Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-PPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W05

- ma wiedzę na temat procesu wychowania przez pracę i do pracy, kształcenia i wychowania przedzawodowego, struktury i zadań kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych,

- zna przebieg i determinanty kształcenia ustawicznego dorosłych w okresie ich aktywności zawodowej oraz ich roli w kolejnych etapach życia człowieka,

- ma wiedzę dotyczącą wybranych aspektów humanizacji pracy.

PE2_U01

- potrafi prawidłowo identyfikować, analizować i interpretować elementy procesu wychowania przez pracę do pracy stanowiące integralną część kształcenia przedzawodowego, zawodowego i ustawicznego,

- potrafi prawidłowo wyjaśniać zjawiska i relacje zachodzące w procesie pracy, z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwoju zawodowego człowieka.

PE2_U04

- posiada pogłębioną umiejętność pisemnej i ustnej analizy zagadnień obejmujących obszary pedagogiki pracy, na podstawie źródeł literaturowych i doświadczeń indywidualnych,

- posiada umiejętność formułowania oceny i uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień relacji wychowanie-praca-pracownik z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych dyscyplin związanych z pedagogiką pracy.

PE2_K01

- ma świadomość potrzeby nieustannego pogłębiania wiedzy i umiejętności warunkujących prawidłowy rozwój zawodowy i osobisty, ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania pracy w kategoriach wartości.

PE2_K06

- odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Urszula Jeruszka, Stanisław Kostrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zaliczenie przedmiotu jest wypadkową ocen i aktywności uzyskanych w ramach wykładu i ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Urszula Jeruszka, Stanisław Kostrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- egzamin pisemny

- ocena pracy zaliczeniowej erudycyjno- problemowej

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

ZAGADNIENIA

-------------------------------------------------------

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna. Przedmiot, zadania i obszary problemowe pedagogiki pracy oraz dominujące tereny badań.

2. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

3. Podstawowe formy działalności człowieka: zabawa, nauka, praca. Praca człowieka jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy. Praca zawodowa i zawód. Relacja: kwalifikacje i kompetencje zawodowe współczesnego pracownika. Kształcenie, dokształcanie, doskonalenie zawodowe. Przekwalifikowanie. Szkolenie. Samokształcenie. Strategia edukacyjna uczenia się przez całe życie.

4. Metody i techniki badań stosowane w pedagogice pracy. Procedury badań.

5. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

6. Pojęcie i zadania edukacji pro zawodowej. Przyuczenie do zawodu jako forma edukacji pro zawodowej.

7. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy. Cele, treści i programy kształcenia zawodowego. Istota i efektywność dualnego systemu kształcenia zawodowego. Bariery i możliwości współpracy szkół zawodowych z zakładami pracy. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego. Wyniki kształcenia zawodowego. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa. Priorytety współczesnej edukacji zawodowej.

8. Zadania edukacji ustawicznej osób dorosłych. Swoistość dorosłych uczniów. Rozwiązania organizacyjno – programowe i metodyczne edukacji dorosłych. Edukacja szkolna i pozaszkolna osób dorosłych. Linia rozwoju zawodowego współczesnego człowieka.

9. Przemiany struktury gospodarki. Struktura zawodowo – kwalifikacyjna osób pracujących we współczesnej gospodarce. Lokalny i globalny rynek pracy. Standardy kwalifikacji zawodowych. Globalizacja a kariery zawodowe.

10. Pedagogika pracy wobec problemu zatrudnialności i bezrobocia młodzieży i osób dorosłych

11. Problemy współczesnego rynku pracy. Oczekiwania pracodawców. Gospodarka oparta na wiedzy – wyzwanie dla pedagogiki pracy współczesnej.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

• Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

• Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Nowacki T. W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, WSP TWP, Warszawa 2004.

• Nowacki T., red., Metodologia pedagogiki pracy, WSiP, Warszawa 1978.

