Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja z zakresu bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-EZB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja z zakresu bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W19 ma szczegółową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie wczesnej edukacji

PE2_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk

społecznych i interpretowania ich z punktu widzenia wczesnej edukacji dzieci z trudnościami w uczeniu się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Bogumiła Bogacka-Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

-kolokwium;

-przygotowanie prezentacji w zespołach,

-aktywność studenta na ćwiczeniach (tj. udział w dyskusji na temat przeczytanych publikacji);

-obecność studenta na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna. Pojęcie edukacji w zakresie bezpieczeństwa versus zagrożeń.

Miejsce edukacji z zakresu bezpieczeństwa w prawie oświatowym (ustawach o systemie oświaty, karcie nauczyciela

oraz aktach wykonawczych tj. w sprawie podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, bezpieczeństwa i higieny

pracy itp.). 3h

Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym wczesnoszkolnym. Podstawowe założenia nauczania / uczenia się

o bezpieczeństwie dzieci. Polityka państwa w zakresie podejmowania działań na rzecz bezpiecznej szkoły. 3h

Profilaktyka unikania wypadków w ramach organizowania krajoznawstwa i turystyki, np. podczas wycieczek oraz

innych wyjść poza teren szkoły lub placówki. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warunkach oświatowych. 3h

Zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci w ruchu drogowym. Wybrane przepisy ustawy prawo o ruchu

drogowym. Treści programowe dotyczące wychowania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikające z

podstawy programowej. Cechy rozwojowe dziecka, ich wpływ na zachowanie w ruchu drogowym. Przegląd badań

dotyczących zachowań dzieci na drodze. Działania edukacyjne skierowane do młodych uczestników ruchu drogowego.

Wybrane problemy wychowania komunikacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej. 4h

Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. 2h

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Bogacka-Osińska B. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji [w:]

„Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 9 (216), wkładka metodyczna.

2. Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Kraków 2009, s. 43-67,

s. 83-98.

3. Rudek I., Soroka-Fedorczuk A., Rola przedszkola i szkoły w zapobieganiu zagrożeniom rozwoju dziecka, (w:) Guz S.,

Andrzejewska J. (red.) Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, Lublin 2008, s. 75-84.

4. Walkiewicz E., Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, Warszawa ORE.

5. Załącznik do uchwały nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 roku, Rządowy Program na lata 2014-2016, Bezpieczna i

przyjazna szkoła.

Literatura uzupełniająca

1. Frątczak E. ,J, Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów klas I-III szkoły podstawowej., Warszawa 1995, s. 74-130.

2. Hinz M., Wiem, jak się zachować. Pomoc do nauki zasad odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach,

Gdańsk 2013.

3. Kiełczewska A., i inni, Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole, (w) Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej,

przeciwdziałanie, skuteczna interwencja, Warszawa 2012, s. 3-21.

4. Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin 2010,

s. 11-26, s.27-123.

5. Taraszkiewicz M., Kordziński J., Bezpieczna i przyjazna szkoła, Warszawa 2009 – s. 60-84.

Uwagi:

Prezentacja multimedialna, pogadanka, burza mózgu, dyskusja, praca z książką, ćwiczenia, symulacje, pokaz, gra dydaktyczna, metoda

projektów

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu - -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy – przygotowanie się do kolokwium 8

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 58

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Bogumiła Bogacka-Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

A. Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć

B. Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

C. Wykonanie konkretnych ćwiczeń podczas zajęć

D. Przygotowanie założeń projektu edukacyjnego w zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań młodszych dzieci (praca zespołowa) – prezentacja multimedialna

Pełny opis:

Miejsce edukacji z zakresu bezpieczeństwa w prawie oświatowym (ustawach o systemie oświaty, karcie nauczyciela oraz aktach wykonawczych tj. w sprawie podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, sposobu organizowania przez publiczne przedszkola i szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki). (3h)

Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podstawowe założenia nauczania/uczenia się

o bezpieczeństwie dzieci. Polityka państwa w zakresie podejmowania działań na rzecz bezpiecznej szkoły.(3h)

Profilaktyka unikania wypadków w ramach organizowania krajoznawstwa i turystyki, np. podczas wycieczek oraz innych wyjść poza teren szkoły lub placówki. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warunkach oświatowych.(3h)

Zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci w ruchu drogowym. Wybrane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Treści programowe dotyczące wychowania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikające z podstawy programowej. Cechy rozwojowe dziecka, ich wpływ na zachowanie w ruchu drogowym. Przegląd badań dotyczących zachowań dzieci na drodze. Działania edukacyjne skierowane do młodych uczestników ruchu drogowego. Wybrane problemy wychowania komunikacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej. (3h)

Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Wybrane przepisy prawa oświatowego i prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy.(3h)

Literatura:

  Literatura obowiązkowa

1. Bogacka-Osińska B. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji [w:] „Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 9 (216), wkładka metodyczna.

2. Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Kraków 2009, s. 21- 31, 43-67, s. 85-98.

3. Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin 2010,

s. 11-26, s.27-123.

4. Walkiewicz E., Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, Warszawa ORE.

5. Załącznik do uchwały nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 roku, Rządowy Program na lata 2014-2016, Bezpieczna i przyjazna szkoła.

6. Załącznik do uchwały nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23.06. 2015 r. Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”.

Literatura uzupełniająca

1. Hinz M., Wiem, jak się zachować. Pomoc do nauki zasad odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach, Gdańsk 2013.

2. Kiełczewska A., i inni, Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole, (w) Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja, Warszawa 2012, s. 3-38.

Uwagi:

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, pogadanka, burza mózgu, dyskusja, praca z książką, ćwiczenia, symulacje, pokaz, gra dydaktyczna, metoda projektów

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45

Przygotowanie się do egzaminu - -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy – przygotowanie się do kolokwium 8

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2 78

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Bogumiła Bogacka-Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

A. Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć

B. Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

C. Wykonanie konkretnych ćwiczeń podczas zajęć

D. Przygotowanie założeń projektu edukacyjnego w zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań młodszych dzieci (praca zespołowa) – prezentacja multimedialna

Pełny opis:

Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna. Pojęcie edukacji w zakresie bezpieczeństwa versus zagrożeń. Miejsce edukacji z zakresu bezpieczeństwa w prawie oświatowym (ustawach o systemie oświaty, karcie nauczyciela oraz aktach wykonawczych tj. w sprawie podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, sposobu organizowania przez publiczne przedszkola i szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki). (3h)

Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podstawowe założenia nauczania/uczenia się

o bezpieczeństwie dzieci. Polityka państwa w zakresie podejmowania działań na rzecz bezpiecznej szkoły. (3h)

Profilaktyka unikania wypadków w ramach organizowania krajoznawstwa i turystyki, np. podczas wycieczek oraz innych wyjść poza teren szkoły lub placówki. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warunkach oświatowych. (3h)

Zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci w ruchu drogowym. Wybrane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Treści programowe dotyczące wychowania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wynikające z podstawy programowej. Cechy rozwojowe dziecka, ich wpływ na zachowanie w ruchu drogowym. Przegląd badań dotyczących zachowań dzieci na drodze. Działania edukacyjne skierowane do młodych uczestników ruchu drogowego. Wybrane problemy wychowania komunikacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej. (3h)

Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Wybrane przepisy prawa oświatowego i prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy. (3h)

Literatura:

  Literatura obowiązkowa

1. Bogacka-Osińska B. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji [w:] „Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 9 (216), wkładka metodyczna.

2. Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Kraków 2009, s. 21- 31, 43-67, s. 85-98.

3. Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin 2010,

s. 11-26, s.27-123.

4. Walkiewicz E., Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, Warszawa ORE.

5. Załącznik do uchwały nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 roku, Rządowy Program na lata 2014-2016, Bezpieczna i przyjazna szkoła.

6. Załącznik do uchwały nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23.06. 2015 r. Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”.

Literatura uzupełniająca

1. Hinz M., Wiem, jak się zachować. Pomoc do nauki zasad odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach, Gdańsk 2013.

2. Kiełczewska A., i inni, Przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole, (w) Przemoc w szkole. Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja, Warszawa 2012, s. 3-38.

