Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka zarządzania kompetencjami pracowniczymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-MZK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zarządzania kompetencjami pracowniczymi
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W07

- ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych w zakresie metodycznego przygotowania do działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia zawodowego pracownika

PE2_W21

- ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą wsparcia pedagogicznego na danym etapie edukacji

PE2_U02

- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych związanych z metodycznym przygotowaniem do działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia zawodowego pracownika

PE2_U03

- potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych w ramach metodycznego przygotowania do działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia zawodowego pracownika

PE2_U07

- ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań zidentyfikowanych w trakcie metodycznego przygotowania do działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia zawodowego pracownika

PE2_U09

- potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych w odniesieniu do działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia zawodowego pracownika

PE2_U10

- potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych jako elementów metodycznego przygotowania do działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia zawodowego pracownika

PE2_U12

- potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole podczas metodycznego przygotowania pedagoga pracy do działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia zawodowego pracownika

PE2_K01

- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w zakresie metodycznego przygotowania do działalności edukacyjnej ukierunkowanej na proces doskonalenia zawodowego pracownika

PE2_K03

- docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu pedagogiki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi oraz budowania warsztatu pracy pedagoga

PE2_K05

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

PE2_K06

- odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki,

- czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

PE2_K07

- jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne w zakresie metodycznego przygotowania do działalności edukacyjnej w zakresie doskonalenia zawodowego pracownika

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

PE2_W07

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- esej erudycyjno-problemowy

PE2_W21

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U02

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- esej erudycyjno-problemowy

PE2_U03

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac zaliczeniowych przygotowywanych na zajęciach

PE2_U07

- esej erudycyjno-problemowy

PE2_U09

- esej erudycyjno-problemowy

PE2_U10

- esej erudycyjno-problemowy

PE2_U12

- Pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

PE2_K03

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

PE2_K05

- pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

PE2_K06

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

PE2_K07

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac zaliczeniowych przygotowywanych na zajęciach

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

WYKŁAD

-------------------------------------------------------

1. Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki/zasoby ludzkie. Definiowanie kompetencji w organizacji: podejście zorientowane na pracownika, podejście zorientowane na pracę. Kompetencje organizacji: kluczowe, zarządcze, pracowników. Przepływy kompetencji. Charakterystyka najważniejszych kompetencji.

2. Standardy kompetencji zawodowych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników.

3. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Tradycyjny model ZZL a model ZZL oparty na kompetencjach. Model kompetencji – definicje i główne cechy.

4. Kategorie pracowników w organizacji. Analiza SWOT – zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. Kompetencje i poziom kwalifikacji kadry jako jeden z obszarów analizy silnych i słabych stron organizacji.

5. Pozyskiwanie pracowników w oparciu o kompetencje. Metody i narzędzia weryfikacji kompetencji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w dziedzinie pozyskiwania wysoce kompetentnych pracowników. Rekrutacja, selekcja i adaptacja nowych pracowników.

6. Problem luk kompetencyjnych. Ocena kompetencji pracowników. Metody przydatne w ocenie kompetencji. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne. Zjawisko przeedukowania i zjawisko niedokształcenia.

7. Rozwój kompetencji pracowników. Tutoring, coaching, mentoring jako metody rozwoju kompetencji.

8. Bariery wdrażania zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje.

-------------------------------------------------------

ĆWICZENIA

-------------------------------------------------------

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Identyfikacja kompetencji pracowniczych dla wybranych zawodów z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

2. Analiza kompetencji zawodowych zawartych w Standardzie Kompetencji Zawodowych w kontekście wyodrębniania kompetencji społecznych

3. Tworzenie modelu kompetencji niespecyficznych (wg Jobfitter) dla zawodu wystandaryzowanego

4. Ocena kompetencji pracowniczych – analiza metod i narzędzi

5. Tutoring w miejscu pracy. Opiekun stażu/praktyk w procesie zarządzania kompetencjami stażysty/praktykanta

6. Coaching i mentoring jako formy indywidualnego zarządzania kompetencjami pracowniczymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Karney J. E., Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

• Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, Instytut Badan Edukacyjnych, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• Juchnowicz M. (red.), Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim: metodyka badania, opisy przypadków, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.

• Górniak J. (red.), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, PARP, Warszawa 2012.

Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, ITeE – PIB, Warszawa 2008.

• Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004.

• Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł, Nowe metody pracy z ludźmi: organizacja procesów personalnych, Poltext, Warszawa 2002.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia,

- dyskusja,

- metody aktywizujące – zadania dotyczące projektowania profili kompetencyjnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, scenariusza zajęć 30 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Zdzisław Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- rozwiązywanie różnych kwestii praktycznych z zakresu zarządzania kompetencjami w trakcie ćwiczeń na bazie informacji pozyskanych z konkretnej organizacji

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- praca pisemna na temat możliwości wprowadzenia zarządzania kompetencjami w organizacji, w której student aktualnie pracuje

- rozwiązywanie kwestii praktycznych z zakresu zarządzania kompetencjami w trakcie ćwiczeń, na bazie informacji pozyskanych z konkretnej organizacji

- rozwiązywanie kwestii praktycznych dotyczących wykorzystania zarządzania kompetencjami w działalności szkoleniowej

- ocena odpowiedzi na pytania w trakcie ćwiczeń wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena kompetencji społecznych studenta na podstawie zaangażowania w opracowania o charakterze praktycznym

- ocena kompetencji studenta na podstawie jakości opracowań o charakterze praktycznym

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Przesłanki wprowadzenia kompetencji do ZZL.

2. Definicje kompetencji

3. Różnice między podejściem stanowiskowym i kompetencyjnym

4. Rodzaje kompetencji w organizacji

5. Zasady zarządzania kompetencjami w organizacji (uwarunkowania, cele, cechy)

5.1. Identyfikacja kompetencji (procedury, źródła)

5.2. Budowa modeli i profili kompetencyjnych

5.3. Rozwój kompetencji pracowników i organizacji

6. Metody pomiaru i oceny kompetencji

7. Wykorzystanie kompetencji w procesie kadrowym

ĆWICZENIA

1. Informacja na temat zakresu stosowania kompetencji w polskich firmach

2. Zdefiniowanie różnych kompetencji na podstawie dotychczasowej wiedzy studentów (prace indywidualne)

3. Przygotowanie zestawu kompetencji bazowych i specyficznych wraz z definicjami dla konkretnej organizacji (prace indywidualne)

4. Możliwości wprowadzenia zarządzania kompetencjami w organizacji, w której pracuje student – analiza uwarunkowań (prace indywidualne)

5. Wdrażanie kompetencji w organizacjach na konkretnych przykładach (prezentacja i dyskusja)

6. Przygotowanie profili kompetencyjnych dla 3-5 wybranych stanowisk w firmie w której pracuje student (prace indywidualne)

7. Przygotowanie profilu kompetencyjnego dla własnego stanowiska, na którym student pracuje

8. Podsumowanie – ocena poziomu umiejętności nabytych w trakcie ćwiczeń

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

2. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer, Warszawa 2014,

3. Majewski T., Zarządzanie kompetencjami. Wyd. AON, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Krajowe standardy kompetencji zawodowych, CRZL, Warszawa 2013.

2. Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, ITeE – PIB, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia,

- dyskusja,

- metody aktywizujące – zadania dotyczące projektowania profili kompetencyjnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia 25 godz.

Przygotowanie referatu, eseju 25 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena wypowiedzi podczas egzaminu ustnego

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena zadanych prac pisemnych (domowych)

- ocena odpowiedzi na pytania otwarte wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena pisemnych prac zaliczeniowych przygotowywanych na zajęciach lub zadanych do wykonania w domu

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

WYKŁAD

-------------------------------------------------------

1. Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki/zasoby ludzkie. Definiowanie kompetencji w organizacji: podejście zorientowane na pracownika, podejście zorientowane na pracę. Kompetencje organizacji: kluczowe, zarządcze, pracowników. Przepływy kompetencji. Charakterystyka najważniejszych kompetencji.

2. Standardy kompetencji zawodowych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników.

3. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Tradycyjny model ZZL a model ZZL oparty na kompetencjach. Model kompetencji – definicje i główne cechy.

4. Kategorie pracowników w organizacji. Analiza SWOT – zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. Kompetencje i poziom kwalifikacji kadry jako jeden z obszarów analizy silnych i słabych stron organizacji.

5. Pozyskiwanie pracowników w oparciu o kompetencje. Metody i narzędzia weryfikacji kompetencji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w dziedzinie pozyskiwania wysoce kompetentnych pracowników. Rekrutacja, selekcja i adaptacja nowych pracowników.

