Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alokacja zasobów pracy w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-AZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Alokacja zasobów pracy w organizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu przedmiotu:

WIEDZA

PE2_W08

- ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, mogących rodzić konsekwencje dla procesu alokacji zasobów pracy w organizacji

PE2_W18

- ma uszczegółowioną wiedzę na temat koncepcji teoretycznych dotyczących realizacji funkcji personalnej w zakresie alokacji zasobów pracy w organizacji

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych związanych z procesami zarządzania zasobami pracy w organizacji, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

PE2_U04

- potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych, ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych związanych z zarządzaniem zasobami pracy w organizacji, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych z zakresu pedagogiki pracy, ekonomii i zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin naukowych

PE2_U07

- ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych, zawodowych i ekonomicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań przejawianych w przedsiębiorstwach o zróżnicowanych modelach zarządzania zasobami pracy

PE2_U10

- potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania w miejscu pracy, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych związanych z zarządzaniem zasobami pracy w organizacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania zasobami pracy w organizacji, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

PE2_K05

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w procesie zarządzania zasobami pracy;

- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą w organizacji;

poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych mogących zakłócić zarządzanie zasobami pracy w organizacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektur: 30h

Przygotowanie się do egzaminu: 15h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 15h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Funkcja i strategia personalna w organizacji

2. Analiza i planowanie zatrudnienia

3. Pozyskiwanie pracowników

4. Adaptacja i integracja pracowników w procesie pracy

5. Systemy motywacji pracowników

6. Szkolenia i rozwój zawodowy jako element tworzenia kapitału ludzkiego organizacji

7. Systemy oceny pracowników i racjonalizacja zatrudnienia

ĆWICZENIA

1. Rodzaje strategii personalnych i ich opracowanie

2. Opis stanowiska pracy jako narzędzie planowania zatrudnienia

3. Procedury weryfikacji kandydatów na poszczególnych etapach rekrutacji

4. Organizacja procesu pracy nowego pracownika

5. Motywatory stosowane w praktyce przedsiębiorców

6. Profil kompetencji jako narzędzie polityki personalnej

7. Narzędzia stosowane do oceny pracowników

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

- H. Król, A. Ludwiczyński: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN. Warszawa 2006,

- R. Walkowiak: Zarządzanie zasobami ludzkimi Toruń 2007,

- M. Armstrong Zarządzanie ludźmi. REBIS. Poznań 2007,

- E. Masłyk-Musiał: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- dyskusja dydaktyczna,

- metody aktywizujące (burza mózgów, mini-projekt

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektur: 10h

Przygotowanie się do egzaminu: 10h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Funkcja i strategia personalna w organizacji

2. Analiza i planowanie zatrudnienia

3. Pozyskiwanie pracowników

4. Adaptacja i integracja pracowników w procesie pracy

5. Systemy motywacji pracowników

6. Szkolenia i rozwój zawodowy jako element tworzenia kapitału ludzkiego organizacji

7. Systemy oceny pracowników i racjonalizacja zatrudnienia

ĆWICZENIA

1. Rodzaje strategii personalnych i ich opracowanie

2. Opis stanowiska pracy jako narzędzie planowania zatrudnienia

3. Procedury weryfikacji kandydatów na poszczególnych etapach rekrutacji

4. Organizacja procesu pracy nowego pracownika

5. Motywatory stosowane w praktyce przedsiębiorców

6. Profil kompetencji jako narzędzie polityki personalnej

7. Narzędzia stosowane do oceny pracowników

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

- H. Król, A. Ludwiczyński: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN. Warszawa 2006,

- R. Walkowiak: Zarządzanie zasobami ludzkimi Toruń 2007,

- M. Armstrong Zarządzanie ludźmi. REBIS. Poznań 2007,

- E. Masłyk-Musiał: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- dyskusja dydaktyczna,

- metody aktywizujące (burza mózgów, mini-projekt

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektur: 10h

Przygotowanie się do egzaminu: 10h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Barbara Kowalczyk, Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Podczas zajęć podejmowane są następujące tematy:

WYKŁAD

1. Funkcja i strategia personalna w organizacji

2. Analiza i planowanie zatrudnienia

3. Pozyskiwanie pracowników

4. Adaptacja i integracja pracowników w procesie pracy

5. Systemy motywacji pracowników

6. Szkolenia i rozwój zawodowy jako element tworzenia kapitału ludzkiego organizacji

7. Systemy oceny pracowników i racjonalizacja zatrudnienia

ĆWICZENIA

1. Fluktuacja pracowników w organizacji

2. Narzędzia analizy i oceny problemu w organizacji

3. Planowanie procesu zatrudnienia - symulacja

4. Rekrutowanie pracowników do organizacji

5. Metody rekrutacji i selekcji - symulacje

6. Wspieranie rozwoju pracowników w organizacji

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

- H. Król, A. Ludwiczyński: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN. Warszawa 2006,

- M. Armstrong Zarządzanie ludźmi. REBIS. Poznań 2007,

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- R. Walkowiak: Zarządzanie zasobami ludzkimi Toruń 2007,

- E. Masłyk-Musiał: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- dyskusja,

- metody aktywizujące

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektur: 10h

Przygotowanie się do pracy zaliczeniowej i egzaminu: 15h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Barbara Kowalczyk, Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena prac zaliczeniowych o charakterze erudycyjno-problemowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Pełny opis:

Podczas zajęć podejmowane są następujące tematy:

WYKŁAD

1. Funkcja i strategia personalna w organizacji

2. Analiza i planowanie zatrudnienia

3. Pozyskiwanie pracowników

4. Adaptacja i integracja pracowników w procesie pracy

5. Systemy motywacji pracowników

6. Szkolenia i rozwój zawodowy jako element tworzenia kapitału ludzkiego organizacji

7. Systemy oceny pracowników i racjonalizacja zatrudnienia

ĆWICZENIA

1. Fluktuacja pracowników w organizacji

2. Narzędzia analizy i oceny problemu w organizacji

3. Planowanie procesu zatrudnienia - symulacja

4. Rekrutowanie pracowników do organizacji

5. Metody rekrutacji i selekcji - symulacje

6. Wspieranie rozwoju pracowników w organizacji

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

- H. Król, A. Ludwiczyński: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWN. Warszawa 2006,

- M. Armstrong Zarządzanie ludźmi. REBIS. Poznań 2007,

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

- R. Walkowiak: Zarządzanie zasobami ludzkimi Toruń 2007,

- E. Masłyk-Musiał: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład,

- dyskusja,

- metody aktywizujące

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektur: 10h

Przygotowanie się do pracy zaliczeniowej i egzaminu: 15h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.