Środki dydaktyczne (w szczególności gry i zabawy matematyczne)

15. Aktualne poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania i uczenia się matematyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

2. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

4. Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

5. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Literatura uzupełniajaca:

1. Adamek I. (1998): Rozwiązywanie problemów przez dzieci, Impuls, Kraków.

2. Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D., Glaza M.,Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

3. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa

4. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Uwagi:

Metody nauczania:

Ćwiczenia: elementy wykładu, dyskusja, referat, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na zaliczenie składają się oceny z referatu i aktywności na zajęciach.

Egzamin jest dwuczęściowy- składa się z części pisemnej i części ustnej. W części pisemnej student rozwiązuje zadania matematyczne, metodami dostępnymi uczniom klasy 3 szkoły podstawowej. Pozytywny wynik z części pisemnej jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. W części ustnej student losuje dwa pytania dotyczące treści omawianych na ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z ustnej części egzaminu jest pozytywnie oceniona odpowiedź na oba pytania.

Za każde rozwiązanie zadania (część pisemna) oraz odpowiedź na pytanie (część ustna) student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów, wyrażona procentowo, jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

W przypadku oceny niedostatecznej student zdaje egzamin poprawkowy w podanym terminie.

Liczba godzin kontaktowych:

ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do kolokwium - 10 h

przygotowanie do egzaminu - 20 h

przygotowanie referatu - 5 h

zapoznanie z literaturą - 5 h

LICZBA ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: egzamin, referat.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Liczenie (kształtowanie się umiejętności liczenia w umysłach dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dostrzegania i korzystania z regularności dziesiątkowego układu liczenia; wdrażanie dzieci do liczenia w coraz szerokim zakresie i korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego do 1000 i dalej; odczytywanie i zapisywanie liczb dwucyfrowych, trzycyfrowych i czterocyfrowych: wyróżnianie jednostek, dziesiątek, setek, tysięcy itd., zapisywanie liczb znakami rzymskimi).

3. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu rachowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

4. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia, konstruowanie tabliczki mnożenia 10 x 10; kształtowanie umiejętności dzielenia - od intuicji do rozumienia sensu dzielenia, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i w aspekcie mieszczenia, rozgrywanie gier wymagających szybkiego ustalania iloczynów i ilorazów).

5. Kolejność wykonywania działań. Zależności między działaniami. Liczba 0 w dodawaniu, liczba 0 i liczba 1 w mnożeniu).

6. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy.

7. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

8. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych (konstruowanie modeli figur płaskich, organizowanie przestrzeni dwuwymiarowej z próbami przewidywania, jaki efekt uzyska się stosując przesunięcia, obroty i złożenia figur płaskich, projektowanie parkietów, wzorów drukowanych na tkaninach itd., kształtowanie umiejętności mierzenia obwodów wielokątów, zapisywanie pomiarów i porównywanie ich, konstruowanie modeli brył (sześcian, prostopadłościan, ostrosłup, walec, stożek) według podanego wzoru np. wykonać sześcian z patyczków łączonych plasteliną, zbudować bryłę z siatki narysowanej na kartonie).

9. Wdrażanie dzieci do rozwiązywania zadań z treścią. Sposoby rozwiązywania zadań tekstowych. Schemat Polyi. Metoda symulacji, metoda syntetyczna, metoda analityczna, metoda analityczno-syntetyczna, metoda kruszenia zadań - krytyczne spojrzenie.

10. Metoda naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań. Walory naprzemiennego rozwiązywania i układania zadań.

11. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Ocena uczniowskich rozwiązań zadań.

12. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus. Analiza zadań i rozwiązań uczniowskich.

13. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon.

