Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań nauk społecznych i statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-MBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań nauk społecznych i statystyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Procedura postępowania badawczego

2. Metody badań pedagogicznych

3. Podstawowe metody opisu statystycznego

4. Podstawowe metody wnioskowania

Pełny opis:

1. Procedura postępowania badawczego.

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- próba a populacja – strategia reprezentacyjna

- etapy analizy danych (opis próby i wnioskowanie statystyczne)

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Podstawowe metody opisu statystycznego

2.1. Kryteria doboru metod opisu danych

- rodzaje właściwości (cech): jakościowe, porządkowe, ilościowe

- rodzaje skal pomiarowych (przekształcanie skal)

- rodzaje wskaźników statystycznych: wskaźniki miary tendencji centralnej, wskaźniki rozproszenia, wskaźniki współzależności

2.2. Miary położenia (tendencji centralnej)

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- skale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

2.3. Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (rozstęp, kwartyle)

- skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja)

2.4. Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana)

- skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

3. Podstawowe metody wnioskowania

3.1. Kryteria doboru testów statystycznych:

hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności),

rodzaj badanych cech, typ rozkładu

3.2. Procedura wnioskowania statystycznego

- opis modelu populacji generalnej

- opis próby

- hipotezy statystyczne

- weryfikacja hipotez statystycznych

4. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

PE2_W04

- Zna procedurę postępowania badawczego.

- Zna podstawowe metody opracowywania i prezentacji wyników: obserwacji bezpośredniej, skal szacunkowych, ankiety,wywiadu, socjometrii, testów osiągnięć

szkolnych, eksperymentu pedagogicznego.

- Zna podstawowe metody opisu statystycznego.

- Zna podstawowe metody wnioskowania statystycznego.

PE2_U06

- Potrafi zaprojektować procedurę postępowania badawczego. Potrafi dobierać metody badań i metody opracowania wyników adekwatne do sformułowanych problemów badawczych.

- Potrafi dobrać odpowiednie wskaźniki opisu statystycznego do opracowania badań.

- Potrafi policzyć i zinterpretować wyniki wskaźników opisu statystycznego w celu analizy całościowej struktury zebranych danych.

- Potrafi dobrać odpowiednie testy statystycznego w celu weryfikacji istotności uzyskanych wyników.

- Zna procedurę i sposób stosowania podstawowych testów statystycznych.

- Prawidłowo wyciąga wnioski dotyczące próby i populacji.

PE2_K01

- Potrafi opracować wyniki badań z zakresu nauk społecznych, korzysta z literatury metodologicznej.

PE2_K06

- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane ze stosowaniem w/w metod.

- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z pozyskiwaniem danych, opracowaniem wyników badań i wykorzystywaniem cudzych opracowań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy pisemnej/ocena ustnej wypowiedzi (praca w grupie/ indywidualna praca w domu/ocena referatu)

kolokwium zaliczeniowe/ test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia

Zaliczenie kursu e- learningu " Opis statystyczny"

Ocena pisemnej wypowiedzi, indywidualna praca w domu /ocena ustnej wypowiedzi/ kolokwium zaliczeniowe/ test

Ocena pracy pisemnej/ocena ustnej wypowiedzi (praca w grupie/ indywidualna praca w domu/ocena referatu)

kolokwium zaliczeniowe/ test

Ocena pracy pisemnej/ocena ustnej wypowiedzi (praca w grupie/ indywidualna praca w domu/ocena referatu)/

kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Powtórzenie procedury badawczej

2. Przegląd metod i technik badawczych pod kątem sposobu opracowywania wyników.

3. Wprowadzenie do statystyki

4. Wprowadzenie do opisu

5. Wprowadzenie do wnioskowania

Ćwiczenia

Procedura postępowania badawczego.

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- próba a populacja – strategia reprezentacyjna

- etapy analizy danych (opis próby i wnioskowanie statystyczne)

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Podstawowe metody opisu statystycznego

2.1. Kryteria doboru metod opisu danych

- rodzaje właściwości (cech): jakościowe, porządkowe, ilościowe

- rodzaje skal pomiarowych (przekształcanie skal)

- rodzaje wskaźników statystycznych: wskaźniki miary tendencji centralnej, wskaźniki rozproszenia, wskaźniki współzależności

2.2. Miary położenia (tendencji centralnej)

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- skale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

2.3. Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (rozstęp, kwartyle)

- skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja)

2.4. Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana)

- skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

3. Podstawowe metody wnioskowania

3.1. Kryteria doboru testów statystycznych:

hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności),

rodzaj badanych cech, typ rozkładu

3.2. Procedura wnioskowania statystycznego

- opis modelu populacji generalnej

- opis próby

- hipotezy statystyczne

- weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II

rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu)

- sformułowanie wniosku statystycznego

3.3. Testy istotności różnic

- cechy jakościowe (test porównywania częstości dla m prób niezależnych)

- cechy ilościowe (test Fishera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób zależnych)

3.4. Testy niezależności

- skale nominalne (χ2 Pearsona dla m cech jakościowych)

- skale przedziałowe (test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej)

3.5. Testy zgodności.

- skale nominalne (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2)

- skale przedziałowe (badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym)

3.6. Testy istotności różnic dla skal porządkowych

test Wilcoxona dla dwu prób niezależnych, test znaków

4. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Obowiązkowa:

A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

metody podające –wykład; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 27

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

e-learning 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy – prace domowe 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabowska
Prowadzący grup: Aneta Gop, Ewa Jakimowska, Barbara Pilipczuk, Rafał Piwowarski, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

.