6. Problem luk kompetencyjnych. Ocena kompetencji pracowników. Metody przydatne w ocenie kompetencji. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne. Zjawisko przeedukowania i zjawisko niedokształcenia.

7. Rozwój kompetencji pracowników. Tutoring, coaching, mentoring jako metody rozwoju kompetencji.

8. Bariery wdrażania zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje.

-------------------------------------------------------

ĆWICZENIA

-------------------------------------------------------

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Identyfikacja kompetencji pracowniczych dla wybranych zawodów z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

2. Analiza kompetencji zawodowych zawartych w Standardzie Kompetencji Zawodowych w kontekście wyodrębniania kompetencji społecznych

3. Tworzenie modelu kompetencji niespecyficznych (wg Jobfitter) dla zawodu wystandaryzowanego

4. Ocena kompetencji pracowniczych – analiza metod i narzędzi

5. Tutoring w miejscu pracy. Opiekun stażu/praktyk w procesie zarządzania kompetencjami stażysty/praktykanta

6. Coaching i mentoring jako formy indywidualnego zarządzania kompetencjami pracowniczymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer, Warszawa 2014,

• Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, Instytut Badan Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Krajowe standardy kompetencji zawodowych, CRZL, Warszawa 2013.

Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, ITeE – PIB, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia,

- dyskusja,

- metody aktywizujące – zadania dotyczące projektowania profili kompetencyjnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 30 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, scenariusza zajęć 30 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena wypowiedzi podczas egzaminu ustnego

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

- ocena zadanych prac pisemnych (domowych)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena pisemnych prac zaliczeniowych przygotowywanych na zajęciach lub zadanych do wykonania w domu

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

WYKŁAD

-------------------------------------------------------

1. Kompetencje a kwalifikacje i kapitał ludzki/zasoby ludzkie. Definiowanie kompetencji w organizacji: podejście zorientowane na pracownika, podejście zorientowane na pracę. Kompetencje organizacji: kluczowe, zarządcze, pracowników. Przepływy kompetencji. Charakterystyka najważniejszych kompetencji.

2. Standardy kompetencji zawodowych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników.

3. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Tradycyjny model ZZL a model ZZL oparty na kompetencjach. Model kompetencji – definicje i główne cechy.

4. Kategorie pracowników w organizacji. Analiza SWOT – zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. Kompetencje i poziom kwalifikacji kadry jako jeden z obszarów analizy silnych i słabych stron organizacji.

5. Pozyskiwanie pracowników w oparciu o kompetencje. Metody i narzędzia weryfikacji kompetencji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w dziedzinie pozyskiwania wysoce kompetentnych pracowników. Rekrutacja, selekcja i adaptacja nowych pracowników.

6. Problem luk kompetencyjnych. Ocena kompetencji pracowników. Metody przydatne w ocenie kompetencji. Niedopasowanie kompetencyjne i kwalifikacyjne. Zjawisko przeedukowania i zjawisko niedokształcenia.

7. Rozwój kompetencji pracowników. Tutoring, coaching, mentoring jako metody rozwoju kompetencji.

8. Bariery wdrażania zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje.

-------------------------------------------------------

ĆWICZENIA

-------------------------------------------------------

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Identyfikacja kompetencji pracowniczych dla wybranych zawodów z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.

2. Analiza kompetencji zawodowych zawartych w Standardzie Kompetencji Zawodowych w kontekście wyodrębniania kompetencji społecznych

3. Tworzenie modelu kompetencji niespecyficznych (wg Jobfitter) dla zawodu wystandaryzowanego

4. Ocena kompetencji pracowniczych – analiza metod i narzędzi

5. Tutoring w miejscu pracy. Opiekun stażu/praktyk w procesie zarządzania kompetencjami stażysty/praktykanta

6. Coaching i mentoring jako formy indywidualnego zarządzania kompetencjami pracowniczymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

• Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer, Warszawa 2014,

• Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

• Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, Instytut Badan Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Krajowe standardy kompetencji zawodowych, CRZL, Warszawa 2013.

Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, ITeE – PIB, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia,

- dyskusja,

- metody aktywizujące – zadania dotyczące projektowania profili kompetencyjnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia, egzaminu 30 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, scenariusza zajęć 30 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Zdzisław Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w toku dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena pisemnych prac (ćwiczeń) przygotowywanych na zajęciach

egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- rozwiązywanie różnych kwestii praktycznych z zakresu zarządzania kompetencjami w trakcie ćwiczeń na bazie informacji pozyskanych z konkretnej organizacji

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- praca pisemna na temat możliwości wprowadzenia zarządzania kompetencjami w organizacji, w której student aktualnie pracuje

- rozwiązywanie kwestii praktycznych z zakresu zarządzania kompetencjami w trakcie ćwiczeń, na bazie informacji pozyskanych z konkretnej organizacji

- rozwiązywanie kwestii praktycznych dotyczących wykorzystania zarządzania kompetencjami w działalności szkoleniowej

- ocena odpowiedzi na pytania w trakcie ćwiczeń wskazujące na rozumienie i nabycie umiejętności kognitywnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena odpowiedzi na pytania wskazujące na nabycie kompetencji społecznych związanych z efektywną komunikacją, samodzielnością, odpowiedzialnością, skuteczną współpracą zespołową, etycznym postępowaniem, kulturą osobistą i kulturą pracy;

- ocena kompetencji społecznych studenta na podstawie zaangażowania w opracowania o charakterze praktycznym

- ocena kompetencji studenta na podstawie jakości opracowań o charakterze praktycznym

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD

1. Przesłanki wprowadzenia kompetencji do ZZL (m.in. powiązanie kompetencji z kapitałem ludzkim)

2. Definicje (tradycyjne i nowoczesne) i cechy kompetencji

3. Różnice między podejściem stanowiskowym i kompetencyjnym w ocenie roli pracownika w organizacji

4. Rodzaje kompetencji w organizacji oraz zakres ich wykorzystania

5. Zasady zarządzania kompetencjami w organizacji (uwarunkowania, cele, cechy)

5.1. Identyfikacja kompetencji (procedury, źródła)

5.2. Budowa modeli i profili kompetencyjnych

5.3. Rozwój kompetencji pracowników i kompetencji organizacji

6. Metody pomiaru i oceny kompetencji

7. Wykorzystanie kompetencji w procesie kadrowym

ĆWICZENIA

1. Informacja na temat stanu zarządzania kompetencjami w polskich firmach oraz działań rządu w kierunku lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego

2. Zdefiniowanie kompetencji stosowanych w organizacjach, wg wykazu z literatury, na podstawie dotychczasowej wiedzy studentów (prace indywidualne)

3. Analiza poprawności wykonania zadania z poprzednich ćwiczeń.

Projektowanie profilu kompetencji wraz z definicjami, dla aktualnego stanowiska pracy studenta. Określenie podstawowych cech osobowości, ważnych na zajmowanym stanowisku (prace indywidualne)

4. Analiza poprawności wykonania zadania z poprzednich ćwiczeń.

Określenie hierarchii ważności kompetencji ujętych w profilu wraz z uzasadnieniem ich wpływu na efekty pracy.

5. Podział kompetencji zawartych w profilu na 4 grupy: uniwersalne, kluczowe, specjalne, społeczne, wraz z uzasadnieniem

6. Analiza poprawności wykonania poprzedniego zadania.

Określenie 5 typowych wskaźników zachowań dla każdej kompetencji. Wskazanie własnego poziomu spełnienia posiadanych kompetencji wraz z uzasadnieniem. Określenie posiadanych kompetencji ale nie wykorzystanych w aktualnej pracy.

7. Określenie dla kompetencji na stanowisku pracy studenta poziomów ich spełnienia. Wskazanie własnego poziomu dla posiadanych kompetencji, wraz z ich samooceną

8. Projektowanie modelu kompetencyjnego dla organizacji, w której pracuje student, uwzględniającego różne grupy pracowników.

9. Przyporządkowanie właściwych zachowań menedżera do różnych kompetencji na podstawie opisów kilku sytuacji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Wolters Kluwer, Warszawa 2014,

2. Białasiewicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach. Economicus, Szczecin 2012

3. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

4. Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje, Instytut Badan Edukacyjnych, Warszawa 2013.

2. Krajowe standardy kompetencji zawodowych, CRZL, Warszawa 2013.

3. Polskie standardy kwalifikacji zawodowych, ITeE – PIB, Warszawa 2008.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- ćwiczenia,

- dyskusja,

- metody aktywizujące – zadania dotyczące projektowania profili kompetencyjnych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe - wykład, ćwiczenia, konsultacje 35 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, dyskursu podczas zajęć 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia (egzaminu) 35 godz.

Przygotowanie projektu modelu oraz profilu kompetencji 30 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.