Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy specjalnościowy - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-PB2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy specjalnościowy - 2
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE, (2-l) stacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

PE2_W02

- ma pogłębioną wiedzę na temat procedury postępowania badawczego.

PE2_U02

- potrafi, wykorzystując wiedzę z zakresu studiowanej specjalności, opracowywać i realizować projekty badawcze.

- potrafi wydobywać i precyzować problemy dotyczące obszaru studiowanej specjalności oraz projektować ich eksplorację poznawczą w trakcie badań zespołowych.

PE2_U12

- potrafi czynnie uczestniczyć w badaniach zespołowych w charakterze współtwórcy postępowania badawczego i realizatora powierzonych mu zadań szczegółowych

PE2_K01

- ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy z zakresu metodologii badań nauk społecznych, rozumie potrzebę wiedzy i umiejętności rozwoju w tym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek, Janusz Gęsicki, Barbara Gierszon, Jan Jelinek, Adamina Korwin-Szymanowska, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Marta Wiatr
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Janusz Gęsicki, Barbara Gierszon, Jan Jelinek, Adamina Korwin-Szymanowska, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Wiesław Theiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowany przez przedmiot:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- Wykonanie wszystkich zadań realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne, składających się na procedurę realizacji projektu badawczego (uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

- Ocena procesu pracy zespołowej nad projektem badawczym –zaprezentowanie wyników badań zespołowych (raport z badań bądź inna forma wskazana dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

Pełny opis:

Treści programowe:

* Poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotu projektu.

* Dopracowanie i zrealizowanie koncepcji badań.

* Organizacja i przeprowadzenie badań (teoretycznych lub w terenie) według wskazań uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia.

* Opracowanie osiągniętych wyników badań i formułowanie wniosków.

* Analiza SWOT badań zespołowych i refleksja nad uzyskanymi kompetencjami.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: ŁośGraf.

Literatura związana z przedmiotem badań realizowanych w ramach zajęć.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna . Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

* w ramach zajęć:

- samodzielna i zespołowa kwerenda literatury i dyskusja;

- poszukujące metody pracy (uszczegółowione dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

* Organizacja zespołów i grupowe opracowywanie projektów.

* Prezentacje dotyczące wybranych metod i technik badań pedagogicznych, wykonane przez studentów.

Nakład pracy studenta (semestr 2):

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Przeprowadzenie badań i opracowanie wyników: 30 godz.

Przygotowanie raportu/prezentacji wyników badań: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Gierszon
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Janusz Gęsicki, Barbara Gierszon, Jan Jelinek, Adamina Korwin-Szymanowska, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Wiesław Theiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- Wykonanie wszystkich zadań realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne, składających się na procedurę realizacji projektu badawczego (uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

- Ocena procesu pracy zespołowej nad projektem badawczym –zaprezentowanie wyników badań zespołowych (raport z badań bądź inna forma wskazana dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

Pełny opis:

Treści programowe:

* Poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotu projektu.

* Dopracowanie i zrealizowanie koncepcji badań.

* Organizacja i przeprowadzenie badań (teoretycznych lub w terenie) według wskazań uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia.

* Opracowanie osiągniętych wyników badań i formułowanie wniosków.

* Analiza SWOT badań zespołowych i refleksja nad uzyskanymi kompetencjami.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: ŁośGraf.

Literatura związana z przedmiotem badań realizowanych w ramach zajęć.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna . Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

* w ramach zajęć:

- samodzielna i zespołowa kwerenda literatury i dyskusja;

- poszukujące metody pracy (uszczegółowione dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

* Organizacja zespołów i grupowe opracowywanie projektów.

* Prezentacje dotyczące wybranych metod i technik badań pedagogicznych, wykonane przez studentów.

Nakład pracy studenta (semestr 2):

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Przeprowadzenie badań i opracowanie wyników: 30 godz.

Przygotowanie raportu/prezentacji wyników badań: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józefa Bałachowicz, Edyta Ćwikła, Barbara Gierszon, Aneta Jegier, Rafał Piwowarski, Marta Wiatr
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Barbara Gierszon, Aneta Jegier, Karolina Mirosz, Rafał Piwowarski, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowany przez przedmiot:

- Wykonanie wszystkich zadań realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne, składających się na procedurę realizacji projektu badawczego (uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

- Ocena procesu pracy zespołowej nad projektem badawczym –zaprezentowanie wyników badań zespołowych (raport z badań bądź inna forma wskazana dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

- Przedstawienie rozwiniętej koncepcji projektu i wyników realizacji.