14. Warsztat pracy nauczyciela. Środki dydaktyczne (w szczególności gry i zabawy matematyczne)

15. Aktualne poglądy na nauczanie i uczenie się matematyki oraz różne koncepcje nauczania i uczenia się tego przedmiotu - koncepcja czynnościowego, realistycznego i problemowego nauczania i uczenia się matematyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

2. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

3. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

4. Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

5. Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczołt B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Literatura uzupełniajaca:

1. Adamek I. (1998): Rozwiązywanie problemów przez dzieci, Impuls, Kraków.

2. Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D., Glaza M.,Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

3. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa

4. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Uwagi:

Metody nauczania:

Ćwiczenia: elementy wykładu, dyskusja, referat, rozwiązywanie zadań, gry dydaktyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Student aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach. Osoba nieobecna na zajęciach zalicza tematykę ćwiczeń na dyżurze. Na zaliczenie składają się oceny z referatu i aktywności na zajęciach.

Egzamin jest dwuczęściowy- składa się z części pisemnej i części ustnej. W części pisemnej student rozwiązuje zadania matematyczne, metodami dostępnymi uczniom klasy 3 szkoły podstawowej. Pozytywny wynik z części pisemnej jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. W części ustnej student losuje dwa pytania dotyczące treści omawianych na ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z ustnej części egzaminu jest pozytywnie oceniona odpowiedź na oba pytania.

Za każde rozwiązanie zadania (część pisemna) oraz odpowiedź na pytanie (część ustna) student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów, wyrażona procentowo, jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

W przypadku oceny niedostatecznej student zdaje egzamin poprawkowy w podanym terminie.

Liczba godzin kontaktowych:

ćwiczenia - 21 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 20 h

przygotowanie do kolokwium - 10 h

przygotowanie do egzaminu - 20 h

przygotowanie referatu - 5 h

zapoznanie z literaturą - 9 h

LICZBA ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin w formie pisemnej i ustnej,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (np. rozwiązywanie zadań, zaprezentowanie zabaw, sytuacji dydaktycznych metodą symulacji, projekt).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Konstruktywizm i metody aktywizujące uczniów w klasach 1-3 na zajęciach z edukacji matematycznej.

3. Zastosowanie zróżnicowanych form pracy uczniów na zajęciach matematycznych, rozwijających współpracę, logiczne myślenie i rozumowania preferowane w matematyce.

4. Pojęcie liczby naturalnej. Liczenie w szerokim zakresie, korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego.

5. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

6. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenie - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia, gry sprzyjające szybkiemu mnożeniu i dzieleniu, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i mieszczenia).

7. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy czterema działaniami.

8. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy.

9. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

10. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

11. Wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią. Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych.

12. Układanie i rozwiązywanie łamigłówek matematycznych.

13. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Analiza uczniowskich rozwiązań zadań. Błąd uczniowski jako naturalny element procesu uczenia się i nauczania. Ocenianie kształtujące.

14. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus.

15. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon, Konkurs Logicznego Myślenia.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

3. Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

4. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D.,

Glaza M., Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

4. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na zaliczenie ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z referatu i pozytywna ocena z projektu.

Egzamin jest dwuczęściowy- składa się z części pisemnej i części ustnej. W części pisemnej student rozwiązuje zadania matematyczne, metodami dostępnymi uczniom klasy 3 szkoły podstawowej. Pozytywny wynik z części pisemnej jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. W części ustnej student losuje dwa pytania dotyczące treści omawianych na ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z ustnej części egzaminu jest pozytywnie oceniona odpowiedź na oba pytania.

Za każde rozwiązanie zadania (część pisemna) oraz odpowiedź na pytanie (część ustna) student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów, wyrażona procentowo, jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

W przypadku oceny niedostatecznej student zdaje egzamin poprawkowy w podanym terminie.

Liczba godzin kontaktowych:

ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 25 h

przygotowanie do egzaminu - 25 h

zapoznanie z literaturą - 5 h

LICZBA ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne/ustne,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (m.in. rozwiązywanie zadań, zaprezentowanie zabaw, sytuacji dydaktycznych, itp.).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdej aktywności ocenianej punktowo co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność.

