Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura słowa i interpretacja sceniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-KSL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura słowa i interpretacja sceniczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Obow. dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W08

- Ma wiedzę o społecznym podłożu zróżnicowania form komunikacji i wpływu, jaki ma on na wzory poprawnej wymowy i kultury słowa.

PE2_W20

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego interpretacji scenicznej.

PE2_W21

- Ma uszczegółowiona wiedzę dotyczącą wsparcia pedagogicznego w zakresie nauczania kultury słowa i interpretacji tekstów.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U02

- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i kultury słowa.

PE2_U02

- Umie diagnozować i projektować działania praktyczne w celu polepszenia wymowy uczestników zajęć.

PE2_U03

- Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych z innymi uczestnikami procesu twórczego.

PE2_U04

- Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się na temat interpretacji tekstu literackiego i scenariusza.

PE2_U13

- Potrafi realizować zadania i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy z zakresu kultury słowa.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w zakresie kultury słowa i interpretacji scenicznej.

PE2_K03

- Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do budowania pedagogicznego warsztatu pracy animatora teatru.

PE2_K07

- Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem w obszarze kultury słowa i interpretacji scenicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia.

* Ocena prac wykonanych podczas zajęć.

* Oceny wypowiedzi ustnych.

* Kolokwium zaliczeniowe obejmujące podstawy wiedzy z kultury żywego słowa z elementami zachowań scenicznych, etiudy sceniczne, scenariusze zajęć

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Podstawy wiedzy z kultury języka z elementami zachowań scenicznych, etiudy sceniczne, scenariusze zajęć

Podstawy wiedzy z kultury żywego słowa,sztuki wystapień publicznych, sztuki prezentacji,kreowania wizerunku.

Poznanie form interpretacji scenicznej-improwizowanie słowem z wykorzystaniem sztuki słowa i body language

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Jerzy Kramm Kultura żywego słowa PWN 1999

Ewa Lewandowska-Tarasiuk Sztuka wystąpień publicznych Wydawnictwo Difin 2003 wyd II

Literatura uzupełniająca:

Ewa Lewandowska-Tarasiuk W teatrze prezentacji O sztuce perswazji Wiedza Powszechna Warszawa 2005

Uwagi:

Metody kształcenia:

* Etiudy sceniczne,retoryczne,kreowanie sytuacji inscenizowanych,scenariusze autorskie

* Dyskusja dydaktyczna,fragmenty wykładu, autorskie scenariusze i odgrywane sytuacji.

* Wykład z elementami sytuacji inscenizowanych

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe wykład15 godz.

etiudy retoryczne 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury 15 godz.

inne formy 5 godz.

Sumaryczne liczba punktów ECTS: 2.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studenta do publicznego wypowiadania się uczą sposobów interpretacji tekstu i pracy nad tekstem scenicznym. Zajęcia podnoszą kompetencje studenta w zakresie żywego słowa, świadomości zakresów oddziaływania osoby wypowiadającej się publicznie.

Pełny opis:

Zakres poruszanych zagadnień:

- wymogi związane z występowaniem przed widownią

- wypowiadanie się w ramach roli

-znaczenie żywego słowa

-błędy językowe

- język pisany i mówiony

Praca nad tekstem:

- czym jest interpretacja

- wyrazistość wypowiedzi

- nośność głosu

-określenie odbiorcy i nadawcy

- dialog

Literatura:

1. Toczyska B. (1998): Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

2. Czechow M. A (1995).: O technice aktora, AKSHA.

Literatura uzupełniająca:

1. Lewandowska- Tarasiuk E. Sztuka wystąpień publicznych; Warszawa, Wydawnictwo APS

2. Pease A. (2001) Mowa ciała; Kielce, wyd. „Jedność”

3. Klemensiewicz Z.(oprac.) , uzup. Urbańczyk S.(1995).:Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków; Wydawnictwo Baran i Suszyński.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.