Pełny opis:

Tematyka:

Dziecięce potrzeby i możliwości uczenia się. Nauczycielskie i rodzicielskie obrazy zasobów rozwojowych „bogatego dziecka” i „ubogiego dziecka” w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Przemiany teorii i praktyki wczesnej edukacji dziecka. Rola wiedzy potocznej rodziców i teorii praktycznych nauczycieli w wyjaśnianiu potrzeb i możliwości dzieci oraz w tworzeniu praktyki wychowawczej/pedagogicznej. Nauczycielskie sposoby gromadzenia wiedzy o dziecku i jej interpretacji. Konstruowanie indywidualnych diagnoz pedagogicznych i projektowanie programów terapeutycznych.

Obrazy dzieci a działania profilaktyczne.

Tworzenie siebie, relacji rówieśniczych i kultury dziecięcej. Tworzenie się relacji w grupie/klasie szkolnej, w grupie nieformalnej, dziecko izolowane.

Rozwijanie samodzielności dzieci w działaniach przedszkola – oczekiwania rodziców i nauczycieli.

Metoda projektów w pracy przedszkola i klas początkowych. Teoretyczne i praktyczne podstawy projektu.

Ponadto tematyka proponowana przez studentów, a związana z ich zainteresowaniami i miejscem pracy.

Projektowanie pracy w grupach. Analiza jakościowa zamierzeń i realizacji projektów studenckich – wspólna dyskusja, formułowanie kryteriów oceny, kierunków i sposobów doskonalenia projektów/prezentowanych treści.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Flick U., Jakość w badaniach jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne: filozofia – metodyka – ewaluacja. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011 (wybrane zagadnienia).

Pilch, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Yin R. K., Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Denzin, N. (2009). Metody badań jakościowych, T. 1 i 2. Warszawa: PWN.

Łukasiewicz-Wieleba, J., Baum. A. (2015). Kompleksowe wspieranie uczniów uzdolnionych. Warszawskich program WARS i SAWA. Warszawa: Wyd. APS.

Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa: WN PWN.

Góralski, A. (2010). Metody badań pedagogicznych w zarysie. Warszawa : Wydawnictwo Universitas Rediviva,

Literatura przedmiotu zgodna z zainteresowaniami i potrzebami studentów oraz przygotowywanym projektem badawczym.

Uwagi:

Opis metod kształcenia: Stosowane metody: dyskusja, instruktaż, metody praktyczne, metody heurystyczne;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30;

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15

Inne formy - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Gierszon
Prowadzący grup: Józefa Bałachowicz, Barbara Gierszon, Aneta Jegier, Karolina Mirosz, Rafał Piwowarski, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowany przez przedmiot:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- Wykonanie wszystkich zadań realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne, składających się na procedurę realizacji projektu badawczego (uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

- Ocena procesu pracy zespołowej nad projektem badawczym –zaprezentowanie wyników badań zespołowych (raport z badań bądź inna forma wskazana dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

Pełny opis:

Treści programowe:

* Poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotu projektu.

* Dopracowanie i zrealizowanie koncepcji badań.

* Organizacja i przeprowadzenie badań (teoretycznych lub w terenie) według wskazań uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia.

* Opracowanie osiągniętych wyników badań i formułowanie wniosków.

* Analiza SWOT badań zespołowych i refleksja nad uzyskanymi kompetencjami.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: ŁośGraf.

Literatura związana z przedmiotem badań realizowanych w ramach zajęć.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna . Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

* w ramach zajęć:

- samodzielna i zespołowa kwerenda literatury i dyskusja;

- poszukujące metody pracy (uszczegółowione dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

* Organizacja zespołów i grupowe opracowywanie projektów.

* prezentacje dotyczące wybranych metod i technik badań pedagogicznych, wykonane przez studentów.

Nakład pracy studenta (semestr 2):

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Przeprowadzenie badań i opracowanie wyników: 30 godz.

Przygotowanie raportu/prezentacji wyników badań: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Agnieszka Pawlak, Błażej Przybylski, Marek Siwicki
Prowadzący grup: Sylwia Galanciak, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Agnieszka Pawlak, Błażej Przybylski, Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowany przez przedmiot:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- Wykonanie wszystkich zadań realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne, składających się na procedurę realizacji projektu badawczego (uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

- Ocena procesu pracy zespołowej nad projektem badawczym –zaprezentowanie wyników badań zespołowych (raport z badań bądź inna forma wskazana dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

Pełny opis:

Treści programowe:

* Poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotu projektu.

* Dopracowanie i zrealizowanie koncepcji badań.

* Organizacja i przeprowadzenie badań (teoretycznych lub w terenie) według wskazań uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia.