Łączna liczba punktów otrzymanych przez studenta jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie ich do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Metody aktywizujące uczniów w klasach 1-3 na zajęciach z edukacji matematycznej.

3. Poznanie różnych form pracy uczniów na zajęciach matematycznych.

4. Pojęcie liczby naturalnej. Liczenie w szerokim zakresie, korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego.

5. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

6. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia, gry sprzyjające szybkiemu mnożeniu i dzieleniu, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i mieszczenia).

7. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy czterema działaniami.

8. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy.

9. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

10. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

11. Wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią. Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych.

12. Układanie i rozwiązywanie łamigłówek matematycznych.

13. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Analiza uczniowskich rozwiązań zadań.

14. Błąd uczniowski jako naturalny element procesu uczenia się i nauczania. Analiza i interpretacja błędów popełnianych przez uczniów podczas rozwiązywania problemów matematycznych.

15. Sprawdziany umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus.

16. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon, Konkurs Logicznego Myślenia.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Nowakowska A. i in. (red.) (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, IBE, Warszawa.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

4. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

5. Klus-Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych:

- ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

- przygotowanie do zajęć: czytanie literatury, rozwiązywanie zadań, przygotowanie fragmentów zajęć, itp. - 20 h

- przygotowanie do kolokwium - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020"

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zambrowska
Prowadzący grup: Ewa Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne/ustne,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (m.in. rozwiązywanie zadań, zaprezentowanie zabaw, sytuacji dydaktycznych, itp.).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie z każdej aktywności ocenianej punktowo co najmniej połowy maksymalnej liczby punktów przyznawanej za daną aktywność.

Łączna liczba punktów otrzymanych przez studenta jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie ich do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Metody aktywizujące uczniów w klasach 1-3 na zajęciach z edukacji matematycznej.

3. Poznanie różnych form pracy uczniów na zajęciach matematycznych.

4. Pojęcie liczby naturalnej. Liczenie w szerokim zakresie, korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego.

5. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

6. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia, gry sprzyjające szybkiemu mnożeniu i dzieleniu, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i mieszczenia).

7. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy czterema działaniami.

8. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy.

9. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

10. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

11. Wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią. Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych.

12. Układanie i rozwiązywanie łamigłówek matematycznych.

13. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Analiza uczniowskich rozwiązań zadań.

14. Błąd uczniowski jako naturalny element procesu uczenia się i nauczania. Analiza i interpretacja błędów popełnianych przez uczniów podczas rozwiązywania problemów matematycznych.

15. Sprawdziany umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus.

16. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon, Konkurs Logicznego Myślenia.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Nowakowska A. i in. (red.) (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, IBE, Warszawa.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

4. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

5. Klus-Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych:

- ćwiczenia - 30 h

Liczba godzin niekontaktowych:

- przygotowanie do zajęć: czytanie literatury, rozwiązywanie zadań, przygotowanie fragmentów zajęć, itp. - 20 h

- przygotowanie do kolokwium - 10 h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin w formie pisemnej i ustnej,

- aktywność na zajęciach,

- praca grupowa lub indywidualna (np. rozwiązywanie zadań, prezentowanie zabaw, sytuacji dydaktycznych metodą symulacji, projekt).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające przyszłemu nauczycielowi kierowanie edukacją matematyczną dzieci, a w szczególności przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia i oceniania procesu dydaktycznego oraz pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie ze współczesnymi poglądami na uczenie się i nauczanie matematyki.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zapisów podstawy programowej dla szkół podstawowych - I etap edukacyjny, edukacja matematyczna z uwzględnieniem zapisów podstawy programowej dla przedszkoli i II etapu edukacyjnego.

2. Konstruktywizm i metody aktywizujące uczniów w klasach 1-3 na zajęciach z edukacji matematycznej.

3. Zastosowanie zróżnicowanych form pracy uczniów na zajęciach matematycznych, rozwijających współpracę. Praca grupowa na zajęciach z edukacji matematycznej.