UZUPEŁNIAJĄCA

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.), Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

• Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 25 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- egzamin pisemny

- ocena pracy zaliczeniowej erudycyjno- problemowej

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

ZAGADNIENIA

-------------------------------------------------------

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna. Przedmiot, zadania i obszary problemowe pedagogiki pracy oraz dominujące tereny badań.

2. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

3. Podstawowe formy działalności człowieka: zabawa, nauka, praca. Praca człowieka jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy. Praca zawodowa i zawód. Relacja: kwalifikacje i kompetencje zawodowe współczesnego pracownika. Kształcenie, dokształcanie, doskonalenie zawodowe. Przekwalifikowanie. Szkolenie. Samokształcenie. Strategia edukacyjna uczenia się przez całe życie.

4. Metody i techniki badań stosowane w pedagogice pracy. Procedury badań.

5. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

6. Pojęcie i zadania edukacji pro zawodowej. Przyuczenie do zawodu jako forma edukacji pro zawodowej.

7. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy. Cele, treści i programy kształcenia zawodowego. Istota i efektywność dualnego systemu kształcenia zawodowego. Bariery i możliwości współpracy szkół zawodowych z zakładami pracy. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego. Wyniki kształcenia zawodowego. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa. Priorytety współczesnej edukacji zawodowej.

8. Zadania edukacji ustawicznej osób dorosłych. Swoistość dorosłych uczniów. Rozwiązania organizacyjno – programowe i metodyczne edukacji dorosłych. Edukacja szkolna i pozaszkolna osób dorosłych. Linia rozwoju zawodowego współczesnego człowieka.

9. Przemiany struktury gospodarki. Struktura zawodowo – kwalifikacyjna osób pracujących we współczesnej gospodarce. Lokalny i globalny rynek pracy. Standardy kwalifikacji zawodowych. Globalizacja a kariery zawodowe.

10. Pedagogika pracy wobec problemu zatrudnialności i bezrobocia młodzieży i osób dorosłych

11. Problemy współczesnego rynku pracy. Oczekiwania pracodawców. Gospodarka oparta na wiedzy – wyzwanie dla pedagogiki pracy współczesnej.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

• Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

• Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Nowacki T. W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, WSP TWP, Warszawa 2004.

• Nowacki T., red., Metodologia pedagogiki pracy, WSiP, Warszawa 1978.

UZUPEŁNIAJĄCA

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.), Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

• Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 21 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 29 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Urszula Jeruszka, Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- egzamin pisemny

- ocena pracy zaliczeniowej erudycyjno- problemowej

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

ZAGADNIENIA

-------------------------------------------------------

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna. Przedmiot, zadania i obszary problemowe pedagogiki pracy oraz dominujące tereny badań.

2. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

3. Podstawowe formy działalności człowieka: zabawa, nauka, praca. Praca człowieka jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy. Praca zawodowa i zawód. Relacja: kwalifikacje i kompetencje zawodowe współczesnego pracownika. Kształcenie, dokształcanie, doskonalenie zawodowe. Przekwalifikowanie. Szkolenie. Samokształcenie. Strategia edukacyjna uczenia się przez całe życie.

4. Metody i techniki badań stosowane w pedagogice pracy. Procedury badań.

5. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

6. Pojęcie i zadania edukacji pro zawodowej. Przyuczenie do zawodu jako forma edukacji pro zawodowej.

7. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy. Cele, treści i programy kształcenia zawodowego. Istota i efektywność dualnego systemu kształcenia zawodowego. Bariery i możliwości współpracy szkół zawodowych z zakładami pracy. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego. Wyniki kształcenia zawodowego. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa. Priorytety współczesnej edukacji zawodowej.

8. Zadania edukacji ustawicznej osób dorosłych. Swoistość dorosłych uczniów. Rozwiązania organizacyjno – programowe i metodyczne edukacji dorosłych. Edukacja szkolna i pozaszkolna osób dorosłych. Linia rozwoju zawodowego współczesnego człowieka.