Pomiar efektów kształcenia:

- ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach

- ocena kolokwiów

- ocena pisemnych prac domowych

p

Pełny opis:

- opis próby WYKŁAD

1. Powtórzenie procedury badawczej

2. Przegląd metod i technik badawczych pod kątem sposobu opracowywania wyników.

3. Wprowadzenie do statystyki

4. Wprowadzenie do opisu

5. Wprowadzenie do wnioskowania

Ćwiczenia

Procedura postępowania badawczego.

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- próba a populacja – strategia reprezentacyjna

- etapy analizy danych (opis próby i wnioskowanie statystyczne)

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Podstawowe metody opisu statystycznego

2.1. Kryteria doboru metod opisu danych

- rodzaje właściwości (cech): jakościowe, porządkowe, ilościowe

- rodzaje skal pomiarowych (przekształcanie skal)

- rodzaje wskaźników statystycznych: wskaźniki miary tendencji centralnej, wskaźniki rozproszenia, wskaźniki współzależności

2.2. Miary położenia (tendencji centralnej)

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- skale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

2.3. Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (rozstęp, kwartyle)

- skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja)

2.4. Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana)

- skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

3. Podstawowe metody wnioskowania

3.1. Kryteria doboru testów statystycznych:

hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności),

rodzaj badanych cech, typ rozkładu

3.2. Procedura wnioskowania statystycznego

- opis modelu populacji generalnej

- hipotezy statystyczne

- weryfikacja hipotez statystycznych (błędy I i II

rodzaju, ryzyko błędu we wnioskowaniu)

- sformułowanie wniosku statystycznego

3.3. Testy istotności różnic

- cechy jakościowe (test porównywania częstości dla m prób niezależnych)

- cechy ilościowe (test Fishera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób zależnych)

3.4. Testy niezależności

- skale nominalne (χ2 Pearsona dla m cech jakościowych)

- skale przedziałowe (test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej)

3.5. Testy zgodności.

- skale nominalne (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2)

- skale przedziałowe (badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym)

3.6. Testy istotności różnic dla skal porządkowych

test Wilcoxona dla dwu prób niezależnych, test znaków

4. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Obowiązkowa:

A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

Uzupełniająca:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Uwagi:

metody podające –wykład; metody problemowe, dyskusja, analiza przypadków z interpretacją wyników; praca grupowa; ćwiczenia praktyczne

Wymiar godzin: wykład 15, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 50

e-learning 10

Inne formy – prace domowe 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Rafał Piwowarski, Anna Proń, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Procedura postępowania badawczego

2. Metody badań pedagogicznych

3. Podstawowe metody opisu statystycznego

4. Podstawowe metody wnioskowania

Pełny opis:

1. Procedura postępowania badawczego.

- formułowanie problemów i hipotez badawczych

- dobór metod badań (obserwacyjne i eksperymentalne)

- próba a populacja – strategia reprezentacyjna

- etapy analizy danych (opis próby i wnioskowanie statystyczne)

- uogólnienie wyników badań – wnioski

2. Podstawowe metody opisu statystycznego

2.1. Kryteria doboru metod opisu danych

- rodzaje właściwości (cech): jakościowe, porządkowe, ilościowe

- rodzaje skal pomiarowych (przekształcanie skal)

- rodzaje wskaźników statystycznych: wskaźniki miary tendencji centralnej, wskaźniki rozproszenia, wskaźniki współzależności

2.2. Miary położenia (tendencji centralnej)

- skale nominalne (modalna)

- skale porządkowe (mediana)

- skale przedziałowe (średnia arytmetyczna, środek przedziału zmienności)

2.3. Miary rozproszenia

- skale nominalne (dyspersja względna klasyfikacji)

- skale porządkowe (rozstęp, kwartyle)

- skale przedziałowe (odchylenie standardowe, wariancja)

2.4. Miary współzależności

- skale nominalne (współczynnik siły związku)

- skale porządkowe (współczynniki korelacji rang Spearmana)

- skale przedziałowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona)

3. Podstawowe metody wnioskowania

3.1. Kryteria doboru testów statystycznych:

hipotezy statystyczne (istotności różnic, niezależności, zgodności),

rodzaj badanych cech, typ rozkładu

3.2. Procedura wnioskowania statystycznego

- opis modelu populacji generalnej

- opis próby

- hipotezy statystyczne

- weryfikacja hipotez statystycznych

4. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.