4. Pojęcie liczby naturalnej. Liczenie w szerokim zakresie, korzystanie z regularności dziesiątkowego systemu pozycyjnego.

5. Dodawanie i odejmowanie (kształtowanie i doskonalenie umiejętności rachunkowych, gry sprzyjające szybkiemu dodawaniu i odejmowaniu, odejmowanie w aspekcie ujmowania i dopełniania).

6. Mnożenie i dzielenie (kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenia - od intuicji do rozumienia sensu mnożenia i dzielenia, gry sprzyjające szybkiemu mnożeniu i dzieleniu, dzielenie w aspekcie podziału na równe części i mieszczenia).

7. Kolejność wykonywania działań i zależności pomiędzy czterema działaniami.

8. Pomiar długości, pomiar masy i pomiar objętości cieczy.

9. Pomiar czasu oraz obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

10. Intuicje geometryczne i zarysy pojęć geometrycznych.

11. Wdrażanie dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią. Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych.

12. Zadania matematyczne rozwijajace logiczne myślenie i rozumowania preferowane w matematyce. Układanie i rozwiązywanie łamigłówek matematycznych.

13. Strategie stosowane przez dzieci w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych. Analiza uczniowskich rozwiązań zadań. Błąd uczniowski jako naturalny element procesu uczenia się i nauczania. Ocenianie kształtujące.

14. Sprawdzian umiejętności uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej. Badania edukacyjne uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, np. OBUT, Kompetencje trzecioklasisty, Omnibus.

15. Konkursy matematyczne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, np. Kangur, Alfik, Maks matematyczny, Leon, Konkurs Logicznego Myślenia.

Literatura:

ITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E. (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

2. Dąbrowski M. (2007): Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

3. Klus- Stańska D., Kalinowska A. (2004): Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

4. Semadeni Z.,Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1.Binkowska-Wójcik W., Boroń I., Brzyska S., Cikorska M., Fiertek R., Giezek D., Glaza M., Gruszewska B., Kapczyńska E., Kazimierczak A., Kilichowska E., Kowal B., Kubiak D., Leśniewska I., Majewicz V., Preus D., Szcząchor K., Tomecka K., Wasilewska H., Wiewióra E. (2014): Bydgoski bąbel matematyczny. O wprowadzaniu zmian w nauczaniu matematyki w klasach I–III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

2. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), (2012): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa

3. Korolczuk R., Zambrowska M., (2015): Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, IBE, Warszawa.

4. Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na zaliczenie ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z referatu i pozytywna ocena z projektu.

Egzamin jest dwuczęściowy- składa się z części pisemnej i części ustnej. W części pisemnej student rozwiązuje zadania matematyczne, metodami dostępnymi uczniom klasy 3 szkoły podstawowej. Pozytywny wynik z części pisemnej jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. W części ustnej student losuje dwa pytania dotyczące treści omawianych na ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z ustnej części egzaminu jest pozytywnie oceniona odpowiedź na oba pytania.

Za każde rozwiązanie zadania (część pisemna) oraz odpowiedź na pytanie (część ustna) student otrzymuje punkty. Łączna zdobyta liczba punktów, wyrażona procentowo, jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadą:

0%-50% ocena niedostateczna

51%-60% ocena dostateczna

61%-70% ocena dostateczna plus

71%-80% ocena dobra

81%-90% ocena dobra plus

91% i więcej ocena bardzo dobra.

W przypadku oceny niedostatecznej student zdaje egzamin poprawkowy w podanym terminie.

Liczba godzin kontaktowych:

ćwiczenia - 21 h

Liczba godzin niekontaktowych:

przygotowanie do zajęć - 29 h

przygotowanie do egzaminu - 25 h

zapoznanie z literaturą - 10 h

LICZBA ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.