9. Przemiany struktury gospodarki. Struktura zawodowo – kwalifikacyjna osób pracujących we współczesnej gospodarce. Lokalny i globalny rynek pracy. Standardy kwalifikacji zawodowych. Globalizacja a kariery zawodowe.

10. Pedagogika pracy wobec problemu zatrudnialności i bezrobocia młodzieży i osób dorosłych

11. Problemy współczesnego rynku pracy. Oczekiwania pracodawców. Gospodarka oparta na wiedzy – wyzwanie dla pedagogiki pracy współczesnej.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

• Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

• Szlosek F.,Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Wydawnictwo APS - Wydawnictwo ITeE, Warszawa-Radom 2015.

• Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Nowacki T. W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, WSP TWP, Warszawa 2004.

UZUPEŁNIAJĄCA

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.), Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

• Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA (ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia, konsultacje: 35h

Przygotowanie się do zajęć, lektur: 25h

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń i wykładów : 20h

Przygotowanie esejów, prac zaliczeniowych: 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Franciszek Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena zadań wykonywanych podczas zajęć,

- egzamin pisemny

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

ZAGADNIENIA

-------------------------------------------------------

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna. Przedmiot, zadania i obszary problemowe pedagogiki pracy oraz dominujące tereny badań.

2. Miejsce pedagogiki pracy wśród nauk pedagogicznych i nauk o pracy. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy.

3. Podstawowe formy działalności człowieka: zabawa, nauka, praca. Praca człowieka jako podstawowa kategoria pedagogiki pracy. Praca zawodowa i zawód. Relacja: kwalifikacje i kompetencje zawodowe współczesnego pracownika. Kształcenie, dokształcanie, doskonalenie zawodowe. Przekwalifikowanie. Szkolenie. Samokształcenie. Strategia edukacyjna uczenia się przez całe życie.

4. Metody i techniki badań stosowane w pedagogice pracy. Procedury badań.

5. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przedzawodowego. Pojęcie wychowania przez pracę, jego obszary i jego rola w życiu jednostki i społeczeństwa.

6. Pojęcie i zadania edukacji pro zawodowej. Przyuczenie do zawodu jako forma edukacji pro zawodowej.

7. Kształcenie zawodowe jako przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku pracy. Cele, treści i programy kształcenia zawodowego. Istota i efektywność dualnego systemu kształcenia zawodowego. Bariery i możliwości współpracy szkół zawodowych z zakładami pracy. Przygotowanie zawodowe jako proces prowadzący do opanowania przez jednostkę zawodu i osiągnięcia wysokiej przydatności zawodowej oraz jako wynik procesu kształcenia zawodowego. Wyniki kształcenia zawodowego. Losy absolwentów szkół zawodowych a efektywność zewnętrzna kształcenia zawodowego. Przydatność zawodowa. Priorytety współczesnej edukacji zawodowej.

8. Zadania edukacji ustawicznej osób dorosłych. Swoistość dorosłych uczniów. Rozwiązania organizacyjno – programowe i metodyczne edukacji dorosłych. Edukacja szkolna i pozaszkolna osób dorosłych. Linia rozwoju zawodowego współczesnego człowieka.

9. Przemiany struktury gospodarki. Struktura zawodowo – kwalifikacyjna osób pracujących we współczesnej gospodarce. Lokalny i globalny rynek pracy. Standardy kwalifikacji zawodowych. Globalizacja a kariery zawodowe.

10. Pedagogika pracy wobec problemu zatrudnialności i bezrobocia młodzieży i osób dorosłych

11. Problemy współczesnego rynku pracy. Oczekiwania pracodawców. Gospodarka oparta na wiedzy – wyzwanie dla pedagogiki pracy współczesnej.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

• Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

• Szlosek F.,Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Wydawnictwo APS - Wydawnictwo ITeE, Warszawa-Radom 2015.

• Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Nowacki T. W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, WSP TWP, Warszawa 2004.

UZUPEŁNIAJĄCA

• Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.), Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 21 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 29 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.