Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i wspomaganie dziecka z trudnościami w uczeniu się matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-DCM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i wspomaganie dziecka z trudnościami w uczeniu się matematyki
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W18 ma szczegółową wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych dotyczących wczesnej edukacji w tym wczesnej edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami

PE2_U02 potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy położonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania

i projektowania działań praktycznych w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się

PE2_U07 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych z obszaru

trudności dzieci w opanowywaniu umiejętności szkolnych

PE2_U13 potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu pedagogiki korekcyjnej

PE2_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie wczesnej edukacji i pedagogiki korekcyjnej; angażuje się we współpracę w toku rozwiązywania problemów edukacyjnych

PE2_K09 wykazuje wrażliwość na problemy uczniów ze specjalnymi potrzebami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska, Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

prezentacja warsztatu pracy studentów w wybranych obszarach edukacji matematycznej, diagnoza i wnioskowanie i kompetencjach matematycznych dzieci

Pełny opis:

Rozwój umiejętności matematycznych u dzieci: uwarunkowanie i prawidłowości. Dojrzałość do nauki matematyki. Wspieranie, wspomaganie a zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Rodzaje i przykłady ćwiczeń kształtujących umiejętności matematyczne dzieci- warsztat pracy nauczyciela.

Literatura:

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2013), Nauczycielska Diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje, wnioski, Warszawa.

2.Gruszczyk-Kolczyńska E. red. (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

3.Gruszczyk-Kolczyńska E., Dobosz K., Zielińska E. (1986 i późniejsze), Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier. Metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw, WSiP, Warszawa.

4.Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (1997 i późniejsze), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa.

5.Gruszczyk-Kolczyńska E. (2007 i wcześniejsze), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, Warszawa.

6.Gruszczyk-Kolczyńska E. Skura M. (2005), Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny, Wyd. Nowa Era, Warszawa.

7.Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2009), Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

8.Kupisiewicz M. (2004), Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, APS, Warszawa.

9.Oszwa U. (2006), Zaburzenia umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii. Wyd. Impuls, Kraków.

10.Oszwa U. red. (2008), Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Wybrane zagadnienia, Wyd. Impuls, Kraków.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTÓW

liczba godzin kontaktowych: ćwiczenia: 15, laboratorium/warsztaty: 15

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury, diagnoza :30

liczba godzin przygotowania się do prezentacji warsztatu -30

sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne,

- obserwacja aktywności słuchaczy (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- przygotowanie projektu (opracowanie indywidualnie lub w grupach wybranego tematu) i przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie zabaw/ćwiczeń/sytuacji zadaniowych metodą symulacji.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Trudności zwyczajne, trudności nadmierne i trudności specyficzne w uczeniu się matematyki.

2. Rozpoznawanie uzdolnień matematycznych dzieci.

3. Sposoby i narzędzia nauczycielskiej diagnozy w zakresie edukacji matematycznej:

- nauczycielska diagnoza umiejętności liczenia u dzieci: procedury, metody, interpretacje i wnioski pedagogiczne,

- nauczycielska diagnoza umiejętności rachowania u dzieci: procedury, metody, interpretacje i wnioski pedagogiczne,

- nauczycielska diagnoza rozwoju myślenia operacyjnego na poziomie konkretnym z zakresie potrzebnym dzieciom do rozumienia pojęcia liczby naturalnej: procedury, metody i wnioski pedagogiczne,

- nauczycielska diagnoza rozwoju myślenia operacyjnego na poziomie konkretnym z zakresie potrzebnym dzieciom do rozumienia sensu mierzenia: procedury, metody i wnioski pedagogiczne,

- nauczycielska diagnoza ustalania poziomu klasyfikowania u dzieci: procedury, metody, interpretacje i wnioski pedagogiczne,

- nauczycielska diagnoza rozpoznawania uzdolnień matematycznych dzieci: procedury, metody i wnioski pedagogiczne,

- nauczycielska diagnoza ustalania poziomu wiadomości i umiejętności dzieci kończących 1 klasę szkoły podstawowej: procedury, metody, interpretacje i wnioski pedagogiczne.

4. Rodzaje i przykłady ćwiczeń kształtujących umiejętności matematyczne dzieci.

5. Rola gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu matematyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2013), Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje, wnioski, Warszawa.

2.Gruszczyk-Kolczyńska E. red. (2009), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć w domu, w przedszkolu i w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

3.Gruszczyk- Kolczyńska E., Zielińska E., (2015): Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków.

4.Gruszczyk-Kolczyńska E. (2007 i wcześniejsze), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, WSiP, Warszawa.

5.Oszwa U. (2006), Zaburzenia umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii. Wyd. Impuls, Kraków.

6.Oszwa U. red. (2008), Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Wybrane zagadnienia, Wyd. Impuls, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

1.Gruszczyk-Kolczyńska E. Skura M. (2005), Skarbiec matematyczny. Poradnik metodyczny, Wyd. Nowa Era, Warszawa.

2.Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2009), Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa.

3.Gruszczyk-Kolczyńska E., Dobosz K., Zielińska E. (1986 i późniejsze), Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier. Metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw, WSiP, Warszawa.

4. Kupisiewicz M. (2004), Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi, APS, Warszawa.

5.Oszwa U. red. (2008), Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci. Doniesienia z badań, Wyd. Impuls, Kraków.

Uwagi:

Metody kształcenia: wyjaśnienie, pokaz, ćwiczenia, dyskusja, praca z tekstem, projekt (zakończony prezentacją), symulacja.

Godziny kontaktowe:

ćwiczenia 15 godzin

Godziny niekontaktowe:

Przygotowanie do zajęć (w tym lektura): 15 godzin

Projekt: 20 godzin

Przygotowanie prezentacji: 5 godzin

Przygotowanie do kolokwium: 20 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.