Uwagi:

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, pogadanka, burza mózgu, dyskusja, praca z książką, ćwiczenia, symulacje, pokaz, gra dydaktyczna, metoda projektów

FORMA AKTYWNOŚCI, ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu - -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy – przygotowanie się do kolokwium 8

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2 58

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Bogumiła Bogacka-Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do pracy z dziećmi szczególnie w zakresie dbałości o ich bezpieczeństwo, zapoznaje z możliwymi zagrożeniami i uczy radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Pełny opis:

Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna. Pojęcie edukacji w zakresie bezpieczeństwa versus zagrożeń. Miejsce edukacji z zakresu bezpieczeństwa w prawie oświatowym (ustawach o systemie oświaty, karcie nauczyciela oraz aktach wykonawczych tj. w sprawie podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy itp. 3h

Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym wczesnoszkolnym. Podstawowe założenia nauczania / uczenia się

o bezpieczeństwie dzieci. 3h

Profilaktyka unikania wypadków, w tym idea wychowania komunikacyjnego. 3h

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dzieci – zapoznanie się z wybranymi programami profilaktyczno-edukacyjnymi. 3h

Prawne aspekty ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Rola nauczyciela, jeśli dziecko jest krzywdzone, pomoc społeczna dla uczniów (zespoły interdyscyplinarne). 3h

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bogacka-Osińska B. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji [w:] „Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 9 (216), wkładka metodyczna.

Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Kraków 2009, s. 43-67,

s. 83-98.

Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Kraków 2009 –143-157.

Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin 2010,

s. 11-26, s.27-123.

Rudek I., Soroka-Fedorczuk A., Rola przedszkola i szkoły w zapobieganiu zagrożeniom rozwoju dziecka, (w:) Guz S., Andrzejewska J. (red.) Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, Lublin 2008, s. 75-84.

Literatura uzupełniająca

Bogacka-Osińska B. , Świadomość praw dziecka w edukacji elementarnej (w:) „Wychowanie na co dzień”, 2012 nr 4-5 (223-224).

Taraszkiewicz M., Kordziński J., Bezpieczna i przyjazna szkoła, Warszawa 2009 – s. 60-84.

Uwagi:

Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

Wykonanie konkretnych ćwiczeń podczas zajęć

Ocena pisemnego wypracowania

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Bogumiła Bogacka-Osińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do pracy z dziećmi szczególnie w zakresie dbałości o ich bezpieczeństwo, zapoznaje z możliwymi zagrożeniami i uczy radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Pełny opis:

Bezpieczeństwo jako dziedzina interdyscyplinarna. Pojęcie edukacji w zakresie bezpieczeństwa versus zagrożeń. Miejsce edukacji z zakresu bezpieczeństwa w prawie oświatowym (ustawach o systemie oświaty, karcie nauczyciela oraz aktach wykonawczych tj. w sprawie podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy itp. 3h

Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym wczesnoszkolnym. Podstawowe założenia nauczania / uczenia się

o bezpieczeństwie dzieci. 3h

Profilaktyka unikania wypadków, w tym idea wychowania komunikacyjnego. 3h

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dzieci – zapoznanie się z wybranymi programami profilaktyczno-edukacyjnymi. 3h

Prawne aspekty ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Rola nauczyciela, jeśli dziecko jest krzywdzone, pomoc społeczna dla uczniów (zespoły interdyscyplinarne). 3h

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bogacka-Osińska B. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji [w:] „Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 9 (216), wkładka metodyczna.

Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Kraków 2009, s. 43-67,

s. 83-98.

Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Kraków 2009 –143-157.

Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin 2010,

s. 11-26, s.27-123.

Rudek I., Soroka-Fedorczuk A., Rola przedszkola i szkoły w zapobieganiu zagrożeniom rozwoju dziecka, (w:) Guz S., Andrzejewska J. (red.) Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, Lublin 2008, s. 75-84.

Literatura uzupełniająca

Bogacka-Osińska B. , Świadomość praw dziecka w edukacji elementarnej (w:) „Wychowanie na co dzień”, 2012 nr 4-5 (223-224).

Taraszkiewicz M., Kordziński J., Bezpieczna i przyjazna szkoła, Warszawa 2009 – s. 60-84.

Uwagi:

Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

Wykonanie konkretnych ćwiczeń podczas zajęć

Ocena pisemnego wypracowania

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS -2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.