* Opracowanie osiągniętych wyników badań i formułowanie wniosków.

* Analiza SWOT badań zespołowych i refleksja nad uzyskanymi kompetencjami.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: ŁośGraf.

Literatura związana z przedmiotem badań realizowanych w ramach zajęć.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna . Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

* w ramach zajęć:

- samodzielna i zespołowa kwerenda literatury i dyskusja;

- poszukujące metody pracy (uszczegółowione dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

* Organizacja zespołów i grupowe opracowywanie projektów.

* prezentacje dotyczące wybranych metod i technik badań pedagogicznych, wykonane przez studentów.

Nakład pracy studenta (semestr 2):

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Przeprowadzenie badań i opracowanie wyników: 30 godz.

Przygotowanie raportu/prezentacji wyników badań: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Gierszon, Ewa Lewandowska, Agnieszka Pawlak, Rafał Piwowarski
Prowadzący grup: Monika Czajkowska, Agnieszka Pawlak, Barbara Pietrzak, Rafał Piwowarski, Błażej Przybylski, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak, Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Agnieszka Pawlak, Jan Sikora
Prowadzący grup: Sylwia Galanciak, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Agnieszka Pawlak, Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowany przez przedmiot:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- Wykonanie wszystkich zadań realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne, składających się na procedurę realizacji projektu badawczego (uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

- Ocena procesu pracy zespołowej nad projektem badawczym –zaprezentowanie wyników badań zespołowych (raport z badań bądź inna forma wskazana dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

Pełny opis:

Treści programowe:

* Poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotu projektu.

* Dopracowanie i zrealizowanie koncepcji badań.

* Organizacja i przeprowadzenie badań (teoretycznych lub w terenie) według wskazań uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia.

* Opracowanie osiągniętych wyników badań i formułowanie wniosków.

* Analiza SWOT badań zespołowych i refleksja nad uzyskanymi kompetencjami.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: ŁośGraf.

Literatura związana z przedmiotem badań realizowanych w ramach zajęć.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna . Gdańsk: GWP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

* w ramach zajęć:

- samodzielna i zespołowa kwerenda literatury i dyskusja;

- poszukujące metody pracy (uszczegółowione dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

* Organizacja zespołów i grupowe opracowywanie projektów.

* prezentacje dotyczące wybranych metod i technik badań pedagogicznych, wykonane przez studentów.

Nakład pracy studenta (semestr 2):

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Przeprowadzenie badań i opracowanie wyników: 30 godz.

Przygotowanie raportu/prezentacji wyników badań: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska, Jan Jelinek, Marta Krasuska-Betiuk, Michał Kwiatkowski, Katarzyna Pardej, Marta Wiatr
Prowadzący grup: Monika Czyżewska, Anna Grygoruk, Jan Jelinek, Michał Kwiatkowski, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowany przez przedmiot:

- Wykonanie wszystkich zadań realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne, składających się na procedurę realizacji projektu badawczego (uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

- Ocena procesu pracy zespołowej nad projektem badawczym –zaprezentowanie wyników badań zespołowych (raport z badań bądź inna forma wskazana dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

- Przedstawienie rozwiniętej koncepcji projektu i wyników realizacji.

Pełny opis:

Tematyka:

Rodzina w perspektywie pedagogiki społecznej,

Dziecko i dzieciństwo

Przemiany rodzicielstwa

Partnerstwo edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze

Dziecko i jego rozwój w środowisku szkolnym i przedszkolnym

Lokalna polityka edukacyjna i zarządzanie szkołą

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Flick U., Jakość w badaniach jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Babbie, E. (2008) Podstawy badań społecznych, PWN Warszawa

Pilch, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Łobocki, M. (2011). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls.

Literatura uzupełniająca:

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Yin R. K., Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Denzin, N. (2009). Metody badań jakościowych, T. 1 i 2. Warszawa: PWN.

Zdanowicz-Kucharska, K. (2015). Zabawa, rozmowa, a może rysunek – nauczycielskie badania świata dziecka. Forum Oświatowe, 27(2), 193–207.

Zwiernik, J. (2012). Podejście mozaikowe w badaniu doświadczania przez dzieci życia codziennego w instytucjach wczesnej opieki i edukacji. Przegląd Badań Edukacyjnych, 15, 88–89.

Literatura przedmiotu zgodna z zainteresowaniami i potrzebami studentów oraz przygotowywanym projektem badawczym.

Uwagi:

Opis metod kształcenia: Stosowane metody: dyskusja, instruktaż, metody praktyczne, metody heurystyczne;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15;

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25

Przygotowanie zadań domowych - 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.