Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia dziecka z trudnościami w opanowaniu umiejętności językowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-DIP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia dziecka z trudnościami w opanowaniu umiejętności językowych
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, spec. naucz.: pedagogika korekcyjna, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się

PE2_U13 potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu pedagogiki korekcyjnej

PE2_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wczesnej edukacji i pedagogiki korekcyjnej; angażuje się we współpracę w toku rozwiązywania problemów edukacyjnych

PE2_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne dzieci z trudnościami w uczeniu się, gotowy do komunikowania się z otoczeniem, w tym rodzicami dzieci oraz innymi osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach

i organizacjach realizujących działania pedagogiczne, np. naukowym kole studenckim

---------------------------------

PE2_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, i terapeutycznych, związanych z diagnozą i terapią dziecka z trudnościami w opanowaniu umiejętności językowych, a także projektowaniem pracy pedagogicznej na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

PE2_U07 Ma pogłębione umiejętności obserwowania i diagnozowania trudności dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w

opanowywaniu umiejętności językowych

PE2_U13 Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu diagnozy i terapii trudności dziecka w opanowywaniu umiejętności językowych

PE2_K02 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie diagnozy i terapii dziecka z trudnościami w opanowaniu umiejętności językowych

PE2_K07 Jest wrażliwy na problemy edukacyjne dzieci z trudnościami w opanowywaniu umiejętności językowych, gotowy do komunikowania się z otoczeniem, w tym rodzicami dzieci oraz innymi osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne, np. naukowym kole studenckim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Katarzyna Pardej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć. Ocena koncepcji projektów praktycznych i działań pedagogicznych. Egzamin pisemny.

Pełny opis:

Ćwiczenia funkcji leżących u podłoża czytania i pisania na materiale nieliterowym – etap przygotowawczy terapii oraz ćwiczenia umiejętności czytania i pisana na materiale literowym – etap pracy właściwej. Opracowywanie programów usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych, funkcji językowych, pamięci i uwagi oraz usprawniających czytanie i pisanie, a także programów relaksacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Baran J., Co robić, żeby dziecko sprawniej czytało i pisało, a dorosły przetrwał. Opracowanie dla terapeutów i rodziców, Gdańsk 2009.

Bogdanowicz M., Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii: Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II, Gdańsk 2011.

Górniewicz E., Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, Olsztyn 2000.

Mickiewicz J., Dysleksja rozwojowa: podstawy diagnozy i terapii, Toruń 2011.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Zajęcia prowadzone są następującymi metodami kształcenia: dyskusja, prezentacje multimedialne w wykonaniu wykładowcy, gry dydaktyczne, puzzle, praca z tekstem, tj. czytanie tekstu metodą „5 kroków” oraz głośne czytanie, metoda przypadków.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 45

Przygotowanie się do egzaminu: 50

Przygotowanie konspektu zajęć: 25

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy, Mariola Szafrańska-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć. Ocena koncepcji projektów praktycznych i działań pedagogicznych. Egzamin pisemny.

Pełny opis:

Wykłady:

Gotowość i umiejetność czytania i pisania 3

Etipatogeneza i mechanizmy dysleksji. 3

Specyfika organizacji procesu diagnostycznego i terapeutycznego. 3

Prawne uwarunkowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 3

Funkcjonowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – metody diagnozowania i wytyczania kierunków działań terapeutycznych. 3

Ćwiczenia:

Narzędzia diagnozy funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 9

Zastosowanie terapii wobec uczniów ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu się czytania i pisania 9

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Baran J., Co robić, żeby dziecko sprawniej czytało i pisało, a dorosły przetrwał. Opracowanie dla terapeutów i rodziców, Gdańsk 2009.

Bogdanowicz M., Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii: Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II, Gdańsk 2011.

Górniewicz E., Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, Olsztyn 2000.

Mickiewicz J., Dysleksja rozwojowa: podstawy diagnozy i terapii, Toruń 2011.

Bogdanowicz, M. (2000). Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria- diagnoza- terapia. Warszawa: CMPPP.

Bogdanowicz, M. (2005). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Harmonia.

Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Red. Grażyna Krasowicz-Kupis, Gdańsk: HARMONIA, 2009.

Kaja, B. (2001). Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Literatura uzupełniająca:

Geldard, K, Geldard, D. (2005). Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi. Gdańsk: GWP.

Kutcher, M. L. (2007). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: K. E. LIBER.

Uwagi:

Metody: Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna, symulacja, metoda problemowa.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 33

Przygotowanie się do zajęć, lektury 42

Przygotowanie się do egzaminu 30

Analiza wybranych narzędzi i metod terapii 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.